Nejčastější falešná učení, která se šíří mezi evangelikály 

Američtí evangelikálové přestávají rozumět teologii a více než polovina z nich potvrdila heretické názory na Boha v letošním průzkumu o stavu teologie, který zveřejnily Ligonier Ministries a Lifeway Research.

Zpráva se odvolává na učení zakladatele Ligonieru R. C. Sproula, že každý má být teologem. „Dr. Sproul by však rychle dodal, že ne každý je dobrým teologem,“ uvádí se v ní. Tato výhrada se týká Američanů obecně a evangelikálů také.

Celkově se dospělí občané Spojených států podle Christianity Today rok od roku vzdalují od biblického chápání Boha a jeho Slova. Více než polovina občanů (53 %) nyní věří, že Písmo „není doslovně pravdivé“, oproti 41 %, když průzkum v roce 2014 začínal.

SOUVISEJÍCÍAfrický kontinent trápí problém s falešnými „Božími proroky“

Výzkumníci označili odmítání Božího autorství Písma za „nejzřetelnější a nejkonzistentnější trend“ v průběhu osmi let získávání údajů.

„Tento názor usnadňuje jednotlivcům přijímat biblické učení, které s nimi rezonuje, a zároveň odmítat jakékoli biblické učení, které se vymyká jejich osobním názorům nebo širším kulturním hodnotám,“ uvádí se ve zprávě.

Je zřejmé, že američtí evangelikálové (definovaní podle víry a příslušnosti k církvi) sdílejí některá základní přesvědčení víry. Více než 90 procent z nich souhlasí s tím, že Bůh je dokonalý, že Bůh existuje ve třech osobách, že Ježíšovo tělesné vzkříšení je skutečné a že lidé jsou spravedliví nikoliv na základě skutků, ale skrze víru v Krista.

V některých oblastech však podle Christianity Today i evangelikálové odpovídali se značným nepochopením a nebyli daleko od celospolečenských trendů.

V průzkumu z roku 2022 přibližně čtvrtina evangelikálů (26 %) uvedla, že Bible není doslovně pravdivá, což je nárůst oproti 15 % v roce 2020. Stále častěji také považují náboženskou víru za „věc osobního názoru“ a „ne za objektivní pravdu“; v roce 2022 to uvedlo 38 % z nich, zatímco v roce 2020 to bylo 23 %.

Zde jsou nejčastější mylná přesvědčení, která evangelikálové v letošním průzkumu zastávají:

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Ježíš není jedinou cestou k Bohu.

Více než polovina – 56 procent – evangelikálních respondentů potvrdila, že „Bůh přijímá uctívání všech náboženství, včetně křesťanství, judaismu a islámu“, oproti 42 procentům v roce 2020. A i když otázka nezahrnuje všechna náboženství, naznačuje příklon k univerzalismu – víře, že existují způsoby, jak v přístupu k Bohu obejít Ježíše.

To je v rozporu s ortodoxní teologií, kterou najdeme v Písmu, kde Ježíš potvrzuje, že „já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6).

Ježíš byl stvořen Bohem.

Překvapivých 73 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že „Ježíš je první a největší bytost stvořená Bohem“.

Jedná se o formu arianismu, populární hereze, která vznikla na počátku čtvrtého století. Věřící v ni vyvolali takový rozruch, že to vedlo ke svolání vůbec prvního ekumenického koncilu církevních představitelů. Ti diskutovali o těchto a dalších neortodoxních názorech a odsoudili je jako heretické, protože jsou v rozporu s Písmem.

Ježíš není Bůh.

Vzhledem k výše uvedeným názorům na Ježíše jako stvořenou bytost není příliš překvapivé, že 43 procent dotázaných potvrdilo, že „Ježíš byl velký učitel, ale nebyl Bůh“, což je další forma ariánské hereze.

Tím se fakticky popírá Kristovo božství a jeho jednota s Bohem Otcem jako rovnocenného člena Trojice, která je jedním Bohem ve třech osobách. To je od dob rané církve považováno za klasickou biblickou víru, která se opírá o mnoho biblických pasáží – například o místo, kde Ježíš říká: „Já a Otec jsme jedno“ (Jan 10,30). Za to je náboženskými vůdci obviněn z rouhání (a hrozí mu ukamenování), protože tvrdí, že je Bůh.

Duch svatý není osoba. 

Když už mluvíme o Trojici, 60 % respondentů průzkumu mělo určité nejasnosti ohledně její třetí osoby, protože se domnívali, že „Duch svatý je síla, ale není osobní bytostí“.

Magazín Christianity Today v této souvislosti dále píše, Duch Boží je v Bibli často popisován jako neosobní síla (někdy jako holubice, oblak, oheň, vítr nebo voda), ale to všechno jsou jen metafory pro osobní přítomnost Ducha svatého. Písmo jasně potvrzuje, že Duch svatý je plně Bůh – stejně jako Ježíš a Otec, který nám Ducha seslal – včetně okamžiku, kdy popsané jak Ananiáš lhal současně Duchu svatému i Bohu (Sk 5,3-4).

Lidé nejsou od přirozenosti hříšní.

Zajímavé je, že 57 % respondentů také souhlasilo s tvrzením, že „každý trochu hřeší, ale většina lidí je od přirozenosti dobrá“. Jinými slovy, lidé jsou možná schopni páchat jednotlivé hříchy, ale nemáme hříšnou přirozenost.

Tato odpověď naznačuje, že mnoho amerických evangelikálů věří, že se lidé rodí v podstatě dobří, což se přiklání k herezi známé jako pelagianismus. To popírá učení o „prvotním hříchu“, které se opírá o řadu biblických pasáží, jako je Římanům 5,12. V tomto případě se jedná o „prvotní hřích“. Dokonce i David ve Starém zákoně uznává, že se lidé rodí v hříchu, když říká: Vždyť nesu vinu už od narození, hříšný jsem od svého početí (Ž 51,5).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. září 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

2 Komentáře

 1. Zahrávání s univerzalismem a myšlenkou o dobrém člověku se vyskytuje v pohodových dobách. V krizích pak zjistíme, že jediné jméno, v němž je záchrana, zní Ježíš Kristus. A i ten nejpohodovější člověk má v sobě temná místa. Upravím vtip ze 70. let : Je dort, k němu přijde vodník, dobrý člověk a špatný člověk. Kdo dort sní ? Špatný člověk, protože vodníci a dobří lidé neexistují.
  K Ježíšovu božství se vyjádřil C. S. Lewis ve svém trilematu :
  „„Rád bych zde uchránil každého před opravdu pošetilým rozhodnutím mnohých lidí, kteří říkají: „Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého učitele mravnosti, ale nemohu přijmout jeho tvrzení, že je Bůh.“ To je závěr, kterého bychom se měli vyvarovat. Člověk, který by byl pouze člověkem a říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem mravnosti. Byl by to buď šílenec na úrovni člověka, který se pokládá třeba za vejce, nebo přímo ďábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je Boží Syn, nebo byl blázen nebo ještě něco horšího…
  …Můžete ho umlčet jako blázna, můžete po něm plivnout a zabít ho jako démona nebo můžete před ním padnout na kolena a nazvat jej svým Pánem a Bohem. Ale neříkejte ten povýšenecký nesmysl, že to byl velký lidský učitel. To nedal k rozhodnutí nám a ani nemínil dát.“ (C. S. Lewis, Mere Christianity, str. 40-41) “
  Podobná trilemata můžeme sestavit ohledně inspirovanosti písma a) pravda b) nepravda c) je to zajímavý mýtus = povýšenecký nesmysl.
  Mě osobně opět pomohla novozákonní řečtina. Janovo evangelium říká , že Ježíš je jednorozený ( monogénos ) Boží Syn. Jak vypovídající v dnešní době – pokud by měly 2 osoby zcela stejnou genetickou výbavu ( to nemají ani jednovaječná dvojčata ), jsou totožná. Jiné slovo, prototókos ( prvoporozený ) používá nový zákon jinde i o lidech – Žd 12,23.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář