Jak se ze Saula stal apoštol Pavel?

Někteří křesťané se mylně domnívají, že Bůh (konkrétně Ježíš) změnil jméno důležité biblické postavy, kterou obvykle nazýváme „apoštol Pavel“.

Jak je dobře známo, Bůh změnil jména dvou starozákonních patriarchů: Abrama na Abrahama (Gen 17,5) a Jákoba na Izrael (Gen 32,28). Autor komentáře na portálu The Gospel Coalition píše, že u někoho tyto příběhy mohou evokovat myšlenku, že něco podobného se stalo při setkání vzkříšeného Krista se Saulem na jeho památné cestě do Damašku (Skutky 9).

SouvisejícíTim Keller a Don Carson k pasáži, kde Pavel ženám zakazuje vyučovat

Podle Grega Laniera však neexistují žádné biblické důkazy, které by podporovaly teorii, že by ke změně jména došlo při jejich setkání a na podporu svého tvrzení nabízí několik biblických pasáží:

  • Ježíš ho oslovuje „Saul, Saul“ (Skutky 9,4). Nic v příběhu nenaznačuje, že by Ježíš změnil Saulovo jméno. V Galaťanům 1,15–17 Pavel hovoří o tom, že byli před narozením odděleni, aby kázali pohanům, ale nezmiňuje se o žádné změně jména.
  • Ananiáš ho po obrácení oslovuje „Saul“ (Skutky 9,17).
  • Duch svatý ho před první misijní cesty oslovuje „Saul“. Skutky 13,2 – „Když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl:‚ Oddělte pro mě Barnabáše a Saula pro dílo, k němuž jsem je povolal.
  • Po konverzi se mu v Bibli nadále říká „Saul“, co by v případě, že by mu Ježíš změnil jméno na Pavel, bylo velmi zvláštní.

K rozhodujícímu posunu od „Saula“ k „Pavlovi“ dochází až poté, co se Pavel vydá na své misijní cesty. K této změně přišlo ve Skutcích 13,13: „Nyní Pavel a jeho společníci vypluli.“ Osoba, která „změnila“ jméno nebyl Ježíš, ale Pavlův věrný přítel Lukáš, který je autorem knihy Skutků.

Jak autor dále píše původní jméno Saul vychází od prvního izraelského krále z kmene Benjamín, ke kterému Pavel také patřil. Pavel je jeho řecké jméno odvozené z latinského slova Paulus.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V případě někoho, kdo se narodil v Tarzu (Skutky 21,39), vzdělání získal v Jeruzalémě u Gamaliela (Skutky 22,3) a byl vychováván v přísné formě farizejství (Gal 1,14; Fil 3,5–6), to nebylo až tak neobvyklé. Je to stejné jako u mnoha přistěhovalců přicházejících do anglicky mluvícího světa, kteří si změnili své původní jméno. Také mnoho řecky mluvících Židů v době Pavla mělo židovské / hebrejské jméno a helénistické / řecké.

Když sám Pavel vzpomíná na své obrácení, poznamenává, že Ježíš „mi řekl hebrejsky:‚ Saul, Saul, proč mě pronásleduješ? ‚“(Skutky 26,14). Pavel upozorňuje na to, jak ho Ježíš oslovil jeho hebrejským jménem, a nezmínil, že by mu už nepatřilo.   Když Saul / Pavel zahájil svou službu zaměřenou na nežidy mezi převážně řecky mluvícími (počínaje Skutky 13,9) obyvateli Římské říše, je přirozené, že Lukáš, autor Skutků, začne na něj odkazovat výlučně řeckým jménem.

Ke napsání toho článku vedla autora zkušenost, kdy se několikrát setkal s pastory, kteří ve svých kázních nepřesně řekli, že to byl Ježíš, kdo změnil Saulovo jméno. Za tímto přemýšlení někdy může být představa, jak s novou identitou souvisí také nové jméno, ale v případě Pavla tomu tak při setkání s Ježíšem prostě nebylo.   

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 25. dubna 2021 Foto: Wikimedia Commons – apoštol Pavel

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář