Cestou kříže, abychom spolu s Ním zažili moc zmrtvýchvstání

 

Velikonoce jsou pro nás křesťany nejdůležitějším svátkem, kdy si připomínáme smrt a zmrtvýchvstání Krista; událost, která se stala jádrem naší víry. Apoštol Jan zaznamenal jedinečné svědectví o posledních dnech Ježíše Krista. Věnuje polovinu svého evangelia krátkému časovému úseku před Ježíšovým ukřižováním. Pro Jana byly poslední dny Krista velmi důležité. Už ve 12. kapitole je zaznamenaný příběh pomazání v Betanii, který se odehrál jen šest dní před Velikonocemi. Od 13. kapitoly se děj přesouvá do velké horní místnosti, kde v kruhu svých učedníků Ježíš strávíl poslední okamžiky svého života před ukřižováním. Pán připravuje své nejbližší následovníky kromě jiného i na nadcházející utrpení a předpovídá jejich útěk a Petrovo zapření. Kristus musí čelit utrpení a smrti sám, opuštěný dokonce i od svých nejbližších přátel.

Jeden z důvodů, proč Židé nepřijali Krista, byl koncept trpícího Mesiáše. Pamatuji si na jeden rozhovor s americkým Židem, který mi vysvětloval, že je naprosto nepřijatelné, aby Mesiáš trpěl a aby zemřel na kříži. Mesiáše chápal jako někoho, kdo obnoví Davidovo království a shromáždí Židy v Izraeli. Život Ježíše Krista se židovským představám o Mesiášovi příliš vymykal. Náboženská elita vyvoleného národa nepoznala očekávaného Spasitele a Bůh povolává rybáře a prosté lidi bez teologického vzdělání, aby stáli při Kristu. S takovými následovníky Pán začíná svou veřejnou službu.

Ani Ježíšovi stoupenci však příliš nerozumí konceptu trpícího Mesiáše. Můžeme to vidět i na reakci učedníků vracejících se do Emauz, zklamaných po násilném konci Ježíšovy služby (Lk 24,13-35). Učedníci nechápou, proč Ježíš takto zemřel. Smrt na kříži pro ně znamená konec. Kříž je selhání a naděje, že Ježíš přišel obnovit Boží království vyhasla. Učedníci se vrací zoufalí domů.  Pán se k ním však připojuje, aby jim otevřel oči a oni po rozhovoru se vzkříšeným Kristem pochopí smysl utrpení a Kristovi oběti. Ježíš jim vysvětluje na proroctvích ze Starého zákona, proč Mesiáš musel trpět. Učedníkům hoří srdce a jejich oči se otevírají vůči realitě, kterou do té doby neviděli. Porozuměli smyslu Kristova utrpení. Kříž už pro ně není selhání. Porozumí smyslu kříže. Ježíš zemřel proto, aby nám dal nový život a vysvobodil nás z područí hříchu. Kristus je chlebem, který se rozlomil, abychom my mohli být nasyceni. Kříž je láska Pána a zmrtvýchvstání je nový život, který jsme získali skrze tuto lásku.

O Velikonocích oslavujeme vzkříšeného Krista, který zvítězil nad smrtí, ale do jaké míry přemýšlíme nad trpícím Kristem nesoucím kříž? Chceme zažít zmrtvýchvstání, ale mnohdy se snažíme vyhnout kříži. Pokud Bůh vedl svého Syna přes utrpení, proč si myslíme, že utrpení nemá mít místo v našem životě? Bůh nám zaslíbil dokonalý a bezbolestný život v nebi. Problémem je, pokud se domníváme, že tento život zažijeme už zde na zemi. Takové myšlení nás může zavést daleko od cesty Krista. Teologie úspěchu, materiálního požehnání a zdraví se stává ve světle útoků na koptské křesťany v Egyptě nebo utrpení našich bratří a sester v Severní Koreji nesmyslnou.

Ježíš připravoval učedníky na utrpení. Sk 14,22 hovoří o utrpeních a souženích, přes která musíme vstoupit do Království Božího. Realita pronásledování a utrpení pro Krista však nám lidem žijícím v „bezpečné“ Evropě 21. století může připadat příliš vzdálená. Případ vězněného Petra Jaška možná mnohým z nás přiblížil život utrpení pro Krista. Už to nebyl pastor Saeed Abedini, který strávil tři roky ve vězení v Íránu ani Asia Bibi, která je dlouhodobě vězněná v Pakistánu za „rouhání proti Koránu.“ Najednou to byl Čech, jeden z nás, kdo nevinně trpěl kvůli své víře v Krista. I na jeho životě můžeme vidět tento základní princip křesťanství. Je tu cesta kříže a zmrtvýchvstání. Tyto dvě věci patří neoddělitelně k sobě. Není zmrtvýchvstání bez kříže a rovněž neexistuje kříž bez zmrtvýchvstání. I tyto Velikonoce pro nás mohou být novou výzvou, abychom spolu s Kristem věrně kráčeli cestou kříže, tak abychom spolu s ním mohli prožít moc zmrtvýchvstání.

-mn-
Foto: Creative Common Search

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář