Korán nebo Bible?

Téma Islámu je dnes skloňované z mnoha stran. Pro křesťana je důležité vědět, co Korán skutečně učí a čemu následovníci Mohameda věří. Velice často debaty o vztahu Islámu a křesťanství postrádají základní fakta a jsou vedeny zavádějícím způsobem. Přitom porovnat korán a Bibli není nic složitého a může to udělat prakticky každý. Pokud máte otázky typu: Mají křesťané a muslimové stejného Boha?, pak není nic lepšího, než otevřít Korán a číst (např. překlad Dr. Ivana Hrbka s rozsáhlým komentářem, nebo elektronicky – např.: www.koranoislamu.cz). Máte-li pochybnosti, nespoléhejte se na informace z druhé ruky, ale udělejte si poučený názor sami. Jak řekl náš Pán: Poznejte pravdu, a pravda vás osvobodí.

                                    Rozsah knih

      Vítek Šťastný

Když položíme na stůl vedle sebe Korán a Bibli, první otázka, která nás napadne je: Co je delší? Vždy jsem měl představu, že Korán je nějaký „tlustospis“. Ale opak je pravdou. Co se týká počtu slov, Bible je více než desetkrát (10x) rozsáhlejší než Korán (Bible obsahuje asi 783. 137 slov, Korán 77. 449 slov). Samotný Nový zákon je se svými 138. 020 slovy téměř dvakrát delší, než svatá kniha muslimů. Jak to, že tak útlá knížečka získala tak obrovský vliv? Odpovíme za chvíli.

Doba sepsání

Bible nevznikla najednou. Pokud vyjdeme z konzervativního datování Biblických knih, dostaneme se k intervalu cca 1300 – 1400 let, který uplynul od sepsání Mojžíšových knih až po Zjevení Janovo (cca 1300 př. n. l. – 70 n.l.). Korán byl sepsán v intervalu cca 23 let (609 – 632 n.l.). Můžeme tedy říci, že Bible vznikala přibližně šedesátkrát (60x) déle (pomaleji), než Korán.

Autorství

Bible pochází od více než 35 autorů. Někteří autoři psali osobně, někdy psali jejich žáci a pomocníci, musíme vzít v úvahu i Bohem inspirovanou redakci (Mojžíš asi nepsal o své smrti). Naproti tomu, autor Koránu je pouze jeden – Mohamed. (Mohamed osobně nic nenapsal, jeho výroky zaznamenávali jeho následovníci.) Bibli můžeme přirovnat k demokratické zemi s mnoha výraznými osobnostmi, Korán je diktatura jednoho muže.

Žánr

Bible je sbírkou mnoha literárních žánrů – historické spisy, právní ustanovení, náboženské předpisy, poezie (duchovní i milostná), filozofické spisy, přísloví, dopisy, modlitby, prorocké výroky a vize, fiktivní příběhy (podobenství) a jiné. Je to dáno právě růzností autorů a rozdílnými dobami, okolnostmi a důvody sepsání jednotlivých Biblických knih.

Žánr Koránu je těžké definovat. Na mě působí celá kniha více méně uniformě. Jsou to výroky pronášené skrze Mohameda od samotného Aláha. Nejde o žádné názory, zážitky, vyprávění nebo rady autora. Hovoří sám nejvyšší. Co se týká formy, Korán bych označil jako „psané kázání“. Velmi praktické, úderné, stručné, jednoduché. Literární zážitek nečekejte. Bible je barevná, Korán šedo-černý.

Inspirace

Bible i Korán si činí nárok na to, že jsou knihami, skrze které hovoří k lidem sám Bůh. To znamená, že jsou Bohem inspirované, vdechnuté. Jakým mechanismem tato inspirace v praxi probíhala? Jako křesťané věříme, že Bůh při psaní Bible vedl mysl Biblických pisatelů. Věříme, že cesta k Boží mysli vede přes mysl autora. To znamená, že to, co chtěl vědomě říct autor, chtěl říci i Bůh. Autoři Bible při psaní nebo diktování textů neupadali do „změněných stavů vědomí“. I když o těchto nadpřirozených stavech a zážitcích často hovoří (např. Pavel na cestě do Damašku), při následném psaní o nich jsou už zcela „při smyslech“ a rozumem reflektují to, co nadpřirozeně prožili. Nepíší v transu, ale s vědomou myslí.

Inspirace Koránu je zcela jiná. Je to tzv. „diktační metoda“ inspirace. Mohamed byl údajně pouze kanálem, kterým zjevení přicházelo, nezávisle na jeho myšlení a osobnosti. Dr. Hrbek ( 1972, s. 95) uvádí: „Nejběžnější formou bylo, že Muhammad se octl v jakémsi transu, v němž vnímal anebo slyšel více či méně zřetelné hlasy, doprovázené zvoněním. V takových chvílích vystupoval prorokovi na čele pot a upadal do stavu podobného bezvědomí, z něhož se však zakrátko probral a ihned pronášel verše…. Zpočátku Muhammad myslil, že zjevení pochází přímo od Boha, později dospěl k názoru, že je zprostředkováno andělem Gabrielem.“

Starý zákon v Koránu

Ptali jsme se, jak je možné, že tak útlý spis, jako je Korán, získal takový vliv. Odpověď je jednoduchá. Korán nepřináší žádnou vlastní, původní filosofii, světový názor nebo náboženský systém. Mohamed nepostavil svůj systém na zelené louce. Využil už existující základy a hrubou stavbu. Korán je vlastně takový „přílepek“, komentář k Bibli, který vysvětluje pravý význam Starého a Nového zákona a především: uvádí na pravou míru omyly Bible! Toto je pro křesťany klíčová informace. Naše Písmo bylo podle Mohameda překrouceno, zfalšováno, uvěřili jsme omylům. On byl poslán, aby situaci napravil.

Tak Korán vypráví řadu starozákonních příběhů, u kterých zcela mění skutkovou podstatu i smysl příběhů. Za přečtení určitě stojí příběh Josefa, ve kterém se mimo jiné Josef ocitá ve vězení Božím zázrakem a na vlastní žádost, aby nepodlehl nabídkám Potífarovy ženy a jejích přítelkyň. (súra 12, Hrbek s. 325 – 336) Pozornost si zaslouží i vyprávění, ve kterém Mohamed spojil do jednoho příběhu boj Gedeona a Saula, resp. Davida s Goliášem (súra 2, verše 250 – 253, Hrbek s. 474). Příkladů je nespočet, nemáme prostor na jejich výčet. Korán je plný Biblického materiálu, můžete náhodně otevřít a číst… Mohamed pracuje s biblickou látkou podobně jako Hollywood s historií: sedí více méně pouze jména. Pokud bychom chtěli být shovívaví, omluvili bychom proroka tím, že pracoval s nekvalitními zdroji. Ale co si počít s tvrzením, že skrze něj hovoří přímo a neomylně sám Bůh? Není možné, aby měl pravdu Korán i Bible současně. Tuto možnost nenechal prorok otevřenou.

 

 

Ježíš v Koránu

Jestliže o Koránu řekneme, že je to anti – Kristovský spis, pak to není žádné přepjaté emotivní hodnocení, ale prosté konstatování faktu. Mohamed totiž opakovaně popírá Ježíšovo Božství i jeho smrt na kříži. Všechny, kdo těmto údajným omylům věří, posílá rovnou do pekla. To by měli křesťané vědět. Uveďme dva příklady

A věru nevěřící jsou ti, kdož říkají: „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh“… Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný… A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice“ – zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný…

Mesiáš, syn Mariin, není, leč posel, před nímž byli již poslové jiní… Pohleď, jak jim ojasňujeme znamení a do jakých lží se dostali…Avšak ti, kdo neuvěřili a znamení Naše za lež prohlásili, ti budou pekla obyvateli. (súra 5, verše 76 – 88, zkráceno. Hrbek s. 610 – 611)

nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou oněm rozdílného mínění…nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě, naopak, Bůh jej k sobě pozdvihl… (súra 4 verše 155 – 158, Hrbek s. 540)

Nezemřel-li Kristus, kde je odpuštění hříchů? Nebyl-li vzkříšen, kde je naděje na věčný život? Nebyl-li Ježíš Bůh, jaký má pro nás význam? Mluvil k Mohamedovi opravdu stejný archanděl Gabriel, který Marii o šest set let dříve zvěstoval narození Božího Syna a Krále Izraele (Lk 1, 26 – 31)?

Zkoumejme fakta, nepřebírejme lacino názory ostatních. Někteří lidé tvrdí, že Mohamed má úctu k Bibli a k Ježíši Kristu. To je ale více než zavádějící tvrzení. Mohamed totiž chápe Bibli i Ježíše zcela jinak, po svém. Jeho Ježíš není Boží Syn, je to prorok islámu. Je to podobné, jako kdyby někdo tvrdil, že má úctu k Janu Husovi, a jedním dechem dodával, že Hus nikdy nekázal v Betlémské kapli, nebyl upálen v Kostnici a vlastně ani nebyl křesťan. Opravdu velmi zvláštní projev úcty.

Jako křesťané bychom také měli umět jasně odpovědět na otázku: Mluvil skrze Mohameda Bůh, Stvořitel nebe a země, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Otec našeho Pána Ježíše Krista? Co řekneme? Ano, ne, nevím, možná, občas, to je složité…? Vaše slovo budiž ano, ano, ne, ne. Já osobně, po pečlivém zkoumání Koránu a srovnání s Biblí, musím odpovědět: Ne, ne! Myslím, že dokážu tento názor obhájit. Kde se tedy podle mě Mohamedovo zjevení vzalo? Kde se vzal Korán? Myslím, že jsou v zásadě tři možnosti: a) Mohamed si svá zjevení vymyslel (s použitím různých nespolehlivých zdrojů), nebo b) se stal kanálem pro síly temnoty, nebo c) od obojího trochu. Řekl bych, že c) je správně. Pro rozsuzování ducha Koránu doporučuji 1. list Janův: „Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce.“ (1J 2, 22 – 23) „Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ (1J 4, 11 – 12)

Závěr

Z okna našeho bytu se dívám na Hruboskalsko, kolébku českého horolezectví. Když lezou dva horolezci na skálu, jeden z nich musí být vždy pevně zajištěný. K tomu jsou do pískovcových skal zatlučené kruhy. Jeden horolezec zůstává přivázaný u kruhu na místě a jistí na laně druhého, který se pohybuje po skále. Když spadne, lano, kterého ho spojuje se zajištěným kamarádem, mu zachrání život. Pokud ale nebude jistící horolezec pevně ukotven do skály, první ho při pádu strhne dolů. Zabijí se oba, lano jim nepomůže. Náš pevný bod ve skále, to je pravda evangelia. Lano, které nás spojuje s ostatními, to je láska Kristova. Nezajištěný horolezec nikomu nepomůže, stejně jako křesťan, který pořádně neví, komu a čemu věří.

Hrozba islamizace přináší velkou příležitost, jak mluvit s lidmi o Ježíši Kristu. V soukromí i veřejném prostoru můžeme všem připomínat, že křesťanské kořeny naší civilizace, to je především víra, že Bůh se stal člověkem, přebýval mezi námi, zemřel za naše hříchy, třetího dne vstal z mrtvých. Můžeme očekávat, že s přibývajícím vlivem islámu v západní společnosti budeme pod tlakem, abychom nekladli takový důraz na Krista, abychom nezdůrazňovali Ježíšovo božství, jeho smrt na kříži, abychom opustili dogma o Trojici (Trojici Korán také popírá, viz súra 4 verš 171), abychom se spokojili s vágní vírou v jednoho boha stvořitele, společného všem náboženstvím, který spasí každého, kdo se upřímně snaží. Jenže náš Pán je Ježíš Kristus. Jemu sloužíme. A kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Západní ateismus, nihilismus ani multikulturalismus nemají sílu vzdorovat islámu. Tu má jen zdravá, biblická víra v Krista. Jako křesťané bychom proto měli být slyšet. Můžeme chtít od našich politiků, aby bránili naši bezpečnost, když my, Kristovci, nebudeme bránit pravdu?

 

Zdroj: Korán, 1972. překlad: Ivan Hrbek, Praha: Odeon
Autor: Vítek Šťastný

[adrotate banner=“14″]

6 Komentáře

 1. Ano, je to příležitost hovořit o Ježíši. K tomu však je dobré se držet Bible, nikoli tradice. Pojetí trojice jako trojjediného Boha má s Biblí jen málo společného a může mnohým, jako třeba muslimům, být vážnou překážkou k přijetí křesanské víry. Tím vůbec nepopírám, že Ježíš je Pán, ale lpět na té podivné konstrukci není příliš rozumné.

  Odpověď
 2. Apoštol Pavel nám ukazuje ještě mnohem vzácnější cestu – důležitost lásky v 1.Ko,13. Ta nejčistší láska není ničím podmíněná – ona prostě je. Možná, že se někoho dotkne, když napíšu, že nepotřebuje ani křesťanství i když s ním samozřejmě není v rozporu. Ježíš zde na zemi lásku oživoval, protože On sám ji jednoduše žil. Pokud bude samotná láska nějakým učením použita, definována, ohraničena, nemůže být již čistá. Nelze si tedy naivně myslet, že křesťanství může fungovat společně s islámem a bude mezi nimi láskyplný vztah – fungovat může pouze do určité míry na základě tolerance, nebo že vznikne jedno univerzální náboženství pro celý svět. To už je opravdu velice naivní a přímo je v rozporu s Biblí. Křesťanství je neodmyslitelné od nabídnuté Boží pomoci, lásky a spravedlnosti. Ale je ještě něco mnohem víc: Všichni lidé se mohou navzájem milovat – ale pouze na základě čisté, ničím nepodmíněné lásky. Je to jednoduché, ale ne snadno pochopitelné.

  Odpověď
 3. Buh vam zehnej ve jmenu Jezise krista.nebudu chodit kolem horke kase .proc stale porovnavate bibli a koran, vzdyt je to jasne. Satanovou zbrani je bozi slovo ,ale podane tak,aby svedlo co nejvice lidi na cestu od Boha a ne smerem k nemu. Ziji nekolik let v Bradfordu v uk ,kde ziji tisice muslimu .pri rozhovoru s jednim muslimem my rekl toto, JEZIS SAM REKL ZE NENI POSLEDNI ALE PRIJDE PROROK,KTERY NAS POVEDE A ON BUDE JISTE POSLEDNI! MUHAMED.muslimove jej povazuji za zachrance sveta .Jezis rekl na krizi :DOKONANO JEST, tak proc by buh posilal proroka aby neco napravoval ,kdyz pan jezis uz ucinil vse!!!! PROROK musi prorokovat. ze svatych pisem zname zaslibeni bozi a proroctvi, ktere se vzdy naplnili .muslimsky prorok memohl nic prorokovat pro slavu bozi protoze neni naplnen bozim duchem.Zjeveni janovo usvedcuje vsechna nabozenstvi i kazdeho cloveka. , Jezis kristus je Pan na veky veku AMEN. Nepochybujte , nesrovnavejte a neporovnavejte.verte v krista a kristus bude verit ve vas.chrante bozi slovo a Jezis vas bude chranit pred ranami ktere prijdou.priznavejte se k panu a pan se prizna k vam.Neni lepsiho a vetsiho pana nez JEZISE KRISTA. Omluvte pravopis .mnoho let ziji mimo cr.dekuji

  Odpověď
  • Vítězslav Šťastný

   Bratře díky za Vaši reakci. Souhlasím se vším, co píšete. Kromě jednoho – nezavrhujte srovnávání. Je to metoda, jak vyučovat. Ježíš také hodně srovnával – aby učil. Ani já nesrovnávám proto, že bych pochyboval, ale proto, že chci vyučovat. Nevěřil byste, kolik upřímných křesťanů v Čechách je zmatených. Korán nikdy nečetli a věří lžím o tom, že křesťané a muslimové uctívají stejného Boha. Tyto lži bohužel šíří mnozí uznávaní, vzdělaní a vysoce postavení křesťané, jak v katolické, tak v protestantské části církve. Proto je potřeba trpělivé vyučování a přesvědčování, aby Boží lid poznal pravdu. Není to automatické, že všichni mají jasno, jako Vy. Přeji Vám požehnání od našeho Pána Ježíše Krista. Vaše zkušenosti z Anglie by mě zajímaly. V Kristu Vítek Š.

   Odpověď
 4. Zdravím vás,
  mě to mrzí, že jsou slyšet hlasy , že muslimové ovládnout Evropu, také to slyšívám od muslimů, je to projevem absence respektu, vzhledem k tomu, že ti lidé do naší země přišli za prací. Věřím, že křesťané a muslimové spolu nebojují, ale spolupracují proti silám ateismu a materialismu.

  Myslím, že klasické době islámu, před vpádem mongolů (7-12 století) je dlužen respekt za překladatelskou práci, která byla v té době vykonána v Bagdádu, Toledu a jinde (Euklidus, řecká filosofie, architektura Maurů,tyto poznatky byly posléze šířeny křesťany do Anglie, Francie). Toto sdílení znalostí je velice důležité a dává lidstvu možnosti, jak řešit aktuální problémy civilizace, formou vynálezů apod. Na druhé straně je fascinující vidět, jak je islám v dnešním Turecku (rituály, architektura) ovlivněn místní byzantskou kulturou, kterou se Osmané nechali ovlivnit, poté co dobyli Konstantinopol. Konstantinopol byla v té době vylidněná, sultán si tedy do města pozval židy ze Soluně, a obyvatelstvo, které mělo znalosti řemesla, obchodu, aby město oživil, a aby vzkvétalo.

  Žáci slavného architekta osmanské říše mimara Sinana, jež se inspiroval byzantským – východořímským chráme Hagia Sofia ve svých návrzích renesančních mešit, šířili tuto architekturu – kulturu dále do Indie (např. Tádž Mahál) . Je tedy důležité si uvědomit propojenost světů. Řím – symbol evropské kultury tedy dále žije v Turecku, Indii, ve formě mešit a pomníků. A také Indie a Čína žijí v Evropě ve formě arabských číslic, papíru apod.

  Lidé, kteří řeší existenční problémy,jak zaopatřit rodinu apod, tak jako každý z nás (vzdělání, práce, rodina, děti) na aspekty historie, filosofie nehledí, protože ji jednoduše neznají. Je to škoda.

  Respektuji katolickou, husitskou, evangelickou i jiné tradice v Čechách a na Moravě a moc si jich vážím. Dnešního dne se v republice připomíná upálení Mr. Jana Husa, jež četl mj. filosofii perského mystika Al Ghazálího.

  Jestli mi islám, tak jak jsem jej pochopil, něco dal, tak je to respekt a úcta k jiným náboženským tradicím, vždy když vidím tradici uctívání živou, tak jsem velmi rád (ikdyž s ní např. z teologického hlediska nesouhlasím, ale je třeba o tom diskutovat a hledat věci, které spojují, spíše než rozdělují)

  Názor,že Evropu muslimové ovládnou, to je projevem ignorace a nevzdělanosti.

  Přeji vám klidné léto.

  49:13
  O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted.

  Odpověď
 5. Karel Krejčí píše : Všichni lidé se mohou vzájemně milovat. Ale pouze na základě čisté, ničím nepodmíněné lásky. Je to jednoduché, ale ne snadno pochopitelné.

  Právě naopak, pochopitelné to je snadno, ale jednoduché to není vůbec. Právě naopak, člověk se v hříchu již natolik vzdálil Bohu, že není schopen se spasit vlastními skutky, není schopen žádné dokonalé lásky. Proč myslíte, že musel Pán trpět a zemřít?! Zcela zbytečně??? Kdyby člověk byl schopen se spasit svou láskou, nemusel by Kristus Pán umřít za všecky na kříži! To co šíříte, šíří i SJ, kteří jsou v omylu. Spása je jen skrze víru v Ježíše Krista, našeho Pána! Pamatujte na to, a nešiřte falešná evangelia, která jsou otrávená, byť to možná nemyslíte zle, avšak pletete sebe a mýlíte jiné.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář