Denní zamyšlení

  Dále pravil: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu." Ex 33,20 Věřit Bohu znamená spolehnout se…

  Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! Ž 33,22 Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v…

  Slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Ž 33,4 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky;…

  Ty, Hospodine, sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Neh 9,6 V něm byl život a…

  Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je…