Denní zamyšlení

Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jr 4,3 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat,…

Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát..." Šalomoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid…

Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Ž 146,7 Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl:…

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Gn 3,6Jaký prospěch má člověk,…

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása! Iz 62,11 Ke všem zaslíbením Božím,…