Online reportáž ze zasedání synodu ČCE

Online reportáž ze zasedání synodu ČCE

 20.43 | Zasedání synodu končí. Z mediálního centra se loučí Martin Balcar, Adéla Rozbořilová a Jiří Hofman. Děkujeme za pozornost.

 488 Milost Pána našeho

 20.39 | K modlitbě závěrečnému ztišení zve synodní rada.

 20.37 | Předseda synodu konstatuje, že program 3. zasedání 35. synodu je tím vyčerpán. Děkuje SR za přípravu a pracovníkům ÚCK za přípravu a realizaci. Plénum děkuje potleskem Jiřímu Gruberovi.

20.35 | Hovoří ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský. Děkuje za podporu i projednání a zdraví zasedání synodu.

 20.35 | Schválen byl i třetí bod ŘDP týkající se diakonů (vypuštění ustanovení o diakonech).

 20.33 | Synod usnáší navrženou změnu Řádu diakonické práce. Stejně tak svým rozhodnutím opravuje chybu, která v ŘDP byla.

 20.31 | Synod přijímá zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE za rok 2020.

 20.30 | Synod přijímá zprávu o činnosti Dozorčí rady Diakonie ČCE.

 20.28 | Synod přijímá zprávu o činnosti Diakonie ČCE za rok 2020.

20.25 | Jednání vede Miroslav Pfann. Začíná poslední blok dnešního dne: informace a zprávy z Diakonie ČCE. Sálem zní video, které představuje novou ředitelku střediska v Sobotíně Lenku Bachovou.

20.25 | Jedním z posledních bodů k projednání je odložený bod „Postavení farářů v ČCE“ – komise navrhuje vzít zprávu na vědomí. Tak se i děje.

 20.21 | Synod uložil synodní radě, aby lépe informovala prostřednictvím investičního výboru synodní rady o investicích ČCE v několika konkrétních bodech (přesně vyjmenovaných.

 20.20 | Návrh z rozpravy, aby v řádech dále nefiguroval pojem „kazatelské místo“ byl přijat.

 20.18 | Zveřejňujeme finální text Poselství 3. zasedání 35. synodu.

 20.16 | Stejně tak nebyl schválen návrh, aby SR připravila možnost podpory z Grantového systému ČCE pro investiční projekty sborů.

 20.15 | Návrh z rozpravy, aby SR připravila pravidla investiční pravidla pro investování sborů, neprošel.

 20.10 | Komise C doporučuje přijmout i další návrh na zjednodušení slučování sborů (bylo by to v kompetenci konventů a SR). – Návrh byl přijat.

 20.09 | Návrh byl přijat.

20.06 | Na pořad jednání se dostává návrh Jiřího Bureše na to, aby vznikl celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele. Komise jej doporučila přijmout. Jiří Mrázek (děkan ETF) potvrdil, že ETF UK je připravena spolupracovat a podobný projekt už běží např. v rámci CŽV.

 20.04 | Návrh Matěje Opočenského končí přechodem k dennímu pořádku.

20.00 | Na pořad jednání přišel návrh Matěje Opočenského o rozdělení nákladů na farářské úvazky počtem aktuálních aktivních salárníků. Hospodářská komise synodu jej všemi hlasy odmítla – s odkazem na to, že je právně i ekonomicky zcela nerealizovatelný. Považuje jej nicméně za dobrý příspěvek například ke komunikaci směrem do sborů a jako podnět k další diskusi.

 20.00 | Podobně je na tom i návrh Petra Kopeckého na prodloužení podporovaného místa v Ústí nad Labem o dva roky – neobsahuje jakékoli náležitosti, které jsou podstatné pro rozhodování o podporovaných místech. Opět přechod k dennímu pořádku.

 19.58 | Vzhledem k chybějícím náležitostem je návrh nehlasovatelný a řeší se přechodem k dennímu pořádku.

19.53 | Řeší se návrh, který by upravil situaci v Ústí nad Labem tak, aby přidělil sboru v Ústí nad Labem jednoho pracovníka, který by řešil stavební záležitosti a vedl jednání ve věci budov. Příslušná komise návrh nedoporučila, protože návrhu chybí podstatné náležitosti – například zdroj krytí nákladů na takového pracovníka.

 19.52 | Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na roky 2024, 2025 a 2026 ve výši 340 000 Kč, 390 000 Kč a 438 000 Kč. Synod bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů pro roky 2027–2031.

 19.47 | Hlasuje se o pozměňovacím návrhu na změnu odvodu do Personálního fondu – dle návrhu Vladimíra Zikmunda by se měl posunout mírně ve prospěch solidárnosti. Odvod zůstává na výši 290 tis. Kč/ na sbor (kazatelský úvazek). Paušální část bude 245 tis. Kč a základ pro výpočet poměrné části činí 45 tis. Kč. Návrh byl v této podobě schválen.

 19.46 | Synod přijal poselství. V plném znění jej zveřejníme, jakmile jej budeme mít k dispozici.

19.43  Dalším návrhem z rozpravy je návrh na poselství synodu. Jedna z komisí (teologická) se jím zabývala a upravila jej. Daniel Matějka jej přečetl plénu.

 19.40 | Pozměňovací návrh byl přijat.

19.38 | Další dva návrhy nedoporučila ani jedna z komisí. Proto tento kompromisní – pozměňovací (ten komise B i D doporučily).

19.37 | Jedním z důležitých bodů je z dopoledne odložená stavba budov Evangelické akademie. Právě se bude jednat o pozměňovacím návrhu Jiřího Schneidera – na stavu „2v1“ (dvě školy v jedné budově).

 Předseda upozorňuje, že je možné, že se jednání synodu protáhnou až do 21 hodin. Je třeba probrat body, u kterých hrozí „nebezpečí z prodlení“.

19.32 | Řeší se návrh na úpravu počtu poslanců synodu. Slovo PRO má předseda synodu Jiří Gruber: zastoupení vychází z počtu sborů, který se mění. Čas od času je třeba počty revidovat, aby odpovídaly realitě a zastoupení bylo poměrné. Nyní je čas na přípravu – více než rok. Návrh byl schválen.

 19.29 | Návrh na revizi Řádu pastýřské služby byl schválen.

19.23 | K tématu hovoří právní poradce synodu Adam Csukás. Vysvětluje návrh. Inspirace pochází mimo jiné ze zahraničí a vychází z praxe, kdy trestní zákoník hovoří o době promlčení sexuálního deliktu na mladistvém nejpozději ve 23. roku věku oběti. Tato praxe ukazuje, že daná lhůta je nedostatečná.

19.21 | Petr Kopecký zmiňuje nevyváženost v bodě navrhované nepromlčitelnosti sexuálních deliktů. De svého mínění tím církev pouze reaguje na mediálně vděčné téma. Existují i další závažné trestné činy, které by měly být nepromlčitelné.

 19.18 | K bodu o revizi Řádu pastýřské služby byla otevřena rozprava.

19.17 | Dle doporučení příslušné komise synod potvrdil úpravu Řádu výchovy a vzdělávání.

 19.15 | Návrh na realizaci pilotního projektu na zřízení regionálních sborů byl nakonec přijat.

19.12 | Jan Roskovec zmiňuje teologické souvislosti: co by tvořilo identitu takového společenství? Opravdu spojením několika slabých vznikne něco silného? Ještě by stálo za to nad tím přemýšlet, jakkoli dobrá je ta intence správy práce v diaspoře…

19.08 | Daniel Ženatý: pokud nechceme být lhostejní k situaci skomírajících sborů, musíme nějaký model hledat, nově organizovat práci. Někde se dostáváme do slepé uličky. Sbory, kam kazatel dojíždí desítky kilometrů a snaží se sestavit staršovstvo a vybrat na personální fond a zajistit všechny správní náležitosti… takové sbory skomírají.

19.06 | David Braha popisuje zkušenosti ze Sokolova. Má výhradu, že vůle musí být odspodu.

19.01 | Návrh se liší od sousboří. Na rozdíl od něj není nutné dělat správní věci dvakrát (nebo třikrát). Z hlediska provozu a ukotvení jde o to vyzkoušet funkčnost takového modelu. Slova Adama Csukáse následně podpořil Zvonimír Šorm: jde o nové impulsy – spojováním společenství dát nové možnosti. K ničemu to nezavazuje a pokud se to neosvědčí, do řádů se nedostane. Jde o to odejmout nepřiměřená břemena, ale zachovat přiměřené minimální povinnosti (motivačně). Klíčové je také to, že model je pro podobně velké sbory – aby velké společenství nepohltilo nějaké menší (a slabší…).

18.56 | Vystupuje Adam Csukás. Vysvětluje, že podnět vzešel ze strategického plánu. Návrh jde vstříc místním společenstvím a sborům, které o to mají zájem. Nebude nijak vnucován. Jde o to nabídnout jim možnost fungovat v církvi novým způsobem. Tedy vztah ke konventu je jako u běžného sboru – funguje zde regionální staršovstvo i delegace poslanců na konvent.

18.52 | Jiří Tengler se ptá, jak je v řádech ukotven vztah „realizace pilotního projektu“ – čím se bude řídit? A jaký je vztah „regionálního sboru“ ke konventu? Třetím bodem je deficit demokracie, kdy sbor nebude moci rozhodovat o svých věcech – rozhodovat bude z vnějšku správní komise. Podobně reaguje Jan Matějka. Vadí mu deficit demokracie.

18.51 | Jiří Bureš identifikuje jako největší úskalí návrhu financování faráře. Lidé financují kazatele, který ale není ve sboru trvale k dispozici.

 18.50 | K bodu „Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů“ byla otevřena rozprava.

18.46 | V podobném duchu se nesou i další opravy a změny. Nastupování náhradníků na synodu, čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců, výklad pojmu závazek v ŘHC…

18.42 | Oprava zjevných chyb v CZ a ŘPS (návrh SR). – v textu zůstal pojem seniorátní pastýřská rada (neexistující orgán) – schváleno jednomyslně.

18.42 | Návrh na úpravu textu Praktického rádce pro povolávání kazatelů byl vypořádán přechodem k dennímu pořádku.

18.41 | Návrh na úpravu evidence členů ve farních sborech nebyl schválen. (komise je nedoporučily)

18.37 | V dalším bodě se jedná o hospodaření sborů v době mimořádných okolností. Jde o schvalování rozpočtů. Pozměňovací návrh neprošel, návrh schválen v původně navrženém znění.

18.26 | Třetím bodem tohoto tématu je možnost korespondenční volby faráře či jáhna. „Za mimořádných okolností lze se souhlasem seniorátního výboru provést volbu faráře nebo jáhna na dálku i mimo sborové shromáždění.“ – tak zní schválené znění. Plénum s touto změnou vyslovilo souhlas.

18.21 | Součástí předchozího bodu je i jmenování farářů a jáhnů ve farních sborech. V případě mimořádných událostí by bylo možné faráře či jáhna se souhlasem staršovstva a seniorátního výboru jmenovat přímo synodní radou. Toto ustanovení bylo schváleno.

18.17 | Návrh postupu pro mimořádné události – minulé zasedání synodu pověřilo synodní radu, aby pro případ mimořádných událostí připravila návrh na změnu církevních řádů, které umožní nahradit jedno ze zasedání synodu svoláním orgánu, na který přejdou všechny pravomoci synodu s výjimkou volby členů synodní rady. SR se tu zabývala mj. online jednáním konventů a synodu. Návrh prošel.

18.16 | Volba pastýřských rad synodem – zde jde pouze o opravu chyby. Schváleno.

18.12 | Zjednodušení volby kazatelů bylo schváleno.

18.10 | Na řadě jsou změny Církevního zřízení a řádů. Jednání vede Jan Plecháček.

 346 Buď tobě sláva

18.05 | Čtení jmen zesnulých kazatelů a kazatelek, vdov po farářích či vdovců po farářkách, pracovníků církve presbyterů a presbyterek… zakončili modlitbou Daniel Fojtů a Jan Plecháček.

 

16.27 | Synod schvaluje finální podobu nového evangelického zpěvníku. Drobná textová změna proběhne v některých bodech – předmluvy apod. Synod bere na vědomí, že zpěvník vyjde tiskem i v digitální podobě do konce roku 2021.

16.17 | David Balcar vystupuje s dotazem, zda je možné a smysluplné do textů (např. úvodních kapitol) ještě zasahovat. Pavel Hanych potvrzuje, že drobné dílčí změny jsou ještě možné. Jiří Mrázek vyslovil skeptický hlas, že dochází k vyřazování některých písní, aniž by bylo vysvětleno, proč se tak děje. Právní poradkyně synodu vysvětlila, že někdy k tomu dochází z autorskoprávních důvodů. Pavel Hanych dodává, že komise pro přípravu zpěvníku dostala důvěru a není v silách synodu, aby schvalovala každou jednu píseň (je jich přes 800). Vyřazují-li se nějaké jednotlivé písně, pak je to výhradně z důvodu, aby dílo bylo teologicky, jazykově a hymnologicky co nejlepší.

16.16 | K bodu je otevřena rozprava.

16.10 | Harmonogram posledních kroků přípravy zpěvníku: aktuálně probíhá finální sazba. V září se materiál přidá do tisku. Zpěvník nakonec vydá Nakladatelství Kalich a tisknout se bude v České republice. Kromě samotné knihy se připravuje i chorálník a kytarový doprovodník, volně ke stažení bude aplikace pro mobilní platformy Android a Apple. Uvedení zpěvníku bude na první adventní neděli v Praze u Salvátora a následně začátkem příštího roku také na Moravě.

16.06 | Pavel Hanych – v roli koordinátora přípravy nového evangelického zpěvníku – představuje stav prací: vnitřní i vnější knižní podobu, stav textů a proces objednávání.

16.02 | Poslední usnesení tohoto bodu je částečně problematický. Jedna z komisí se zdráhá souhlasit s tím, že by mělo být možné dále sbírat připomínky k formulářům. S odkazem na to, že přijal-li je synod, pak není možné sbírat připomínky a texty revidovat. Druhá komise tento pohled nesdílí a poukazuje na fakt, že podobné texty jsou vždy živé a lze je připomínkovat. K tomu se nakonec přiklonilo i plénum: připomínky a podněty k formulářům bude možné nadále shromažďovat.

15.58 | Nové bohoslužebné formuláře: synod schválil formulář ustanovení staršovstva, formulář pověření k nevolené službě v církvi, formulář ustanovení seniora, seniorátního kurátora a členů seniorátního výboru a formulář ustanovení synodního seniora, synodního kurátora a členů synodní rady.

15.55 | V bodě „Modlitba Páně v novém zpěvníku“ není o čem hlasovat. Dřívější zasedání synodu usneslo, že v novém zpěvníku bude jak znění přijaté dříve synodem ČCE, tak ekumenické znění. Tato podmínka bude splněna poznámkou v textu.

15.54 | Synod nakonec zprávu přijal. Jde o průběžnou zprávu – komise dále bude pokračovat a jednat.

15.52 | Jaroslav Pechar připomíná, že synod už v roce 2005 schválil teologický materiál o homosexuálních vztazích. „Než budeme vyzývat k novým teologickým diskusím a výzkumům, podívejme se, o čem jsme už hlasovali a co už jsme dříve přijali,“ zakončil J. Pechar .

15.48 | Hovoří Pavel Pokorný. Připomíná, že rozhovor je cenný, měl by pokračovat. Je třeba hledat bezpečný prostor pro rozhovory… Vystupuje Jan Polinský: „Je možné, že náš stát stejnopohlavní svazky zrovnoprávní. O to důležitější je, aby ČCE přijala stanovisko.“

15.45 | Ke zprávě o činnosti Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi byla na žádost Mojmíra Blažka otevřena rozprava. Bratr Blažek vystupuje se svým příspěvkem. Svěřuje se se svými pocity a apeluje, že by se měla diskuse vést i v teologické rovině.

15.40 | Bod „Postavení farářů v ČCE“ byl prozatím odložen (jedna z komisí jej nestihla projednat). Průběžná zpráva o plnění strategického plánu ČCE byl přijat.

15.37 | Synod se vrací k úkolům z předchozích zasedání – zadala synodní radě plnění určitých bodů a nyní SR předkládá výsledky.

15.32 | Sálem zní další videa: představení výpomocných kazatelů církve.

15.29 | Bratři Buzek a Fojtů si opět vyměnili řízení jednání. Hovořit se bude o podporovaných místech.

15.25 | Sloučeny byly: sbor v Krakovanech se sborem v Kutné Hoře; sbor v Libenicích se sborem v Kolíně; sbor v Kralovicích se sborem v Chrástu; sbor v Semtěši se sborem v Čáslavi.

15.24 | Po Danielovi Fojtů se řízení ujímá Vladimír Buzek. Synod bude jednat o slučování sborů.

15.22 | Řeší se koncepce investic do střediska Horský domov Herlíkovice. Návrh byl přijat.

15.20 | Úprava pravidel pro tvorbu mezd zaměstnanců Povšechného sboru byl přijat.

15.19 | Odpuštění dluhu FS ČCE v Teplicích vůči Personálnímu fondu se bude řešit kompromisně: snížením dluhu.

15.17 | Žádost Ochranovského seniorátu při ČCE v Praze o odpuštění dluhu by znamenal navýšení repartic. Navrhovatelé návrh stáhli, proto se řeší přechodem k dennímu pořádku a nehlasuje se o něm.

15.14 | Prošel návrh na zmírnění finanční zátěže při slučování sborů – tedy aby SR hledala způsob, jak zmírnit finanční zátěž pro sbor, který sousední sbor přijímá jako kazatelskou stanici.

15.11 | Úprava klíče pro výpočet poměrné části odvodu do PF tak, aby se do něj nepromítly jednorázové prodeje neprošel. (komise nedoporučila)

15.09 | Odstranění vícenásobného zdanění prostředků odváděných do PF neprošlo. (komise nedoporučila)

15.09 | Jsou tu návrhy konventů.

15.04 | Synod bere na vědomí zprávu SR o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty a nadační fond evangelické dílo.

15.02 | Na plénu se řeší rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova domu (Jungmannova 9). Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Synod bere na vědomí zprávu o projektu rekonstrukce.

15.00 | Synod ukládá sborům, které v letech 2019 a 2020 neodvedly některou z celocírkevních sbírek, aby tak učinily do 31.10.2021. Seniorátní výbory mají dohlédnout na splnění tohoto usnesení.

14.58 | Na pořadu jsou dlužné celocírkevní sbírky.

14.55 | Jana Hofmanová byla zvolena studentskou farářkou ETF UK.

14.53 | Čeká nás volba studentské farářky ETF. Kandidátkou je brněnská farářka Jana Hofmanová – od 1. září 2021 na 0,75 úvazek po dobu tří let. (obě komise kandidátku i znění doporučily)

14.52 | V užší volbě mezi Davidem Nečilem a Vladimírem Svobodou byl prvním náhradníkem investičního výboru SR zvolen David Nečil.

14.50 | Volí se náhradník investičního výboru SR – vybírá se mezi Davidem Nečilem, Vladimírem Svobodou a Michalem Voglem.

 14.49 | Novým předsedou 35. synodu ČCE byl zvolen Michal Kitta – od 1. prosince 2021 (na období dvou let).

14.47 | Je třeba zvolit nového předsedu 35. synodu, protože mandát Jiřího Grubera vychází z funkce seniora Brněnského seniorátu ČCE, která končí v závěru tohoto roku. Nový předseda by měl být volen z předsednictva. Volí se mezi Michalem Kittou a Miroslavem Pfannem.

 Dostáváme se opět k volebnímu bloku.

14.46 | Synod usnáší celocírkevní sbírky pro příští rok.

 14.42 | Synod schvaluje výši (8 mil. Kč) a rozdělení celocírkevních repartic pro rok 2022.

Pražský1 361 500VIIIChrudimský644 800
Poděbradský600 900IXPoličský366 500
Jihočeský159 100XHorácký495 900
Západočeský320 400XIBrněnský974 900
Ústecký243 800XIIVýchodomoravský1 229 300
Liberecký187 500XIIIMoravskoslezský864 400
Královéhradecký464 100XIVOchranovský86 900

 14.41 | Synod schvaluje rozpočet povšechného sboru na rok 2021 a financování schodku rozpočtu bezúročnou půjčkou z Personálního fondu ve výši 5 mil Kč. (komise doporučila)

 14.38 | Synod schválil účetní závěrku a účetní hospodářský výsledek a čerpání rozpočtu povšechného sboru za rok 2020. (komise doporučila)

 14.37 | Synod přijímá zprávu o fundraisingu. (komise doporučila)

 14.35 | Po předchozí technické revokaci staršího usnesení synod schvaluje zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru. (komise doporučila)

 14.34 | Synod schvaluje zprávu investičního výboru SR za rok 2020.

 14.32 | Synod schvaluje zprávu o hospodaření s Personálním fondem za rok 2020.

 14.32 | Synod schvaluje zprávu o hospodaření povšechného sboru za rok 2020.

 14.31 | Synod schvaluje zprávu Jeronýmovy jednoty.

14.30 | V diskusi ještě vystoupili další poslanci a poradci se vzájemnými upřesněními.

14.25 | Na věc reaguje Jiří Bureš – s návrhem na přesnější informování synodu o situaci a investicích ČCE.

14.19 | Následuje rozprava na téma církevního hospodaření. David Balcar se ptá, zda se daří záměr třetinu farářského úvazku pokrýt z výnosů personálního fondu. Otázku doplňuje Michal Vogl – investuje církev své prostředky dobře? Situaci objasňuje Jan Matějka (z investičního výboru): církev investuje své prostředky konzervativněji, s nízkou mírou rizika, proto výnosy nejsou tak dynamické (jak třeba naznačoval br. Vogl). Zdá se, že výnosy fondů by měly pokrýt přibližně pětinu nákladu na farářské úvazky.

14.12 | Představují se noví služebníci církve – nově ordinovaní výpomocní kazatelé a kazatelky, faráři a ředitelka diakonického střediska. Prostřednictvím videovstupů. Aktuálně třeba berounský farář Jordan Tomeš.

14.08 | Synod přijímá zprávu SEM ČR. (komise doporučila)

 14.05 | Synod přijímá zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich. (komise doporučily). Dále vzal na vědomí také výsledky jeho revitalizace a pověřuje SR k rozhodnutí o pokračování jeho činnosti v souladu se zprávou k revitalizaci.

 14.00 | Synod přijímá zprávu o Semináři církevní hudby Evangelické akademie. (komise doporučila)

 14.00 | Synod přijímá zprávu o Evangelické akademii. (komise doporučila)

 13.59 | Synod přijímá zprávu o supervizi v církvi. (komise doporučila)

 13.58 | Synod bere na vědomí zprávu o církvi. (komise doporučila)

 13.57 | Synod schvaluje zprávu SR. Všechny komise ji doporučily.

13.53 | Roman Mazur podává obdobný návrh jako bratr Gruber – na procedurální zjednodušení. Aby v církevních řádech nadále nefiguroval právní institut „kazatelského místa“. Pracovní úvazky, jejich sledování a správa samy o sobě postačí pro moudré povolávání kazatelů. Institut (před-)schvalování kazatelského místa neposkytuje dostatečnou pružnost a možnost reagovat (vzhledem k povinným lhůtám).

13.50 | Vystupuje Jiří Palán. Pochvalně komentuje zprávu SR, specificky synodního seniora. Akcentuje radost z toho, že se vracíme zpět k životu církve, do běžného života, mimo online prostředí… Ale realitou se stalo, že se nevracíme k večeři Páně z jednoho kalicha. Apeluje, abychom překonávali strach a konali živá shromáždění a vysluhovali z jednoho kalicha. (vystoupení má charakter poznámky, nikoli návrhu usnesení)

13.47 | Všechny tyto návrhy projdou jednáním v komisích a synod o nich bude rozhodovat ve svém závěru (tak, aby byl čas je během jednání prodiskutovat a připravit závěry).

13.39 | Jiří Schneider předkládá pozměňovací návrh k návrhům ohledně stavby dvou nových školních budov Evangelické akademie (EA). Jedná se o Bratrskou školu a EA Modřany. Jedna z cest byla pokračovat ve stavbě dvou budov (rozpočet Bratrské školy oproti plánu značně narostl, u druhého projektu se nedaří vypořádat povolení a nutné administrativní kroky – projekt je velmi nejistý). J. Schneider navrhuje třetí cestu: dvě školy v jedné budově. Vychází z již schválených zdrojů a nabízela by možnost využít povolení, projekt a pozemky Bratrské školy a synergii dvou škol (v EA se například vzdělávají pedagogičtí asistenti apod.)..

13.37 | Předseda Gruber navrhuje technické zkrácení lhůt, které by vyšly vstříc slučování sborů (jejich urychlení).

13.33 | Jiří Bureš navrhuje, aby církev připravila celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele, případně oslovila Evangelickou teologickou fakultu UK. Organizace v seniorátech je často plýtváním energií a výsledkem je kolísavá kvalita. Do budoucna by seniorátní vzdělávání a setkávání bylo spíše obohacujícím interaktivním doplňkem tohoto celocírkevního vzdělávání.

13.31 | Vladimír Zikmund přednesl návrh na drobnou změnu rozdělení poměrné a paušální části odvodu do personálního fondu.

13.28 | Synodní rada předkládá návrh na poselství synodu. Daniel Ženatý čte plénu jeho znění (pozn.: bude-li synodem přijato, zveřejníme jej v plné šíři).

13.24 | Hovoří Vlasta Erdingerová – komentuje zprávu o situaci v Ústí nad Labem (podporované strategické místo). Povšechný sbor má pomoci nějakým konkrétním pracovníkem, který by se postaral o budovy v Ústí nad Labem, vedl stavební jednání apod. Aby tíže této agendy nepadala na faráře v Ústí nad Labem. Na to navázal Petr Kopecký s návrhem prodloužit trvání podporovaného místa na další dva roky.

13.16 | Návrh z pléna přednáší poradce za Spolek evangelických kazatelů Matěj Opočenský. Akcentuje presbyterně-synodní zřízení církve a přináší jiný pohled na její financování. „Máme problém eklesiologický, ztratili jsme solidaritu mezi sbory,“ myslí si bratr Opočenský. Návrh na usnesení: výše celkových potřebných nákladů na mzdy duchovních by se rozdělila mezi aktuální počet aktivních salárníků.

13.13 | Zprávu SR okomentoval současný synodní senior Daniel Ženatý.

13.12 | Došlo k drobné změně programu. Vedení se ujímá člen předsednictva M. Pfann. Budou se číst zprávy a předkládat návrhy, které mají následně projednat komise synodu.

 13.03 | Odpolední blok zahájil modlitbou Daniel Matějka.  Zpívá se píseň 699.

12.03 | Prvním náhradníkem zvolen Filip Šimonovský, druhou náhradnicí zůstává Rut Kučerová, náhradník s právnickým vzděláním: Jakub Drápal.

11.56 | Zvoleným členem je Daniel Bartoň.

11.55 | Volí se člen církevní pastýřské rady s právnickým vzděláním – to z hlediska řádů nová pozice.

11.50 | Proběhla volba do církevní pastýřské rady: z řad laiků zvoleni Jan Balcar a Věra Červinková. Z řad kazatelů zvolen Ivan Ryšavý a Naděje Čejková.

1144 | Třetím náhradníkem je Jakub Pavlis.

11.42 | Petr Štulc zvolen prvním náhradníkem, druhým Daniel Fojtů, o třetím se právě hlasuje…

11.37 | Nikdo nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Užší volba mezi Danielem Fojtů a Petrem Štulcem.

11.35 | Volit se budou náhradníci z řad laiků.

11.32 | Jakub Keller zvolen prvním náhradníkem, druhou náhradnicí zvolena Magdaléna Trgalová. Třetím náhradníkem z řad kazatelů je Jiří Tengler.

11.30 | Po představení náhradníků se pokračuje ve volbách.

11.23 Budou se volit náhradníci SR. Z průzkumné volby: Jakub Keller a Magdalena Trgalová. Z rozpravy nově: Jiří Tengler,

 Nová Synodní rada Českobratrské církve evangelické pro další šestileté období byla zvolena ve složení: Pavel Pokorný, Jiří Schneider, Ondřej Titěra, Simona Kopecká, Roman Mazur, Jana Šarounová.

 11.20 | Druhou náměstkyní synodního kurátora byla zvolena o jeden hlas Jana Šarounová.

11.19 | Nikdo nezískal nadpoloviční většinu. Následuje užší volba mezi Janou Šarounovou a Petrem Štulcem.

11.18 | Hlasuje se nově.

11.16 | Plénum hlasovalo (po krátkém vyjasnění s právními poradci synodu) o možnosti nové volby – přijalo ji.

11.13 | Opět roztříštěně. Nadpoloviční většinu nikdo nezískal. Mezi Janou Šarounovou a Petrem Štulcem by měla být užší volba, ale může se volit opět nově.

11.12 | Následuje volba druhého náměstka synodního kurátora. Kandidátka se znovu neotvírá.

 11.10 | První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká.

11.08 | …a volba dopadla podobně. Přistupuje se tedy k užší volbě mezi Simonou Kopeckou a Petrem Štulcem.

11.06 | Návrh předsednictva získal podporu. Bude se volit nově.

11.05 | Užší volba by se měla konat mezi Simonou Kopeckou a Petrem Štulcem, ale předsednictvo navrhuje zcela novou volbu (další kandidáti byli totiž počtem hlasů blízko).

11.04 | Ve volbě nikdo nezískal nadpoloviční většinu. Hodnotí se jako roztříštěná, proto se bude ve druhém kole volit z kandidátů, kteří získali největší počet hlasů.

11.01 Petr Štulc zmínil vize, se kterými by se chtěl věnovat službě v SR. „I když mě nezvolíte, rád budu nápomocný,“ zakončil.

10.41 | Hovoří jednotliví kandidáti: Daniel Fojtů mluví o tom, co jej v životě formovalo.

10.38 | Budou se volit náměstci synodního kurátora: jména vzešlá z konventů jsou: Daniel Fojtů, Petr Hladík, Matěj Cháb, Simona Kopecká, Jakub Pavlis, Jana Šarounová, Petr Štulc. Z rozpravy navíc přibyl Milan Přívratský.

 10.37 | Přistupujeme rovnou k volbě. 52 hlasy zvolen Roman Mazur.

10.36 | Pro post druhého náměstka synodního seniora je prozatím jediným kandidátem Roman Mazur.

 10.34 | Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra. Volba byla velmi těsná (o šest hlasů).

10.12 | Opět se nabízí prostor pro představení kandidátů. Hovoří Simona Kopecká. „Všichni občas děláme věci, které nedávají smysl,“ začala sestra Kopecká citátem z filmu Forrest Gump.

10.10 | Pro volbu máme opět dvě jména: Simona Kopecká z ČCE v Opavě a Jiří Schneider – současný první náměstek synodního kurátora. Z diskuse nevzešla žádná další jména.

10.09 | Bude se volit druhý církevní statutární zástupce. Synodní kurátor(ka).

10.08 | Pavel Pokorný je 11. synodním seniorem.

 10.07 | Novým synodním seniorem zvolen Pavel Pokorný.

10.01 | Sálem zazněla faktická poznámka, že před tak zásadním hlasováním by mělo být opětovně vyzkoušeno hlasovací zařízení. Právě se tak děje.

9.59 | Každý z kandidátů má pět minut, aby se představil. Roman Mazur hovořil o svém působení ve strategické komisi, o svých obdarováních a vůli užít jich tam, kde bude třeba. Pavel Pokorný ve stručné řeči sdělil jednoduché poselství: „Nebudeme se bát.“

9.55 | V rozpravě zazněla další jména – i těch, kteří v průzkumné volbě odmítli (např. Jan Keřkovský, Ondřej Titěra, Zvonimír Šorm…). Ani teď kandidaturu nepřijali. Pro volbu synodního seniora zůstávají tedy dvě jména.

9.52 | Synodní rada se volí postupně po jednotlivých členech/funkcích. Začíná se volbou synodního seniora. Z průzkumné volby vzešla dvě jména: bývalý pražský senior Roman Mazur a současný první náměstek synodního seniora Pavel Pokorný – farář z Prahy Střešovic.

9.51 | Jména kandidátů vzešla z průzkumné volby – navrhovaly je jednotlivé farní sbory, návrhy prošly jednáním konventů.

9.50 | Funkční období dnes zvolené synodní rady začne 22.11.2021 – to právě jednomyslně schválili synodálové a synodálky.

 9.48 | Přistupujeme k volbě synodní rady.

9.42 | Poslanci zároveň schválili datum prvního mimořádného zasedání 35. synodu: 20. listopadu 2021. Při něm bude uvedena do funkce nová synodní rada. 25.-27.5.2023 bude 1. zasedání 36. synodu.

9.41 | Usnesení o místě a času dalšího řádného zasedání 35. synodu: bude se konat 19.-21. května 2022 ve Svitavách. Tam mělo být původně tto dnešní jednání, ale vzhledem k mimořádným opatřením zůstali poslanci jednat v Praze.

9.38 | Poslanci byli právě hlasováním rozděleni do komisí. Komise jsou „expertní poradní orgány“ synodu. Jejich jednání proběhlo už v uplynulých dnech, ale krátce budou zasedat i během dneška. Komise jsou: teologická, výchovná, právní, hospodářská.

9.36 | Na programu je velké množství bodů – můžete je vidět v záhlaví webu v sekci „program 2021“. U některých bodů se čeká rozsáhlejší diskuse. Očekávaným bodem dopoledního jednání je volba nové synodní rady.

9.34 | Hlasovací zařízení fungují bezchybně. Teď už včetně stanice 288, která nejprve stávkovala. Žádný hlas tím nezapadne.

9.33 | Právě teď probíhá test hlasovacího zařízení.

9.30 | Kdo jednání synodu sledujete pravidelně, znáte hlasovací zařízení. Malé „dálkové ovladače“, které má každý oprávněný hlasující u sebe a hlasuje na dálku. Hlasování je sečteno okamžitě elektronicky. Systém hlídá počet přítomných, kvórum apod. Celá procedura se tím značně urychlí. Při jednodušších otázkách se hlasuje i zvednutím ruky – optickou většinou.

9.26 | Prezence skončila. Noví poslanci synodu skládají slib.

9.25 | Pracovníci ústřední církevní kanceláře chystali zázemí pro dnešní jednání od včerejška. Opět je klasické třídenní jednání zkráceno do jediného dne.

9.24 | Připomínáme, že zpravodajství má pouze informativní charakter. Oficiální zápis budou připravovat volení zapisovatelé a podléhá schválení verifikátorů.

9.20 | Také letos provází zasedání mimořádná opatření. Respirátory, rozestupy, kontroly antigenních testů při vstupu…Nyní přítomno 73, tedy maximální počet (jeden test odhalil v uplynulých dnech nákazu, proto jedno místo zůstane prázdné).

9.20 | Probíhá prezence přítomných.

9.19 | Předseda synodu prohlásil jednání za zahájené. V sále je přítomných 72 synodálů a synodálek. Tedy téměř plný počet (ze 74 celkem).

 9.18 | 2. Sloka písně 191.

9.17 | Závěrečné požehnání z knihy Přísloví – kap. 15, verš 22.

9.12 | Jak utišit žízeň po Bohu a konat dobré? Jak čerpat Boží dary a přežít, nebo dokonce sloužit…?

9.11 | Pobožnost vede předseda synodu Jiří Gruber. Základem společného ztišení je žalm 63.

 9.05 | Začíná se pobožností. Sálem zní „Svou oslav Pána písní“.

Autor: ČCE Datum: 21. května 2021 Foto: ČCE

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář