Denní zamyšlení

Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Ž 25,10 Kdo je věrný v nejmenší…

Má spása a sláva je v Bohu. Ž 62,8 Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. L 22,32 Staré učebnice věrouky…

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ž 85,10.11…

Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ez 39,29 V něm…