Denní zamyšlení 14. května

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Ex 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.
1J 3,1

Nejstarší křesťanské krédo, tzv. apoštolské, začíná slovy: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Těmito slovy křesťané prvních staletí vyznávali zjevenou pravdu, že Bůh je Hospodin, náš Stvořitel. Chceme-li žít svůj život plnohodnotně, a ne jen na povrchu, přijměme tuto skutečnost, uvěřme jí, nechme se jí vést. Mnoho lidí se popálilo, když chtělo své lidství povýšit na stvořitelství. Když sami sebe projektovali do role Boha. Když uvěřili, že člověk je měrou všech věcí. Bůh je Hospodin, náš Stvořitel. On bdí nad lidskými životy, jemu zpívá celá příroda, jemu se klaní hvězdy a nebeské mocnosti. A člověk udělá nejlépe, když v pokoře sestoupí do hlubin svého srdce a tam vyzná: Pane, ty jsi jediný Bůh.
Svatý Bože, jsme tvůj lid a ty jsi náš Hospodin – od věků na věky.

Mt 11,25-30 * Ko 3,12-17 * Ž 45

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář