Rick Warren: První krok tvého učednictví

„Bůh chce, abychom rostli, znali celou pravdu a říkali ji v lásce – jako si počíná Kristus ve všem“ (Efezským 4,15 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Bůh chce, abychom rostli. „Nenaplánoval nás jako věčné děti“ (Efezským 4:14 – podle autorem zvoleného Phillipsova překladu).Záměrem nebeského Otce pro tebe je, abys zrál a rozvíjel v sobě typické rysy Ježíše Krista – to jest, abys žil životem lásky a pokorné služby. Nesčetní křesťané žel stárnou, avšak nikdy nedospějí.

Zasekli se v trvalé duchovní infantilitě, nedokáží se vymotat z plenek, nechávají se krmit. Jak to? Protože nikdy nezatoužili vyrůst. Duchovní růst není automatický proces: do toho se musí vkročit záměrně a celým srdcem. Po růstu se musíš roztoužit, rozhodnout se pro něj, usilovat o něj a nikdy v tom nepřestat.

Učednictví – to je proces, jímž rosteš do podoby Krista. Na jeho počátku je vždy rozhodnutí: „‚Následuj mne a buď mým učedníkem,‘ řekl mu Ježíš. Matouš tedy vstal a šel za ním“ (Matouš 9:9 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation)

Když se první učedníci rozhodli následovat Ježíše, nebylo jim jasné, co všechno jejich rozhodnutí zahrnuje. Zareagovali prostě na Ježíšovo pozvání.

A to je vše, co potřebuješ do začátku. Rozhodni se: stanu se učedníkem!

  •  Zamysli se. jak to bylo, když ses rozhodl Ježíše následovat?. Nakolik ti bylo jasné, co to znamená být věřícím?
  • Rozpomeneš se na některé Ježíšovy charakteristické rysy, které v tobě Bůh pěstuje?
  • Jak má podle tebe Bůh ve tvém životě působit? Vyhraď si určitý čas pro modlitbu a pros Boha, aby ti dal růst v těchto oblastech – a až přijde čas a Bůh s tím začne, aby tě obdařil důvěrou a trpělivostí.

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube   Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář