Dan Drápal / Epizody z kulturních válek

V Maďarsku přijali zákon zakazující propagaci homosexuality mezi mládeží do osmnácti let. Jak se dalo čekat, zejména v západní a severní Evropě tento krok vyvolal pobouření.

  Můj komentář: Zdá se mi, že nizozemský premiér Mark Rutte, který vyzval Maďarsko, aby opustilo Evropskou unii, jedná příliš unáhleně. Z hlediska evropských dějin je výjimečná právě propagace homosexuality, nikoli její omezení. Postoj, který nyní zaujímá Mark Rutte, je – z hlediska dějin – relativní novinkou, byť v řadě evropských států převažuje. Je naší povinností přejímat všechny novinky, které přicházejí z těchto zemí? Pokud vím, tyto otázky jsou v pravomoci národních vlád, nikoli Evropské unie. Nám, konzervativcům, ktreří jsme Evropskou unii neodepsali, hlasy Marka Rutteho a jemu podobných situaci rozhodně neulehčují.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Zápas s pochybnostmi

Některé novinky, přicházející z Nizozemí, mne po pravdě řečeno děsí. V roce 2001 byla v této zemi uzákoněna eutanázie, tedy asistovaná sebevražda. V roce 2003 odešlo v Nizozemí touto cestou z tohoto světa 1626 lidí, tj. 1,2 % všech úmrtí. V roce 2016 to bylo již 6091 lidí, tj. 4 % všech zemřelých. Nechává vás to chladnými? Mě nikoli. 

 

Tuším námitku, že sčítám jabka s hruškama. Homosexualita přece s eutanázií nesouvisí. 

 Dovoluji si mít jiný názor. Samozřejmě budou výjimky, ale jsem přesvědčen, že většina těch, kteří chtějí propagovat homosexualitu, kdo podporují změnu pohlaví, kdo podporují umělá ukončení těhotenství, budou také pro eutanázii. V Maďarsku nebojují proti homosexuálům – předsedovi vlády Viktoru Orbánovi jsou vcelku lhostejní a v jeho vládnoucí straně Fidesz je jich celá řada, dokonce i v relativně vysokých funkcích. Maďarsko prostě nechce, aby se sexuální výchova a otázky s ní spojené přenesla z rodin na státní instituce. A v této věci maďarskou vládu plně podporuji. Aby bylo jasno, v řadě věcí ji nepodporuji ani v nejmenším. Pranic se mi nelíbí plány vybudovat v Budapešti čínskou universitu. (Naštěstí se zdá, že vláda od tohoto projektu nakonec ustoupí.) A pranic se mi nelíbí, že v Maďarsku staví jadernou elektrárnu Rusové. Maďarskou prorodinnou politiku ale považuji za velmi promyšlenou a dobrou. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Britský Vrchní soud vydal v prosinci 2020 rozhodnutí, které se týká změn pohlaví u dětí. V kauze známé jako „Bell versus Tavistock“ soud konstatoval, že šestnáctiletí dospívající nejsou schopni dát informovaný souhlas k užívání blokátorů puberty. Někteří odborníci předpokládají, že přinejmenším Británii zaplaví v následujících letech vlna žalob na kliniky, které provádějí změny pohlaví. V Británii mohou o změnu pohlaví zažádat i nezletilí, aniž o tom informují rodiče.

Počet lidí žádajících o změnu pohlaví narůstá i u nás, ale jde nanejvýš o desítky případů. A ti, kdo si přejí své pohlaví změnit, čeká u nás dvouletá lhůta, během níž si mohou zejména nevratné kroky dobře rozmyslet. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Očekávání konce

V Británii jde ovšem o tisíce dětí. Kliniky, provádějící změny pohlaví, jsou velký byznys. Přitom neexistují žádné studie, které by prokázaly, že ti, kdo své pohlaví nechali změnit, se cítí lépe než původně. A dnes už by existovat mohly. Možnost změnit své pohlaví je sice relativně nová, nicméně příslušné operace již podstoupily celosvětově tisíce lidí. 

Něco takového není v Maďarsku možné. Zatím. A já zatím nebudu vyzývat Marka Rutteho, aby s celým Nizozemím vystoupil z Evropské unie, když mají takový zákon, který podle všeho umožňuje zabíjet lidi. Prostě nemám víru na to, že v Nizozemí (nebo v jakékoli jiné zemi) jsou tisíce lidí, kteří si skutečně přejí zemřít. 

Další oblast, v níž probíhají kulturní války, je oblast sportu. Sport, zejména olympijský, měl probíhat v míru. V antickém Řecku prý státy přestávaly po dobu olympijských her bojovat. Když vznikal Mezinárodní olympijský výbor, stanovil, že Olympijské hry nelze využívat k politické propagandě. A stejné pravidlo platilo v organizacích, které řídí jednotlivé sporty, tedy např. v UEFA. V poslední době ale vidíme, že toto pravidlo je porušováno. Nejznámějším projevem je spor o poklekání či nepoklekání. Poklekání je údajně bojem proti rasismu; jsem si jist, že tento projev rasismus nevymýtí. 

Před několika dny se UEFA postavila proti záměru nasvítit při utkání Německa s Maďarskem mnichovský stadion v duhových barvách, což měla být propagace LGBTQX ideologie a políček maďarské vládě. Obávám se, že politická propagace se bude ve sportu nadále rozšiřovat; ovšem pouze budete-li stát na „té správné straně“ a bojovat „za dobrou věc“. Jestli mi něco připadá jako negace evropských hodnot, pak je to právě toto. Asi to bude tím, že stojím na té špatné straně. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teologa a publicista Datum: 30. června 2021 Foto: Wikimedia Commons – Mark Rutte

Tags: ,,,,,,,,,,

45 Komentáře

 1. Jsem zcela jasně proti potratům, proti genderu, atd… ale jsem PRO eutanázii. Představa, že bych byl těžce nemocný a starala se o mě matka Tereza mě přímo děsí. Stačí ji citovat „Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích“ Jako mě opravdu nebylo krásné vidět a prožívat utrpění Ježíše a představa, že někoho dělá štastným utrpení sledovat (například Satana a jeho padlých andělů) je přímo ďábelská a právě proto jsem PRO eutanázii.
  Všíchni Svatí andělé museli být drženi na uzdě když byl jejich pán Ježíš křižován.

  Odpověď
 2. Autor nevěří, že jsou tisíce lidí, kteří si skutečně přejí zemřít.
  Jistě by si nepřáli zemřít, kdyby pro ně život nebyl peklem. Škoda, že dnes nejsou učedníci, kteří by uměli říct: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“
  Z oné kapitoly Skutků vůbec nevyplývá, že by uzdravený musel předem věřit, že se uzdraví. On přece chtěl jenom almužnu. Místo toho dostal uzdravení.

  Odpověď
 3. Leckterý starý člověk někdy vysloví větu: „Bylo by lepší, kdybych už tady nebyl(a).“ Pokud nahrávka takové nebo podobné věty slouží jako vyslovení přání zemřít a otevírá cestu k eutanázii, pak mám opravdu vážné pochybnosti o tom, že toto je správné. Jistě, jsou lidé, kteří umírají v hrozných bolestech. Ale nemyslím si, že je jich v Nizozemí přes šest tisíc. Uzákoněním eutanázie se země ocitají na „kluzké dráze“ (slippery slope). Netrvá dlouho a jsou či budou povoleny potraty třeba měsíc před porodem. V některých státech USA už k tomu došlo.

  Odpověď
 4. Mám radost, konečně vím jaké je mé poslání :))) dnes mi to konečně Svatý Duch vyjevil. Začátkem bude můj pravý křest, sám Svatý Duch (Ježíš) mě pokřtí. Křest je nezbytný k tomu abych zapřel toho kým nejsem a byl tím kým jsem.

  Odpověď
  • 9A když sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ 10Jeho učedníci se ho zeptali: „Jak to, že učitelé Zákona říkají, že nejprve musí přijít Eliáš? “ 11On odpověděl: „Eliáš opravdu přichází a všechno obnoví. 12Avšak pravím vám: Eliáš již přišel, a nepoznali ho, ale udělali s ním, co chtěli; tak bude od nich trpět i Syn člověka.“ 13Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.

   Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby byl od něho pokřtěn. 14Ale Jan se mu v tom snažil zabránit a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ 15Ježíš mu odpověděl: „Nech to nyní; neboť takto je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ On ho tedy nechal.

   1Byla mi dána třtina podobná holi se slovy: „Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí. 2Ale vnější nádvoří svatyně vynech a neměř je, protože bylo dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. 3A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný šat.“ 4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. 5Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. 6Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. 7A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. 8A jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.

   Odpověď
  • To by ovšem musela být kvalitní palitativní péče a ta není ani u nás a už vůbec v zemích třetího světa. Sám jsem svědek toho jak jedna nemajetná osoba měla vůbec problém dostat opium v poslední fázi rakoviny…umírala nedůstojně a v bolestech a spoléhala jen na pomoc charity.

   Odpověď
 5. Autor komentáře opět podlehl svodu vyjádřit se k marastu tohoto světa. Nelze upřít jeho dobré pozorovací schopnosti, sečtělost, informovanost a snahu porozumět současnému dění ve světě a právě proto si kladu otázku, kam se poděl význam oné zarámovací „formulky“, podtrhující minulý komentář : Bůh neztratil kontrolu. Věci se mu nevymkly z rukou. A vlastně mám těch jistot víc… Bratře Drápale, upřímně myšleno, je to stále ode zdi ke zdi.

  Odpověď
  • Pane Krejčí, nemáte na to, abyste vyslovoval tento typ kritiky – nesuďte. Můžete klidně kritizovat konkrétní názor autora, ale to „ode zdi ke zdi“ už vícekrát neopakujte.

   Odpověď
   • Ano, nemám problém. Tedy pokud se nechám strhnout děním tohoto světa a zapomenu, že není možné položit jiný základ, než je Ježíš Kristus. Pokud tento základ opustím, pak mohu donekonečna více či méně úspěšně polemizovat o všem možném i nemožném.

    Odpověď
 6. Olga Nedbalová

  Dovolím si přidat můj názor – u nás jsou kvalitní hospice, například Citadela ve Valašském Meziříčí, ale bohužel kapacita je jen 36 lůžek. Kvalitní paliativní péče je finančně náročná (lékaři, sestry, léky atd.). V zemích třetího světa – tam nemají prostředky ani na stravu pro zdravé děti, natož aby zachraňovali staré nebo nemocné. Světský systém je celý postavený na hlavu, v některých zemích se vesele plýtvá (potraviny, energetické zdroje), lidé utrácejí za nesmysly, v jiných zemích nemají základní prostředky na obživu. Utrpení, které provází nemocné nebo staré určitě není přínosné a není to žádná brána do nebe.
  Co se týče homosexuality – zase z praxe, je správné, když mladý člověk spáchá sebevraždu, protože je homosexuál a zároveň pochází z katolické rodiny (synovec Ester Janečkové)? A nejsou náhodou větší hříšníci heterosexuálové, kteří utrácejí za nesmysly, krátkodobé požitky, střídají partnery (opačného pohlaví)? Nevím, co by na to řekl Ježíš, ale nemá náhodou křesťanství být o víře, lásce a naději? Nesmyslné třídění dle vnějších znaků a bez ohledu na skutečný vnitřní život člověka – to je farizejství. Ještě že Ježíš vidí každému do všech záhybů jeho srdce a nakonec to spravedlivě posoudí sám. Díky Bohu, že je to tak dobře vymyšlené. A každý z nás by měl s touto myšlenkou žít a ptát se hlavně Ježíše – co si o mě myslíš? Jsem tvůj učedník a následuji tě? Nebo následuji nějaké světské chiméry?

  Odpověď
  • Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní tak pravil Ježíš.
   Jestli jste nikdy nečetla tak si přečtěte výtečnou knížku od Charlese Henryho Mackintoshe : Elias_Tesbitsky (jde najít v PDF)
   Výstižně tam i popisuje stav církve a světové křesťanstvo.

   Odpověď
  • Paní Olgo,

   potěšila jste mě, že máte soucit a nesouzníte s fanatiky, kteří v homosexuálech a spol. vidí satana samotného. Je pravdou, že ve 3. knize Mojžíšově, Leviticus je psáno, že pokud budou spolu spát dva muži, musejí zemřít. Stejně tak ale v Izraeli museli zemřít muž a žena přistižení při cizoložství (oba dva). V té souvislosti se nabízí otázka: Proč jsou fanatici ochotni tolerovat nevěru, ale tvrdě odsuzovat homosexualitu. Ježíš se zastal cizoložnice (a hodně tím riskoval), možná by se zastal i homosexuála. To nevím, ale vím, že se necítil svázaný „tradicí otců“. Ano, tak jak jste napsala, zajímal se o vnitřní život člověka – řídil se soucitem.

   Odpověď
   • Olga Nedbalová

    Asi každý z nás potřebuje Ježíše. Potřebujeme vědět pravdu sami o sobě. Je hříšné využívat toho druhého jen pro zábavu. A je farizejské si stavět své zásluhy jen na tom, že jsem bílý heterosexuál. Máme spatřovat svou hodnotu v Ježíši Kristu ne v sobě. Ano, hodně mi vadí útoky proti homosexuálům, Romům…..Tak rádi někdy bereme Písmo a hledáme si v něm kameny na hříšníky. Nejdůležitější je, aby každý sám za sebe si uvědomil svoji hříšnost. A může to být klidně třeba jen „nevinné“ krácení daní. Nezastání se křivě obviněného. Jako učedníci Kristovi máme lidem ukazovat stále jen k Ježíši. Nikdo jiný je nemůže osvobodit. Pokud si začneme hrát na soudce a spasitele, vždy to špatně dopadne. Je správné říci – jsi hříšný. Ale hříšná jsem byla i já. Hříšní jsou všichni, kdo chtějí žít bez Ježíše. Můžeme je navést na tu správnou cestu. Můžeme se za ně modlit, ať s pomocí Ducha svatého uvidí Ježíše. Ale to hlavní – přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele musí oni sami.

    Odpověď
 7. Celá tato „bitva“, jež je součástí pomyslné kulturní války, je tak trochu bouří ve sklenici vody. Co se vlastně stalo? Do maďarského parlamentu byl vládou předložen návrh zákona postihující pedofilii. Opozice s ním souhlasila, ba chtěla pro pedofily postihy ještě větší. Vládní poslanci však na poslední chvíli přidali do zákona paragrafy, které s pedofílií vůbec nesouvisejí. Říká se tomu přílepek a náš právní řád to nedovoluje. Zmíněné dodatečné paragrafy zakazují podávat mládeži do 18 let jakoukoliv informaci a materiály, v nichž se vyskytuje homosexualita. To například znamená, že mládeži budou zapovězeny filmy jako Harry Potter nebo Deník Bridget Jonesové. Důvod, proč Viktor Orbán toto palčivé téma otevřel, není jeho křesťanské přesvědčení. Cílem je vyvolat rozkol v maďarské společnosti před blížícími se volbami do parlamentu v dubnu 2022. Když uvážíme, že Orbán se ukázal jako naprosto neschopný během pandemie covidu (Maďarsko mělo nejvíce mrtvých v celé EU – v závěru překonalo i Česko a nic mu nepomohlo ani rychlejší očkování), vládní strana hledá téma, které by Orbánovo selhání překrylo. Orbán je mistrný „doktor spin“.

  Homosexuálem, lesbou či transsexuálem se člověk rodí, není to věcí jeho volby. Je to svým způsobem zdravotní postižení. Již při nepatrné trošce empatie zasluhují takoví lidé soucit – ne odsouzení. Protože jsou jiní, jejich okolí jim v dětství neodpouští a vystavuje je šikaně – děti dokáží být velmi kruté. Čím více se ta věc tabuizuje, tím větší šikana jim hrozí. O sebevraždě uvažuje 40% z nich, 30% se o ni již pokusilo.

  Zvláštní kapitolou jsou transsexuálové (lidé, kterým se hnusí jejich vlastní pohlaví). V minulosti bylo u lékařů snahou vystavit pstiženého terapii, aby se „zařadil“. Vedlo to k obrovskému psychickému traumatu a stejně jako u přeškolování leváků, lékaři od toho již upustili. Jestliže prezident Miloš Zeman veřejně prohlásí, že „transgender lidé jsou mu bytostně odporní“, je to stejné, jako kdyby chtěl, aby se na veřejnosti neobjevovali mrzáci či duševně nemocní (pohled na ně není příjemný).

  Orbánem navržený zákon je vizitkou jeho duševní ubohosti.

  Odpověď
  • Jste zajatcem svých i nekriticky převzatých falešných představ. Na jedné straně jste patrně ochoten o sobě tvrdit, že jste uvěřil v Krista a stejně tak, že je Písmo vdechnuté Bohem a na druhé straně svým jednáním a názory tuto pravdu viditelně popíráte a nežijete. Kompromitujete buď sebe nebo Písmo. V Písmu je uveden jasný obraz Bohem uznávané rodiny a stejně tak i hranice lidské sexuality a vztah k tělu, jako Božího chrámu. VY a mnozí další, tuto pravdu zcela evidentně popíráte. Tak čemu vlastně věříte, sobě nebo Písmu?

   Odpověď
   • Myslím, že potřebujete pochopit, že jiný křesťan může mít názory na politiku jiné než Vy a tím nutně není méně křesťan. Představa, že jediný možný křesťanský názor na nějaké politické téma je ten Váš, není moudrý a realistický.

    Odpověď
    • Myslím, že se dost viditelně od politiky distancuji a také to svým pohledem dávám najevo. Podle mého názoru však pozoruji, že by snad Písmo mělo být „aktualizované“ podle současných světských kritérií a norem, aby se „zbytečně“ nedostávalo do vzájemného konfliktu. Nebo alespoň nějaká malá a nenápadná editace něčeho nejožehavějšího. Máme přece v Kristu naprostou svobodu …

     Odpověď
    • Pro pana pavla v:
     Celá Váše odpověď, na kterou jsem zareagoval je v rozporu s Písmem nebo by se dalo k Vašemu uspokojení konstatovat i naopak – v souladu s Písmem, záleží na úhlu pohledu. Všechny problémy vycházejí z nezvládnutých žádostí těla. Požíváme alkohol tak „důkladně“, až se staneme alkoholiky nebo i podobně závislými kuřáky, či závislými na drogách nebo lécích nebo nám tak chutná, až se staneme otylými s následující cukrovkou, srdečními chorobami, či jinými navazujícími nemocemi. To jsou ony nezvládnuté žádosti těla, včetně oněch duhových barev, za kterými v pozadí nikdo nestojí a v ničem nemají původ. Prostě viník žádný není – podobně jako v politice. Je to tak dobře? Jste spokojen?

     Odpověď
  • Existují lidé, kterým se hnusí práce. Myslíte, že je nelidské, chtít po nich aby byli konformní a pracovali? Jinými slovy: aby popřeli svoji přirozenost a nutili se do něčeho, co je jim bytostně cizí?

   Odpověď
     • Tak toto mě opravdu vůbec nenapadlo. Naopak se divím, do jakých souvislostí až lze zajít. Pokud vycházím z Písma, tak každý by měl pracovat a nežít na úkor druhého. O nějakém násilném donucení nebo formě koncentráků není v Písmu ani zmínka a divím se, kam až jste svým individuálním pohledem zašel.

 8. Myslím, že kulturní války nejsou nic dobrého. Problém vidím v tom, že například mnoho nizozemců zjevně autorem kritizovaná řešení podporuje. Podobné otázky je třeba řešit přesvědčováním voličů a pak ve volbách, nikoli církevní kritikou politiků. Pokud většina voličů v nějaké zemi vnímá euthanazii jako rozumný krok směrem ke svobodě jednotlivce, zřejmě moc nepomůže kritika na křesťanských serverech. Jistě nejde o to, že pacienti trpí bolestmi. Jsou lidé, kteří prostě takto chtějí řešit svůj neuspokojivý život. Nejde o bolesti, nejde o chudobu. Když má nějaké téma voličskou podporu, jistě ho nějaký politik bude zastávat. Politický boj proti homosexuální agendě v Polsku a Maďarsku je také velmi nemoudrý a krátkozraký. Pokud podstatná část populace zastává názory, které se křesťanům nelíbí, jistě není řešením kritizovat politiky a nazývat je neomarxisty, nebo snad nadávat na Brusel. Demokracie znamená kompromisy, ne válcování a zostouzení oponentů. Už vůbec ne státní ovládání medií.

  Odpověď
  • Demokracie znamená (kromě jiného), že mám právo zastávat určitý názor. Pokud jsem politik a zvolený poslanec, mám mandát k tomu, transformovat své ideje do formy zákonů. Strana, která drtivě zvítězila v demokratických volbách a získala dvě třetiny poslanců (například) nemá povinnost prosazovat volební program strany, která získala 2 % hlasů (například).

   Odpověď
 9. Dane, lidí, kteří chtějí umřít a nevidí perspektivu tisíce jistě jsou. A nejde především o lidi úplně chudé nebo stižené nesnesitelnými bolestmi. Spíše o lidi výkonové, úspěšné, třeba špičkové akademiky bez rodiny, kteří dali kariéře úplně vše a kterým se po odchodu do důchodu zhroutí celý život. Je pro ně nepřijatelné, být na obtíž. Rodinu nemají… Cíl nemají… nemají nic. A nic nechtějí, když nemohou mít to, o co přišli. Třeba postupně ztrácí paměť. Než takový život, raději chtějí konec. Možná znáš v Brně křesťana J. Slámu – onkologa a paliativního lékaře (bratra hebraisty P. Slámy z KEBF) – pamatuji se na rozhovor s ním o tom, jak až ve Švýcarsku (?) pochopil při rozhovoru s bohatou starou špičkově vzdělanou dámou, že opravdu takoví lidé jsou a v čem je problém. Lidé, kteří vsadili na život bez Boha a na konci života nemají nic a nechtějí se změnit. Určité procento takových lidí bylo jistě vždy. Nepotkal jsi lidi, kteří se snaží zabít? Třeba přehnaně riskují… mladí i staří… Jednou mi skočila před auto stará důchodkyně – oči měla zavřené a tvář křečovitě otočenou ode mne a vkročila mi z tramvajového ostrůvku přímo před mé rozjeté auto. Jsem si jistý, že hledala smrt…

  Odpověď
  • Ale jistě, nepochybuji o tom, že mnozí lidé zemřít chtějí. Otázka je, zda jim k tomu má někdo pomáhat. Měl jsem ale na mysli něco trochu jiného. I naši lékaři občas slyší příbuzné říkat něco ve smyslu „My víme, že je babička vážně nemocná. Pochopíme, pokud se z toho už nedostane. “ Má starost je o lidi, kterým jejich příbuzní naznačují, že už jsou tady jaksi navíc a jen zdržují. A jistě jsi o takových případech taky slyšel. Nemám čas ani možnosti to verifikovat, ale vím, že kritici eutanázie v Nizozemí vědí o mnoha takových případech.

   Odpověď
   • Je pravdou, že propagátoři euthanásie zpočátku požadovali uzákonit asistovanou sebevraždu jen pro lidi v terminálním stádiu, kteří nevýslovně trpí. Dnes už žádají, aby euthanásii směl postoupit člověk, kterému nic není, ale přestalo ho to na světě bavit. Příště už o tom, zda ho to na světě baví (zda jeho život má dostatečnou kvalitu) může rozhodovat někdo jiný. To navrhuje australský filozof Peter Singer – utratit některé silně postižené děti https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer

    Odpověď
    • Myslím, že je to něco trochu jiného. Zastánci euthanázie především bojují za právo jednotlivce. Podobně i u potratů a třeba operativní změny pohlaví. Je to poněkud paradoxní. Před 100 lety vědci a vzdělaní lidé věřili pevně v podobné věci z opačných důvodů – euthanazie a sterilizace kvůli dobru celku.

     Odpověď
     • Jenomže to se snadno může změnit. Přijde nějaký chytrolín a řekne, že někteří lidé si plně neuvědomují vážnost svého zdravotního stavu. A že na svém životě lpějí naprosto nesmyslně. A řešením bude komise, která zváží pro a proti a rozhodne o žití či nežití jiného člověka.

  • Dovolím si pane Adamec použít Vaše praktické poznatky od lidí, kteří celý život prožili – a promarnili – bez Boha. Vždyť to je přece ona Alfa a Omega, vše stojí a padá s Kristem. Svět pohrdá bílým a zářivým kmentem Kristovy nevěsty a místo něho volí různé barvy a čím dál více nalézá oblibu i v duhové – na pohled velice přitažlivé.

   Odpověď
    • Ne, to opravdu ne, cožpak Kristus touží nebo si vynucuje nevěstu, která Jej nemiluje a nebo dokonce ani nevěří v Jeho existenci? To jistě ne a Kristus k takovému jednání nevedl ani apoštoly. Pro současný svět není přitažlivá čistota a spravedlnost, ale fascinace duhových barev, které představují a nabízejí svobodu a seberealizaci bez jakýchkoli morálních zábran, bez ohledu na Boží řád, který je zcela záměrně porušován nebo dokonce v nenávisti. V současné době je mnoho věřících, kteří místo toho, aby se jasně postavili a vymezili proti porušování tohoto řádu, naopak se světu podbízejí a jejich sladký postoj charakterizuje zcela opačnou osobnost, než je milující a věrná nevěsta. I o tomto jednání se zmiňuje Písmo a jistě ne pouze okrajově a bez důsledků. Bůh ani Písmo nikomu nic nenařizuje, „pouze“ si každý neseme následky. Někomu jeho dílo shoří a někdo obdrží odměnu. Stále máme svobodnou volbu – i to je součástí Božího řádu, což je v podstatě paradox, protože ať se zachováme jak chceme, nemůžeme se z tohoto řádu vymanit.

     Odpověď
 10. Pokládám za nesmyslné zákonem zakázat zmínky o homosexualitě ve školách u dětí do 18 let. Jde o populizmus a kulturní válku. Hledání nepřítele – Sorose, který prý touto propagandou chce ublížit maďarskému národu. Věřím, že Orbánovi homosexuálové osobně nevadí, nevěřím ale, že chce nějak ochránit děti. Je to politický krok – snaha vytvořit nějaké ohrožení, které přiměje voliče, aby ho volili. Děti mezi 15-18 jistě nejsou třeba chránit před zmínkami o homosexualitě. A ani to není reálně úplně možné. Je to spíš vytváření problémů větších, než už v této oblasti jsou. Takto to jistě řešit nejde. Podobně kdysi boj mezi křesťany za zrušení sexuální výchovy ve školách. V reálu to prakticky nejde a ani to není dobré. Osobně jsem přesvědčený, že bychom se měli snažit, aby bylo homosexuálům v naší společnosti lépe. Aspoň neutrálně. Aby nebyli terčem posměchu, nenávisti, odporu, ponižování, nadávek… A to se jistě nezajistí mlčením a zákazem zmínek, ani vyostřeným kulturním bojem, spíše je krokem k tomu diskuze a vzájemná empatie. Mají problémů až dost, než z nich dělat ještě zrádce národa a nepřátele celku. Řešením je odtabuizování, ne tabuizování. Takový zákaz ve školách spíše pozici dětí zhorší. A nedá řešení. Děti v pubertě naopak potřebují o sexu a souvisejících věcech diskutovat a ne s rodiči. Když ne ve škole, jistě budou většinou diskutovat jinde, doma ne. Vytvořit z této oblasti školní tabuizované téma je špatně. Ve škole tato diskuze aspoň může být pod nějakou kontrolou morálky a společenského zájmu. Když ji vytlačíte ze škol do ilegality, nedáte řešení. Zřejmě se tím vytvoří silná komerční oblast. Diskuzi ovládnou lidé, kteří jsou schopní na ní vydělat – pornoprůmysl. Přidělá to ohromné problémy a nic moc nevyřeší – asi jako prohibice v USA. Jen to řešení zradikalizuje a zkriminalizuje. A vytvoří nesmyslné rozdělení společnosti. V konečném důsledku taková úprava nemůže mít dlouhé trvání (nejde děti a společnost nějak kulturně úplně izolovat od světa, ani popřít zákonem pubertu či homosexualitu) a dlouhodobě na to doplatí církve, pokud se do toho boje připojí a budou se v něm angažovat. Asi jako v USA trumpizmus.

  Odpověď
   • I kdybych věřil, že nejde jen o ošklivý populistický kalkul a nesmyslné hledání nepřítele, tak cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly… vzpomeńte si na americkou prohibici. Pokud z homosexuality uděláte tabuizované téma, zcela jistě ten život mladým homosexuálním lidem znepříjemníte. Vždyť je to totální nesmysl, rozdělovat homosexuální lobby, kterou má zákon oslabit a nemocné homosexuální mladé lidi, kterým naopak nechce ublížit. Jediným řešením, jak radikály na straně homosexuálů oslabit, je zahrnout tuto problematiku do běžného diskurzu a nabídnout dobrá neradikální a neextrémistická řešení. V čechách také strana zelených nemá žádný volební potenciál, protože běžné ekologické problémy a řešení jsou samozřejmou součástí středního proudu. Pokud bychom ekologii tabuizovali, jistě vytvoříme také radikální názory a odpor. A můžeme potom hledat ohavné nepřátele národa v Bruselu nebo třeba u židovských miliardářů…

    Odpověď
  • Špatně jste to pochopil. Nejde o nějaké zmínky o homosexualitě mládeži. Jde o cílenou propagandu a odpornou ideologii, za kterou stojí také Soros. Na 100% je třeba říci, že křesťané i stát by měly propagovat zdravou rodinu. Pokud máte jiný názor, tak je mi Vás líto.

   Odpověď
   • Jistě nejsem pro to, aby křesťané nepropagovali zdravou rodinu. Tak mne nemusíte litovat :). Sexualita a také homoexualita je ale součást normálního, běžného světa. V praxi si neumím představit, jak chcete ve škole zmiňovat homosexualitu a učit o ní a jak od toho vyučování rozlišit „cílenou propagandu a odpornou ideologii…“

    Odpověď
 11. Jestliže věříme pouze v jeden život a přitom věříme v Boha, pak jsou tedy naše startovní pozice plně závislé na Bohu-Stvořiteli, jaké podmínky nám předem připraví, do jaké epochy a světového dění vstoupíme, s jakými tělesnými a duševními schopnostmi, s jakými životními úkoly atd. Je zajímavé, že touto zcela zásadní skutečností se nikdo nezabývá a neřeší nebo možná raději neřeší, protože by si snad mohl v „rozporu?“ s Písmem připustit, že by mohl mít také nějakou minulost, na kterou navazuje přítomnost a tou si zase vytváříme budoucnost. A přitom, toto je zcela zásadní myšlenkou a smyslem toho všeho, proč zde jsme, jaký byl náš začátek, co máme poznat a k čemu máme dospět a porozumět. Paradoxem je, že teprve uvědoměním si této nejednoduché cesty a jejího smyslu, pochopíme, jakým způsobem se opravdu začneme přibližovat Bohu a stávat se svobodnějším. Poznat sílu a moc lásky, ale také strachu.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář