Snažím se porozumět očekáváním a trendům doby

Rozhovor s ředitelem Evangelikálního teologického semináře v Praze Milošem Poborským. 

Na co jste nejvíce hrdý v třicetileté historii školy?

Důvodů k hrdosti bych našel celou řadu a zmíním jen ty nejdůležitější. Imponuje mi už samotná vize založení školy a nasazení zakladatelů při její realizaci. Mezi první myšlenkou a zahájením výuky neuplynulo víc jak tři čtvrtě roku. Podařilo se zformulovat poslání školy – duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti – které je stále nosné, i když mezitím došlo k mezigenerační výměně.

Dále jsou to vyučující školy, vyučují zde nejvýznamnější osobnosti českého evangelikalismu. Asi by se nenašlo jiné místo, kde byste např. během jediného dne mohli potkat tři předsedy Rady Církve bratrské a k tomu další osobnosti z jiných církví.

Za třetí bych zmínil absolventy školy. Za dobu existence školy zde studovalo kolem osmi set studentů a mnozí z nich nyní zastávají vedoucí místa nejen v Církvi bratrské, ale i v řadě dalších církví.

Vážím si také ekumenického charakteru školy a praktické spolupráce s církvemi, zapojenými do vedení školy skrze Radu ETS. Osobně tomu říkám jednota pluhu.

Kam se škola posunula od Vašeho nástupu do pozice ředitele školy?

Mám za sebou první čtyřleté funkční období a za tu dobu nastala řada změn. Došlo k významné přirozené generační obměně. Všech pět kateder má nové vedoucí a noví jsou i někteří zástupci.

SOUVISEJÍCÍRobert Vágner: Přejeme si být školou pro život

Představili jsme nové kurzy – roční kurz Hudba v církvi, nebo kurz Základy práva pro církevní vedoucí, oba otevíráme i toto září. Chystáme další roční kurz věnovaný zahraniční misii, který otevřeme od září 2022.

Připravujeme novou akreditaci, podle které budeme učit od září 2022. Celkově zpřehlední studijní nabídku ETS VOŠ a také jednotlivých kurzů pro veřejnost.

Navázali jsme spolupráci se třemi vysokými školami, naši absolventi všech studijních programů si nyní mohou v případě zájmu do roka dodělat bakaláře a pokud chtějí, pokračovat ve studiu v magisterských programech.

Zásadně jsme zlepšili stav zázemí školy – počítačové vybavení, nové podlahy a vybavení studentských pokojů tak, aby prostředí školy odpovídalo současným standardům. Nový web a školní informační systém jsou před dokončením.

Jsou naopak věci, které jste si naplánoval a z různých důvodů se nepodařilo je realizovat?

Rada ETS zpracovala Strategický plán rozvoje školy na léta 2019-26, kterého se držím. Ten plán pojmenoval pět strategických oblastí rozvoje. Prostupnost na VŠ, stabilizace lidských zdrojů, efektivní komunikace školy, příprava nových studijních programů a udržitelné financování. Plán se daří realizovat dokonce v předstihu, takže v tomto směru jsem spokojen.

Už v okamžiku nástupu do pozice ředitele mi bylo jasné, že ETS se musí etablovat v nových formách výuky, e-learningu. Někteří vyučující si však výuku svých předmětů jinou formou nedovedli vůbec představit. V tom nám dost „pomohl“ lockdown, kdy jsme byli donuceni ze dne na den zahájit výuku on-line, se kterou jsme neměli žádné předchozí zkušenosti. Soudě podle reakcí studentů jsme to zvládli velmi dobře a získali jsme potřebné zkušenosti. Příprava on-line výukových materiálů je ale časově i finančně náročná. Tady bych si přál, abychom byli dál, protože doba si to žádá. Od této transformace očekávám jednoznačný přínos, ETS se stane dostupnější i pro vzdálené studenty, pro které je dojíždění zásadní překážkou ve studiu.                               

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Některé školy zápasí s nedostatkem studentů. Jaké kroky podnikáte, aby tento trend nepostihl také ETS?

Počty studentů a finance byly dvě základní priority, na které jsem se soustředil, když jsem jako ředitel nastoupil. ETS si prošla obdobím velmi nízkých počtů studentů, jednu dobu se dokonce uvažovalo o uzavření denní formy studia. Jsem moc rád, že předchozí vedení školy to nevzdalo a hubenými léty se podařilo projít. V posledních letech počty studentů vzrostly, v hrubých číslech z asi 45 na 60+.

Faktorů, které k tomu přispěly, je myslím vícero. Zlepšili jsme propagaci školy, máme aktivní FB a Instagram. V Radě ETS máme nyní dva denominační vedoucí mládeží, kteří jsou přirozeně zapojeni do spolupráce se školou. Zlepšili jsme personální práci, aktivně se ptáme a vyhledáváme potenciální studenty, na kterých je vidět zájem o službu. Připravujeme vzdělávací programy pro vedoucí mládeží. Pomohlo asi i to, že nyní ze středních škol vychází populačně silnější ročníky.

Existuje pro vás nějaký vzor křesťanského vzdělávání, kterým se necháváte inspirovat? Sledujete trendy v jiných zemích v této oblasti?

Myslím, že to je otázka spíš pro zástupce ředitele pro studijní záležitosti. Nicméně pokusím se odpovědět. Udržujeme dlouhodobé odborné kontakty zejména s Wheaton College. Co se týče faktického obsahu učiva zejména v pastoračním zaměření, inspirovali jsme se zde. Za faktickou náplň učebních programů ETS po odborné stránce zodpovídají vedoucí kateder.

Za sebe mohu říci, že se spíš snažím porozumět očekáváním a trendům doby a situace v českém prostředí, protože pro toto prostředí naše absolventy připravujeme.

Jak Vás osobně obohatila pozice ředitele školy?

Za svůj život jsem zastával vícero vedoucích pozic. Přestup do školství byla výrazná změna, na kterou bych si bez zjevného Božího vedení určitě netroufl. Jak trefně poznamenávají Murphyho zákony, člověk se zpravidla dostane do pozice o jednu vyšší, než na kterou stačí. Má to svou logiku, na té předchozí se osvědčil a proto ho povýšili. Do takové situace jsem se nechtěl dostat ani ne tak kvůli sobě, své vlastní případné ostudě, ale hlavně kvůli ETS, kterou bych mohl i poškodit. Pozice vedoucího nabízí člověku potenciál vykonat více. Jenže to jde ruku v ruce také s možností více  pokazit. Zdá se mi, že to si někdy lidé v honbě za kariérou neuvědomují. Ředitelem ETS chci být jen tak dlouho, dokud budou lidé, kterým se ze své funkce zodpovídám, i já sám vnímat, že jsem pro školu přínosem. Pak ať přijde někdo další, kdo ji posune dál.

Mohu říci, že jsem v určitém smyslu profesně ožil. Z ETS jsem nadšený, potkávám zde výrazné osobnosti, kolegy, kterých si nesmírně vážím. Věnuji se mladým lidem, nastupující generaci vedoucích, která je jiná, než jsme byli my. Budou sloužit Církvi, která bude jiná, než ta dnešní. Rád bych jim předal lásku a zápal pro Ježíše Krista a Církev, které v sobě nosím. To jsou hodnoty, které zůstávají. Pokud se to alespoň u některých povede, budu moci jednou odejít s vědomím, že jsem svůj díl služby pro Boží království odvedl.

Výročí bývají důvodem k oslavě. Budete si výročí 30 let existence ETS nějak připomínat?

Samozřejmě! Kvůli Covidu jsme oslavy o rok odložili. ETS začala vyučovat dálkovou formou již od září 1990. Od 1.září 1991 byla zahájena akreditovaná denní výuka, a to lze považovat za opravdový start semináře.

Všechny zájemce bych rád pozval na Slavnost ETS, která proběhne 2. října 2021 od 16:00 hod v CB Soukenická, kde to všechno začalo. Součástí oslavy bude slavnostní bohoslužba s vyřazením letošních absolventů školy. Naváže raut a společenská vzpomínková část, kde, jak doufám, se hodně nasmějeme nad vším, co se za ta léta na ETS odehrálo. Kvůli organizaci rautu je třeba se předem registrovat, přihlášku najdete na www.etspraha.cz.

Autor: Michal Nosál, Miloš Poborský Datum: 2. září 2021 Foto: ETS – Evangelikální teologický seminář

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář