Výzva Křesťanské misijní společnosti: Modleme se za déšť

Milí přátelé,

pojďme se spojit v modlitbách proti suchu. Kritická klimatická situace zůstává momentálně ve stínu pandemie COVID-19, ale katastrofické sucho ohrožuje naši zem a Evropu ne méně než pandemie.

O globálních změnách klimatu není pochyb, bez ohledu na to, že se odborníci ani politici neshodují na zdroji problémů. Sucho pokračuje již několik let, ale letos je zdaleka nejhorší. Podle meteorologů nelze zmírnění sucha očekávat ani v příštích měsících, naopak, situace se podle nich má zhoršovat. V létě očekávají suché počasí s extrémními vedry až ke 40 stupňům Celsia. Protože se přes zimu nedoplnily zásoby podzemních vod, mají být průtoky ve vodních tocích silně podprůměrné. Vědci předpokládají, že kvůli tomu vyschnou některé toky, které dosud nevysychaly.

To vše by mělo těžký dopad na zemědělství. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že se v různých oblastech očekává propad zemědělské produkce o 20 až 40 procent.

Zveme vás, abyste se připojili k modlitbám za vydatné deště, které by zachránily úrodu a doplnily zásoby podzemních vod. Prosme Pána, aby se nad námi smiloval.

Prosíme také, abyste oslovili vedoucí svých sborů, aby modlitby za déšť zařadili na společná shromáždění i na skupinky.

 

Užší výbor KMS:

Jaroslav Šelong (AC Agapé Český Těšín),
Bc. Radek Smetana, M. A. (AC Kolín),
Ing. Petr Šimmer (CB Litvínov),
Ing. Josef Thál (ECM Jihlava),
Ing. Lubomír Ondráček (KS Praha)

 

Autor: Tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,,,,

2 Komentáře

 1. 10. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej dochází. 11. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječmeni – zničena byla sklizeň na poli! 12. Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s jabloněmi, všechny stromy v sadu uvadly – uvadlo samo lidské veselí. 13. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. 14. Vyhlaste půst, svolejte shromáždění, shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! 15. Ach, ten den! Hospodinův den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží se! (Jl 1: 10-15)

  12. A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením! 13. Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. (Jl 2: 12-13)

  Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu své dědictví, ať nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se má říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?'“ (Jl 2: 17)

  [Zdroj: Bible21]

  Bohu jde na prvním místě o lidská srdce. O záchranu člověka pro věčnost.
  Blíží se den Pánuv.
  Souženi které nebylo od počátku světa, a už nikdy takové nebude.
  Je hloupé se modlit za něco(déšť, corona, pohromy)
  Které Bůh používá aby pokořil pýchu člověka, aby se srdcem obrátil a poklekl před Stvořitelem Pánem Ježíšem Kristem.
  Amen

  Odpověď
 2. Za déšť? To nechápete o co jde? Že vlády se u nás ujal satan? Že pro mrzký zisk některých se tu systematicky ničí půda? A že potom i když prší, že ta půda vodu nezardží, ale že odtéká pryč? Tím je narušen i malý vodní cyklus a méně prší. Je to spravedlivý boží trest za to, co děláme. Bůh zničí ty, kteří ničí zemi. Je čas k pokání a prosazení skutečná změny, ne se modlit, aby Bůh byl sám proti sobě. Tahle vláda jen předstírá, že sucho řeší. Ve skutečnosti to je politická divize bídáků, kteří se na tom přiživují. Od nich nečekám nic, dokud budou u koryt.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář