Co byste měli vědět o evangeliu prosperity 

Podle nedávného průzkumu se stále více návštěvníků církví ve Spojených státech hlásí k víře spojené s evangeliem prosperity. „V posledních pěti letech se mnohem více návštěvníků církve hlásí k učení evangelia prosperity,“ říká Scott McConnell, výkonný ředitel společnosti Lifeway Research, „včetně nebiblické víry, že materiální požehnání si člověk od Boha zaslouží.“ Jak McConnell zdůrazňuje, problém není v myšlence, že Bůh poskytuje materiální požehnání (všechny dobré věci poskytované Božím dětem pocházejí od Něj [Ř 8,32]), ale ve falešném učení, že děláme cokoli, abychom si takovou přízeň zasloužili.

Zde je devět věcí, které byste měli vědět o evangeliu prosperity.

Evangelium prosperity má mnoho jmen a označení 

Evangelium prosperity je zastřešující termín pro teologii „evangelia zdraví a bohatství“ nebo teologii „pojmenuj si to a požaduj to“. Mnoho lidí pozná jeho nejpopulárnější značku „Hnutí víry“. Jedná se o současné křesťanské hnutí, které si získalo jak mnoho příznivců, tak také vyprodukovalo mnoho kontroverzí.

SOUVISEJÍCÍMezi americkými křesťany roste popularita evangelia prosperity 

Toto hnutí učí, že Bůh si přeje finanční prosperitu a fyzický blahobyt svého lidu a že víra, pozitivní proklamace a finanční dary vybraným křesťanským organizacím mohou zvýšit materiální bohatství a zdraví člověka. 

Jak vysvětluje Stephen Hunt, v popředí tohoto projevu křesťanské víry stojí učení o zajištění božského tělesného zdraví a blahobytu skrze víru. Znamená to, že „zdraví a bohatství“ jsou automatickým právem všech křesťanů věřících v Bibli a mohou být skrze víru součástí balíčku spasení, protože Kristovo vykoupení zahrnuje nejen obmytí z hříchů, ale také odstranění nemoci a chudoby.

Evangelium prosperity má své kořeny v okultním hnutí známém jako Nová myšlenka

Hnutí Nová myšlenka je duchovní filozofie, která vznikla ve Spojených státech koncem 19. století. Ačkoli nebylo výslovně křesťanské, bylo ovlivněno křesťanskými myšlenkami, stejně jako východními filozofiemi, metafyzickými tradicemi a nově vznikajícími obory psychologie a svépomoci.

Toto hnutí se zaměřuje na sílu pozitivního myšlení (přesvědčení, že pozitivní myšlenky manifestují pozitivní výsledky, zatímco negativní myšlenky vyvolávají negativní okolnosti), zákon přitažlivosti (myšlenka, že „podobné přitahuje podobné“, vizualizace a soustředění se na žádoucí výsledky přitáhnou tyto okolnosti do života) a přesvědčení, že mysl má moc uzdravovat tělo a přitahovat prosperitu.

Nová myšlenka zahrnuje prvky křesťanské mystiky a Písma, ale vykládá je v metafyzickém kontextu. Fráze z Bible jako „Proste a bude vám dáno“ (Mt 7,7) jsou často vykládány jako potvrzení zákona přitažlivosti. Nová myšlenka však zahrnuje také myšlenky hinduismu, buddhismu a dalších východních filozofií, což z ní činí synkretické duchovní hnutí.  

„Otcem evangelia prosperity“ je kazatel z Oklahomy, který uzdravoval vírou

Mužem, kterého lze považovat za otce moderního učení evangelia prosperity, je Oral Roberts. Roberts se narodil v roce 1918 v Pontotoc County v Oklahomě, proslavil se v polovině 20. století a sehrál významnou roli při formování moderního letničního a charismatického křesťanství. Vyrůstal v chudobě a v mládí bojoval s tuberkulózou. Tvrdil, že se rozhodl zasvětit svůj život křesťanské službě poté, co byl zázračně uzdraven během jednoho probuzeneckého shromáždění. 

SOUVISEJÍCÍ – Nové evangelium prosperity?

Jím založená organizace byla jednou z prvních, která si uvědomila potenciál televize jako média pro šíření evangelia, a jeho pořady oslovily miliony diváků. Evangelista, který uzdravoval vírou, se stal tak vlivným, že založil vlastní školu – Oral Roberts University. Na vrcholu svého vlivu Roberts dohlížel na organizaci, která vynášela 110 milionů dolarů ročně. 

Hnutí víry pomáhalo šířit evangelium prosperity

Zatímco Roberts byl jedním z prvních, kdo spojil principy Nové myšlenky s uzdravováním vírou, nejvýznamnějším evangelistou evangelia prosperity – a otcem Hnutí víry – byl Kenneth E. Hagin (1917-2003). V roce 1962 Hagin založil Kenneth Hagin Ministries, aby šířil své učení, které zdůrazňuje vyslovování slov víry jako způsob, jak dosáhnout zdraví, bohatství a dalšího požehnání.

Jednou z jeho nejvlivnějších myšlenek bylo rozlišování mezi logem (psané Boží slovo) a rhemou (mluvené nebo zjevené slovo). Tvrdil, že rhema je prostředkem, kterým věřící aktivují Boží zaslíbení. Jak říká Russell S. Woodbridge: „Hnutí víry bylo více než kterýkoli jiný faktor prostředkem odpovědným za šíření učení o prosperitě ve Spojených státech na konci 20. století.“

Wikipedie – Oral Roberts

Základem hnutí je koncept setí semínek víry

Toto učení tvrdí, že finanční dary – zejména pro organizace, které podporují kazatele evangelia prosperity – lze přirovnat k zasazení semene, které nakonec přinese sklizeň požehnání. Jako akt víry zaséváte finanční „semínko“ do organizace a Bůh toto semínko na oplátku rozmnoží v podobě různých požehnání, kterými mohou být finanční prosperita, fyzické uzdravení nebo jiné formy Boží přízně. V podstatě se jedná o transakční vztah mezi věřícím a Bohem, který je zprostředkován finančním darem.

Roberts formuloval koncept semínka a víry pomocí trojího modelu: (1) zasaďte semínko: dejte něco cenného (obvykle peníze) jako své semínko na fungování organizace; (2) očekávejte zázrak: věřte, že váš akt darování vyvolá Boží zásah; (3) skliďte zázrak: přijměte Boží požehnání v rozmanité podobě, často očekávané v materiální nebo finanční formě.

Televize byla hlavním nástrojem, který pomáhal šířit učení evangelia prosperity

Televangelizace – praxe využívání televize k vysílání bohoslužeb a křesťanských programů – začala vzkvétat v 70. a 80. letech 20. století s deregulací vysílání a rozšířením kabelové televize. Mnoho nejznámějších televizních evangelistů bylo spojeno s hnutím evangelia prosperity a jeho učením.

SOUVISEJÍCÍOral Roberts – nevýznamnější letniční kazatel své doby, který si získal respekt napříč denominacemi  

Roberts byl jedním z prvních, kdo toto médium využil k přilákání velkého množství diváků. Jeho pilot a šofér Kenneth Copeland se také stal jedním z nejznámějších (a nejbohatších) kazatelů prosperity. Roberts a Copeland připravili půdu pro televizní evangelisty, kteří se proslavili v 80. letech 20. století, včetně Jima a Tammy Faye Bakkerových, Bennyho Hinna, Pata Robertsona, Roberta Tiltona a Freda Price. V 21. století začali před televizním publikem působit nejvýznamnější protagonisté evangelia prosperity, mezi něž patří Joel Osteen, Creflo Dollar, T. D. Jakes a Paula Whiteová.

Evangelium prosperity odmítá to, co učí Bible – zejména o bohatství a utrpení

Mnozí křesťanští učenci a etici tvrdí, že evangelium prosperity svým zaměřením na materiální blahobyt podkopává Ježíšovo učení, který zdůrazňoval pokoru, soucit a normálnost utrpení.

„Nevím, co si o evangeliu prosperity – evangeliu zdraví, bohatství a prosperity – myslíte vy, ale já vám řeknu, co si o něm myslím já,“ řekl pastor John Piper na shromáždění více než 1000 vysokoškolských studentů v listopadu 2005. „Nenávidím to.“

V roce 2014 Piper nastínil šest klíčů k odhalení evangelia prosperity:

chybí seriózní učení o biblické nutnosti a normálnosti utrpení.

absence jasného a výrazného učení o sebezapření

absence seriózního výkladu Písma

nezabývání se napětím v Písmu

církevní vedoucí, kteří mají nevhodný životní styl

vyzdvihování sebe sama a marginalizace Boží velikosti

Víra v evangelium prosperity je mezi americkými věřícími běžná

Podle studie Lifeway Research z roku 2023 více než polovina (52 %) amerických protestantských věřících tvrdí, že jejich církev učí, že Bůh jim požehná, pokud budou dávat více peněz církvi a charitativním organizacím, přičemž každý čtvrtý (24 %) s tímto učením rozhodně souhlasí. Ve studii z roku 2017 totéž tvrdilo pouze 38 procent návštěvníků církve.

Návštěvníci církve dnes častěji než v roce 2017 věří, že Bůh chce, aby se jim finančně dařilo (76 procent oproti 69 procentům), a že musí pro Boha něco udělat, aby od něj dostali materiální požehnání (45 procent oproti 26 procentům). Dnes tři ze čtyř návštěvníků kostela (76 procent) věří, že Bůh chce, aby se jim finančně dařilo, z toho 43 procent s tím rozhodně souhlasí. Méně lidí (45 procent) věří, že pro něj musí něco udělat, aby od Boha obdrželi materiální požehnání, přičemž 21 procent s tím rozhodně souhlasí.

Evangelium prosperity je falešné evangelium

V článku pro The Gospel Coalition z roku 2015 vysvětlil křesťanský etik David W. Jones pět teologických chyb učení evangelia prosperity:

Abrahámova smlouva je prostředkem k získání materiálních nároků.

Ježíšovo vykoupení se vztahuje i na „hřích“ materiální chudoby.

Křesťané dávají, aby od Boha získali hmotnou kompenzaci.

Víra je duchovní síla, která se vytváří sama a vede k prosperitě.

Modlitba je nástrojem, který má Boha přinutit k udělení prosperity.

„Ve světle Písma je evangelium prosperity zásadně chybné,“ řekl Jones. „Ve své podstatě je to falešné evangelium, protože má chybný pohled na vztah mezi Bohem a člověkem. Jednoduše řečeno, pokud je evangelium prosperity pravdivé, milost je zastaralá, Bůh je irelevantní a člověk je měřítkem všech věcí. Ať už mluví o Abrahámově smlouvě, smíření, dávání, víře nebo modlitbě, učitelé prosperity mění vztah mezi Bohem a člověkem na transakci „něco za něco“.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Steve Carter Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 9. září 2023 Foto: Wikimedia Commons- Kenneth Hagin

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. J 10:10: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil; já jsem přišel, aby měly život a měly hojnost.“❗

  2K 9:8-9: „A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, jak je napsáno: ‚Rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. ‘“❗

  Odpověď
 2. Nejsem přítelem evangelia prosperity, zvláště pokud se definuje takto extrémně. Mnohé uvedené teze pokládám za bludné. Ovšem věřím, že součástí Božího života je též materiální požehnání. Pokud to má někdo na 1. místě, jistě to je falešné. Pokud ale prohlašuji, že materiální požehnání nijak nesouvisí s evangeliem, vyčleňuji ho a vlastně říkám, že Ježíš není Pán celého vesmíru. Myslím, že jsme v Evropě bohatí dost. Ale jsou země, kde letniční sbory prudce rostou a mění ekonomiku svého okolí, z chudých dělají drobné podnikatele a mají ohromný kladný ekonomický vliv na celé oblasti. Jistě jsou spása a věčný život důležitější, ale je nutné to stavět proti sobě? Co byste řekli jinak opravdu chudým, kteří žijí ve slamech a hladoví? Že nemají čekat od Boha, že jim pomůže materiálně? Protože to se spásou a evangeliem nesouvisí?

  Odpověď
 3. Jedním z prvních vstupů tohoto hnutí (prosperity nebo víry) do ČR byl evangelický sbor sbor na Maninách a z něho vzešlé KS a potažmo KMS, resp. její nakladatelství Logos a Altak, vydávajících v 90. letech snad desítky titulů od Kennetha Hagina a jeho žáka Wolfharda Margiese. Na to následovaly evangelizace s australským kazatelem prosperity Steve Ryderem. Ten vedl k založení církve prosperity pod názvem ROFC. V AC vzniklo v 80. letech neformální uskupení v čele s excentrickým kazatelem Alexandrem Flekem, které se později, pod vlivem švédského kazatele Ulfa Ekmana, radikalizovalo, oddělilo, a vznikla Voda života, později SŽ. To je opravdu velká zkratka. AC se od tohoto hnutí vysloveně distancovala konferencí o tzv. Hnutí víry, což bylo ze strany KMS kritizováno. KS se distancovaly od Steve Rydera, ale německé Hnutí víry zůstalo v kořenech věrouky KS. Jeho bývalý vedoucí Dan Drápal například dodnes překládá tituly Billa Johnsona, jehož sbor Bethel zastává a šíří typickou věrouku Hnutí víry. AC se pak tomuto hnutí znovu otevřela až s Torontským požehnáním a navázala i spolupráci se sbory Hnutí víry skrze akci Impressionate99, a skrze kazatele Reinharda Bonnkeho, který pracoval pod organizací Kennetha Copelanda, prominentního kazatele Hnutí víry. Pak samozřejmě vznikaly další hnutí a další církve, např. Církev víry ad.

  Hnutí prosperity, resp. jeho nauky, přes formální odmítání jeho nekřiklavějších výstřelků, je tak integrální a neopominutelnou součástí soudobého světového i českého letničního a charismatického hnutí.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář