ČCE má nový sbor. Problematika LGBT rozvířila debatu

V pátek 20. května 2022 pokračovalo 4. zasedání 35. synodu svým 3. jednáním. Delegáti se v tomto bloku zabývali především hospodářskými tématy, rozhodovalo se také o vzniku, zrušení a slučování sborů. Závěr pak rozvířila debata o manželství homosexuálů. 

Po úvodní pobožnosti, která otevřela druhý jednací den, vystoupil biskup Slezské evangelické církve augsburského vyznání a předseda Ekumenické rady církví v ČR Tomáš Tyrlík. Připomněl reality show „Utajený šéf“. Její princip spočívá v tom, že se šéf firmy převlékne za řadového zaměstnance, aby zjistil, jak jeho společnost pracuje, jak se jí daří… „Co by se asi stalo, kdyby Bůh přišel v utajení na naše zasedání?“ vyzval k zamyšlení. Delegáty srdečně pozdravil, vyjádřil radost z možnosti být přítomen na místě a popřál plodný a inspirativní synod.

Synodálové podpořili záměr synodní rady podrobně připravit případné změny výše finančních odvodů 

Vedení zasedání se ujímá br. Matěj Cháb, který zahajuje rozpravu o hospodářských záležitostech. Promlouvá Roman Mazur, člen synodní rady. Vyjadřuje se k tématu odvodů do Personálního fondu. Tlumočí stanovisko synodní rady, která se domnívá, že případné změny je třeba důkladně prodiskutovat a připravit. Proto předkládá jménem synodní rady pozměňovací návrh. Dále vystupují zpravodaj hospodářské komise (D), br. Petr Štulc, br. Miroslav Maňák. Všichni v podstatě podpořili slova Romana Mazura. Také br. Schneider opakuje: „My si to opravdu potřebujeme propočítat. Kdybychom zapracovali ty změny, které navrhují čtyři senioráty, mělo by to překvapivý dopad. Nejde o to něco slepě prosadit, ale počítat s tím, jaké dopady to bude mít pro sbory,“ uvedl.

Sestra Štulcová z ekonomického oddělení přidala několik číselných údajů. Potvrdila, že ekonomické oddělení počítá s navyšováním medianu platů kazatelů o 2 procenta ročně tak, aby se k r. 2028 dostal na úroveň 120 %. Br. Opočenský prohlásil, že oceňuje, že synodní rada bere záležitost vážně a chce další postup pečlivě připravit. Také br. Bureš vyjádřil vděčnost za to, že se synodní rada chce výší odvodů do Personálního fondu podrobněji zabývat. Navrhl schválit pouze navýšení na příští rok, tedy na r. 2024, a ponechat rok synodní radě na to, aby připravila nový model.

Rozprava končí, synodálové schvalují zprávu Jeronymovy jednoty, zprávu o hospodaření povšechného sboru, zprávu správní rady Personálního fondu, zprávu investičního výboru i zprávu revizorů. Dále byly schváleny účetní závěrky za r. 2021, taktéž návrh rozpočtu povšechného sboru na r. 2022 a výše celocírkevních repartic pro r. 2023, která byla vyčíslena na 8 milionů Kč.

Zatímco všechny předešlé návrhy byly schváleny „zjevnou většinou“, při hlasování o návrhu na změnu poměru mezi paušální a poměrnou částí odvodu do Personálního fondu nejsou výsledky opticky jednoznačné, a tak je třeba přistoupit k elektronickému hlasování, které udá přesný počet hlasů. Ke schválení je třeba 36 hlasů. Návrh první varianty není přijat – závazná výše odvodu do PF za plný kazatelský úvazek by tak pro r. 2024 činila 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu by činila 270 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu by činil 70 000 Kč. Pozměňovací návrh Jiřího Bureše, který doporučoval vypustit klauzuli „synod ukládá synodní radě, aby při navrhování výše poměrné části odvodu do Personálního fondu zvýšila odvod do poměrné části PF vždy o polovinu nárůstu odvodu do PF pro daný rok“, sice prošel, ale v následném hlasování o přijetí pozměněného znění schválen nebyl. Na řadu přichází tedy návrh č. 2: 25 % v roce 2024 a dále 30 000 Kč nárůst poměrné části PF. Ani ten neprošel. Rozhodlo se proto o přechod k dennímu pořádku.

Závaznou výši odvodů do Personálního fondu synod schválil za plný kazatelský úvazek na rok 2024 ve výši 340 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 280 000 Kč a základ pro výpočet poměrné části odvodu činí 60 000 Kč. Synod také odsouhlasil výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2025, 2026 a 2027 ve výši 390 000 Kč, 445 000 Kč a 500 000 Kč. Synodní rada přitom dostala za úkol aktualizovat předpoklady používané v dlouhodobém modelu financování personálních nákladů duchovenských zaměstnanců a nadále tento model používat při stanovování výše odvodů do Personálního fondu a při formulaci zadání pro dlouhodobé investování zdrojů PF. Byl přijat pozměňovací návrh, který ukládá synodní radě, aby na 1. zasedání 36. synodu předložila analýzu dosavadního fungování kombinovaného odvodu do PF a případný návrh na jeho změnu.

Organizační změny v církvi opět přinesly zrušení i slučování sborů

Synod vzal také na vědomí zprávu o zmírnění zátěže při slučování sborů. Také vzal na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce Horského domova v Herlíkovicích, stejně jako zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty či zprávu o přípravě nové budovy pro pražské školy Evangelické akademie.

Následuje rozprava k tisku 21, který se týká hodnocení systému správy majetku Personálního fondu. Vystoupili br. Matějka, br. Štulc či br. Schneider. Ten poděkoval investičnímu výboru za jeho činnost. Vyzdvihnul, že investiční fond umožňuje církvi postupovat profesionálně. „Systém je robustní a profesionálně vedený, funguje dobře. Při vypsání možného výběrového řízení na nové správce církevních investic jsme reagovali na dlouhodobou poptávku synodů a dalších institucí církve, které volaly po vyhodnocení dosavadní praxe při správě církevních investic.“ Br. Bureš by ocenil, kdyby byla zvenčí možnost lépe se informovat o chodu a fungování investičního výboru. Upozornil také, že inflace změní čísla, se kterými se nyní operuje. Petr Štulc reagoval, že za předpokladu, že budeme o 3 % výnosu nad inflací (aktuálně výnosnost podle J. Bureše činí více než 4 % nad inflaci), pak nám pomůže financovat systém mezd duchovenských zaměstnanců zhruba o 20 až 30 procent.  

Po krátké přestávce se pokračuje schvalování návrhů konventů a synodní rady, jednání vede br. Fojtů. Jako první přichází na řadu návrh, který by uložil synodní radě vypracovat manuál pro zacházení s nemovitostmi. Ošetřil by zejména postup při nakládání s chátrajícími kostely a dalšími stavbami. Návrh neprošel. Stejně tak nebyl schválen návrh, který by umožnil celocírkevní sbírky vykonávat nikoliv v přesně uvedeném termínu, ale pouze v zadaném měsíci. Přesné datum by byl v kompetenci jednotlivých sborů. Naopak přijato bylo usnesení navrhující celocírkevní sbírky na r. 2023. Sbírky proběhnou celkem čtyři.

Na řadu přichází nepříjemný bod, rušení sborů. Schváleno bylo zrušení FS ČCE ve Zruči nad Sázavou. FS ČCE v Dolní Bělé pak bude nově sloučen se sborem v Plzni – Korandovým sborem. Naopak bylo však rozhodnuto o vzniku samostatného farního sboru v Roztokách u Prahy. Právní komise (C) přitom navrhla, aby kazatelské místo bylo zřízeno jako misijní, a to po dobu 2 let, přičemž výše podpory bude činit v těchto prvních dvou letech 100 % stanoveného odvodu do Personálního fondu. Po odhlasování těchto návrhů zazněl sálem potlesk, který novému sboru pogratuloval. Byly také vzaty na vědomí zprávy z podporovaných míst, např. FS ve Šternberku, FS v Ústí nad Labem (celocírkevní farář) či FS v Novém Městě pod Smrkem. Ústeckému sboru byla přitom prodloužena doba podpory kazatelského místa celocírkevního faráře s určením pro službu ve FS ČCE v Ústí nad Labem o dva roky, tj. do 30. 9. 2024. Výše podpory bude činit 100 % stanoveného ročního odvodu do Personálního fondu.

Nově bylo pak zřízeno podporované místo ve FS ČCE v Hranicích, a to od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024, přičemž výše podpory bude činit 100 % stanoveného odvodu do PF. „Nejde tady pouze o překlenutí nějakého období, ale spíše restart sboru, který provádí rekonstrukci kostela a vzniká zde komunitní centrum. Myslím, že to odpovídá parametrům podporovaného místa. Bylo by, myslím, vhodné tam paní farářku ještě udržet a tím rozvoj sboru pozitivně motivovat,“ prohlásil br. Marek Zikmund, senior Moravskoslezského seniorátu.

Vzhledem ke zbývajícímu času se synod ještě před obědem začal věnovat bodům, které byly původně naplánovány až na páteční odpoledne. Na řadě je tedy strategický plán. Synod přijal informaci o jeho naplňování.

Poklidnou část pročísla dynamická rozprava o činnosti komise pro přípravu rozhovoru s LGBT komunitou

Řešila se také příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví. „Podle mě komise nefunguje dobře,“ uvedl ústecký senior Tomáš Pavelka. „Usnesení, které komise přijala, je nejednoznačné, a tím pádem vlastně k ničemu, protože se nestaví ani na jednu stranu. Pro mě jsou problematická také věroučná tvrzení.“ Navrhl proto ukončit činnost této komise. Podobně hovořil také br. Mojmír Blažek. „Mám z komise pocit, že chce manželství homosexuálů protlačit. Manželství přitom považuji za biblicky ustanovený svazek muže a ženy. Myslím, že LGBT lidi máme přijímat, ale postačí, když vedle sebe budeme žít.“ Br. Jakub Keller uvedl, že je rád, že o prohlášení, která komise vydala, se na synodu diskutuje. „Uvědomuju si, že komise je ve velmi nesnadné situaci a chtěl bych jí pomoct,“ řekl br. Josef Bartoň. Proto navrhuje zrušení této komise, návrh však ještě musí být dodán písemně.

Slova se ujal také předseda zmíněné komise Daniel Ženatý. Ten připomněl úkoly komise, kterými jsou jednak připravit rozhovor s LGBT komunitou, a také připravit stanovisko církve k otázce manželství těchto osob. „Připravme se na to, že je to proces, který bude nějaký čas trvat,“ upozornil Ženatý. „Komise pracuje pomalu a pečlivě. Daří se nám mluvit o problému. Daří se nám mluvit s těmi, kteří učinili coming out. Nedaří se nám mluvit s těmi, kteří jsou zásadně proti. Ti odmítají do komise vstoupit,“ vysvětlil. Na pravou míru také uvedl dojem, že úkolem komise je stanovit, zda homosexuální svazek je hřích, či nikoliv – to součástí zadání komise není.

„Existuje taková knížečka, která se jmenuje Problematika homosexuálních vztahů. Prosím, abyste se mi nyní přihlásili ti, kteří jste ji četli,“ vyzvala členka synodní rady Simona Kopecká. Přihlásila se zjevná menšina delegátů. „Máme šanci ukázat společnosti, jestli nás tato problematika zajímá,“ upozornila Kopecká. „Mám za to, že církev ublížila a ubližuje těm, o kterých je řeč, proto jsem rád, že v přijatém prohlášení komise je i omluva,“ řekl Filip Keller. „Moc bych si přál, aby i tito lidé mohli v církvi žít ve vztazích, které jsou pro ně přirozené,“ dodal.

Bratr Šamšula reaguje na slova br. Pavelky: „Myslím, že je důležitá formulace, která v textu zazněla, totiž že Bible se Božím slovem stává, nikoliv že Bible Božím slovem je.“ Důležitost věroučného pojetí podtrhuje také br. Pavel Pokorný, pro něhož je to rozdělovník mezi liberalismem a fundamentalismem. „Vzhledem k tomu, co za celý život vím o dětech, jsem jednoznačně pro legalizaci této praxe (svazků stejnopohlavních párů), protože je to jednoznačně v zájmu dětí,“ uvedl Tomáš Trusina.

„Když jsem do komise vstoupil, byl jsem přesvědčen o tom, že homosexuálové se dopouštějí hříchu, ale potom, co jsem s těmi lidmi mluvil, jsem to přehodnotil. Oni potřebují, abychom je přijímali, ne odmítali a posmívali se jim,“ řekl br. Fojtů. Vystoupila také Alena Zapletalová, delegátka mládeže. „My nepotřebujeme připravovat rozhovor. My už ten rozhovor vedeme. Tito lidé jsou v našich mládežích, jsou to naši kamarádi. Rádi bychom, kdyby nějaký zástupce mládeže byl přizván do komise,“ prohlásila.

Rozprava byla ukončena, je však třeba ještě rozhodnout o přijetí zprávy komise pro přípravu rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví. Až na jednotlivce hlasovali všichni jednotlivci pro přijetí této zprávy. O protinávrhu, navrhujícím zrušení komise, se tím pádem již nehlasovalo. Samotná komise však přišla s pozměňovacím návrhem, který se týká formulační změny v prohlášení. Nově by z textu mělo být zřejmé, že se netýká jen soužití dvou mužů, ale i dvou žen (partnerů a partnerek). Tento návrh byl přijat. Stejně tak byl přijat text Žijeme spolu v jedné církvi, který bude rovněž zveřejněn synodní radou.

Na závěr jednacího bloku přečetl předseda synodu dopis od ukrajinských krajanů z Pervomajsku. „Modlete se za naše bezpečí, aby na Ukrajině byl zase mír a klid,“ zaznělo v něm. Současně jsou promítány fotografie krajanů. Sálem podruhé hřmí potlesk.

Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 20. května 2022 Foto: e-cirkev.cz

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář