Denní zamyšlení

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ž 121,3 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu:…

  Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Jr 31,17 Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není…

Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Iz 11,4 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze…

I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, Hospodin, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj; já, Hospodin, jsem…

Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení.…

 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak…