John Piper / Můžeme komunikovat s anděly? 

Anonymní posluchač se obrátil na pastora Johna Pipera s tím, že vedoucí chval v jeho sboru při jedné příležitosti tvrdil, že pravidelně rozmlouvá s andělem. Jeho otázka směrovala k tomu, že v biblických záznamech se nedá najít příklad probíhající komunikace mezi člověkem a andělem, ale spíše o monolog. 

„Zapojují se andělé do našeho každodenního života v této míře? Měli bychom očekávat, že uslyšíme anděla? A bylo by vůbec možné vést průběžný dialog s andělem? Mohl by věřící, který tvrdí, že mluví s anděly, místo toho ve skutečnosti mluvit s démonem?“ zeptal se posluchač známého evangelikálního pastora. 

„Ano, je možné, že člověk, který tvrdí, že mluví s andělem, může mluvit s démonem. A důvod, proč to říkám, je ten, že apoštol Pavel řekl ve 2. Korinťanům 11,14: „A není divu, vždyť i Satan se přestrojuje za anděla světla,““ začal svou odpověď reformovaný teolog s tím, že taktikou Satana je oklamat a odlákat pozornost věřících od Krista k andělům. Je taky možné, že celá konverzace se podle Pipera odehrává jen v mysli toho člověka.     

SOUVISEJÍCÍ Je Job skutečná či fiktivní postava? John Piper řekl svůj názor

Hlavní obavou Johna Pipera při podobných zkušenostech je, že pak je pozornost věřících odváděna od Krista a všeho, co potřebují při komunikaci s Bohem. Proto také varoval před podobnými snahami.   

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Starý zákon opakovaně varuje před odvrácením se od Boha zjeveného v Písmu prostřednictvím jeho ustanovených proroků k alternativním prostředkům komunikace s nadpřirozenem,“ varoval Piper a citoval danou pasáž: 

Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání. (Deuteronomium 18,10–12)

I když v této pasáži nebyli jmenováni andělé, podle Pipera by si věřící měli klást otázku, proč Bůh tak ostře vystupuje proti komunikaci s nadpřirozenem mimo Jeho samého. „Neřadí nás to jen do kategorie pohanských národů, ale působí to dojmem, že Bůh není skutečný, nebo že se zdráhá nám říkat, co potřebujeme, nebo také, že nám odmítá dát pravdu, podle které máme žít,“ konstatoval baptistický pastor.  

Piper dále poukázal na to, že v epištolách Nového zákona, které věřícím dávají návod na život s Bohem, se nikde neobjevují případy, kde by obyčejní lidé nebo apoštolové mluvili s anděly. I když tento fakt automaticky neznamená nějaké varování, ale v každém případě takové zkušenosti nejsou nutné pro duchovní zralost, poznamenal Piper.  

SOUVISEJÍCÍ – Jak bojovat s pokušením v křesťanském životě? John Piper dává několik rad

Problémem v duchovním životě se může stát to, když se člověk nedrží pevně Krista, který je hlavou církve. Zakladatel projektu Desiring God poukázal na pasáž z Koloským 2,18–19:

Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl, bezdůvodně se nadýmá pod vlivem svého tělesného smýšlení a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem.

Americký kazatel řekl, že pokud lidé začnou toužit po vizích nebo po komunikaci s anděly, něco není v pořádku v jejich vztahu s hlavou církve, kterou je Kristus.  

Bůh věřícím dal pevnou a jasnou cestu do nadpřirozena. Při této argumentaci Piper citoval pasáž z Listu Židům 4,14-16:  

Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.

„Nyní, co se zde pisatel Listu Židům snaží udělat, je pomoci nám pocítit úžas, pevnost a dostatečnost způsobu, jakým nám Bůh zpřístupnil své milosrdenství a milost – totiž u trůnu milosti (toto je Boží trůn, nikoli andělské prostředníky), skrze dokončené dílo velkého velekněze Ježíše Krista pomocí víry, Písma a modlitby.“  

Na závěr John Piper uvedl, že odrazuje každého od snahy komunikovat s anděly a tvrzení, že člověk něco takového dělá, považuje spíše za znak duchovní nezralosti než zralosti. V Božím slově, v modlitbách v Duchu svatém a v společenství církve lze podle jeho názoru najít něco mnohem lepšího a hlubšího, než jsou rozhovory s anděly.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 24. února 2022 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář