Významný verš – Ámos

Ámos 8:11-12 … Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

Dnes bych se vás na začátek zeptal, jestli poznáte člověka na tomhle obrázku. Víte, kdo to je?

Správně, je to Jan Ámos Komenský, český učenec, myslitel, teolog, kazatel, spisovatel a také zakladatel moderní pedagogiky, způsobů výchovy a výuky dětí – odtud má přízvisko „učitel národů“. Určitě se o Janu Ámosovi Komenském budete učit. Jeho podobiznu nosí mnoho dospělých u sebe v peněžence, protože ji najdete na každé dvousetkorunové bankovce.

Všimněte si ale jeho prostředního jména, které Jan přijal po proroku Ámosovi. Právě z knihy tohoto proroka jsme si dnes četli. Prorok Ámos žil už v 8. století před Kristem, to znamená nějakých 2 a půl tisíce let před Komenským.

Proroci nechtěni

Prorok Ámos je zajímavý mj. tím, jak se stal prorokem, tedy Božím mluvčím, přinášejícím lidem poselství od Boha. Sám Ámos o tom píše: „Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník – choval jsem dobytek a pěstoval fíky. Hospodin mě ale vzal od ovcí a řekl mi: `Jdi, prorokuj mému lidu, Izraeli.´“ (Ámos 7:14-15) Proto také na mnoha obrazech proroka Ámose najdete s pastýřskou holí, kterou si možná bral sebou, nebo v ovčím rouchu, a tak vystupoval před lidmi. A přinášel jim slova od Hospodina. Často uváděl svou řeč například takto: „Slyš tedy slovo Hospodinovo…“ nebo „Hospodin praví toto: …“

SOUVISEJÍCÍMilujete psy, ryby, děti… lidi?

Jenže to, co proroci poslaní od Boha, hlásali a říkali, se těm lidem v Izraeli nelíbilo. Žili tehdy bezbožně a nespravedlivě, nelítostně a svévolně. Proroci to kritizovali, napomínali a varovali, ale to se málokomu líbilo. Lidé proto proroky odmítali poslouchat, zakazovali jim prorokovat, některé z nich dokonce zabili nebo je jinak umlčeli.

Jak jsem to už kdysi popisoval, je to podobné, jako když během hodiny musí z vaší třídy paní učitelka /pan učitel/ naléhavě odejít, a tak vybere jednoho nebo dva žáky, aby dohlédli na pořádek ve třídě. Dříve či později začne neklid, strhnou se hádky, bojůvky, „ten mi vzal to, já zase jemu tohle“… A ti vyvolení žáci, co to mají na starosti, varují a napomínají, ale málokdo jim věnuje pozornost. Přesně tak to měli těžké i proroci v době Ámose. Málokdo jim věnoval pozornost a řídil se tím, co oni od Boha přinášeli za poselství a varování.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Proroci hledáni

V tom úryvku, který jsme si dnes četli, tak Ámos říká jednu zvláštní věc. Říká, že přijde doba, kdy naopak lidé budou toužit po tom slyšet poselství od Boha, ale žádný prorok, žádný posel od Boha se mezi nimi neobjeví! „Přicházejí dny, … kdy pošlu na zemi hlad po slyšení slov Hospodina. (Lidé) budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.“

SOUVISEJÍCÍ – Významný verš – 1. Samuelova

Jak často to tak bývá, viďte, když něco máte, tak o to nestojíte, a až o to začnete stát, už to nemáte. Také tehdy lidé nechtěli proroky, kteří jim přinášeli slovo Boží, a pak, když Boží slovo hledali, když toužili, aby jim Bůh odpověděl, aby jim poradil, aby je povzbudil, už žádní proroci k nim posláni nebyli.

Ámos to předpověděl, že taková doba „Božího mlčení“ nastane. A stalo se tak. Posledním prorokem, který se v Izraeli objevil, byl Malachiáš, a to bylo asi 400 let před narozením Krista. 400 let pak nepromluvil v Izraeli žádný prorok! 400 let si lidé jen mohli číst nebo poslouchat, co bylo napsáno dříve, ale měli hlad a žízeň po Božích slovech, která by Bůh promlouval do jejich životů a do jejich těžkostí.

400 let mlčení

400 let čekání

400 let dotazů

Víc než prorok

A staletí ubíhala a zdálo se, že Bůh už k lidem nepromluví nikdy. Pak se však náhle objevil nový prorok, po tak dlouhé době. Jan Křtitel začal kázat pokání a křtít na odpuštění hříchů. A říkal, že už je to blízko, že za ním už přichází ten dlouho očekávaný Mesiáš, Zachránce, Kristus. A tím byl Ježíš. S Ježíšem přišlo mezi lidi Boží slovo v celé své plnosti, moci, milosti a pravdě.

Jak to později vystihl autor listu Židům, když napsal: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ (Židům 1:1-2) Ano, v Ježíši k nám dodnes Bůh promlouvá. Pokud máme hlad a žízeň po Božím slově, můžeme si otevřít Bibli a přečíst si, co Ježíš říká, co nás učí, co pro nás udělal a stále dělá. Jeho hlasu můžeme naslouchat v srdci. Jeho slova v nás zakoření a přinesou užitek navěky…

SOUVISEJÍCÍ – Když slepí vidí a vidící jsou slepí

Kdysi lidé odmítali proroky a nechtěli jim naslouchat. Podobně i dnes mnoho lidí odmítá Ježíše a nechce Mu naslouchat. Přitom On je víc než jen prorok. Je to Boží Syn a jediná záchrana, kterou nám Bůh dal, záchrana od hříchu, smrti, strachu a marnosti.

Také Jan Ámos Komenský to poznal a důvěrně se k Ježíši upnul. Zachovala se jeho modlitba, ve které říká: „Pane můj, Ježíši, vezmi mne sobě, Tvůj chci býti a zůstati navěky!“

Kéž by tato modlitba Jana Ámose byla i naším přáním a touhou. Amen.

Autor: Petr Krákora Zdroj: luterani.cz Datum: 29. května 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář