Pavel Hošek / Modlitba s muslimem? Pán Bůh si to přebere

Zabýváte se islámem a jeho vlivem a recepcí v současné Evropě. Mezi českými křesťany se opakovaně řeší otázka, zda je Alláh, Bůh islámu, stejným Bohem jako Hospodin…

Pro nás křesťany představuje islám výzvu. Jednak jako odlišné náboženství, jednak jako přesvědčení obrovského množství lidí současného světa, téměř stejného množství, jako se jich hlásí ke křesťanství. Otázka po vztahu Alláha a Hospodina se často klade v souvislosti se znepokojením z uprchlické krize. Máme-li o tom jako křesťané přemýšlet z hlediska víry, tedy s otázkou, co od nás Pán Bůh v této věci očekává, tak tu odpověď musíme opravdu poctivě hledat. Křesťané v jiných zemích, jako je třeba Velká Británie, mají tu výhodu, že tato otázka před nimi stojí velmi naléhavě už několik desetiletí, a proto se vyplatí se od nich poučit.

Pro mě osobně byly v této věci nejpoučnější knihy křesťanských misionářů dlouhodobě působících ve většinově muslimských zemích a také osobní rozhovory s nimi. Většinu toho, co jsem o islámu pověděl a napsal, jsem vyvozoval právě z těchto svědectví. Křesťanští misionáři řeší palčivou otázku nejen jak o islámu přemýšlet, ale taky jak o něm mluvit, jestliže velká část jejich posluchačů jsou muslimové. Jak řešit tuto delikátní otázku? Na jednu stranu nemůžeme zamlčet to, s čím jako křesťané prostě nemůžeme souhlasit. Ale jak na druhou stranu nezpřetrhat nitky vztahů s těmi, kteří mají být osloveni evangeliem a ke kterým je třeba hledat cestu?

I v téhle souvislosti se klade otázka, jestli se muslimové i křesťané vztahují k témuž Bohu. Jsou islám a křesťanství prostě dvě verze monoteistické víry ve Stvořitele? Modlí se k témuž Bohu? Kladná odpověď na tuto otázku bývá pro křesťanské misionáře užitečným předpokladem společné modlitby. Muslimové se totiž s křesťany modlí docela rádi. V muslimských zemích lidé často žádají letniční misionáře o modlitbu za uzdravení svých blízkých. Spíš než teologická disputace o vlastnostech Alláha podle Koránu, které se neslučují s vlastnostmi Boha, jak jsou popsány v Bibli, se v takových situacích osvědčila praktická modlitba – s tím, že si to Pán Bůh nějak přebere.

A co třeba mezináboženský dialog na toto téma?

Pokud by se křesťan, muslim a žid setkali na louce a dohodli se předem, že budou společně rozmlouvat o tom, který stvořil louku, na které spolu sedí, a pampelišku, na kterou se dívají, můžou zajisté každý podle své tradice společně diskutovat o Stvořiteli všeho, včetně jich samých. I s ateistou je přece možné mluvit o Bohu Stvořiteli, přestože o něm má určitě velmi nedokonalou představu. Když pročteme Korán, najdeme tam 99 titulů, kterými muslimové opisují povahu Alláha. Když to srovnáme s tím, jak o nebeském Otci svědčí Ježíš Kristus, najdeme kromě určité shody i některé důležité rozdíly. Tyto rozdíly koneckonců sám Muhammad výslovně zmiňuje. Na jednu stranu vychází z toho, že byl povolán Bohem Stvořitelem, ale zároveň v Koránu vstupuje do polemického rozhovoru s křesťany právě ve věci pojetí Boha. Vykládá jim, že jejich porozumění Bohu je nepřesné a zavádějící, že se v tom, co o Pánu Bohu říkají a co si o něm myslí, mýlí.

Z tohoto pohledu je odpověď na otázku, zda je pojetí Boha v Koránu stejné jako v Novém zákoně, jednoznačná: „Není.“ Vždyť sám Muhammad z toho činí velmi důležité téma své zvěsti. Říká křesťanům, že se mýlí, když věří v božství Kristovo a když věří v Trojici. To znamená, jak mi opakovaně radili moji křesťanští přátelé, kteří misijně působí mezi muslimy, že otázka, zda je Bůh Koránu totožný s Bohem Bible, je docela dobrou otázkou, u které není potřeba spěchat s odpovědí a kterou je vhodné brát spíš jako východisko uctivého a přátelského rozhovoru. Mnozí muslimové, a to je možná překvapující obzvlášť pro české křesťany, rádi mluví o náboženství.

Mnoho křesťanů se však muslimů a uprchlíků bojí, nechtějí s nimi diskutovat…

Když se dnes lidé obávají, co by se z aktuální migrační vlny mohlo vyvinout, je třeba jim naslouchat a rozumět. Byl jsem svědkem toho, jak někteří křesťané hněvivě a s pohrdáním v hlase mluvili o Češích a Češkách, kteří mají obavy. Myslím, že to není spravedlivé. To, že se lidé obávají, dává smysl. Není to přece paranoidní blud, že by chováním některých přistěhovalců mohlo dojít k ohrožení českých občanů. Zároveň je ale třeba se strachem bojovat a nepodléhat panice. My křesťané máme přece vnitřní zdroje, abychom se nezalykali strachem a nepanikařili. Lidem je potřeba dávat naději, a ne je kritizovat za to, že se bojí. Stále přece platí, že Hospodin kraluje. Pánu Bohu se situace z rukou určitě nevymyká. Jsme v jeho dobrých rukou, a tak to i zůstane.

 

************************************

Autor: Tomáš Dittrich

Ukázka z rozhovoru, který vyšel v plném znění v červnovém vydání časopisu Život víry (2018/6), které se podrobněji věnuje právě islámu a srovnává Bibli a Korán. Dále nabízí rozhovor s Pavlem Bukáčkem o službě romským dětem, článek k 50. výročí setkávání v Travné, zamyšlení nad Biblí, komentáře, recenze, zprávy i přehled chystaných křesťanských akcí. Více informací o časopise najdete na www.zivotviry.cz.
Nyní akce pro nové předplatitele: Život víry na tři měsíce zdarma!

 

6 Komentáře

 1. Kresťania a dialog s falošnými náboženstvami?

  Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncile sa máme správať inak k ostatným náboženstvám ako to robila cirkev takmer 2000 rokov. Sám pápež František vyhlásil ,že „nikoho nemáme obracať na svoju vieru ,ale rešpektovať vieru iných“.
  To je opak toho ,čo poslal hlásať svojich učeníkov Ježiš. Dnes už kňazi učia deti na „náboženstve“ ,že máme mať úctu k iným náboženstvám a že máme spoločného Boha s mohamedánmi Alláha. RKC chce s falošnými náboženstvami vytvoriť jedno veľké spoločné náboženstvo New Age. Preto je potrebné porovnať toto ich nové učenie s Božím Slovom ,ktoré hovorí ,že „Boha máme poslúchať viac ako ľudí“. Prvé Božie prikázanie platí aj pre nás:
  „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa aby si sa im klaňal!“
  Kresťania a dialog s falošnými náboženstvami?

  Ex. 23.24-25 „Nebudeš sa klaňať ich bohom, ani uctievať ich, ani robiť ich skutky, lež bezohľadne zrúcaš ich pamätníky! Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.“

  Ex.23.32 -33„Neuzavrieš s nimi ani s ich bohmi zmluvu! Nezostanú bývať v tvojej krajine, aby ťa nezviedli na hriech proti mne. Keby si uctieval ich bohov, bola by to tvoja záhuba.“

  Dt. 6.14-16„Nebudeš chodiť za cudzími bohmi z božstiev iných národov ,ktoré sú vôkol vás,lebo Pán ,tvoj Boh ,ktorý je v tvojom strede je žiarlivý Boh!

  Dt. 7.5„Radšej s nimi urobte toto: porúcajte ich oltáre ,polámte ich modly ,povytínajte ich háje a ich sošky popáľte na ohni! Veď ty si svätý ľud Pána svojho Boha!“

  Dt.11:16 „Dajte si pozor ,aby vaše srdce nepoblúdilo ,aby ste neodbočili a neslúžili cudzím bohom a neklaňali sa pred nimi“.

  1 Kor. 10.20-22 “Ale to, čo obetujú pohania , obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on?“

  Ako obstoja tí ,ktorí odmietli Krista a jeho evanjelium a vybrali si nasledovať Mohameda ,Budhu ,Gándhího ,alebo neveriaci keď :“ Keď sa Pán Ježiš s anjelmi svojej moci zjaví z nebies v blčiacich plameňoch a bude trestať tých čo nechcú poznať Boha a poslúchať blahozvesť Pána nášho Ježiša Krista“??? 2Sol1:7

  Zalm 9.18„Do pekla pôjdu hriešnici, všetci pohania, čo zabúdajú na Boha.“

  2. Kor.6.14“Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká je zhoda medzi Kristom a Beliálom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! Ako súvisí Boží chrám s modlami!“

  Gal:1:8-9 Nás apoštol Pavol varuje slovami: „keby aj my (teda cirkevná vrchnosť) ,alebo sám anjel z neba prišiel a hlásal vám iné evanjelium ,ako sme vám my hlásali ,nech je prekliaty“! A to ,že máme mať úctu k falošným náboženstvám a že máme spoločného Boha s mohamedánmi je iné evanjelium a teda všetci ktorí to hlásajú sú pod kliatbou. „Nikto predsa nemôže slúžiť dvom pánom“. Aj Bohu ,aj služobníkom zlého ,ktorí pripravujú pod maskou tolerancie jeden veľký Babylon náboženstiev .Sám Pán Ježiš nás varoval pred falošnými prorokmi ,ktorí k nám prídu v ovčom rúchu, preto nikto nebude mať na súde výhovorku.
  Keďže väčšine veriacich je dnes jedno čo hovorí Božie slovo a prijímajú všetky tieto klamstvá a bludy len preto ,že prichádzajú od cirkevnej vrchnosti je zákonité ,že na takéto pokolenie musí prísť Boží trest!
  Lebo Boh hovorí :

  „Čujte nebesá ,počúvaj zem ,lebo Pán hovorí:
  Synov som vychoval a vyvýšil ,oni sa mi však spreneverili .Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho Pána ,Izrael nepozná, môj ľud nepochopí. Beda hriešnemu národu ,ľudu s ťažkou vinou, plemenu zločincov ,synom skazeným. Opustili Pána, zhrdli svätým Izraela ,odcudzili sa.“ Iz. 1:1-4

  Preto sa teraz neviete zorientovať v tom čo sa to deje a musíte znášať trest zaslepencov ako o vás predpovedal prorok Izaiáš 29:9.11:

  „Trpnite a strpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití ,ale nie od vína ,tackáte sa ,ale nie od liehu. Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči ,prorokov, zahalil vaše hlavy vidcov. Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy.

  Preto“ Pán povedal: Pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a svojimi perami ma ctí ,srdce si však vzďaľuje od mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom ,preto hľa ,ja znovu vykonám divy s týmto ľudom ,podivne a čudno i zahynie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová“ Iz.29:13-14

  Islamizácia Europy je Boží trest za to ,že sa kresťania nechali oklamať slobodomurármi ,ktorí ovládli Vatikán a celú RKC. Títo ich presvedčili ,že Bohu je jedno aké modly a náboženstvo človek uctieva a vymyslený Alah ,ktorý dal mohamedánom cez falošného proroka Mohameda antikristovské učenie je vlastne ten istý Boh ,ktorý poslal Ježiša Krista.

  Takže milí „veriaci“ i neveriaci! Keď je vám to jedno ,tak Boh vám dá mohamedánov aj s ich Aláhom rovno do vašich domovov, keď ste ako nepremýšľajúce ovce! Vo vašej krajine a na vašich ženách a dcérach vám ukážu ,akému „bohu“ slúžia! Na starom zákone ste sa mohli poučiť ,že Boh takto trestal za odpad od viery aj Izraelitov!

  Ostala síce hrstka kňazov a biskupov- Baziliánov a kresťanov verných evanjeliu ,ktorí sa nenechali ložami oklamať a hovoria pravdu, ale vám je bližší ten veľký spoločný Babylon náboženstiev, ktorý vám chystajú. Vám je milšia tá široká ,voľná cesta pre všetkých ,na ktorej si každý verí čo chce ,ako tá úzka cesta a úzka brána ,ktorou je len viera v Ježiša Krista a ktorá jediná vedie do života.
  Boh vedel ,že ľudia si budú hľadať kadejaké únikové cestičky a pchať hlavu do piesku a chcieť tak všetko prečkať ,ale Boha ľudia nemôžu prekabátiť ,ani s ním vybabrať.
  Teraz Prichádza Boží trest!
  Často od veriacich počúvame ,že aj keď predstavitelia RKC hlásajú herézy a pomáhajú elitám s násilnou islamizáciou, predsa len sú v tejto organizácii aj „dobrí kňazi“. Sú takí „ľudskí ,chápaví aj k obavám pred islámom, priateľskí ,milí atď. Toto veriacim stačí ,aby sa pokojne plavili s Bergogliom a jeho chuntou na tom ich veľkom Titaniku k cieľu veľkého plánu architektov tohto sveta.
  Hľadať v pokoncilovej RKC , organizácii ktorá zradila Boha a slúži globalistom tých „dobrých kňazov“ je farizejské riešenie ,lebo práve vďaka tým „dobrým“ ,ktorí sa tvária že je všetko ok a robia tej diablovej zberbe vlastne kulisy a vedú všetkých do spoločného satanistického náboženstva sa ich plán podarí.Vďaka nim ide plán globalistov ako po masle. Zlo nepotrebuje viac ,len aby tí dobrí mlčali a ak ešte hrajú divadlo ,že je všetko ok, tak čo viac si môžu Boží nepriatelia priať. Zachovávajú rituály, ale podstata je už zradcami zmenená. „Ale tamto mali plniť a toto nezanedbávať“. Oni sú rovnakí zradcovia ako Halík,alebo Bergoglio. Kresťan ,ktorý si vyberie túto cestu sa stáva protestantom voči Božiemu slovu ,lebo musí ignorovať všetky slová Písma ,ktoré nás varujú a zakazujú byť v jednote s tými, ktorí hlásajú iné učenie. „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom! Alebo bude“ …. „neťahajte jarmo s neveriacimi“ a oni sú neveriaci ,lebo neveria Božiemu slovu! „Nemajte s nimi nič spoločného! Veď čo má spoločné svetlo s tmou ,alebo Kristus Beliálom- globalistami, moslimami ,budhistami atď??? Predstavitelia RKC ,ktorí dnes vo všetkom podporujú plány svetovej elity sú farizeji dnešnej doby. Ježiš nám prikázal: „Chráňte sa kvasu farizejov,lebo trocha kvasu nakvasí celé cesto!“ Akú odmenu dostanú od Boha takýto kresťania aj so svojimi „dobrými kňazmi“ keď predstúpia pred večného Sudcu s týmto potemkinovským kresťanstvom???
  „Nemôžete piť z kalicha Pánovho ,aj z kalicha besov-týchto zapredancov v službách svetovej elity! Aj ten „dobrý kňaz“ na každej omši hovorí slová „v jednote s našim svätým otcom Františkom“ a nevaruje pred falošným učením pokoncilovej RKC –ekumenizmom a pripravovaným spoločným náboženstvom so židmi a moslimami! Teda všetci ,ktorí sa účastnia na ich omšiach a sviatostiach sú pred Bohom aj svetom v jednote s týmito heretikmi a zradcami a teda pod kliatbou podľa Gal.1:8-9) Všetci sú súčasťou tejto satanskej hry na kresťanstvo.

  Teraz prichádza Boží trest

  Odpověď
 2. To, jestli se křesťan společně modlí s muslimem je jedna věc – záleží to jedině na nich. To, zda je Bůh totožný s Alláhem je věc druhá. Podle toho, jak se svět vyvíjí, je docela pravděpodobné, že je jen otázkou času, kdy i mnozí křesťané si nebudou jisti, zda Bůh, Ježíš Kristus a Duch svatý nejsou i Alláhem. Je to zatím opravdu absurdní, ale jak dlouho?

  Odpověď
 3. Církve v Německu se provinily tím, že se rozhodně nepostavily proti Hitlerovi a jeho ideologii. Dnes se církve proviňují tím, že se jasně nevymezují vůči EU, která podporuje islamizaci Evropy. Islámu a EU je třeba říci rozhodné NE, jak to činí Duka nebo Okamura.

  Odpověď
 4. Musím souhlasit s Konečným Fr. Myslím, že není na místě strach, jak mluví PH, ale zdravý rozum; nikdo si nebude zvát masového vraha do bytu, pokud ví, že jím je, ale bude dělat vše pro to, aby nepřekročil práh jeho domu. Devastaci je třeba předcházet, dokud to jde, pouhá nebojácnost nepomůže. Když zjistím, že na mě padá strom, tak uskočím a nebudu ho statečně chytat. A pokud je někdo povolán k zvěstování evangelia těmto lidem, tak se může vydat na misii.

  Odpověď
 5. Bude alláh islámu v nebi (podle Bible)?

  Ano, v nebi bude Otec, Bůh, bude tam Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, a Duch Svatý a Boží lid.
  Alláh islámu říká, že žádný Bůh Otec ani Syn Boží neexistuje.
  Alláh islámu je prostě jen bůh tohoto věku/světa, pro kterého bylo stvořeno peklo, který se převléká za / hraje si na Boha.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář