Pavel Hošek: Ženy ve vedení? Církev je na křižovatce

Patří podle vás ženy do vedení církve?

Moje nejupřímnější, nejkratší a taky nejtřaskavější odpověď je ano. V Bibli čteme o situacích, kdy Pán Bůh povolává prorokyni Debóru, prorokyni Chuldu, povolává vynikající ženy i do role vedení církve. Zároveň je zřejmé, že obvyklejším a standardnějším typem vedení je, když vedoucím je muž. Podle některých vykladačů to souvisí se stvořitelskými řády a s odlišnými obdarováními, kterými Pán Bůh zahrnul na jedné straně muže a na druhé straně ženy, a proto mají muži pro vedení lepší dispozice. S touto argumentací mám trochu problém…

 

… ale zdá se, že třeba apoštol Pavel právě tyto argumenty používá.

Ano. Pán Bůh ale někdy ženu do vedoucí role evidentně povolává. To se dělo nejen v biblických dobách, ale i dnes, třeba na misijním poli, kde na řadě míst působí ženy.

Někdy to je tak, že žádní muži nejsou k dispozici, a tak je to nakonec misionářka, kdo musí křtít, vést vznikající sbor a dělat v podstatě všechno, nejen tzv. ženské služby.

 

Na to by se ovšem dalo říct, že je to specifická situace, řešení v nouzi. Když se pak objeví nějaký muž, žena mu může vedení předat a stáhnout se do pozadí. Nebo ne?

Nevím. Kdybych byl žena, tak by mi tahle logika trochu vadila. Nejsem si jist, že to takhle v Novém zákoně je. Tam je na několika místech služba v církvi „na plný úvazek“ (jak bychom to řekli dnes) svěřena ženám. Není tam nikde natvrdo řečeno, že žena je jen nouzová výpomoc, dokud se nenajde chlap.

 

V První Timoteovi ale Pavel píše, že žena učit nemá, protože může být snáze svedena, stejně jako byla první v ráji svedena k hříchu Eva, ne Adam…

Pavel se snaží ukázat, jak je to s růzností mužských a ženských obdarování. Ta určitě existuje. Nebudeme přece popírat ani anatomické rozdíly, ani jiné odlišnosti mezi muži a ženami. Bůh má zalíbení v rozmanitosti a úžasná dvoupólovost lidského pokolení, tedy to, že se nerozmnožujeme dělením, ale je k tomu potřeba muže a ženy, je jistě součástí Božího řádu i jeho umělecké představivosti. Nezapomeňme se z toho taky radovat. Když už se kvůli tomu tak často hádáme (úsměv).

Se zmíněnou růzností obdarování souvisí i různost křehkosti. Jsou-li tu určité dary, odpovídá jim i určitý druh zranitelnosti. Muži jsou v některých věcech otřesně zranitelní. Ženy zase v jiných, nepochybně. A neřekl bych, že slabin a zranitelností mužů v roli vedoucího je málo. Dějiny jsou plné otřesných příkladů toho, co dokáže předvést chlap ve vedoucí pozici – a právě proto, že je chlap, a z typicky chlapských důvodů.

 

Na jiném místě v Bibli čteme „Ženy ať ve shromáždění mlčí“. To zní dost ultimativně…

Myslím, že nejdůležitějším komentářem k této větě z Prvního listu Korintským je sám První list Korintským. Tam se píše mj. o tom, jak to má vypadat, když žena ve shromáždění nahlas prorokuje. Když o dvě kapitoly dále apoštol Pavel říká, že má žena mlčet, asi jde o nějaký jiný problém. Jeden z možných výkladů je, že šlo o reakci na situaci sboru, kde byl synagogální zasedací pořádek, ženy seděly na jedné straně a muži na druhé, takovou praxi z historie rané církve známe, a že se ženy svých manželů (kteří ovšem neseděli vedle nich) během bohoslužeb na něco vyptávaly a tím vyrušovaly. To by vysvětlovalo, proč Pavel pokračuje: „… ať se svého manžela zeptá doma“.

Ale není to úplně jasné, nevíme. Chci být poctivý a slyšet Bibli i tam, kde mi její skutečný význam není nejsympatičtější. Musíme ty texty brát vážně. Nemyslím si, že bychom měli biblické výpovědi z těch či oněch ušlechtilých důvodů umlčet a rozhodnout se, že už pro nás nejsou bernou mincí. Jak to hezky říká papež František v souvislosti s Večeří Páně: „Studujme, modleme se, hledejme, ptejme se a věřme, že nám Pán Bůh ukáže, jak je to správně.“

 

Troufnete si odhadnout další vývoj v církvi?

Myslím si, že církev je v této věci na křižovatce. Věřím, že ji Duch svatý vede a že není všechno jednou provždy definitivně hotové. Pán Bůh svou církev mnoho staletí vyváděl z řady věcí, které byly v prvním století běžné a byly považovány za slučitelné s křesťanstvím, a přesto to tak z dnešního hlediska určitě nebylo – třeba z otrokářství nebo z nepřátelství vůči židům. Nevím, jak to v této věci dopadne. Nechtěl bych být ani revolucionář, ani konzervativec za každou cenu. Věřím, že Pán Bůh má prostředky, jak církvi ukázat správnou cestu, která nebude vůči ženám nespravedlivá a nebude uhašovat Ducha svatého v jejich četných obdarováních. Ta se zatím leckde neměla šanci projevit jen proto, že jediné, co se ženám dovolilo, bylo, aby vyučovaly jiné sestry.

 

Předpokládáte tedy, že žen ve vedení církve bude přibývat?

Ano. Ale uvidíme, jak to dopadne. Církev je v pohybu. To, že se o této otázce v současné době diskutuje od církve katolické až po letniční, je dobré. Hlavně se kvůli tomu jako církev nesmíme rozhádat a rozdělit, to bychom prohráli všichni. Je namístě se za to modlit a očekávat, že nám Pán Bůh ukáže směr.

 

Autor: Tomáš Coufal

 

Zkrácená verze rozhovoru, který v plném znění vyšel v lednovém vydání mezidenominačního měsíčníku Život víry, jehož hlavním tématem jsou tentokrát „Ženy v čele“. Mají ženy stát ve vedoucích pozicích v církvi? Časopis nabízí argumenty pro a proti i pohledy některých žen-vedoucích. K tématu dále přispěli např. Ján Henžel, Lukáš Targosz nebo Jiří Bukovský.

Dále číslo nabízí velký rozhovor s pastorem a autorem chval Karlem Řežábkem, ohlédnutí za životem evangelisty Reinharda Bonnkeho, příběh čtenářky, virtuální historický rozhovor s evangelistkou Kathryn J. Kuhlmanovou, zprávy, recenze, kalendář křesťanských akcí a mnoho dalšího.

Více na www.zivotviry.cz.

 

Tags: ,,

6 Komentáře

 1. Nejsem si docela jist, proč se „Křesťan Dnes“ k této tématice stále znovu vrací, ale budiž. Když však už tady ten článek je, bylo by určitě užitečné, kdyby byla tvrzení bratra Pavla Hoška doložena konkrétními biblickými oddíly, protože na tom zásadně záleží. Možná to bylo v „Životě víry“, ale ne každý ten časopis má k dispozici. Je např. určitě rozdíl mezi ženami SZ a ženami NZ, apod. Bez biblických textů jsou to všechno jen názory.

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Ano, je to již vícekrát diskutované téma, bez jednoznačného výsledku. Když budeme hledat vysvětlení a oporu v Písmu, můžeme z toho, co nám na toto téma předává apoštol Pavel, dojít nepochybně k jednoznačnému závěru. Když se pozastavíme nad vývojem tohoto světa, kam se ubírá, co je jeho současnými prioritami atd., uvědomíme si pravdivost Písma, především v tom, zda dění na Zemi bude směřovat k horšímu nebo k lepšímu a z jakého důvodu. Ale mezi „Pavlovou dobou“ a současností je propastný rozdíl. Poslání žen a možnost jejich společenského uplatnění, bylo s velkou pravděpodobností na zcela jiné úrovni než dnes. Všeobecně, ženy mají téměř ve všem, stejné nebo podobné šance jako muži, což lze pozorovat i v otázce, jež je právě předmětem komentáře. Když obrátíme pozornost do světa, přiznejme si, že toho špatného je v něm čím dál více, ale přesto „funguje“ a také dál bude. Proč? Protože nade vším je Boží moc a nic se nemůže vymknout z Boží nadvlády. Podobně i církve a sbory budou fungovat pod vedením ženy, proč ne, ale „něco“, stejně jako ve světě, se mění a není tak, jak by podle Stvořitele mělo být. A dobře to není jak pro muže, tak pro ženy.

  Odpověď
 3. Mezi „Pavlovou dobou“ a současností je opravdu propastný rozdíl, stejně jako v postavení žen ve společnosti a v jejich schopnostech a vzdělání.
  Ale v něčem se ty doby přece jen podobají. Čím dál tím víc lidí má pocit, že žijeme v posledních časech.

  Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Měli bychom se více zamyslet nad dvěma zcela zásadními, biblickými událostmi. Ta první je všeobecně známá a to je „selhání“ Adama a Evy v Edenu. Ta druhá se týká okolností, které předcházely narození Izmaele a Izáka. Obě události mají jednoho skrytého jmenovatele a to je lstivost hada/satana, kterou uplatnil vůči slabší osobě – ženě. Je v tom jakýsi skrytý vzorec, jakou roli a charakteristiku Bůh přisoudil muži a jakou ženě. Však nás také tyto dva zcela zásadní příběhy a jejich podstata selhání, se všemi důsledky, provází až do dnešní doby. Právě proto bychom si měli se vší vážností uvědomit role, které nám Bůh přisoudil, protože pokud se je budeme snažit dodržovat, zcela jistě nebude chybět ani Boží požehnání.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář