John Piper / Dostalo se už evangelium do celého světa?

V dnešním díle se budeme zabývat misií. Tvrdil apoštol Pavel, že už za jeho života se evangelium rozšířilo do celého světa? Zdá se, že ano, a to vede k otázce, nakolik je Velké poslání naléhavé.

Zde je otázka našeho posluchače Kevina: „Dobrý den, pastore Johne. Mám otázku ohledně Pavlových slov v Koloským 1,6, kde říká, že evangelium přišlo k věřícím a na celém světě přináší ovoce a roste. Možná tím naznačoval, že evangelium už za jeho života zasáhlo celý svět. V Koloským 1,23 se to zdá být jasnější. Pavel mluví o naději evangelia, ‚které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem‘. Co má Pavel na mysli, když říká, že naděje evangelia byla hlásána v celém stvoření? Vnímám naléhavou touhu hlásat evangelium nezasaženým národům, ale tyto texty ji poněkud oslabují. Můžete vysvětlit, co tím Pavel myslí? Děkuji!“


Jsem rád, Kevine, že vnímáš, jak je důležité hlásat evangelium. A ano, myslím, že to můžu vysvětlit, a to způsobem, který vaše odhodlání hlásat evangelium národům spíše posílí, než oslabí. Podívejme se tedy na obě zmíněné pasáže.

Evangelium v pohybu

Pasáž z Koloským 1,5–6 nejprve zmiňuje „naději, která je pro vás uložena v nebesích“ a dodává: „O ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy — evangeliu, jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě.“

SOUVISEJÍCÍ John Piper / Proč Bůh stvořil Evu z Adama?

Nejprve si všimněte, co text neříká. Neříká, že evangelium už bylo kázáno v celém světě. Neříká, že evangelium se rozšířilo do všech končin země.  Pouze říká, že evangelium, které přišlo ke Koloským, je právě tím evangeliem, které přináší ovoce a roste všude, kam se dostane – po celém světě. Smysl není, že už se přestalo šířit ve světě. Smysl je ten, že toto evangelium se šíří po světě a kamkoli se dostane, tam přináší ovoce a roste.

Abychom se přesvědčili, že to chápeme správně, stačí si vzpomenout, co Pavel řekl v Římanům 15,20–24:

A zakládám si na tom, že jsem takto evangelium hlásal tam, kde Kristovo jméno ještě nebylo vysloveno, abych nestavěl na cizím základě… Proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel. Nyní však už není pro mě v těchto krajinách místo a mnoho let v sobě nosím touhu k vám přijít, až půjdu do Hispanie. Doufám, že na této cestě se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším.

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Rád trávím čas o samotě – je to projev nelásky?

Jinými slovy, Pavel moc dobře věděl, že evangelium se nerozšířilo do Hispanie, alespoň ne významným způsobem, protože chtěl hlásat evangelium tam, kde ještě hlásáno nebylo. Proto se chtěl vydat do Hispanie. Pavel si nemyslel, že evangelium už bylo hlásáno po celém světě. Vyvstává tedy klíčová otázka, proč Pavel v Koloským 1,6 říká, že evangelium, které přišlo do Kolos, přináší ovoce na celém světě.

Dobrá zpráva pro všechny národy

Myslím, že existují tři důvody. Za prvé, evangelium není omezeno na jedno místo, kmen, provincii, třídu, etnikum, jazyk nebo kulturu, jako byly Kolosy. Jde o to, že evangelium, kterému Koloští uvěřili ve svém malém zapadlém městečku, je slavným a vítězným evangeliem, které si činí nárok na každého jednotlivce i na všechny skupiny po celém světě, ať už se rozšíří kamkoli. Nemají si myslet, že uvěřili maličkosti, ale tomu největšímu, co existuje.

Za druhé, Pavel řekl, že se evangelium šíří a roste po celém světě, je ten, aby vyzdvihl skutečnost, že za evangeliem stojí velký, slavný Bůh Stvořitel, který si činí nárok na celé stvoření. Není to kmenové božstvo. Když věříte evangeliu, věříte v Boha celého vesmíru, který nemá sobě rovného. Ať už půjdete kamkoli, nenajdete ve světě žádné náboženství, které by mohlo evangelium znevážit nebo zkompromitovat.

A třetím důvodem, proč podle mého názoru takto mluví a zdůrazňuje celosvětový rozměr evangelia, je ukázat, že evangelium má moc měnit všechny lidi bez výjimky. Není mocné jen mezi jednou skupinou lidí, ale nese ovoce v každé skupině, kterou zasáhne – a to i navzdory všem nepředstavitelným rozdílům, které ve světě tehdy existovaly a existují i dnes. Proto je to velké evangelium. To je podle mě smysl slov z Koloským 1,6: „A jako na celém světě přináší ovoce a roste…“

Další nezasažená místa

Nyní se podívejme na Koloským 1,23. Myslím, že tento verš představuje pro většinu lidí větší problém než verš 6, ale řešení je celkem jednoduché, kdyby byl pokaždé přeložen stejně. Takže verš 23: byli jste smířeni s Bohem, „zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.“

Pro mnoho lidí je kamenem úrazu, když si přečtou verš 23 a zjistí, že evangelium v polovině prvního století „bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem.“ Udivuje mě, kolik biblických komentátorů se snaží toto ohromující tvrzení vtěsnat do prvního století a říkají něco ve smyslu: „No, ve skutečnosti se evangelium rozšířilo tam, o čem se lidé v prvním století domnívali, že je celé stvoření pod nebem.“ Na to říkám: „Nesmysl.“

Neříkám to jen proto, že tehdejší lidé nebyli tak neznalí světa, ale hlavně proto, že sám Pavel (jak už jsme viděli) v 15. kapitole Římanům řekl, že chce hlásat evangelium v rozsáhlé oblasti Galie, zvané Hispanie, kde se evangelium ještě nehlásalo. Nevěřil tedy, že evangelium bylo kázáno v celém stvoření pod nebem.

„Bylo hlásáno“?

Takže jaká je odpověď? Překlad „které bylo hlásáno“ není nejpřirozenější. Je pro mě záhadou, proč některé překlady uvádějí tento časově ohraničený význam, když se jedná o překlad dvou řeckých slov – to kéryssó. Správný překlad tedy zní „hlásané“.

Jedná se o přímé aoristové pasivní participium ve shodě se slovem evangelium. Obě jsou v genitivu jednotného čísla, a tudíž upřesňující. Objasňuje a definuje druh evangelia, o kterém mluvíme. Jelikož je před příčestím člen, nejedná se o příčestí příslovečné, které by říkalo kdy. Neuvádí žádný čas. Neříká „bylo hlásáno.“ To dané slovo vůbec nevyjadřuje. Doslovně by to mělo znít následovně: „… evangelium, které jste slyšeli, hlásané v celém stvoření pod nebem, kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.“

Pavel tedy neříká nic o tom, kdy je evangelium hlásáno v celém stvoření. Spíše říká: „Takové je evangelium – toto se děje. Je to evangelium, které se hlásá v celém stvoření pod nebem.“ Jinými slovy, význam je prakticky stejný jako ve verši 6: „A jako na celém světě přináší ovoce a roste…“

Pavel zdůrazňuje, že evangelium, které přijala tato malá skupina lidí v městečku Kolosy, je právě tím evangeliem, které se hlásá v celém stvoření pod nebem. Bůh si činí nárok na celé stvoření a vy jste tohoto slavného plánu součástí. Text neříká, že bylo hlásáno, ale že je hlásáno v celém stvoření. Kamkoli se rozšíří, tam nese ovoce.

Nevzdávejte se své touhy

Takže, Kevine, neztrácejte touhu a jistotu, že evangelium, kterému věříte, může být, mělo by být, musí být předáno všem skupinám lidí na zemi.

Všude je stejně důležité jako ve vašem srdci a má obrovskou moc. Je to evangelium, které přináší ovoce na celém světě. Je to evangelium hlásané v celém stvoření pod nebem. Jak říká Ježíš, až bude toto hlásání dokonáno, „tehdy přijde konec“ (Matouš 24,14).

Tento podcast vznikl ve spolupráci s Desiring God.

Zdroj: blog.didasko.cz Datum: 6. ledna 2023 Foto: CC Search – John Piper

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář