Denní zamyšlení

  Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Ž 16,6 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své…

  Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Ž 86,11 O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova…

Proč má bolest nikdy nekončí, proč se má hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok…

  Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na…