List Židům – léčba proti odpadlictví

Odpadnutí od Krista je dnes běžným jevem. Mnozí, kteří kdysi kráčeli úzkou cestou, zvedali ruce k chvále Pána, radostně přijímali Boží slovo a přijali i křest ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, se nyní právě tohoto jména zřekli.

K odpadnutí od víry docházelo ode dnů apoštolů, a pokaždé to bylo smutné. Příliš často se stalo, že lidé jako Jidáš, Démas, ti, u nichž podle Ježíšova podobenství o rozsévači padlo símě Slova na skalnatou půdu (viz Matouš 13,5), proslulí křesťanští vůdcové našich dnů, ba i někteří z našich vlastních synů a dcer opustili Krista a buď se vrátili k životu před „obrácením“, nebo přešli k nějakému jinému způsobu života či světonázoru, který se pro ně stal přitažlivějším než Spasitelův. Viz např. Mt 13,20-22; Jan 6,60-66; 2 Tm 4,10; Žd 6,4-6; 2 Pt 2,1-3.20-22; 1 J 2,18.19; Juda 17-19. 

List Židům byl napsán proti odpadlictví. Jde tedy v rámci Písma o užitečnou příručku pro každého, kdo chce lidi „odplavené proudem“ přivést zpět ke Kristu (Žd 2,1). Vyléčení apostáze je jednoduché: těm, kteří se ocitli v nebezpečí, že opustí Ježíše, tento list radí, aby hleděli na něj (kap. 3,1). To je ono! Dále v dopise sice inspirovaný pisatel doplňuje podrobnosti, jeho přímá a stručná rada však zní: „Hleďte na Ježíše.“ 

Duchovní rakovina a její léčba

Hledět na Ježíše znamená mít pohled a myšlenky upřeny jak na něj, tak k němu (12,2) a rozjímat o všem, co nám u něj může přijít na mysl: o všem, čím je, co říká, činí, řídí, má v moci, zaslibuje, dovršuje a plní. 

Má mysl se v těchto dnech točí kolem nemoci a léčby. Trpím v současnosti dvěma krutými chorobami (čtvrtým stadiem rakoviny prostaty a aktinomykózou, což je vážné kostní onemocnění), které vyžadují každodenní ošetřování. Apostáze je stejně závažná choroba duše, která však místo denní dávky léku z krabičky vyžaduje každodenní rozjímání o Kristu (3,12.13; 10,24.25). Mé shrnutí listu Židům zní: je-li opouštění Ježíše rakovinou, je léčbou každodenní hledění na něj. 

Zní to možná zjednodušeně, ale tak tomu rozhodně není. Léčbou pro duši (a to, s prominutím, jedinou léčbou) v případě jejího onemocnění apostází je Ježíš.

Co to znamená – hledět na Ježíše?

Vědět, že Ježíš je věčný život (Jan 17,3). A hledět na něj znamená růst v tom, že jej poznávám a cením si toho, že ho znám, více než cokoli jiného (Fp 3,8; 2 Pt 1,2; 3,18). Soustředit svou uctívající pozornost právě na osobu a dílo Krista, což přesně činí list Židům. 

Hledět na Ježíše znamená učinit si z poznávání Krista (ve vší jeho neměnné kráse a nezměnitelné i nezaměnitelné slávě) ústřední bod a zdroj své radosti. Vždyť v něm můžeme najít každodenní zalíbení a potěšení!

Pusťte se do léčby

Ve světle toho, co bylo napsáno, doporučuji v případě duše, která se ocitla na pokraji odpadnutí, trojí cvičení, které vede k duchovnímu uzdravení:

1. Vyslechnout spolehlivé výkladové kázání na list Židům (nejprve třeba něco od R.C. Sproula nebo od Johna Pipera).

2. Několikrát – tak pětkrát až desetkrát – si list Židům přečíst, vypsat si z něj seznam jmen, titulů a popisů našeho Spasitele – a pak vyzkoumat, co každé z těch vyjádření znamená. V listě Židům se praví, že Kristus je

– odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem (1,3)

– velitel nebeských zástupů (1,6.7.14)

– korunován ctí a slávou (2,7–8)

– náš milosrdný a věrný velekněz (2,17.18; 3,1; 4,14–16)

– věrný a milovaný Syn ustanovený nad Božím domem (3,2–6)

– dárce věčného odpočinutí (4,1–10)

– poslušný – naučil se tomu utrpením (5,3–9, zejména 8. verš)

– dokonalý – i k tomu jej přivedlo utrpení (2,10) 

– kotva pro naše proudem unášené a tonoucí duše (6,19–20)

– naše útočiště a naděje (6,17.18)

– ručitel a prostředník lepší smlouvy (7,22; 8,6–12; 12,24)

– kněz navěky (7,21.24)

– stále živ jako náš přímluvce (7:25)

– svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa (7,26)

– po pravici trůnu Božího majestátu na výsostech (1,3; 8,1; 10,12; 12.2)

– obětován navždy jako jediná oběť za hříchy (7,27; 9,13–14; 10.10–18)

– ten, kdo nám vpisuje zákon do srdce (8,10; 10.16)

– ten, kdo už nepřipomíná naše hříchy (8,12; 10.16–17)

– původce a zdokonavatel naší víry (2,10; 12.2)

– ten, kdo místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu (12,2)

– držitel neotřesitelného království (12,28–29)

– slibuje lepší domov v lepším městě v lepší zemi (11,10.14–16; 13,14) 

– náš Pán a pomocník, pročež se nebudeme bát (13,6)

– při všech svých cestách a skutcích tentýž včera i dnes i na věky (13,8)

– ten, kdo vynesl naši hanu za tábor jako obětního beránka za naše hříchy (13,12–14)

– velký pastýř ovcí (13.20–21)

3. Dostatečně důvěrně si osvojit tyto Kristovy vlastnosti, které mu list Židům přiznává a jimiž jej popisuje, a vyzvedat je ve svých modlitbách k Pánu:

Drahý věčný Synu Boží, uctívám tě jako Pána všech nebeských vojů, jako toho, který přikazuje andělům, co mají dělat, a vysílá je, aby nám sloužili…. 

Drahý Boží apoštole, který mluvíš k člověku jménem Božím, a velekněže našeho vyznání, který mluvíš k Bohu jménem člověka… 

Drahý pane Ježíši Kriste, jenž jsi Bohem pomazaný Král, jehož trůn je na věky věků…

Drahý Prostředníku a milosrdný Veleknězi a Spasiteli, jenž sedíš na výsostech po pravici Veličenstva a přimlouváš se za mne…

Drahý Pane a Smírce, který jsi naší jedinou obětí za hřích, naším věčným Pomocníkem, velkým Pastýřem svých ovcí…

Drahý svrchovaný Spasiteli – ty jsi tentýž včera, dnes i navěky – uctívám tě, můj neproměnný Bože…

Drahý Pane Ježíši, ty jsi svatý, nevinný, neposkvrněný a nesměšuješ se s hříšníky – pomohl bys mi prosím, abych byl jako ty? 

V tom všem se (podle listu Židům i zbytku Písma) učte od Krista a v souladu s tím jej pak oslovujte. Vaše poznání Krista se tak bude prohlubovat a vaše duše prožije uzdravení ze všech choutek utíkat od něj. 

Budeme-li rozvažovat o jménech a titulech Ježíše i každé osoby Trojice a poté je vyslovovat v modlitbě, naučíme se vážit si Božích atributů, úřadů a rolí. Povede nás to k úžasu, lásce a chvalozpěvu. Místo rychlého, nerozlišujícího a neurčitého „drahý Bože“ získáme brzy důvěrný vztah k tomu, co osoby trojjediného Boha odlišuje a definuje. Takové hluboké rozjímání a komunikace dozajista naše srdce uzdraví ze sklonů odchýlit se od něj.

Pevně upřený pohled

Sklouzáváte-li do zničující apostáze a budete přitom upírat pohledem na věci, které nemají s Kristem nic společného (jako je například selhávání jiných křesťanů, zlo a utrpení ve světě – a především vy sami s vašimi osobními tužbami, pochybnostmi, obavami a otázkami), hrozí, že ten úpadek urychlíte. Toto uhýbání pohledem od Ježíše vám přirozeně oslabí víru – jako když Petr začal tonout, protože přestal upřeně hledět na Ježíše a začal si místo toho všímat děsivého vichru (Mt 14,29-31). 

Pisatel listu Židům má jasno v jednom: přinést uzdravení, a to jednoduchou cestou – upřením pohledu. Zahleďte se tedy na Ježíše, „původce a dokonavatele vaší víry“ (Žd 12,2, Český studijní překlad). Nikdo z nás nedojde do cíle, budeme-li upírat pohled na to, co nás bolí, na své vyčerpání a na mnohá rizika spojená se závodním během, který je před námi. Vytrváme pouze s pohledem upřeným na cenu, která na nás čeká, a na toho, který je mocným původcem a dokonavatelem naší víry.

List Židům nám radí, co dál: „Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena, a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo“ (verše 12–13).

Je vaše víra slabá a chromá? Upřete pohled na Ježíše. Přijměte uzdravení. Pokračujte v běhu. A vítězně doběhněte do cíle! 

Autor: Tim Shorey je ženat s manželkou Gaylinou, má šest dospělých dětí a čtrnáct vnoučat. Sloužil čtyřicet let jako pastor a nedávno musel službu ze zdravotních důvodů ukončit. Z jeho knih jmenujme: Respect the Image: Reflecting Human Worth in How We Listen and Talk (Pozor na to, jak se projevujete; hodnota člověka se odráží v jeho způsobu naslouchání a mluvy),  30/30 Hindsight: 30 Reflections of a 30-Year Headache (Třicet krát třicet ohlédnutí: třicet vzpomínek na třicet let provázených bolestmi hlavy) a nejnovější The Communion Truce: How Holy Communion Addresses Our Unholy Conflicts (Oddech, který nám přináší Večeře Páně, když se ocitáme ve zlých konfliktech). Více o Timovi se dozvíte na jeho stránkách

Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 27. června 2024 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář