Dan Drápal / Nevyslyšené modlitby

V 1. Petrově listu čteme: „Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku“ (3,7). Vyložím to hned naostro: Pokud muž neprokazuje ženě úctu, Bůh jeho modlitbám říká „ne“. A to i v případě, že muž v modlitbě prosí za správnou věc.

Toto je jen jeden případ, kdy Bůh k našim modlitbám říká „ne“. Možná ještě důležitější je, abychom vzali vážně Jakubova slova, že jeden a tentýž pramen nemůže dávat vodu jak sladkou, tak hořkou (3,10-11).

 Pán Ježíš nabídl Samařance živou vodu a slíbil jí, že kdo by se napil vody, kterou mu on dá, nebude už nikdy žíznit (Jan 4,13-14). 

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Ještě k Večeři Páně

Možná ale víme z vlastní zkušenosti, že jsme přijali spásu v Ježíši Kristu, činili jsme pokání… a přece opět žízníme! A pokud to není naše osobní zkušenost (čemu bych se dost divil), vidíme to na lidech, s nimiž se v církvi setkáváme.

 Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Čím to je? Byl to tuším Watchman Nee, kteří říkal, že pokud pijeme střídavě z Krista a z tohoto světa, budeme mít – nevyhnutelně – opět žízeň. Jinými slovy, nemůžeme pít současně vodu hořkou i sladkou. Když vidím zatrpklého křesťana, tuším, že se napil vody tohoto světa.

 Atmosféra v naší zemi – a dá se bez nadsázky říci, že na celém světě – houstne. Narůstá napětí v mezilidských vztazích, a toto napětí se v krajních případech projeví otevřenou válkou.

  SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Kdo smí k Večeři Páně

My jsme povoláni, abychom oslavovali Boha. Jistě, není to jediný náš úkol, ale rozhodně je jedním z nejdůležitějších. A snad je možné dokonce říci, že čím je atmosféra napjatější, tím je oslavování Boha důležitější. Vždyť k tomu jsme byli stvořeni. Jednou z forem – jistě ne jedinou – je budování Davidových stánků. Tam, kde se množí reptání a sváry, jsou chvály jedním ze způsobů, jakým sabotujeme vládu knížete tohoto světa.

Leč mějme se na pozoru! Podobně jako Bůh někdy našim modlitbám řekne ne, může odmítnout i naše chvály. Učiní tak tehdy, pokud my své chvály „neutralizujeme“. A jak se to děje? Třeba skrze pomluvy nebo neoprávněnou kritiku. Nebo skrze tvrdou a nelaskavou řeč. Tentýž pramen nemůže současně vydávat vodu hořkou i sladkou. Nemůžeme jedněmi ústy dobrořečit a zlořečit. Chválit Boha a zlořečit člověku (srov. Jk 3,9).

 

Nechci, aby tato má slova byla špatně pochopena. Někdo by jim mohl rozumět tak, že se stavím proti jakékoliv – a tedy i proti oprávněné – kritice. Nikoli – bez napomínání církev chřadne. Jde ale o to, co máme v srdci, protože „z hojnosti srdce ústa mluví“ (viz Mt 12,34). A Jakub varuje, že pokud máme v srdci hořkou závist a svárlivost, z principu neřekneme nic moudrého (srov. Jk 3,14-17). Bohu záleží především na našem srdci, a chce, abychom dali nejprve do pořádku je. Sem míří i Ježíšovo slovo o třísce a trámu v oku.

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Chvála laskavosti

Teď bude následovat „politická odbočka“. 

 V lidské společnosti existuje něco, čemu se říká slušnost a konvence. Já například začínám dopisy často slovy „vážený pane“ nebo „milý pane“. Není to pokrytecké? Někdo se dopouští nějaké nízkosti, a já ho oslovím Vážený pane? Jistě, je to slušné a je to konvenční. Ale myslím to vážně?

 Přemýšlím o tom. Nechci to psát mechanicky. Nicméně v posledu mám dobrý důvod si každého vážit – i toho, kdo mě znevažuje. Protože každý člověk má hodnotu Božího Syna, který zemřel za jeho i za mé hříchy. Napíšu-li slova „vážený pane“, uvědomím si, co dělám, a to mi pak brání psát ošklivě. Podobně je to se slovy „milý“ nebo „milá“. Ano, ta sestra možná není milá, ale Bůh ji má stejně rád. Ke mně se možná mile nechová, ale Bůh má pro ni dobrý plán, a v tom je, aby se milou stala.

 Vzpomínám si, že když se Petr Pithart kdysi dávno stal předsedou české vlády, ve svém prvním projevu poděkoval vládě předchozí. Vzpomínám si na jeho slova, že jeho vláda se „snažila“. (Řekl i jiné a lepší věci, ale toto slovo mi utkvělo v paměti.) V Americe bývalo dobrým zvykem, že stávající prezident nově zvolenému prezidentovi pogratuloval a nově zvolený svému předchůdci poděkoval a vyzdvihl ty věci, které se mu povedly. Říká se tomu politická kultura, ale můžeme to nazvat i obyčejnou slušností. 

Někdo by mohl namítat, že v oněch „rituálech slušnosti“ může být notná dávka pokrytectví. (Údajným pokrytectvím se dá znevážit leccos, dokonce i manželská věrnost.) Ve skutečnosti tato lidská slušnost umožňuje, aby mohl být navázán rozhovor – nebo aby rozhovor již navázaný mohl pokračovat. To, jestli je člověk sprostý nebo vstřícný, pochopitelně nic nevypovídá o jeho odborné způsobilosti. Pokud je sprostý a k tomu neschopný, nedá se nic dělat. Pokud je vstřícný a neschopný, možná v odborné debatě ztratíme nějaký čas, ale alespoň jsme poznali, že je neschopný a můžeme se lidsky a slušně rozejít. Pokud je vstřícný a schopný, bude náš rozhovor s ním užitečný a obohacující, a to i tehdy, když zjistíme, že se odborně neshodneme (Angličané někdy končí rozhovor slovy „we agree to differ“ („shodli jsme se, že se neshodneme“). Je ale smutné, když je někdo schopný a přitom sprostý – vzhledem k tomu, že řadu lidí pozuráží, znemožní spolupráci; někdy na problémech, které vyžadují rychlé řešení.

Chceme-li být požehnáním pro druhé, buďme slušní. Všechny problémy světa tím samozřejmě nevyřešíme, některé ale možná ano. 

 Nehledě na to, že Pánu Bohu se vůbec nelíbí, když jednáme arogantně a tváříme se, jako že jsme spolkli všechnu moudrost. Bůh vyslýchá modlitby pokorných. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 18. ledna 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

23 Komentáře

 1. Konečný Fr.

  Není pochyb o tom, že Zeman je schopný. Kdyby nebyl, nestal by se dvakrát prezidentem. Je nebo byl sprostý? Použití vulgárního slova je emocionální úlet, kterého se dopouštěl třeba K.H.Borovský ve své tvorbě. Zeman byl znám svými bonmoty a ze své pozice vítěze často urážel své oponenty. Mně Zeman neurazil, rozpoutal ale válku sprostot ve společnosti. Také je třeba říci, že pro pravdu se člověk nejvíce zlobí.
  Zeman se chystá na důchod a snad do něj vjede na vozíku s podlomeným zdravím. Odjíždí z naší historie bezesporu jako vítěz. Předseda vlády, parlamentu a dvakrát vítěz v nelítostné volbě prezidenta. Kalousek, tuším, nebyl ani předsedou vlády. Chápu, že mnoho lidí si o tomto Zemanově vítězství myslí své.

  Odpověď
 2. „Chceme-li být požehnáním pro druhé, buďme slušní.“

  Na slušnost mohou být různé pohledy. Anglická básnířka Elizabeth Barrett Browningová napsala:

  „Slušný ďábel je nejďábelštější.“

  Jak se však stavěl ke slušnosti náš nejvyšší vzor, Pán Ježíš?

  Zdá se, Ježíš že by před dnešními kritérii slušnosti a korektnosti neobstál:

  „Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo svatyně, která to zlato posvětila?“ (Mt 23:17)

  „Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“ (Mt 23:28)

  „Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny?“ (Mt 23:33)

  „Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.“ (Mt 7:6)

  „On odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ (Mt 15:26)

  Hadi, psi, svině… Není to dehumanizace určité skupiny lidí, která by byla dnes na trestní stíhání dle § 355 trestního zákoníku (Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob)?

  Ježíš si zkrátka nebral servítky:

  „Přišli a řekli mu: „Učiteli, víme, že jsi pravdivý a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka, ale v pravdě učíš cestě Boží.“ (Mk 12:14)

  Budeme se tedy řídit světskou pokryteckou slušností nebo biblicky přímou „neslušností“?

  Odpověď
 3. Karel Krejčí

  Vycházet z pravdivých výroků Ježíše je jednoduché, ale současně i zavádějící. Jednoduché proto, protože když budeme vycházet ze skutečnosti, že nikdy nezhřešil, nemohl se tedy ani dopustit jakéhokoli křivého nebo falešného obvinění. Rozhodně nemohl jedněmi ústy dobrořečit a též zlořečit. Takže vše, co vyřkl, musela být pravda. Ano, je otázka – ale pouze z našeho pohledu – zda jeho ten či onen konkrétní výrok mohl být vyřčen ohleduplněji nebo taktněji. Ale pokud budeme opět vycházet z Jeho bezhříšnosti i zde bychom Ježíše nemohli nařknout z netaktnosti nebo dokonce z nějakého ponižování, či úmyslného urážení. Pak si ovšem musíme přiznat, že my nikdy nebudeme dokonale schopni jednat takovým způsobem, který by byl v souladu s Boží vůlí. Ale jedna cesta zde však je. Být tím nejmenším z nejmenších a nechat za sebe jednat Ježíše Krista, který byl lvem i beránkem. To s sebou přináší i onu formu projevu, která přináleží té či oné konkrétní situaci.

  Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Ježíš samozřejmě věděl to, co normální „smrtelníci“ vědět nemohli a proto Jeho reakce vůči oponentům odpovídaly reálnému stavu, ve kterém se nacházelo jejich nitro, kam a k čemu a s jakým i úmysly směřovaly jejich poznámky a otázky v souvislosti s porušením Zákona. Proto některé Jeho reakce se nám zdají netaktní, urážející a znevažující jejich víru v Boha. On však věděl, v jakých situacích a jakým způsobem má zareagovat, protože samotný Bůh Ho předurčil pro roli Lva i Beránka. Viz Jan 2:15.
  Nemusíme volit jednu ani druhou alternativu, můžeme zvolit – patrně podle Vašich představ – kultivovanou diskusi, ale přímo tato doba dokazuje, že není možná. Ale ona není možná ne z toho důvodu, že bychom my nebo politici nechtěli, ale protože tento svět má svého krále, jehož charakteristika je z Písma stejně zřejmá, jako charakteristika Ježíše Krista.
  Viz Matouš 4:1-10.

  Pokud nebereme vážně krále tohoto padlého světa, pak ani nemáme důvod brát vážně Ježíše Krista.

  Ale ono to tak ve skutečnosti opravdu je – bohužel.

  Odpověď
 5. Slušnost souvisí s úctou a láskou, kterou k lidem máme. To Pán Ježíš jistě měl. Pro nás je obtížné určit míru neslušnosti biblických výroků Pána Ježíše, protože když to přeložíme doslova, chybí nám srovnání, jak který výrok byl v Ježíšově době vnímán. Zcela jistě poněkud jinak, než v dnešní době. Třeba ještě před pár sty lety se v češtině běžně používalo slovo p…l, dnes vnímané silně neslušně a nepoužitelně.
  Jistě byly Ježíšovi výroky místy ostré jako meč a zraňující. Současně mnohé jiné zase plné zvláštního respektu a uzdravující. Rozhodně nebyly manipulativní a podpásové.

  Odpověď
 6. Nemusíme, ale dle situace můžeme volit jedno nebo druhé. Někdy může mít peprné označení oponenta lepší efekt než uhlazené eufemismy.

  Odpověď
 7. V češtině máme takové krásné výrazy, např. – Panenko skákavá, nebo Ježkovy voči. A také lze odseknout – Jdi do háje.
  Kde ten háj je všichni víme. Tedy asi cizinec by to nevěděl. Takže vidíte, že se dá mluvit slušně. S bližním je třeba mluvit s úctou, aby se dal přesvědčit, že je lepší volit Babiše.

  Odpověď
 8. Olga Nedbalová

  Lidé se nikdy nemohou srovnávat plně s Pánem Ježíšem. Mohou se Ježíši přibližovat, růst v Ježíši, následovat Ježíše, ale z principu nemohou být na stejné úrovni jako je Ježíš. Každý z nás máme své dary, každý z nás máme své ostny. Proto je velmi ošemetné pro mnoho křesťanů pouštět se do kárání druhých. Plemeno zmijí můžeme snadno říci, to jistě, ale tak jak správně podotýká pan Krejčí, chybí nám Ježíšovo poznání plné pravdy. Což neznamená, že někteří pokročilí křesťané nemohou napomínat. Příkladem může být Jan Hus a jeho plamenné kázání proti hříchům tehdejších kněžích. V tom se mimochodem velmi přiblížil Ježíši, který rovněž horlil proti těm, kdo sváděli lidi z pravé cesty poznání Boha. Mně se ještě osobně líbí kázání Jana Hellera, který velmi laskavě a přitom nekompromisně káral tzv. „pohodlné – vlažné“ křesťany. Já si zatím netroufám na nikoho jiného použít slova o plemenu zmijím. Spíše přemýšlím, zda ty slova nejsou určena mi osobně. Sprostá slova či vulgarity křesťanu do úst vůbec nepatří. Nemluvil takto ani Pán Ježíš a nelze jedněmi ústy chválit Boha a zároveň těmito ústy mluvit vulgárně.

  Odpověď
 9. Nedávejte psům, co je svaté a nehažte perel před svině.
  Tento verš je dobře genderově vyvážen, dostali to dámy i pánové.
  Není neuctivé takto mluvit o lidech? Je Bible neuctivá?
  Myslím, že někdy je člověk schopen takového zla, že předčí i zvíře.

  Odpověď
 10. Olga Nedbalová

  Pane Konečný, nevnímám Vámi zmíněná slova jako neuctivá. Spíše jako velmi dobré přirovnání. Svině je vskutku zvíře libující si ve špíně. Pokud se někdo bude brodit v blátě a nenechá se Kristem očistit, tak skutečně bude jako svině. Je to logické a nic neuctivého v tom nespatřuji. Prostě je to jasné varování pro nás všechny.

  Odpověď
 11. Křesťanovi sluší mírnost, existuje však nebezpečí, že jeho dobromyslnost bude zneužita. Představte si například, že při nějaké veřejné diskuzi vystoupí člověk, který bude propagovat rasismus. Je namístě poskytnout mu prostor k obhajování takové zvrácenosti a trpělivě mu vysvětlovat, že se mýlí? Nebo je správné zavolat na něj policii, protože propagace názorů vedoucí k potlačení práv a svobod je v Česku trestná?

  Úmyslně jsem vybral příklad, kde je věc jasná. Existují i jiné případy, kdy je rozhodování poněkud obtížnější. Je správné poskytnout volné pole působnosti člověku, který opěvuje prezidenta Zemana, který se projevil jako opilec, který se odmítl podřídit soudnímu rozhodnutí, aby se omluvil za pomluvu Ferdinanda Peroutky, který porušoval Ústavu, který řekl Putinovi, že novináře je třeba likvidovat? Je správné akceptovat propagaci volby Babiše na prezidenta, když víme, že vládl v koalici s komunisty a když ho i dnes komunisté podporují. Jde o to, že komunisté bezostyšně podporují také Putina. Obávám se, že když takového člověka budete považovat za normálního účastníka diskuze, dáváte tím najevo, že považujete jeho zvrácené názory za přijatelné.

  Má křesťan mlčky akceptovat hlásání zla nebon se ohradit jako se Ježíš ohradil proti farizeům?

  Odpověď
 12. „Je správné akceptovat propagaci volby Babiše na prezidenta, když víme, že vládl v koalici s komunisty a když ho i dnes komunisté podporují.“
  „Má křesťan mlčky akceptovat hlásání zla nebo se ohradit jako se Ježíš ohradil proti farizeům?“

  A proto snad zvolím bývalého předsedu základní organizace a člena KSČ?

  https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/paradox-lhare-proc-ma-pavel-sance-na-zvoleni.A230105_170442_p_politika_nef

  Je to podobné jako nedávno volba Biden nebo Trump. Dvě nevolitelné dvojice.

  Odpověď
 13. Pane Arone,

  článek, na který jste dal odkaz, vyšel v Babišově médiu. Jeho věrohodnost je tím pádem nulová. Už jen pro svoji jednostrannost. O tom, že soud potvrdil Babiše jako agenta StB, tam není zmínka.

  Petr Pavel se zcela odstřihl od komunistů, Babiš s nimi zcela nedávno kolaboroval a komunisté ho i nyní budou ve volbách podporovat. Myslím, že ho budete volit i vy.

  Odpověď
 14. Panu Pavlovi V.
  Napsal jsem, že se letos jedná o nevolitelnou dvojici a Vy mi pod to napíšete, že myslíte, budu volit p. Babiše.

  Co si o tom myslet? Černobílé myšlení. Tlak. Manipulace. „Zcela se odstřihl.“

  Proto jsem Vám už dříve psal, že zde v diskusích školíte mužstvo zástupce velitele pro věci politické.

  Můj favorit je někdo jiný a Jeho jméno na vlastním lístku také hodím do urny. Ježíš Kristus.

  Odpověď
 15. Pane Arone, ve svých replikách obhajujete Babiše, který flagrantně lže. Tak jako nevěřím jemu, nevěřím ani vám. Poctivý člověk Babiše obhajovat nemůže. Jaký smysl by měla obhajoba, kdybyste ho považoval za nepřijatelného?

  Bůh není automat. Jestliže je ve vašich silách zabránit zlu (ničemovi), On to za vás neudělá. Bůh nemá rád lenost.

  Odpověď
 16. Prosím pana Pavla o konkrétní vysvětlení „ve svých replikách obhajujete Babiše, který flagrantně lže“. Co tím myslí.

  Paní Hájkové – je to zřejmě jen následek politického spojení polského trůnu a oltáře. Píšou tam, že k tomuto oficiálnímu jmenování došlo za účasti nynějších stranických a vládních představitelů. Jak to vidíte Vy?

  Odpověď
 17. ad pavel v

  Jak jsem rád, že jako cizinec na zemi s občanstvím v nebesích mě nemusí zajímat nějaká demokracie, natož Vaše agitace, a nemusím volit mezi „ďáblem a belzebubem“. Tentýž klid přeji všem následovníkům Ježíšovým, kteří se nenechávají ďáblem vtahovat do půtek tohoto světa, které chce satan mermomocí protlačit i do církve:

  „Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi.  Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast.“ (Žd 11:13-14)

  „Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána Ježíše Krista,“ (Fp 3:20)

  „Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.“ (2 Tm 2:4)

  Odpověď
 18. Panu Aronovi
  Také to vidím jako výsledek mimořádného vlivu konzervativního katolicismu v zemi.
  Žádný stát není svatý a neměl by se tak tvářit.

  Odpověď
 19. Paní Hájkové.
  Je to hlavně faleš, aby polští státní a církevní představitelé něco takového vyhlašovali, že Kristus je Pánem a Králem Polska. Mohou se za to modlit, přát si to, ale nelakovat realitu na růžovo.

  Kromě milionů ateistů a příslušníků jiných náboženství je v Polsku, jako i jinde, další ohromné množství jen formálních křesťanů.

  Odpověď
 20. Pane Arone,

  zde jsou některé Babišovy lži a podvody:

  Účast Andreje Babiše na hlasování ve sněmovně v tomto volebním období dosahuje jen 26 %. Stává se tak druhým největším absentérem po svém spolustraníkovi Milanu Wenzlovi, který je dlouhodobě nemocný. Babiš ve sněmovně vícekrát vystupoval s projevy, při kterých odbíhal od tématu. Jeho projevy někdy trvaly až několik hodin a jsou považovány za obstrukce, protože bránily projednávání návrhů zákonů. Sám přitom dříve označil sněmovnu za žvanírnu. Babiš vykonává svůj poslanecký mandát snad nejhorším možným způsobem. Nechodí do práce, za kterou je placený.

  V době, kdy byl Babiš ministrem financí, finanční správa vedená Martinem Janečkem nezákonně vydala na firmu FAU zajišťovací příkazy za 343 milionů a prakticky ji tím zlikvidovala. Později byla zveřejněna anonymní nahrávka, kde Babiš říká: „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci“. Babišův Agrofert měl přitom zájem o sklad firmy FAU, která ho nechtěla prodat. FAU následně vyhrála 4 soudy se státní správou a dále se soudí o náhradu škody za 1,2 miliardy.

  V roce 2021 bylo odhaleno, že Andrej Babiš ještě před svým vstupem do politiky převedl přes několik firem v daňových rájích téměř 400 milionů korun, za které nakoupil rozsáhlé nemovitosti na Francouzské Riviéře. Operace nese znaky praní špinavých peněz. Andrej Babiš vynaložil extrémní úsilí, aby nešlo dohledat, kdo peníze posílá. Nikdy nevysvětlil, proč posílal peníze tak komplikovaným způsobem. Sám přitom jako premiér kritizoval netransparentní podnikání přes daňové ráje a lživě tvrdil, že žádné offshory nemá. Také porušil zákonnou povinnost uvést vlastněné firmy a nemovitosti v čestném prohlášení. Babišovy obchody vyšetřuje soud ve Francii a daňový úřad v USA.

  Andrej Babiš je vlastníkem miliardového koncernu Agrofert. Aby se vyhnul střetu zájmů, převedl své akcie do svěřeneckých fondů. Podle evropské komise to bylo pouze pokusem o obejití zákona a Babiš své firmy i nadále ovládá. Poté co evropský parlament vyzval české úřady k neprodlenému řešení střetu zájmů, europoslanci čelili urážkám od Andrej Babiše a výhrůžkám od nejmenovaných lidí. Když byl Babiš premiérem, Agrofert získal miliardy na evropských a českých dotacích a vydělával na státních zakázkách. Odborníci se shodují, že bez politických vazeb by byla hodnota Agrofertu mnohem menší.

  Andrej Babiš vlastní mediální koncern Mafra, do kterého spadá přibližně třetina českých médií. Jedná se o střet zájmů, protože Babiš může tato média využívat k ovlivňování veřejného mínění ve svůj prospěch. Ačkoli přísahal na zdraví svých dětí a vnuků, že do práce redaktorů v Mafře nebude zasahovat, je známo více případů, kdy tak činil. Bylo analyzováno, že média spadající pod Mafru se vůči Babišovi vyjadřují mnohem méně kriticky než jiná nezávislá média. Přibližně 50 novinářů odešlo z Lidových Novin a MF DNES po jejich převzetí Andrejem Babišem. Je naprosto nepřípustné, aby politik vlastnil média. Média musí být nezávislá.

  Státní bezpečnost evidovala Babiše od roku 1980 jako svého důvěrníka a od roku 1982 jako agenta s krycím jménem Bureš. Karta agenta Bureše dokazuje, že spolupracoval dobrovolně. I po roce 1989 byli a jsou bývalí důstojníci a spolupracovníci StB Babišovi nablízku. Týdeník ECHO jich napočítal 17. Mnoho z nich je v dozorčí radě Agrofertu. Babiš se proti označování za agenta StB neúspěšně bránil žalobami. Soudní spor se slovenským ústavem paměti národa trval kvůli odvoláním mnoho let, až byla nakonec Babišova žaloba zamítnuta. Babiš také zažaloval slovenský deník Nový Čas a Jána Sarkocyho, který ho v rozhovoru označoval za vědomého spolupracovníka StB. Později však žalobu stáhl.

  Na svém turné v Táboře v rámci kampaně před senátními a prezidentskými volbami řekl Andrej Babiš do megafonu několik krajně urážlivých výroků o voličích PirSTAN a SPOLU, kteří proti němu na shromáždění protestovali. Označil je za fašisty, nacisty a nebezpečné lidi. Tyto výroky vyvolaly silné pobouření a výzvy k odstoupení.

  V roce 2019 účastnice demonstrace proti Babišovi Jana Filipová zažalovala Babiše kvůli výroku o zaplacených demonstrantech. Soud trval až do roku 2022, kdy pražský krajský soud pravomocně rozhodl, že se Babiš musí omluvit. Protože nejprve k omluvě připojil komentář, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu, nebyla omluva uznána a byla proti němu zahájena exekuce. Druhá omluva již byla v pořádku.

  V červenci 2021 podali Piráti na Andreje Babiše žalobu kvůli jeho výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Jedná se o prokazatelně lživý útok na protistranu, který patří k nejpodlejším způsobům politického boje a nesmí by být tolerován, protože neférový útok vždy znevýhodňuje stranu, která se snaží jednat férově.

  V roce 2021 Okresní soud Praha-západ rozhodl, že se Andrej Babiš má omluvit senátorovi Lukáši Wagenknechtovi (Piráti) za výroky, že je psychopat, udavač a připravil ČR o 800 milionů korun. Krajský soud v Praze rozhodnutí zrušil a vrátil spor okresnímu soudu, který v roce 2022 rozhodl, že se Babiš omluvit musí. Babišův advokát uvedl, že se odvolá.

  Andrej Babiš jako soukromá osoba nakoupil od vlastní Firmy Agrofert korunové dluhopisy za 1,5 miliardy, ze kterých neplatil daň, protože ta se z každého dluhopisu o hodnotě 1 Kč zaokrouhlovala dolů, tedy na nulu. Korunové dluhopisy jsou považovány za obcházení zákona. V roce 2017 čelil Babiš podezření z krácení daně, protože podle daňových přiznání a jeho tvrzení nemohl mít na nákup dostatek peněz. Příjmy nedokázal vysvětlit, což vedlo k jeho odvolání z pozice ministra financí. Vše nasvědčuje tomu, že jeho konání bylo nelegální nebo minimálně morálně nepřijatelné.

  Odpověď
 21. Vzhledem k tomu, že jsem Vám už napsal, že ani pana Babiše nevolím, nechápu v čem vidíte smysl Vaší mně věnované rozsáhlé práce, pane Pavle V.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář