Pomoc! Bojuji se závislostí na pornu

Počet křesťanů, kteří se potýkají s pornografií, je alarmující, a imunní proti tomu nejsou ani křesťanské ženy.Pokud jste křesťan či křesťanka a zapletli jste se do pornografie, je možné, že vás to uzavírá do samoty. Avšak nezoufejte – v Kristu je naděje.

Neklamte se domněle rozumnými úvahami

Před lety jsem se doslechl. že jeden pastor závislý na pornografii, jehož konfrontovali jiní církevní vedoucí, odvětil: „S tím se pere většina chlapů,“ Jinými slovy: „To není zas něco tak hrozného.“

SOUVISEJÍCÍPolovina teenagerů se s pornografii poprvé setkala před dosažením věku 13 let

Jeho reakce je žel až příliš rozšířena. V srdci víte, že dívat se na porno hrozné opravdu je. Především a hlavně – je to hřích. Nejenže tím hřešíte proti Duchu svatému, ale jste-li ženat či provdána, hřešíte i proti svému manželskému partnerovi (Matouš 5,27-28). Podle Tima Challieho se sledováním pornografie dopouštíte nejméně osmi hříchů.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Bylo by to možné všelijak ospravedlnit: Aspoň necizoložím. Nebo: Dalo by se dívat na horší věci. Jenomže vaše poslání je být před Bohem nástrojem čistoty a spravedlnosti. A jeho Slovo je jasné.

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří; vy máte vzdávat Bohu díky! Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. (Efezským 5,3-5)

Prvním krokem k odpuštění a uzdravení je přestat své chování rozumově hájit. Nikdo nezvítězí nad závislostí na pornografii tím, že ji bude bagatelizovat. Uzdravení začíná přiznáním svého hříchu před Bohem (Ž 32,5). Vyznejte ho tedy konkrétním lidem, kteří by o tom měli vědět – svému manželskému partnerovi, některému církevnímu vedoucímu nebo příteli, jemuž důvěřujete (Jakub 5,16).

SOUVISEJÍCÍ – Pro většinu křesťanů není pornografie ničím neznámým, říká psycholog Marek Macák

Nesnažte se svůj hřích skrývat.

Pokání

Po vyznání svého hříchu je načase činit pokání. Pomyslete na to, že pokání znamená ve vašem myšlení a životě obrat o 180 stupňů (Skutky 26,20). Při pokání přiznáváte, že jste neměli pravdu a nebyli v právu, kdežto Bůh ano. Vyznáváte svou potřebu změnit se.

Nikdo nezvítězí nad závislostí na pornografii tím, že ji bude bagatelizovat.

Pokání charakterizuje zbožný zármutek a upřímný žal. Jób vyznal: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu“ (Jób 42,5-6).

Obdržení daru

Slavná novinka, kterou přináší evangelium, zní: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janův 1,9). Nejste tak velkolepým hříšníkem, že by na vás Boží milost nedosáhla. Na základě Kristova smírčího díla vám Bůh odpustí (Titovi 3,4-7).

Postupujte ve víře kupředu a neustále si připomínejte, kdo jste v Kristu. Jste jeho drahocenné dítě! Pravda, jste hříšník – to vás však nedefinuje. Nikdy nezapomínejte, že vás Bůh zná a miluje, a že je vám k dispozici naprosto nevyčerpatelné „skladiště milosti“ (Jakub 4,6).

Postavte se na odpor

Jste uprostřed vyostřeného duchovního boje, a z toho se člověk nikdy nevyhrabe přes noc. Jakmile jste přiznal svůj hřích, kál se z něho a obdržel úžasnou Boží milost, nebude se nepřítel vaší duše nijak radovat; naopak se jen třese na to vypovědět vám válku.

Jaký div, že Bible říká: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře“ (1. Petrův 5,8-9 – zvýraznění od autora článku). Po ničem nebude ďábel toužit víc, než abyste znovu upadl do léčky pornografie. Musíte proto svědomitě bojovat – za pomoci veškeré duchovní výstroje a výzbroje, kterou vás Bůh vybavil (Ef 6,10-18). Vést boj ve své vlastní síle – to zkrátka nebude fungovat.

SOUVISEJÍCÍPapež varoval seminaristy před pornografií, která podle něj oslabuje ducha

Vyrážíte-li na odpor proti pokušení pornografie, které by vás mohlo zavalit, je životně důležité utnout ho u kořene (Marek 9,43-48). Zeptejte se sám sebe:

Kde porno sledujete?

Kdy?

Kolikrát (průměrně) za měsíc?

Jen na internetu, nebo jinde?

Položíte-li si tyto otázky, pomůže vám to snížit přístup na minimum, nebo ho vyloučit. V našem přesexualizovaném světě to nebude snadné, můžete to však učinit po krocích. Mějte v případě pokušení na dosah důvěrného přítele, jemuž můžete zavolat a modlit se s ním. Naučte se zpaměti vhodné verše, např. 1. Korintským 10,13. Nainstalujte si zabezpečovací programy, které vám omezí přístup k pornu. Boží slovo nás vybízí, abychom utíkali před sexuální nemravností (srov. 1 K 6,18). Musíme, jako Josef, utéci tak rychle a tak daleko, jak jen můžeme (Gn 19,11-12).

Obnova

Ten, koho do svých sítí lapí pornografie, dopouští se hříchu modlářství. Tito lidé vzhlížejí k obrázkům – místo k Bohu – aby pro své srdce našli uspokojení a radost. Bible nabízí slavnou alternativu: „Proto i my … odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle“ (Žd 12,1-2, zvýraznění od autora článku).

Pornografie může na čas přinést vzrušení, které však nevydrží; zanechá v nás jen pocit prázdnoty a neukojenosti. Naproti tomu Bůh v Kristu nabízí věčnou radost, trvalé upokojení a spokojenost, která přesahuje naši situaci.

Ať už jste v kterémkoli stadiu nalézání svobody od porna, hleďte k Ježíši. Obnovte svou oddanost Pánu. A žijete-li v manželství, obnovte svou oddanost manželce či manželovi. Usilujte o lásku ke svému protějšku a co nejvíc si jej važte (Ef 5,22-33). Bůh nás stvořil jako pohlavní bytosti, s touhou, jejíž projev je určen výhradně pro rámec biblického manželství (Jób 31,1; Žd 13.4). Pozornost kdysi věnovanou pornu, věnujte nyní manželskému partnerovi – a to větší měrou!

Není to snadná cesta, ale mějte stále na paměti, že ten boj je Pánův. Podlehnete-li pokušení, kajte se. A pokračujete-li v hříchu, kajte se dál.

Nevzdejte to! Vítězství se dostaví na základě moci Ducha svatého a evangelijních zaslíbení.

Autor: Daniel Stegeman Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 27. dubna 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář