Lance Wallnau: Trump? Amerika potřebuje Samsona

Lance Wallnau je prominentní americký spisovatel a řečník, jeden z nejvýraznějších propagátorů myšlenky „sedmi hor“, tedy křesťanského vlivu v různých oblastech společnosti. Při své návštěvě ČR poskytl rozhovor časopisu Život víry. 

Jak byste shrnul učení o sedmi horách?

Jako křesťané nejsme povoláni jen přinášet evangelium spasení, ale také k tomu, abychom proměňovali společnost, ve které žijeme, aby více odpovídala principům Božího království.

V čem je poselství o sedmi horách jiné?

Věděl jsem, že křesťanské poselství jde dál než k církvi. Řekl jsem si, že křesťané by měli mít vliv v oblasti podnikání. Vše, co neobsadíme, obsadí Ďábel. Když neobsadíte média, obsadí je pornografie. Když tam nevnesete pravdu, bude média ovládat svod. Když neobsadíte podnikání, pohltí ho korupční mechanismy.

Nemáme na vybranou: Buď budeme mít vliv, nebo budeme muset žít pod tyranským útlakem, pohlceni temnotou. Takové jsou dějiny Česka, kdy vládní moc, peníze a armáda mohly dominovat nad lidskou svobodou. Česko jako národ podléhá různým vlivům. Jedním z těchto velkých vlivných faktorů je církev. Nicméně lidé jsou utvářeni i dalšími vlivy, např. rodinou a školou. Komunisté vyřadili ze škol víru a náboženství. Byli jste ovlivněni Hitlerem a Stalinem? Zcela určitě. Velký vliv má také vláda…

Přišel čas, abychom si uvědomili, že je tyto hory potřeba obsadit. Nejen jednu horu, horu modlitby, ale i ostatní. Křesťané jsou k tomu povoláni, jen o tom nevědí. Všichni si myslí totéž co já dřív: že každý, koho Bůh povolal, musí být kazatelem. To je omyl. Devět z deseti lidí mají jiné Boží povolání.

Někteří evangelikálové spojují hnutí sedmi hor s dominionismem a odmítají ho. Co byste jim pověděl?

Opravdu jen někteří evangelikálové. Dominionismem totiž argumentují především liberální křesťané, ti, kteří nevěří Bibli. Cítí se tím ohroženi. Islám vznikl o 500 let později než křesťanství. Pomocí sedmi zemí, které ovládli, chtějí vytvořit globální bankovní systém. Ani by vás nenapadlo nakreslit karikaturu, kterou by mohli brát jako vůči sobě necitlivou. Na křesťany si ale může troufnout kdokoli. Nemáme dost moci, neovládáme žádnou oblast. V rámci své kultury nemáme dostatečnou vážnost. Myslím si, že se křesťané jen vymlouvají, že vliv ke křesťanství nepatří. Ta skutečná otázka je: Mají být království tohoto světa královstvími, kde působí náš Král a Pán Ježíš Kristus? Máme s tím čekat až do Kristova příchodu, protože mít vliv nás znervózňuje? Realita je taková, že v rámci kultury a společnosti chybíme, což vytváří vakuum, prostor pro chaos. Právě ve Spojených státech církev vyklidila vlivné pozice, což způsobilo, že tu církev není relevantní.

Máte osobní kontakt s Donaldem Trumpem?

Setkal jsem se s ním v roce 2015. Politická situace u nás mě vůbec nezajímala. Na prezidentský post tehdy kandidovalo osm skvělých křesťanů, ale Bůh mi řekl, že prezidentem bude Donald Trump. Bůh mi řekl: „45. prezident Spojených států bude ten, o kterém se píše ve 45. kapitole Izajáše.“ Otevřel jsem Bibli a tam se píše: „Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi, jehož uchopím za pravici, abych mu podrobil národy a rozvázal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, takže brány nebudou zavřeny: Já půjdu před tebou a hory vyrovnám, bronzová vrata rozlámu a železné závory odsekám. A dám ti poklady temnoty a skryté zásoby z úkrytů, abys poznal, že jsem to já, Hospodin, který tě povolávám jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému otroku Jákobovi a kvůli Izraeli, svému vyvolenému, jsem tě povolal tvým jménem a dal jsem ti titul, ačkoliv mě neznáš.“ (Iz 45,1–4)

To pro vás asi bylo překvapivé…

Šokovalo mě to – zjistil jsem, že Bůh se chystá podpořit někoho, kdo je pro církev nepřijatelný. Ale já jsem si ho postupně oblíbil – protože jsem četl i 15. verš: „Přece ty jsi Bůh, který se skrývá…“ V tom, co dělá, zůstává Bůh někdy skrytý.

Jaké byly reakce na vaše proroctví?

Tohle mé proroctví se nelíbilo nikomu. Nelíbilo se demokratům a pro křesťany byl Trump příliš útočný. Bůh mi ale řekl: „V tuto chvíli Amerika potřebuje Samsona, bojovníka, někoho drsného. Tak bude vhodnou osobností pro dílo, které je třeba udělat v této době.

Jaké má Donald Trump kontakty s evangelikály?

Poprvé se s evangelikály setkal před třemi lety. Bylo to ve státě Iowa. Slyšel jsem, jak o tom referoval. Bral to tak trochu jako návštěvu zoologické zahrady. Setkání ho ale okouzlilo, začali ho fascinovat. Tak začalo jeho zvláštní spojení s nimi. Nešlo předně o politický kalkul. Cítil, že tito lidé jsou státu věrní, že věří tomu nejlepšímu a že se za něj modlí. Modlil se s námi a prosil Boha, aby mu odpustil hříchy. Proto se nestarám o to, co dělal před 10 lety.

Trump v mém chápání odpovídá osvobozovacímu modelu v podání Samsona. Trump je osvoboditel, který se svým kyjem potýká s Pelištejci dnem i nocí. A jeho největší slabost? Dalila. Když Bůh mohl v dějinách Židů použít pelištejskou ženou zkompromitovaného osvoboditele, myslím, že může dnes použít muže, který zažil něco podobného před 10 lety.

 

Text a foto: Tomáš Dittrich

 

Celý rozhovor s Lancem Wallnauem vyšel v zářijovém čísle mezidenominačního měsíčníku Život víry (2019/9). Wallnau v něm vysvětluje principy křesťanského vlivu na společnost, definuje národní identitu nebo přibližuje svůj pohled na poslání českého národa.

Hlavním tématem zářijového Života víry je pěstounství – najdete zde příběhy a zkušenosti několika křesťanských pěstounů i životní příběh člověka, který v pěstounské péči vyrůstal.

Dále číslo nabízí např. fotoreportáž z Křesťanské konference, zamyšlení Libora Michálka nad brexitem nebo virtuální rozhovor s Georgem Schmidtem – prvním misionářem na jihu Afriky mezi Hotentoty, a mnoho dalšího.    

Kromě papírové a elektronické verze Život víry ve spolupráci s Rádiem 7 nově nabízí i zvukovou nahrávku. Více na www.zivotviry.cz.

Tags: ,

20 Komentáře

 1. Ty hory jsou obsazeny neomarxisty. ČT je obsazena havlovci, europeisty. Politika u nás je z většiny obsazena kolaboranty s EU a globální mocí, washingtonskou bažinou. Vedle SPD nyní přichází Trikolora a měla by být jasnou prioritou pro křesťany místo KDU nebo ODS.

  Odpověď
  • Ehm, tohoto autora OPRAVDU nedoporučuji. Vytrhuje citáty z kontextu a překrucuje fakta, aby zapadala do jeho předem dané šablonky… Očernil už spoustu požehnaných Božích pracovníků a hnutí… 🙁

   Odpověď
 2. Bludy se vším všudy. Nikde v Písmu nenajdeme slovo o tom, že je Církev povolána k tomu, aby proměňovala společnost. Jsme povoláni především ke zvěstování evangelia, někteří do konkrétní služby. Církev je relevantní bez ohledu na to, co si o ní myslí nebo říká společnost. Je relevantní především pro svého Pána, pro Boha. Je relevantní už svou existencí, která nezávisí od společnosti, ale od její Hlavy, Pána Ježíše Krista.

  Odpověď
  • Sekulární apoštol

   Bratře, Vy se budete divit, až Vás a Vám podobné, kteří odmítáte novodobá učení a zjevení, násilně smete Jóelova armáda. Apoštolové spolu s proroky pak obsadí sedmero hor (Zj 17,9) a nastolí Nový apoštolsko-prorocký řád. Pak se inkarnuje Kristus do obnoveného chrámu (Církve), která bude vládnout deseti světovým branám deseti celosvětových regionů (Zj 17,12). Tak, jako pozemský Kristus, obdrží Církev vedená apoštoly národy za dědictví, začne je rozbíjet Železnou berlou a vrátí se Kristus, který usedne v obnoveném Jeruzalémském chrámu.

   Odpověď
  • Jak to, Církev je solí země a světlem světa. Akorát si nemyslím, že by prvně křesťané vyklízeli pozice, po tisíciletí křesťané měli pozice. Ale od reformace a osvícenství nastala doba, kdy křesťané začali být vyklízeni z pozic za to, co říkají.

   Odpověď
   • Netvrdím, že by se věřící lidé měli bránit „pozicím“, ať už politickým, hospodářským nebo společenským. Určitě by však do takových pozic měli vstupovat s plným vědomím toho, že je tam Pán chce, a doporučoval bych s požehnáním Církve, místního společenství, kam patří.
    Ozval jsem se proti tvrzení, že je Církev POVOLÁNA k proměně společnosti. To v Písmu nenajdeme.

    Odpověď
    • Děkuji za odpověď. Nejspíš máte pravdu v kontextu tohoto článku, já to hnutí neznám.

     Oslovuje mě, když se církev snaží dát orientaci do současné politické situace, tak jako za starých časů proroků.

     Modlitby za v moci postavené, abychom mohli žít v opravdové zbožnosti a vážnosti, to by mohlo ukazovat na možnost, kdy křesťané mají vážené pozice ve společnosti. Já se modlím, abychom se ocitli mimo duhovou totalitu, kterou cítím v zádech, protože pak by to bylo s vyznavačskými postoji hodně těžké.

     Teď už jen chytám za slovo, ale kvůli těm textům to napíšu, protože se to sem hodí: Zvěstování evangelia, prosba Pána Ježíše za jednotu mezi učedníky „aby svět poznal, že Ty jsi mne poslal“, nebo jinde „aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu Otci v nebesích“. To všechno asi proměňuje svět v tom smyslu, že zraje ke žni – ke spáse i k soudu.

     Odpověď
  • Je otázka, pokud by jsme měli věřícího prezidenta, jak by si vlastně počínal. Halíka bych tam určitě nechtěl, zlatý Zeman. Líbí se mi takový Orbán, nevím jak je to s jeho vírou, ale dělá to dobře, prosazuje křesťanskou civilizaci proti muslimské nebo multikultuře. Totéž Poláci, i když nesdílím úplně jejich katolictví. Takže si myslím, že ty hory by nemusely být obsazeny nějakými super křesťany. Ani TGM nebyl nějaký vzorový křesťan, ale jeho vliv na společnost byl pozitivní.

   Odpověď
   • Vítek Pospěch

    Takovými superkřesťany byli např. Josef v Egyptě, Daniel v Babylonii nebo Ester v Persii. Zajímavé je, že nikdo z nich o to neusiloval, neabsolvoval školení paracírkevních organizací a nebyl aktivně členem poltické strany. Bůh se k nim přiznal ve vězení nebo v ohrožení života, v jejich slabosti. Všichni byli věrni Bohu i poslušni často despotickým vládcům a nepořádali Milionové chlívky proti vládcům, ale odmítali činit kompromisy se světem, pokud se týkalo jich samotných. Dnešní „křesťanští politici“ si často jedou na volné noze, mají nezřídka rozbité rodiny, kolísají v názorech a touží vynikat a mít vliv. Před takovými nás Bůh chraň! Boha zajímá charakter spíše než mediální dovednosti.

    Odpověď
    • Pavel Bělobrádek nebo současný Výborný mají myslím rodiny v pořádku, ale jinak jsou poslušnými služebníčky neomarxistického Bruselu a bojovníky proti Trumpovi nebo Zemanovi. Dávám přednost Klausovi ml. přesto, že jeho rodinný život není vzorový, protože protěžuje křesťanskou civilizaci a odmítá muslimskou.

     Odpověď
     • Vítek Pospěch

      Na křesťany a sekulární politiky bychom měli mít zcela jiná měřítka. Jak Trumpa, Klause, Bělobrádka nebo Výborného nepovažuji za znovuzrozené křesťany, i když do srdce samozřejmě nevidím a je možné, že se mýlím a dokonce bych se mýlil velmi rád. KDU-ČSL však zastupuje především zájmy cizího státu (Vatikánu). Již od 90. let prosazuje římskokatolické hodnoty, jako jsou církevní restituce, konkordát, nivelizace Benešových dekretů, jednání s landsmanšaftem a neustálé a opakované omluvy bývalým sudetským voličům Konrada Henleina, obnovu protireformačního sloupu na Staromáku nebo římskokatolický projekt Roberta Shumana EU, která je hluboko v lidoveckých srdcích reminiscencí Svaté říše římské.

      Když mluvím o křesťanech, kteří se považují za apoštoly a nyní zakotvili s vizí NAR v politice (a naivně se domnívají, že svojí výjimečností naplňují Boží vůli) pak myslím např. Teda Haggarda: https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Haggard Ve výčtu je samozřejmě možné pokračovat, ale nejde o lidi. Jde o falešná učení, která se takto podepisují na svých stoupencích.

    • Ano, souhlas s důrazem na jednotlivce. Ovšem dodnes zůstává záporným příkladem americký president Jimmy Carter, věřící člověk, baptista, dobrý muž. Ale špatný president.
     Souhlasím s Lancem Wallnauem v tom, že je to všechno otázka Božího povolání, na které se dnes už tak moc nevěří. Nemusíme výt ani kazatelem, ani presidentem, abychom sdíleli evangelium. Společnost se mění úměrně k počtu věřících lidí žijících důsledný život víry. Usilovat o vliv ve společnosti bez sdílení evangelia je moralizace, předem odsouzená k neúspěchu.

     Odpověď
  • Souhlasím s Vámi. Pan Walnau říká také. „Nemáme dost moci, neovládáme žádnou oblast. “
   Co říká v celém rozhovoru (četl jsem jej i v ŽV ) o tom, kde leží jeho poklad? Luk 12,34.A také: ne silou ani mocí, ale mým Duchem.
   Trump a ostatní vládcové nemají být těmi, se kterými má církev spolupracovat především politicky. Trumpovi budou hříchy odpuštěny tehdy, až když se obrátí ke Kristu. Pomoc nejen jemu v této nejzásadnější životní věci, to je ta hlavní služba církve. Je jen jeden Vládce církve, ukřižovaný a vzkříšený Pán Ježíš Kristus. Jemu má církev sloužit tím, že bude vládcům říkat pravdu. P. S. Četl jsem, že jistá Paula White, i někteří další tvrdí, že Trump už obrácený je. Ale je to pravda?

   Odpověď
   • Hlavně aby nebyl obrácený příliš moc, až by byl nakonec převrácený. Důležité je, že bojuje proti washingtonské bažině a americkým bolševikům a válečným štváčům.

    Odpověď
    • Pokud Trump není obrácený ke Kristu, tak je stále převrácený.

     Není důležitý samotný fakt, že „bojuje“ , ale jakým způsobem. I bažiňáci se mydlí mezi sebou. Jeho boj může skončit pověstným „z deště pod okap“.

     Odpověď
   • Mít vliv je jedna věc, mít moc je věc jiná. Nikde v Písmu není Církev vedena k tomu, aby usilovala o mocenské pozice, o moc. Jakou měla moc ranná Církev ? Měla majetek ? Měla nějaké vysoké společenské postavení ? Nic z toho. Síla a moc Církve – a každého věřícího – je duchovní podstaty. Jedině když Církev zůstane Církví, může mít prorockou, blahodárnou roli v národě, ve státě.

    Odpověď
    • Souhlasím.

     Wallnau zpívá starou známou píseň o spojení trůnu a oltáře. Máme málo moci a pojďme obsadit všechny hory. Nechybí mu vysoké sebevědomí, v článku v ŽV např. tvrdí, že jej čeká pět setkání s Trumpem a hned nato v této souvislosti zmiňuje, že vládcové potřebují modrou radu.

     Wallnau tvrdí jinde v rozhovoru v ŽV panu Dittrichovi, že dominionistou není, když neučí, že křesťané vládnou. Stále dokola však opakuje, že usiluje o vliv. Považuje se za krk, který má kroutit hlavou vládce? Snad proto, že mu chybí sebereflexe, tyto své postoje za dominionismus nepovažuje.

     Odpověď
 3. Naprostý souhlas s autorem článku. Za vítězství Trumpa jsem se modlil. …Bůh ho zcela jistě používá k tomu aby hatil Satanovy plány a šíření jeho falešného humanismu/liberalismu/islámu a politické korektnosti.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář