John Piper radí, jak se chovat na sociálních sítích

Sociální sítě se staly místem osobních urážek, do kterých se často zapojují také křesťané, v některých případech dokonce i pastoři, jak tomu bylo v případě teenagera, který se se svým problémem obrátil na Johna Pipera. Jeho otec je pastorem sboru, ale spoustu času tráví na sociálních sítích v interakci s jinými lidmi a navíc při tom používá urážlivá a ponižující slova. Lidem nadává do lhářů a hlupáků. Syna trápí chování jeho táty, a proto se obrátil o radu, jak s tímto problémem naložit.

Piper na úvod řekl, že křesťané by v prvním řadě měli být šiřiteli pravdy – faktické ale také té biblické. Zdůraznil však, že záleží také na formě, jak se ta pravda předává. „Mluvit pravdu nezaručuje, že mluvíte láskyplně,“ upozornil a jako příklad použil příběh tří Jobových přátel. Mnoho z toho, co řekli, byla pravda, ale byla nesprávně načasovaná.

„Myslím, že tato kniha je v Bibli z mnoha důvodů. A jedním z nich je ukázat, že pravda nestačí; pravda může být použita nesprávným způsobem,“ konstatoval baptistický pastor.

 Dále citoval pasáž zapsanou v Efezským  4,29: „Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“

Kromě toho, že to je pravda, říká Pavel, měli by jsme také mít za cíl budovat lidi kolem nás. Co v Pavlově případě znamenalo pomoci jim růst ve víře, poznání Krista a svátosti.

„Jinými slovy, test zní takto: Zaměřuji se ve svých příspěvcích na sociálních sítích na pomoc člověku, s nímž mluvím, lépe poznávat Boha, více Mu důvěřovat, lépe milovat lidi, méně chodit v hříchu a více svatosti?“ ptal se v podcastové epizodě John Piper.  To samozřejmě neznamená, že věřící nemůžou říci nic kritického, ale vždy je nutné to podrobit testu z Efezským 4,29.  

V případě statusů na sociálních sítích je nutné zvážit také publikum, komu jsou naše slova směrovaná. Piper připomenul, že nemáme kontrolu nad tím, kdo všechno a kdy si přečte to, co napíšeme. Podle Pipera jsou důležité také naše motivy a je dobré se ptát, jaký máme skutečný záměr.  

Křesťané by měli také v dnešní době se snažit nejen o to, aby lidé mohli růst v poznání Boha, ale také o vzájemné smíření. Piper apeloval, aby věřící hledali a usilovali o pokoj, pokud je to jen možné. Svůj argument podpořil pasáží z Efezským 4, 1–3.

„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.“

„Ano, chceme pokoj založený na pravdě. Ale nechceme jen pravdu; chceme pokoj založený na pravdě,“ dodal americký reformovaný teolog.  

Důležitým faktorem ke zvážení při argumentaci na sociální síti je podle Pipera pasáž z Jakuba 1,19–20:  „Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“

Jako lidé se sklonem hřešit se necháváme často lehce vyprovokovat, a proto jsou pro nás Jakubova slova velmi důležitá. Piper proto radí, aby se při každé ostré výměně věřící nejprve zastavili a přemýšleli, zda a jak do konfrontace vstoupit.

Na závěr se Piper zeptal, zda lidé při čtení našich slov poznávají to, že Kristus je naší nejvyšší hodnotou. „Poznávají to, když čtou nebo poslouchají, co říkáme? “ zeptal se zakladatel portálu DesiringGod.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. února 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,

3 Komentáře

 1. Olga Nedbalová

  Také mě trápí, když někteří křesťané se věnují především souzení. Místo aby nacházeli slova povzbuzení. Snad právě to je slabá stránka sociálních sítí, více se tam soudí než povzbuzuje. Napomínání v lásce k víře patří. Ale z Písma soudím, že se spíše má uplatňovat v soukromí.
  Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé.“ (SNC) – Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. (Ko 3:16, NBK )
  Přemýšlela jsem, jak já osobně jsem byla ve víře napomenuta. Nejvíce z Písma. Často jsem večer uléhala v pýše, v pocitu ukřivděnosti a touhy po pomstě. A otevírala jsem Písmo. A četla jsem varování – před pýchou, před pokrytectvím, před nemilosrdným srdcem. Někdy jsem také byla napomenuta v kázání naším evangelickým farářem. Ani o tom věděl. Obdobně jako varování z Písma – na bohoslužby jsem nastoupila v bojové náladě, v pocitu své sebe spravedlnosti a najednou v kázání slyším varování. A také mě „napomínali“ členové sboru svým životem. Beze slov, nikdy mi nikdo z nich neřekl ani půl slova napomenutí. I když by mohli. Ale oni jen tak tiše vedli svůj život, v pevné víře v Hospodina. Bylo na nich poznat ovoce Ducha Svatého. Uznávám, že je to hodně zdlouhavá metoda. Ale velmi efektivní.

  Odpověď
 2. Cholerik, který propadá vzteku, který se přestane ovládat, není brán vážně. Mluvíme-li o diskuzích na sociálních sítích, je na místě nenechat se strhnout k urážkám, když někdo urazí vás. Naše diskuze by nikdy neměla postrádat věcnost a trpělivost. Někdy však narazíme na lháře, který se své lži nechce vzdát. Jako příklad bych uvedl prezidenta Miloše Zemana, který pomluvil novináře Ferdinanda Peroutku, že se lísal k nacistům a napsal článek Hitler je gentleman. Soud uznal Zemana za lháře a nařídil mu, aby se omluvil. Neudělal to. Co s tím? Je správné chovat se „skromě a tiše“, tedy přejít naprosto evidentní, zlovolnou lež mlčením? Opak je pravdou. Přejdeme-li nějakou zhůvěřilost mlčením, naznačujeme, že se stala akceptovatelnou a přispíváme tím k morálnímu úpadku společnosti – . Ježíš řekl: „Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ A také: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Na druhé straně řekl na adresu farizeů: „Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?“ Neváhal urazit politickou elitu svého národa. Ukazuje se, že všechno má svůj čas. Je čas, kdy se máme chovat tiše a pokojně. A je čas, kdy máme neohroženě vystoupit proti pokrytectví. Někdo si Ježíšovu výzvu být tichým a působit pokoj vykládá jako posvěcení zásady „nehas, co tě nepálí“. Je to nesmírně pohodlné, ale je to naprostém rozporu s Ježíšovým učením.

  Nelze akceptovat, že někdo v diskuzním fóru nepokrytě lže. Každý má právo na nějaký názor, ale to neznamená, že má právo lhát. Lež se stává zbraní v takzvané hybridní válce. Náčelník ruského generálního štábu a první náměstek ruského ministra obrany Valerij Gerasimov napsal v roce 2013 text, ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro něž se vžilo označení „hybridní války“ (hybrid warfare) nebo „nelineární války“ (non-linear war) a ve kterých se stírá hranice mezí mírem a válkou, takže někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Prezident Putin zřídil takzvané trollí farmy, jejichž zaměstnanci se živí lhaním. Adresátem těchto farem jsou u nás například Parlamentní listy, Sputnik, AC24, Aeronet, Zvědavec…
  Jedním z těchto prokremelských dezinformačních webů je ProtiProud. Největším pokrytectvím je, že se tváří jako křesťanský.

  Seznam dezinformačních webů: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_dezinforma%C4%8Dn%C3%ADch_web%C5%AF

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář