Rick Warren: Proč se můžeš radovat, když procházíš zkouškami

Můžeme se radovat, i když se dostaneme do problémů a zkoušek, protože víme, že nám pomáhají růst v trpělivosti“ (Římanům 5,3, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Mnoho lidí zná biblický příběh o Josefovi, kterého jeho bratři prodali do otroctví, ale nakonec se stal hned druhou vládnoucí osobou v Egyptě. Celá léta po jejich zradě se s nimi Josef setkal a řekl jim: „Vy jste mi chtěli uškodit, avšak Bůh měl s tím vším dobrý záměr. Přivedl mne do tohoto postavení, a já jsem díky tomu mohl zachránit mnoha lidem život“ (Genesis 50:20, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

Je to takzvané vykupitelské utrpení, kdy trpíš pro blaho jiných lidí. A právě to vykonal Ježíš pro tebe! Svou smrtí na kříži neplatil za své hříchy, neboť žádné neměl. Platil za hřích tvůj a můj.

Při vykupitelském utrpení na sebe bere Bůh tu horší stránku a tím, čím jsi prošel, činí svět lepším. Bůh říká: „Nebudeš se mít v životě vždycky dobře, já však mohu všeho toho použít ve prospěch dobra a zapojit to do svého plánu – dokonce i zranění a hříchů ze strany jiných lidí, když ty jsi bez viny a jiní tě zraňují.“

Protože náš Bůh je dobrý Bůh, těží rád ze zla dobro. Vytěžit z dobra zlo dokáže každý. Obráceně to však dělá jedině Bůh. 

V listě Římanům 5,3 se praví: „Můžeme se radovat, i když se dostaneme do problémů a zkoušek, protože víme, že nám pomáhají růst v trpělivosti“ (Římanům 5,3, podle autorem zvoleného překladu New Living Translation – NLT).

I uprostřed nátlaku, zkoušek, trampot a soužení se můžeš radovat. Proč? Všimni si věty „protože víme .Štěstí v životě závisí na tom, co víš, ne na tom, čím procházíš. Můžeš postavit dva lidi do stejné situace – a může se stát, že jeden bude šťasten a druhý zdrcen. Proč? Protože to, co víš, mění situaci. 

Bohu záleží mnohem víc na tvém charakteru než na tvém pohodlí. Chce, abys mu byl zde na zemi stále podobnějším, neboť to jediné, co si vezmeš s sebou do nebe, jsi ty. A jak to zařizuje? Pomocí všech těch problémů a zkoušek, které tě potkávají. Právě když je naplno prožíváš, můžeš vědět, že v tobě pěstuje trpělivost a vytrvalost, a že si tvého utrpení použije jak pro tvé dobro, tak pro dobro druhých. 

Uvěřil jsi v Ježíše a přijal spásu? 

Bible říká, že do nebe se můžeme dostat jedině tak, že uvěříme v Boha skrze jeho Syna, Ježíše Krista. A není třeba, abychom si zasloužili Boží lásku nebo si cestu do nebe odpracovali. Bible říká: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit“ (Efezským 2:8-9).

Jestliže jsi v Ježíše dosud neuvěřil a nezačal jej následovat – nač ještě čekat? Jsi-li připraven překročit tento práh, tedy rozhodnout se pro víru v Ježíše a následovat jej, vyslov tuto modlitbu:

„Milý Ježíši, tys zaslíbil, že když v tebe uvěřím, získám tím odpuštění všeho zlého, čeho jsem se dopustil, poznám cíl svého života a ty mne jednou přijmeš do svého domova v nebi. 

Vyznávám svou hříšnost a ve víře  přijímám jako svého Spasitele. Tys zaslíbil, že když vyznám svou hříšnost a uvěřím v tebe, budu spasen. A já spasen být chci. Důvěřuji tvému slovu, že spasení přichází skrze víru a ne na základě něčeho, co vykonám já. Přijímám tě do  života jako svého Pána. Poddávám dnes každou složku svého života tvé vládě. Máš právo v mém životě rozhodovat.

Ježíši, chci prožívat odpočinutí ve tvé lásce. Děkuji ti, že si to nemusím zasloužit ani odpracovat. Chci využít zbytek života k tomu,že budu sloužit tobě a ne sobě. Pokorně ti svěřuji svůj život a prosím tě, abys mne spasil a přijal do své rodiny. Modlím se ve tvém jménu. Amen.“

 

•  Jak se změní tvá perspektiva, když prožíváš utrpení a uvědomíš si, že by mohlo být k užitku jiným? 

•   A jak se změní, když si přitom uvědomíš, že Ježíš trpěl na kříži pro tvé vykoupení? 

•   Uveď něco, co ses během svého utrpení dozvěděl o Bohu a o sobě. Jak ti tyto lekce pomohly a pomáhají v duchovním růstu?

 Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

 

Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář