Pokání po smrti? Billy Graham odpovídá, zda je to možné

 

Existují lidé, kteří si myslí, že na změnu svého životního stylu mají dostatek času někdy v budoucnu. Omlouvají si svůj život, zanedbávání Boha či hříšné návyky slovy, že přece mají dost času věci napravit v pomyslné budoucnosti. Co když však smrt přijde náhle a lidé už nebudou mít šanci na změnu? Je možné pokání po smrti?

Světoznámý evangelista Billy Graham odpověděl na tuto otázku  „ne“ a varoval lidi, aby si život dali do pořádku, dokud není příliš pozdě. „Nikde v Bibli se ani dokonce nenaznačuje, že bychom mohli mít druhou šanci na pokání ze svých hříchů a přijmutí Boží nabídky spásy až zemřeme,“ napsal na svých internetových stránkách.

„Pokud lidé nechtějí mít nic společného s Bohem nyní, proč by s ním chtěli mít něco dočinění poté, co zemřou?“ Zeptal se Graham.„Je to skoro směšné si myslet, že člověk, který se otočí zády k Bohu, bude chtít strávit celou věčnost uctíváním a děkováním za Jeho lásku,“ uvedl.  Evangelista prohlásil, že lidé budou souzeni podle toho, jak žili a každý, jehož jméno není nalezeno v Knize života budou trpět věčnost v „ohnivém jezeře.“

Ty, kteří žijí v hříchu a vzdorují, Graham důrazně vyzval, aby přehodnotili svou potřebu Krista. Modlí se za ně, aby byli obklopeni svědky Boží lásky a Kristus jim mohl dát pokoj a naději, kterou tak zoufale potřebují. Ale pro ty, kteří zasvětili svůj život Bohu, má evangelista dobrou zprávu. Jakmile se dostanou do nebe, tam už nebude smrt ani utrpení a bolest.

„Je pravda, že něco takového si můžeme jen těžko představit. Naše životy jsou nyní naplněny různými problémy a trápeními,“ napsal pro Bowling Green Daily News. „Nebe ale takové nebude, protože Ježíš Kristus překonal hřích, smrt a peklo svou smrtí a vzkříšením.“

 

Zdroj: Christian Today
Foto: Wikimedia

 

 

3 Komentáře

 1. Římanům 1
  18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
  19Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
  20Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
  21Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
  22Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
  23zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
  24Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
  25vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.
  26Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
  27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
  28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.
  29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
  30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
  31nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
  32Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

  Toto všechno dal Bůh někomu do vínku „jen tak“, jako „bonus“ do jednoho rozhodujícího života?

  Odpověď
 2. Nebo ještě jinak řečeno: „Za hříchy, které na nás spravedlivý a milující Bůh jen tak vložil, si zase on sám rozhodne, kde a jak skončíme? Není to jaksi primitivní?

  Odpověď
 3. Opravdu nechá Bůh Otec, náš Stvořitel, lidi trpět věčnost v ohnivém jezeře? Co když je to trochu jinak, než většina z nás byla učena? To vypadá jako Láska? Možná někteří nebudou na věčnosti s Pánem, ale že by ty ostatní Bůh Láska nechal věčně trpět?

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář