John Piper / Sex během menstruace?

Posluchačka podcastů Ask pastor John se obrátila na teologa a zakladatele portálu DesiringGod s velmi specifickou otázkou. Ocenila to, že americký pastor se během fungování tohoto programu v minulosti nevyhýbal ani složitým a intimním otázkám z oblasti manželské sexuality. „Je to také biblická otázka a pochybuji, že jsem jediná žena, která to chce vědět a komu je příliš nepříjemné se ptát svého pastora,“ napsala na úvod.

Vysvětlila, že texty Starého zákona z knihy Leviticus týkajících se sexuality, které Židům zakazovaly určité praktiky, se rovněž objevují v Novém zákoně, kromě jednoho. „Je to o sexuálních vztazích s partnerem během menstruace“ a její dotaz zněl, zda je to v manželství vnímáno jako hříšné.  

SOUVISEJÍCÍJohn Piper k ochlazení lásky na konci věků

„Toto je samozřejmě součástí velkého problému – jmenovitě jsou křesťané, kteří jsou ospravedlněni vírou v Krista a jsou účastníky nové smlouvy, díky níž se stará smlouva stala starou a skončila, povinni dodržovat Starý zákon?“ zeptal na úvod své odpovědi americký baptistický pastor.  

Piper vysvětlil, že díky krvi Kristově jsou křesťané osvobozeni od Mojžíšova zákonu a citoval Římanům 7,4-6:

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.

„To však neznamená, že přikázání Starého zákona nemají v křesťanském životě místo. Od stejného autora, Pavla, musíme vzít v úvahu pasáže jako 1. Korinťanům 7,19,“ upozornil.  

Na příkladu obřízky poukázal na to, že podle apoštola Pavla se některé příkazy ze Starého zákona křesťanů netýkají.  Otázkou proto je, která nařízení jsou stále platná a jaký je klíč ke správnému pochopení, konstatoval Piper.  

Téma dodržování starozákonních přikázání v novozákonní éře se během celé historie věnovalo množství teologů a napsali o tom nespočet knih. Ježíš v Novém zákoně říká, že láska k Bohu a k bližnímu je naplněním celého zákona, pokračoval zastánce reformované teologie.  

SOUVISEJÍCÍKdo jsou baptisté a co je typické pro jejich víru? John Piper popsal základní teologické východiska

„Centrální zvěstí evangelia je Kristova smrt, a tak se všechna starozákonní přikázání o obětech a kněžské službě naplňují v  Kristu, našem veleknězi,“ řekl Piper.   

Existují také příkazy Starého zákona, které jsou zakořeněny v samé přirozenosti Božího stvoření. Podle Pipera apoštol Pavel v Římanům 1,26-27 tvrdí, že homosexualita není jen špatná, protože je zakázaná v Leviticus 18,22, ale proto, že je v rozporu s Božím stvořením, které se nemění. 

Pro manžele a manželky

„Vzhledem k tomu všemu bych řekl, že zákaz sexuálního vztahu během menstruace (Leviticus 18,19; 20,18; Ezekiel 18,6; 22,10) se od nás jako křesťanů nepožadují. Domnívám se, že to je důsledkem Římanům 7,4–6,“ řekl Piper.

Když to křesťané vysloveně nemají zakázané, otázkou je, jak by k tomu manželé měli přistupovat, poznamenal a citoval dvě starozákonní pasáže (3. Mojžíšova 18,19) a (3. Mojžíšova 20,18).

V případě rituální nečistoty tyto starozákonní pasáže neodkazují na „hříšnou nečistotu,“ protože zákon nevyžadoval žádnou oběť, ale pouze umytí vodou. 

V každém případě si Piper dokáže představit manželský pár, který se rozhodl zdržet sexuální aktivity, z důvodů, na kterých se sami shodli (1 Korintským 7,1–5).  

Problém však může nastat, když to oba partneři cítí rozdílně.  „A používám slovo cítí, než abych šel na to teologicky, protože to je ten skutečný problém. Není to o nějaké nauce, ale o touze. Buď je to touha po sexu, nebo touha nemít sex. Vzájemně tady bojují dvě touhy,“ řekl zakladatel portálu DesirinGod.

Jako řešení nabízí 1. Korinťanům 7, 4: Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu.

Na základě této pasáže je to podle Pipera „remíza,“ ale navrhuje, aby se s ohledem na obětavost vůči partnerovi dala přednost sebeovládání. Piper na závěr adresoval svá slova manželům, a apeloval na ně, aby ve svých rodinách šli příkladem v „sebeovládání,“ které je  „ovocem Ducha“ (Galatským 5,22–23).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. října 2021 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář