Rick Warren: Čtyři způsoby, jak můžeš využít svých duchovních obdarování

„Vydejte se úplně Bohu, neboť jste byli mrtvi, avšak nyní máte nový život. Používejte tedy celého svého těla jako nástroje ke konání toho, co je správné pro Boží slávu.“ Římanům 6,13 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation

V okamžiku, kdy ses stal Ježíšovým následovníkem, ti Bůh dává duchovní dary. Jak ale začít s používáním těchto duchovních darů, jež ti Bůh vložil do srdce? Tady je čtvero cest, jimiž je třeba začít:

1. Objev své dary. Než jich začneš používat, potřebuješ zjistit, o jaké dary jde. V nitru mnoha křesťanů dřímou Boží dary, jenže oni jich nedbají, neužívají jich a dokonce ani nevědí, jaké dary vlastně mají. V 1. Timoteovi 4,14 Bible říká: „Nezanedbávej ten duchovní dar, který je v tobě“ (podle autorem zvoleného překladu Good News Translation).

SOUVISEJÍCÍRick Warren: Z bolesti se uzdravíš, budeš-li pomáhat jiným

Jak své duchovní dary objevíš? Třemi kroky: vyzkoušej, zhodnoť – a experimentuj! Nejprve proveď zkoušku studiem každého duchovního daru. Pak zhodnoť, v čem jsi dobrý. Můžeš začít dotazem k přátelům, jakého obdarování si u tebe všimli. A nakonec proveď pokus tím, že zkusíš dělat různé věci. K odhalení tvých obdarování ti pomůže dobrovolná práce v různých službách tvého sboru. Třeba ti například jde lépe něco organizovat než vyučovat. 

2. Zasvěť své dary Bohu. V listě Římanům 6:13 Bible říká: „Vydejte se úplně Bohu, neboť jste byli mrtvi, avšak nyní máte nový život. Používejte tedy celého svého těla jako nástroje ke konání toho, co je správné pro Boží slávu“ (podle autorem zvoleného překladu New Living Translation).

Možná už své duchovní dary znáš, jenom jich neužíváš pro Pána, nýbrž po sebe. Je třeba, aby ses pokořil a věnoval Pánu každý dar, který máš. Odhoď všechny výmluvy a řekni: „Bože, dary, které jsi mi dal, zasvěcuji znovu tobě.”

3. Rozvíjej je! S dary je to jako se svalstvem: čím více jich užíváš, tím více rostou. Každý dar, který ti Bůh dal, můžeš (a měl bys) posilovat, rozvíjet a pěstovat. V používání toho kterého daru se zdokonalíš jeho praktickým užíváním, studiem a sbíráním zkušeností jiných lidí, kteří tento dar mají také. 

Bible říká: „Každému z vás dal Bůh některýze své pestré zásoby duchovních darů. Tož jich dobře užívejte k vzájemné službě“ (1. Petrův 4:10 – podle autorem zvoleného překladu New Living Translation).

Dává-li ti Bůh něco, pak ti – pokud toho budeš dobře užívat – tím chce dát dokonce ještě víc: více nadání, peněz, vlivu, vztahů nebo odpovědnosti. Jako by říkal: „Tomuhle člověku mohu důvěřovat. Budu mu dávat pořád víc, víc a víc!“ 

4. Rozmísti své duchovní dary! „Rozmístit“ znamená nasadit je do služby. Vytáhneš do pole a začneš něco dělat. List Římanům 12,6 říká: „Je naším úkolem užívat svých rozmanitých darů v souladu s milostí, kterou nám Bůh dal a dává. Je-li naším darem promlouvat poselství od Boha, měli bychom to konat v souladu s vírou, kterou máme“ (podle autorem zvoleného překladu Good News Translation).

Kde je nejlepší místo pro odhalování, zasvěcování, rozvíjení a rozmisťování tvých duchovních darů? Ve skupince jiných křesťanů: to je něco jako cvičný pozemek. Může to být skupinka ve tvém sboru, třída nedělní školy nebo jakékoli seskupení věřících, kteří se pravidelně scházejí. Pokud v žádné skupince nejsi, radím ti se už tento týden do některé zapojit, ať si vyzkoušíš a začneš rozvíjet svá duchovní obdarování v bezpečném a podpůrném prostředí přátel, kteří tě budou povzbuzovat. 

Otázky a podněty k zamyšlení

•   Kterých duchovních obdarování jsi užíval pro sebe místo pro Boha? Co teď můžeš začít měnit, chceš-li tento dar zasvětit Bohu?

•   Jak jsi rozvinul a rozvíjíš určité své duchovní obdarování? Nebo jaké rozvíjení duchovního daru jsi postřehl u jiného křesťana? 

•   Uveď nějaký způsob požehnání, které ti přinesl někdo jiný tím, že nasadil do služby své duchovní dary. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2021 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář