John Piper / Jak se modlit v Duchu?

Jak se máme modlit v Duchu svatém? Můžeme se modlit bez Ducha? Tuto dobrou otázku nám položila naše posluchačka Marie. Píše: „Jak se máme ‚modlit v Duchu‘? Pavel a Juda nás k tomu vybízejí. Ale jak to vypadá? Dokázal byste popsat, jak se liší modlitba v Duchu a modlitba bez Ducha?“


Nejprve bychom si měli připomenout, že modlitba není jedinou věcí, kterou křesťané mají dělat „v Duchu“ nebo „Duchem“. Mimochodem, řecká fráze en pneumati je někdy přeložena jako „v Duchu“ a jindy „Duchem“. Nemyslím si, že Pavel mezi tím rozlišoval. Uveďme příklady:

Galatským 5:16: Duchem chodíme

Římanům 8:13: Duchem usmrcujeme činy těla

1. Korintským 12:3: Vyznáváme v Duchu, že Ježíš je Pán

Filipským 3:3: Sloužíme v Duchu

1. Korintským 14:16: Dobrořečíme v Duchu

Galatským 6:1: Napravujeme bratra v Duchu

SOUVISEJÍCÍJohn Piper / Proč potřebujeme kázání, když si můžeme číst Bibli?

Dvě přikázání – z listu Judova 20 („modlete se v Duchu svatém“) a Efezským 6:17–18 („A vezměte… meč Ducha, jímž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete Duchem“) – nejsou tedy výjimečná. Jsou součástí křesťanského života, který máme žít v Duchu. Všechno, co děláme, máme dělat v Duchu nebo Duchem.

Mimochodem, nemyslím si, že modlit se v Duchu znamená modlit se v jazycích. Zmiňuji to proto, že to tvrdí někteří lidé. Důvod, proč si to nemyslím, je ten, že Efezským 6:18 říká: „V každý čas se modlete Duchem“. Neznamená to, že se máte v každý čas modlit v jazycích. Zahrnuje to celý náš modlitební život. Všechny naše modlitby musí být v Duchu – ne pouze některé, jak by to bylo v případě modlitby v jazycích.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Prosby řízené Duchem

Mám za to, že „modlit se v Duchu“ znamená, že modlitby jsou inspirovány a vedeny Duchem svatým. To znamená, že Duch svatý nás vybízí k modlitbě – pudí nás a vede nás. Věci, za které se modlíme, jsou formovány a řízeny Duchem. Svou mocí nás nese na modlitbách a svým působením vede naše modlitby.

Ukážu vám pasáže, které tuto myšlenku podporují. V listu Římanům 8:26 Pavel říká: „A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Říká Bible, že jsem jedinečný?

Chápu to tak, že v některých případech jsou naše břemena tak těžká, že nemůžeme najít vhodná slova, kterými bychom sténali k Bohu. Toto sténání našeho srdce, které je naplněné Duchem, pochází od samotného Ducha, kterému Bůh rozumí. Duch nám tedy pomáhá v modlitbě. A myslím si, že na základě tohoto výroku můžeme dojít k obecnému závěru, že takto Duch působí vždy – nejen, když nám chybí slova. Pomáhá nám v našich modlitbách. Pudí, uschopňuje a zmocňuje nás k modlitbě.

Dále mě napadá pasáž Římanům 8:15–16, kde Pavel říká: „Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme [modlíme se]: Abba, Otče! Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.“

Jinými slovy, Duch pracuje v našich srdcích, aby v nás probudil toto volání, tuto modlitbu: „Abba, Otče!“ Všechno, co říkáme v Duchu s vírou, že Bůh je naším Otce, je dílem Ducha. Tento text mám opravdu rád. Mé volání k Bohu jako Otci je dílem Ducha. Nevolal bych k Bohu Otci jako dítě, které je bezmocné a zcela závislé na něm, kdyby Duch nepracoval v mém životě. To je úžasná skutečnost. V tom spočívá svědectví Ducha.

Duch nás pudí, vede a zmocňuje – zkrátka řídí naši modlitbu, abychom se modlili správným způsobem. Podívejme se však do listu Jakubova 4:3: „Žádáte, a nedostáváte, protože žádáte špatně [se špatnými motivy], abyste to vynaložili na své rozkoše.“

To je příklad toho, když se člověk nemodlí v Duchu, protože Duch nikdy nevede člověka tak, aby se modlil se špatnými motivy. To Duch nedělá – vždyť je to Duch svatý. Jednou z hlavních činností Ducha je chránit nás před tím, abychom se modlili s nesprávnými motivy a za nesprávné věci. Ježíš nás učil, abychom začínali modlitbu výrokem „posvěť se jméno tvé“, což ukazuje na to, co je v modlitbě nejdůležitější (Matouš 6:9). A právě to působí Duch svatý. Formuje naše modlitby, abychom se modlili se správnými motivy, se správně nastavenými prioritami a s vášní pro Boží svrchovanost.

Modlitbu v Duchu tedy chápu tak, že naše modlitby jsou inspirovány a vedeny Duchem. To, že se modlíme a za co se modlíme, působí Duch svatý.

Vykonejte zázrak

Otázkou je, jak se můžeme tímto způsobem modlit. Ve skutečnosti je to součástí širší otázky: Jak v křesťanském životě dělat všechno tak, abychom mohli říct: „Nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou“ (1. Korintským 15:10), respektive: „Nikoli já, nýbrž moc Ducha svatého, která byla se mnou“? Nebo slovy Galatským 2:20:

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Celý křesťanský život, včetně modlitby, je jedním velkým zázrakem a tajemstvím. Konáme zázrak, ale je to Duch, kdo tento zázrak vytváří, vede a řídí. Myslím, že verš z listu Galatským 2:20 vyjadřuje tajemství toho, jak se to děje. Na jednu stranu říká: „Nežiji už já – žije ve mně Kristus“, tedy: „Duch žije a působí ve mně.“ Na druhou stranu však dodává: „Život, který nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího“, což bychom mohli vyjádřit takto: „Žiji ve víře v působení Ducha svatého na základě Kristova díla.“ Z toho podle mě vyplývá následující závěr: Duch Kristův působí v Pavlově životě prostřednictvím víry v Krista.

Spoléhejte na zaslíbení

Pro potvrzení, že Galatským 2:20 vykládáme správným způsobem, se podívejme do Galatským 3:5, kde Pavel píše: „Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem…“ Bůh vás tedy vystrojuje Duchem pro modlitby. „Tedy ten, který vás vystrojuje Duchem a působí mezi vámi mocné věci, činí tak na základě skutků Zákona [ne], nebo na základě slyšení víry [ano]?“

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Měli bychom vyhledávat znamení od Boha?

Jinými slovy, jsme vystrojeni Duchem Božím, abychom se mohli modlit v Duchu. Pavel říká, že toto vystrojení Duchem přichází na základě slyšení z víry. Máme zaslíbení: „Pomohu ti. Posilním tě. Podepřu tě v modlitbě Duchem svatým.“ My tomu věříme a na základě této víry pak Duch vytváří, vede a řídí naše modlitby.

Modlit se v těle znamená modlit se bez víry v zaslíbení, že Duch svatý inspiruje a vede naše modlitby. Modlit se v Duchu znamená věřit zaslíbení o tom, že Bůh nám pomůže prostřednictvím Ducha svatého. Skrze víru jsme vystrojeni Duchem, a naše modlitby jsou tak inspirovány a vedeny Duchem, což je úžasný dar.


Tento podcast vám vznikl ve spolupráci s Desiring God.

Zdroj: blog.didasko.cz Datum: 5. srpna 2022 Foto: Unsplash – Patrick Fore – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář