Procházej: pastor

Ezechiel 34:2b-4,11,15-16,23-25,31 ... Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou,…