Jan Blahoslav (20.2.1523-24.11.1571)

„Otec a vozataj lidu Páně v Jednotě, muž veliký a znamenitý.“ Těmito slovy ocenil bratrský písař osobnost Jana Blahoslava. Když zemřel, bylo mu jen 48 let, ale vyoraná brázda za ním byla hluboká. Patří nejen mezi největší muže Jednoty, ale přispěl i k rozvoji české kultury.

S Jednotou byl spjat od kolébky. Narodil se v bratrské rodině a první vzdělání získal v bratrské škole přerovské. Následovala studia v reformačním Goldbergu a Vitemberku, Královci a Basileji. Seznámil se s Lutherem a Melanchthonem, stal se přesvědčeným zastáncem vzdělání a milovníkem latiny. Spojení zbožnosti založené na prosté víře v Krista s co nejlepším vzděláním je charakteristickým rysem celého jeho působení a života.

SOUVISEJÍCÍWilliam Tyndale a anglická Bible

Začínal jako pomocník v Mladé Boleslavi, v roce 1553 pak byl ordinován a působil v Přerově. V nesnadném období, kdy jediný žijící biskup Augusta byl v těžkém žaláři, přistoupili Bratří k volbě nových starších. Tak byl biskupem zvolen v roce 1557 i Blahoslav a od roku následujícího pak působil v Ivančicích.

Zde zřídil kněžskou školu a věnoval se nové generaci bratrských služebníků. Pro účely vzdělávání napsal několik knih různého zaměření. Dílo O vyvolení Božím je snahou vést k biblickému přemýšlení o této otázce a varovat před nezdravými spekulacemi: „Věděti máte, že vyvolení Boží jest jisté a pevné i nepohnuté, jehož žádný nemůže zrušiti a předělati nižádným obyčejem, neboť není i v tom při Hospodinu rady. Jest on Bůh, ježto se nemění. Protož všecka o tom pochybování a ovšem Bohu v tom a dílu jeho v tom se protivení od věrných buďte vzdálená.“ Spis Rota milovná vybízí k posvěcení a čistotě života, i dnes známé Vady kazatelů jsou zas příručkou uvádějící do kazatelské praxe. O vyšší vzdělání kazatelů ale musel zápasit s vnitřní opozicí, o čemž svědčí břitký spis Filipika proti misomusům.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Tajná ivančická tiskárna sloužila i dalším podnikům. Blahoslav vydal hudební příručku Musica, pod jeho vedením vznikly dva kancionály. Důležitá byla i Blahoslavova činnost historická (O původu Jednoty, Akta Jednoty bratrské). Nejen v těchto dílech se projevuje jako výrazný zastánce samostatné existence Jednoty a obhájce její osobitosti. Vrcholným jeho dílem pak je překlad Nového zákona z řečtiny, který se později stal součástí Bible kralické.

Závěr Gramatiky české (1571) vystihuje pak tohoto muže zcela jasně: „k tobě se, Pane, obracím, jestližeť tyto mé práce… a tak to všechno meškání mé s těmi chamraděmi a tím strništěm zhořeti má (jakož bezpochyby z mnohé částky), jedné prosím odpusť nemoudrosti mé a vykonej se mnou to, což si při té pohrůžce milostného a potěšitedlného Duchem svým pronésti ráčil, totiž já ať spasen budu a zachován s tebou s svatými tvými na věky.“ 

Autor: Robert Hart Psáno pro časopis Brána Datum: 23. listopadu 2021 Foto: Wikipedie – jan Blahoslav

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

      

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář