Václav (asi 907 – 28.9.929/935)

„Ach běda, co si počneme a kam se obrátíme! Neboť kníže náš, jenž byl od nás na trůn povýšen, zkažen byv kněžími a takřka mnichem se stav, nedovoluje nám kráčeti sráznou a navyklou cestou našich neřestí.“ Těmito slovy popisuje Václavův životopisec Kristián zděšení mnohých velmožů nad tím, že mladý kníže hodlá ve své zemi ještě více prohlubovat vliv poměrně nedávno přijatého křesťanství. I z tohoto důvodu musel Václav čelit poměrně silné domácí opozici v čele s jeho matkou Drahomírou, jež vládla v době jeho nedospělosti.

SOUVISEJÍCÍ – Kdo byl David Yonggi Cho? „Kostely v Evropě mají prázdné lavice, protožezradily Ducha svatého,“ řekl


Narodil se v neklidné době počátku 10.století: sousední Velká Morava se rozpadla pod náporem Maďarů, ve východofranské říši začalo dominovat saské vévodství pod vedením Jindřicha I. Ptáčníka. Vztah mladého přemyslovského státu k západnímu sousedovi se tak stal klíčovým zahraničněpolitickým problémem Václavovy vlády (ujal se jí roku 924) a také zdrojem vnitropolitických kontroverzí. Péčí jeho babičky Ludmily se mu dostalo nadprůměrného vzdělání a vedení ke křesťanské víře a zbožnosti. Je představitelem prožitého, osobního křesťanství, jeho víra rozhodně nebyla jen vnějškovou záležitostí. Zasadil se o pokračující pokřesťanštění země, podporoval církev a zakládal nové kostely. Prameny shodně zmiňují jeho péči o chudé a potřebné, vykupoval také křesťany prodané do otroctví. Vedle toho mu však nechyběly ani odvaha a mužná síla. Výmluvným svědectvím o tomto rozměru jeho osobnosti jsou například zhojená sečná rána na jeho lebce či vyprávění o porážce Zličanů – Václav nabídl jejich vévodovi osobní souboj, aby zamezili zbytečným obětem v bitvě.

Kolem příčin Václavovy smrti panují velké nejasnosti, skutečnou Boleslavovu motivaci k bratrovraždě se patrně již nedozvíme. Snad byly hlavním důvodem politické neshody ohledně vztahu k východofranské říši a koncepce ovládnutí Čech přemyslovskou dynastií, snad šlo o důvody náboženské (snaha o zachování pohanského charakteru knížectví), vyloučit nelze ani důvody čistě osobní. Jisté je, že v roce 929 se Václav pod tlakem bavorských a saských vojsk zavázal platit Jindřichovi každoroční tribut coby víceméně spojenecký poplatek. V této souvislosti založil v Praze kostel zasvěcený sv.Vítu, saskému patronu.

Již tři roky po vraždě bratra dal Boleslav jeho tělo přenést do Prahy, čímž podpořil vznikající kult. V roce 973 pak zhodnotil Boleslav II. ovoce otcovy politiky založením pražského biskupství. Václav se stal jeho patronem. Nový kult se rychle šířil, dokonce i za hranicemi Čech, takže záhy je kníže uctíván coby patron celé země a ochránce české státnosti.   

Autor: Rober Hart Datum: 28. září 2021 Foto: Wikimedia Commons – sv. Václav Psáno pro časopis Brána

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář