Co byste měli vědět o největší letniční denominaci na světě

Assemblies of God měla nedávno v americkém Orlandu své denominační shromáždění. Portál The Gospel Coation přináší několik faktů, které byste o této letniční církvi měli vědět.

  • Assemblies of God sama sebe spíše považuje za velké společenství než za denominaci.

Assemblies of God byla založena v roce 1914 v Hot Springs v Arkansasu na sjezdu, kterého se účastnilo 300 lidí. Nyní má ve Spojených státech 38 000 pastorů sloužících ve 13 000 sborech a více než 3 miliony členů a stoupenců. V souladu s původním záměrem zakládajícího orgánu (a podobně jako Jižní baptisté) je Assemblies of God místo denominace považováno za společenství vzájemně spolupracujících sborů.

SOUVISEJÍCÍDenominace ztrácejí členy, ale letniční rostou

  • Ve Spojených státech je Assemblies of God plná mladých a rozmanitých společenství.

AG je jednou z nejmladších a nejrozmanitějších protestantských skupin v Americe. Asi 44 procent přívrženců jsou etnické menšiny a většina členů (53 procent) má méně 35 let.

  • Assemblies of God je největší letniční skupina věřících na světě.

The World Assemblies of God Fellowship je orgán složený z více než 160 národních denominací. Tyto národní církevní orgány dohromady čítají přibližně 370 000 místních sborů a 70 milionů stoupenců. Účelem světového sdružení je „usilovat pod dynamickým vedením Ducha svatého o splnění Pánova příkazu evangelizovat ztracené v co nejkratším čase a poskytnout jim příležitost slyšet evangelium a v celé jeho míře na něj reagovat povzbuzováním a pomáháním jeden druhému, podporou harmonických vztahů a hledáním nejefektivnějších prostředků k jeho dosažení.“

  • Ve Spojených státech existuje více než tucet vysokých škol schválených AG.

Semináře, vysoké školy a univerzity schválené společenstvím zahrnují Assemblies of God Theological Seminary, Caribbean Theological College, Christ Mission College, Evangel University, Global University, Korean Assemblies of God Theological School of New York, Labi College, Lumbee River Christian College, North Central University, Northpoint Bible College, Northwest University, Southeastern University, Southwestern Assemblies of God University, Southwestern Assemblies of God University (American Indian College), Trinity Bible College, University of Valley Forge a Vanguard University.

SOUVISEJÍCÍLetniční slaví misijní úspěch, AG navzdory pandemii založila 214 nových sborů

  • Assemblies of God vzniklo z probuzení na Azusa Street.

AG vzešlo z probuzeneckých shromáždění na Azusa st. v Los Angeles, které začalo 9. dubna 1906 a pokračovala zhruba do roku 1915. Mnoho tradičních denominací s opovržením hledělo na skupinu křesťanů toužících po vylití Ducha svatého. Přes všechny překážky však davy lidí přicházely, aby se staly součástí nového letničního hnutí, které v konečném důsledku vedlo k založení vlastního církevního společenství.

  • Asi jedna čtvrtina pastorů Assamblies of God jsou ženy.

Stejně jako většina letničních skupin se AG domnívá, že služba žen v církvi by neměla být nikterak omezena. Asi každý čtvrtý pastor AG je žena. V roce 2010 přijal oficiální orgán AG prohlášení na téma „Role žen ve službě“, které konstatuje: „Protože toužíme aplikovat biblické principy na současnou církevní praxi, po prozkoumání různých překladů a interpretací biblických pasáží týkajících se role žen v církvi prvního století, docházíme k závěru, že nemůžeme najít přesvědčivý důkaz, že služba žen je omezena podle nějakého posvátného nebo neměnného principu.“

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

  • Assemblies of God se hlásí k 16 základním pravdám.

Dva roky po svém založení AG sepsala 16 doktrín, které se staly Prohlášením základních pravd. Těch 16 doktrín je:

Starý i Nový zákon jsou verbálně inspirovány Bohem a jsou zjevením Boha člověku jako neomylná, autoritativní norma pro víru a život.

Existuje pouze jeden pravý Bůh, který existuje jako Trojice.

Pán Ježíš Kristus je věčný Boží Syn. Písmo prohlašuje jeho panenské narození, jeho život bez hříchu, jeho zázraky, jeho zástupné dílo na kříži, jeho tělesné vzkříšení z mrtvých a jeho povýšení na pravici Boží.

Člověk byl stvořen jako dobrý a čestný. Člověk však dobrovolným přestoupením přikázání padl a tím způsobil nejen fyzickou, ale také duchovní smrt, což je odloučení od Boha.

Jedinou nadějí na vykoupení člověka je prolitá krev Ježíše Krista, Syna Božího.

Existují dvě církevní svátosti. Křest věřícího ponořením je pro svět prohlášením, že věřící zemřel a byl vzkříšen společně s Kristem a stává se novým stvořením. Večeře Páně je symbolem vyjadřujícím podíl věřícího na božské přirozenosti Krista, památkou Kristova utrpení a smrti a proroctvím o Kristově druhém příchodu.

Křest Duchem svatým je samostatnou a následnou zkušeností po obrácení. Křest duchem přináší zmocnění do života věřícího a uschopňuje ho být účinným svědkem.

Křest věřících v Duchu svatém je fyzicky dosvědčen modlitbou v jazycích, jak Duch Boží uschopňuje hovořit. Modlitba v jazycích je v tomto případě v podstatě totéž jako dar jazyků, ale liší se účelem a použitím.

Posvěcení je akt oddělení od zla a zasvěcení Bohu. K posvěcení dochází při ztotožnění se s Kristem v jeho smrti a vzkříšení a vírou, která denně počítá se skutečností tohoto spojení, a neustálou ochotou podřídit se vedení Duchem svatým.

Posláním církve je hledat a pomoci k spáse všem, kteří jsou ztraceni v hříchu; církev je tělem Kristovým a skládá se ze všech lidí, kteří přijímají Krista, bez ohledu na křesťanskou denominaci.

V církvi slouží Bohem povolaní a biblicky vysvěcení pastoři.

Božské uzdravení je nedílnou součástí evangelia. Vysvobození z nemoci je zajištěno při usmíření a je výsadou všech věřících.

Vzkříšení je nadějí všech v církvi, kteří usnuli v Kristu, společně s těmi, kteří jsou naživu a očekávají Pánův příchod.

Druhý Kristův příchod zahrnuje vytržení svatých, což je naše požehnaná naděje, následované viditelným návratem Krista se svými svatými, aby vládli na zemi po tisíc let.

Při posledním soudu budou mrtví hříšníci vzkříšeni a souzeni podle svých skutků. Kdokoli nebude nalezen zapsaný v Knize života, bude spolu s ďáblem a jeho anděly, šelmou a falešným prorokem odsouzen k věčnému trestu v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.

Podle jeho slibu hledáme nové nebe a novou zemi, kde přebývá spravedlnost.

  • Čtyři doktríny jsou považovány za jádro věrovyznání v Assemblies of God.

Ze 16 doktrín jsou čtyři považovány za základní pilíře věrovyznání „vzhledem ke klíčové roli, kterou hrají při dosahování ztracených a budování věřícího a církve jak nyní, tak do budoucna“. Čtyři základní doktríny jsou – spása, křest Duchem svatým, božské uzdravení a druhý příchod Krista.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 23. srpna 2021 Foto: Wikimedia Commons – Assemblies of God

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář