Denní zamyšlení

K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Ž 62,11 Barnabáš - to znamená Syn útěchy - levita původem z Kypru, měl pole,…

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a…

Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pl 3,31-32 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své…

S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Iz 12,3 Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a…