Denní zamyšlení

Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Ž 146,7 Oni odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl:…

Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Gn 3,6Jaký prospěch má člověk,…

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása! Iz 62,11 Ke všem zaslíbením Božím,…

Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost! Ž 40,12 Sám Bůh pokoje nechť vás cele…

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Ex 6,7 Hleďte, jak velikou lásku…