Alexander Barkóci: Nebojte se očkování, pohled mějte upřený na Krista

Alexander Barkóci vybídl křesťany, aby se nebáli očkování a varoval před těmi, kteří šíří strach mezi věřícími. On sám přijme vakcínu, aby díky covid pasu mohl cestovat do zahraničí a svědčit o Boží lásce.

Putující kazatel z Komárna řekl, aby se křesťané dívali na Krista a „přestali se zaobírat věcmi, které nebyly a nejsou užitečné k našemu duchovnímu růstu“. Pokud křesťané hledí na okolnosti života, ztrácejí Boží pokoj.

„Vyzývám všechny křesťany, nebojte se vakcinace.“ Nechal však na svobodné vůli člověka, zda se dá nebo nedá očkovat. „Když však dostaneš tuto nemoc, tak to může být důsledkem toho, že jsi tuto vakcínu nepřijal,“ konstatoval Barkóci, který je oblíbeným řečníkem a hostem převážně evangelikálních sborů po celé Evropě.  

Jako důvod, proč by se křesťané neměli bát vakcín, připomněl pasáž, kde Ježíš říká, že ne to, co do těla vstupuje, poškvrňuje člověka, ale co vychází z jeho úst. On jako cestující kazatel, by si jen zkomplikoval cesty do zahraničí, pokud budou schváleny covid pasy. „Nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Velké Británii, nebudu moci navštívit bratry a sestry ve Francii, nebudu moci jet do Švédska. Nebudu moci nést evangelium!“

Reagoval také na řeči o DNA, která by prý měla být poškozena, pokud se člověk nechá naočkovat. Zeptal se, zda je důležitější strach o své DNA, nebo jeho práce evangelisty, aby šel a „potěšoval zarmoucené.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„I když se necháte očkovat, stále jste milované Boží děti. Tělo a krev nezdědí Boží království, ale věčný život záleží od postoje vašeho srdce,“ řekl Barkóci.  „Křesťany může od Krista oddělit strach a falešné evangelium,“ upozornil.

Varování před falešnými proroky

Alexander Barkóci dále varoval církev před falešnými proroky, kteří chtějí „poskvrnit nevěstu Kristovu.“ Má se jednat o předuchovnělé lidi, kteří vyučují křesťany o vizích a proroctvích. „Pán Bůh ti toto zjevil, Pán Bůh ti tamto zjevil. Jsou to všechno falešná učení, která se cpou do církve,“ poznamenal.  

Věřící nabádal, aby se „utišili a upokojili“  a na kolenou vyznávali, jak milují Krista. Pokud je Boží vůle, tak jim duchovní dary dá, ale neměli by „za každou cenu chtít prorokovat a mít vize.“   

Zdůraznil, že Ježíš Kristus se nezjevuje ve vizích, ale v Písmu. „Když čteme Jeho slovo, tak se nás dotýká.“ Lidé, kteří říkají, jak se jim zjevil Kristus, tak podle Barkóciho míchají křesťanství s ezoterikou.  

Na závěr vybídl křesťany, aby nezapomínali na Velké poslání, byli svědkem evangelia a s lidmi hovořili o dobré zvěsti, že Bůh je miluje. „Naší úlohou je zvěstovat evangelium Ježíše Krista.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 5. června 2021 Foto: Život víry – Alexander Barkóci

Tags: ,,,,,,,,

12 Komentáře

 1. V prvopocatcich pandemie ještě dosti věřících spatrovalo v této zlomove situaci nějaké hlubší poselství směrem od Boha člověku. S odstupem času tento duchovní pohled vysumel a ukazuje se, že smyslem covidu je nebýt bezohledny jeden vůči druhému a nechat se naockovat. Není to trochu malo nebo vyjádřeno jinak, nevzali jsme si po tolika komplikacích i tragédiich úmyslné poněkud málo?

  Odpověď
 2. Možná jsme měli očekávat něco víc. Jak napsala Joyce Mayer v jedné své knize: „Začněte očekávat víc! Mně se moc líbí představa toho, že je člověk tak plný naděje, že je v ní jakoby uvězněn. Jste připraveni prožít svůj život ve vězení naděje?“

  Odpověď
  • Všechno má rub a líc. Ti, co se nechávají očkovat, lze považovat za hlavní proud. Ti, co vystupují proti, nechtějí být „ovcemi“ a obhajují především samostatnost a svobodu. Obojí dvojí je jistě naprosto legální, jsou to pouze dvě strany stejné mince. Je však ještě jedna cesta a tou je zcela vědomého rozhodnutí jít cestou, kterou nás vede naše nitro, cestou poznání, cestou víry, cestou zkoušek proher i vítězství. Jsou široké cesty a jsou cesty úzké. Každý to máme tak, jak to chceme i jak je nám to momentálně dáno. Ale ne, neživou literu …

   Odpověď
 3. ZMĚNA DNA – to je to samé, co se dělo před potopou… Myslíme si, že může člověk měnit lidský GENOM a uniknout Božímu soudu? Kdysi už něco podobného na Zemi bylo (Genesis 1) a Bůh odpověděl potopou… Někteří lidé měli zakázán vstup do Božího chrámu… a my jsme tak troufalí (nebo neznalí, nevědomí), že si myslíme, že máme u Boha výjimku nebo svolení udělat totéž a to beztrestně?? Vakcína mění lidský genom.. Je to zřejmé z výroků B. Gatese a Tal Zakse https://leohohmann.com/…/modernas-top-scientist-we-are…/
  Svědčí o tom též mnoho lékařů, křesťanů i nekřesťanů, kteří mají odvahu se postavit Goliášovi (systému šelmy, manipulaci médií, a zaprodaným lidem) a křičí svá varování do tmy. Krom toho vakcíny byly vyvíjeny pomocí živé tkáně z potracených lidských plodů..!!!! To vadí mnoha nekřesťanům!!! A křesťanům toto nevadí???? Proč si myslíme, že Pán přikázal: „Bděte!“? Protože bude mnoho slepých, svedených a oklamaných..!
  Nebuďte prosím mezi nimi !!! Pokud učitel písma s takovouto vakcínou nemá problém a vyučuje tak lidi, měl by se začít bát.. protože Pán mnohým, kteří k němu volají Pane, Pane, řekne: „Jděte ode mne, činitelé bezzákonnosti“. Také v knize Zjevení je napsáno, že lidé nebudou činit pokání a neodvrátí se od svých 👉vražd👈 a kouzel (Zj 9:21). Slovo, které kraličtí přeložili v tomto verši jako „trávení“ (něco, co způsobuje otravu, což vakcíny způsobují svými ingrediencemi – např. rtutí), toto slovo se řecky řekne „farmakía“ (G5331
  φαρμακεία, ας, ἡ [farmakeja]
  čarodějnictví, magie).
  „Jiní pak lidé, kteříž nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklaněli ďáblům, a modlám zlatým, a stříbrným, a měděným, i kamenným, i dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, ani z trávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých.“ Zjevení 9:20-21
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&v=21&kv=21
  Máme velké Boží varování, které bychom měli poslechnout a pokořit své ego před ním: „Blahoslavený, kdož ostříhá slov proroctví knihy této.8Já pak Jan viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem slyšel a viděl, padl jsem, klaněti se chtěje před nohama anděla toho, kterýž mi tyto věci ukazoval.9Ale řekl mi: Hleď, abys toho nečinil. Neboť jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků, a těch, kteříž ostříhají slov knihy této. Bohu se klaněj.10Potom řekl mi: Nezapečeťuj slov proroctví knihy této; neboť jest blízko čas.11Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě.12A aj, přijduť brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.13Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.
  14🟧Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázaní jeho👈, aby měli právo k dřevu života, a aby branami vešli do města. 15Vně pak budou psi a čarodějníci (G5333
  φάρμακον, ου, τό [farmakon]
  👉jed👈; kouzlo; (pl.) čáry, čarování (*Zj 9:21) φάρμακος, ου, ὁ [farmakos]
  kouzelník, čaroděj (*Zj 21:8 *Zj 22:15), a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež. 16Já Ježíš poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích.“ Zjevení 22
  http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&v=15&kv=15
  Nikomu nemusím dlouho vysvětlovat, jak souvisí toto slovo, které do češtiny lze přeložit jako „jed“ nebo „trávení“, jak souvisí s farmaceutickým průmyslem. O tom ví a svědčí mnoho matek nemocných a postižených dětí (autismus). O tom však, zdá se, mnoho křesťanů nemá ani tušení… Žel… Prosím, odvraťte se od takovéto nevědomosti a takovéhoto smýšlení. Je to bezzákonnost a je to hřích (1 Janův 3:4): „Každý, kdo provozuje hřích, provozuje i bezzákonnost, a hřích je bezzákonnost..“ (Pavlíkův překlad)

  pozn. toto je můj komentář k jednomu videu na fb

  Odpověď
 4. Běda těm, kteří říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a sladké za hořké. Běda těm, kteří jsou moudří sami u sebe, a podle zdání svého opatrní.
  Izaiáš 5:20-21 bible kralická (upr.)

  „Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí.“

  „Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání (zákona a proroků) a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším.“ Mt 5:19

  „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona..“ Matouš 5:17

  „ Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 16Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. 19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. 20Poznáte je tedy po jejich ovoci.“ 21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů? ‘ 23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti (bezzákonnosti)*. ‘“ 24„Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.
  Matouš 7

  pozn. *G458
  ἀνομία, ας, ἡ [anomia]
  nezákonnost, protizákonný čin, nepravost

  Hřích je přestoupení Božího zákona (tóry).

  Co je to hřích podle apoštola Jana?
  🔵 1J 3:4: Každý, kdo provozuje hřích, provozuje i bezzákonnost, a hřích je bezzákonnost;

  1J 3:4: Každý, kdo se dopouští hříchu, činí něco nezákonného; hřích jest nezákonnost. (Žilkův překlad)
  1J 3:4: Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona. (Kralický překlad)

  Odpověď
 5. Molekula DNA je SOFTWARE ŽIVOTA.
  Je nesmírná opovážlivost měnit lidskou DNA.
  Lidská DNA je informace (slovo), skrze kterou Bůh tvoří..
  Lidská DNA nese Boží podpis, Boží rukopis.
  Podle příkazů uložených v lidské DNA se tvoří a vyvíjejí buňky v našem organismu.

  Doporučuji shlédnout video DVTV
  Martin Veselovský: „Editace nebo změna GENOMU – co to jako znamená? Že si vědci hrají na bohy?“
  biochemik Vojtěch Adam: „Musím odpovědět velice jednoduše: ANO!“

  https://www.youtube.com/watch?v=-Ey1ygsZSM4

  https://leohohmann.com/2021/03/09/modernas-top-scientist-we-are-actually-hacking-the-software-of-life/

  Odpověď
 6. Zcela zásadní je v křesťanském světě i chybná interpretace pouhého jednoho života. Stačí pozorovat svět kolem sebe, abychom došli k poznání, že tomu tak nemůže být. Dejme si pozor, aby ti první nebyly poslední a poslední prvními.

  Odpověď
 7. Mily brat Sanko, dakujem za tvoje svedectvo a povzbudzovanie, ale preto aby sme sluzili Panovi mozeme ostat aj v rodnej krajine, kde je vela oveciek ktore sa dostali k Panovi skrze sluzbu sluzobnikov a ktore su dnes ako ovce bez pastiera, odkazane len na Pana Jezisa a seba. Pan ma svojich pastierov vsade v kazdej krajine. Bratov a sestry treba aj viest k ucenictvu, nielen k odkazu spasenia. Takze vakcinu brat len kvoli hraniciam myslim ze nemusime, mozeme ist za hranice aj s testom. Brat vakcinu by sme mali kvoli zdraviu a tu je vela nevypovedanych otaznikov. Je to v experimentalnej faze! Mame rozsudzovat, modlit sa a zvazovat co je pre nas a nase tela najlepsie. O to viac ked nas tlacia ockovat nase deti. Viac ako Covid ma skor trapi hriech v cloveku, hriech ktory zavladol v moci vedeni statu nasej krajiny, vela strachu a beznadeje sa siri v nasej krajine, od hlavy az po ludi, na Slovensku. Vela nenavisti a rozdelenia. Namiesto Anglicka, Francuzska sluzme nasim bratom a sestram, ktori spoznali pravdu ale nema ich uz kto viest a padaju do hriechu…a castokrat sa vracaju ku zvratkom ako psi…odpadaju od viery…nech nam Pan je milostivy, aby sme plnili Panovu volu, tam kde nas povolal. So zehnanim pozdravujem bratov a sestry.

  Odpověď
  • Plne súhlasím drahá sestra.Je to aj môj názor.V našej krajine je veľmi veľa duchovnej práce.Prečo za každú cenu chodiť do zahraničia?!V zboroch je zmätok,ľudia často počúvajú pastora viac ako Božie slovo a nepýtajú sa Ducha Božieho,ako sa majú zachovať.Máloktorý služobník povie ľuďom jasnú pravdu,zahmlievajú a ľudia sa chovajú podľa toho,čo urobí pastor.Keď si dá vakcínu on,napodobňujú ho.Počula som argument človeka,ktorý je členom jedného z najväčších zborov na Slovensku/BB/:“Ja verím Bohu,preto som sa dal zaočkovať.“Moja odpoveď je:“Ja verím Bohu a Jeho Slovu a preto som sa nedala zaočkovať,“/Žalm 91/. Shalom

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář