Kdo v Tóře psal o Mojžíšově smrti?

Bible začíná pěti knihami označenými Mojžíšovým autorstvím, kde můžeme číst o stvoření, o vyvolení Abraháma a vzniku izraelského národa. Od Exodu vstupuje na biblickou scénu osoba Mojžíše, která čtenáře provází až po vstup do Kanaánu po čtyřiceti letech v poušti. Pokud je autorem Tóry Mojžíš, kdo psal v 5. Mojžíšově o jeho smrti?

Richard MacDonald ze Southern Baptist Seminary ve svém článku na The Gospel Coalition zmiňuje několik možností. Na úvod píše, že několik pasáží Starého zákona připisuje autorství Pentateuchu Mojžíšovi. (5. Moj. 4:14; 5: 1–2; 1 Král. 2: 3; 8: 9; 2 Král. 14: 6 Ezdráš 7: 6, Neh. 1: 7, 8: 1, Žalm 103: 7, Dan. 9:13, 2 Kron. 23:18, 25: 4, Mal. 4: 4, Mt 19: 7–8; 22:24, Skutky 3:22, 7: 37–38, Řím. 10:19, 1K. 9: 9, Žid. 9:19, Zj. 15: 3).

Podle židovské tradice to je Jozue. K této možnosti se ve svém komentáři k této pasáži přiklání i Jan Kalvín, ale připouští, že autorem může být také kněz Eleazar. John Gill říká, že Jozue by mohl být autorem a přiznává, že k aspirantům na iatorství patří také Eleazar, Samuel a Ezdráš.

Možná Mojžíš?

Teolog uvádí, že možností je i autorství Mojžíše samého, který napsal popis své vlastní smrti a pohřbu na základě Božího zjevení. Pro podporu tohoto argumentu, uvádí, že Bůh zjevil Abrahámovi svůj plán zničit Sodomu a Gomoru (Gen. 18: 17–33). Ezechiášovi Bůh v exilu zjevil, co se děje v chrámu v Jeruzalémě. Matouš 16:21 naznačuje, že Ježíš věděl, co je před ním – utrpení, ukřižování a vzkříšení – v Jeruzalémě.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Eleazar?

Eleazar, Áronův syn a jeho nástupce jako nejvyšší kněz, je často jmenován jako možný autor 5. Moj. 34. Eleazar hrál důležitou roli v životě Izraele během služby Mojžíše a Jozua. Byl jmenován vůdcem kmene Levi (4. Moj 3:32), byl pověřen dohledem nad prací ve svatyni (4. Moj. 4:16) a vyučováním zákona (4 Moj. 31:21; 5. Moj 33:10; 2 Kron. 17: 9; 35: 3).

Ezdráš?

Také Ezdráš je uveden mezi vhodnými kandidáty. Byl znalý Mojžíšova zákona a snažil se ho následovat celým svým srdcem (Ezdráš 7: 6, 10). Ezdráš byl zodpovědný za obnovu uctívání Hospodina mezi zbytkem Izraele, když se vrátil z exilu.

Podle Talmudu Ezdráš dokončil aktualizaci a uspořádání knih Starého zákona. Navíc, 2. Makabejská 2:13 informuje, že Ezdráš měl k dispozici velkou knihovnu k provedení své práce na kánonu Starého zákona.

Samuel?

Samuel je podle MacDonalda dalším významným kandidátem na autorství pasáže v 5. Mojžíšově 34. Důležitým indikátorem je, že starozákonní proroci byli inspirováni Bohem (1Pt. 1: 10–12; 2Pt. 1: 20–21).

Podle rozdělení hebrejské Bible však existuje více prorockých knih. Historické knihy (Jozue, Soudců, 1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská) považujeme za prorocké. To znamená, že historické knihy nejsou pouze historickým záznamem dějin Izraele; jsou „posvátnou historií“, kterou napsal prorok, aby zaznamenal Boží skutky. (1 Kron. 29:29). Písmo také svědčí o Samuelově literární činnosti např. 1. Samuelova 10:25.

Důkazy ukazují na Jozuu

MacDonald se domnívá, že Jozue se zdá být nejpravděpodobnějším kandidátem na autorství pasáže o Mojžíšově smrti. Většina komentátorů a také židovské tradice souhlasí s tímto názorem. John Peter Lange poukazuje na to, že z Jozuova příkazu v Jozuovi 1: 8 je zřejmé (porovnej s 5. Mojžíšovou 4: 2; 13: 1), že meditoval o Božím Slově a praktikoval ho.

Jozue sloužil jako Mojžíšův pomocník od mládí a miloval Boží slovo. (4. Moj. 11:28; 2 Moj. 33:11). Bible také svědčí o Jozuově literární činnosti v 5. Moj. 31:19 a Jozue 24:26.

I když si nemůžeme být autorstvím 5. Mojžíšovy 34, jistí můžeme podle MacDonalda věřit, že Bůh dohlížel a inspiroval i ty, kteří zpracovali aktualizace a dodatky (2. Tim. 3:16).

Teoložka Lýdie Kucová k autorství dané pasáže pro Křesťan dnes uvedla: „Poslední kapitola Deuteronomia pojednávající o Mojžíšově smrti odedávna vedla k pochybnostem nad Mojžíšovým autorstvím pokud ne celého Pentateuchu pak přinejmenším této kapitoly. Dnes panuje mezi badateli obecně shoda, že tato kapitola sestává z částí komponovaných kněžskými a deuteronomistickými pisateli.  Židovská a rabínská tradice, která připisuje autorství Mojžíšovi, vychází z helénské kultury po pádu perské říše.“

„S rozvojem řeckého jazyka, písma a kultury se také rozvíjel koncept autorství, v němž byl text spojován s konkrétní osobou, která danému textu zajišťovala autoritu,“ poznamenala Kucová a dodala, že „dnes se obecně má za to, že původní pisatelé Pentateuchu byli anonymními autory, kteří nejprve zaznamenávali ústní tradici. Teprve později s rozvojem řecké civilizace a až poté, co již většina knih Hebrejské Bible byla sepsána, tradice připsala autorství prvních pěti knih Bible Mojžíšovi.“

Jiří Beneš, vedoucí katedry biblistiky a judaistiky z Husitské teologické fakulty pro Křesťan dnes poznamenal, že je „značně skeptický“ k určení autorství dané pasáže. „Mám za to, že řešení otázky autorství zde nebude příliš zajištěné. A nadto znalost autora nepřispívá k lepšímu proniknutí do textu, ani to nezvýší autoritu textu – je to jen taková hra.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-mn-  Foto: Wikipedie: Památník Mojžíše – hora Nebó v Jordánsku

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář