Rick Warren: Z bolesti se uzdravíš, budeš-li pomáhat jiným

Jelikož Kristus trpěl a snesl bolest, musí být váš postoj jako jeho; musíte být též připraveni trpět. Pamatujte, že když vaše tělo trpí, ztrácí hřích svou moc.“ 1. list Petrův 4:1 (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible)

Když trpíš, na koho myslíš nejvíc? Na sebe!

Jsi člověk, takže je pro tebe sebestřednost přirozená. Když trpíš, chceš se něčím utěšit. Stůněš-li, toužíš, aby se o tebe někdo staral. V zármutku bys uvítal objetí. Utrpení vede k sebestřednosti. 

Bůh ale říká, že pokud se chceš naučit jeho lásce, musíš se snažit i při vlastním utrpení vidět strádání těch druhých.

V tom je pro nás Ježíš tím nejlepším příkladem. Když visel na kříži, trpěl nezměrně – tělesně, citově i duchovně. Vždyť na sobě nesl všechen hřích světa! Přitom ale během těch chvil, kdy umíral, vnímal utrpení jiných. Modlil se: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lukáš 23:34). A chlápkovi po svém boku řekl: „Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lukáš 23:43). Zajistil i péči pro svou matku. Ani ve smrtelném zápase nemyslel na sebe.

Boží slovo říká, že máme mít Ježíšovo smýšlení (Filipským 2:5). Ti znamená, že když trpíš, měl by ses rozhlédnout kolem sebe, zda netrpí někdo jiný. Myslet na druhé i tehdy, když máš starost o sebe.

Je to těžké. Jak se díváš na utrpení jiných, když sám trpíš?

„Jelikož Kristus trpěl a snesl bolest, musí být váš postoj jako jeho; musíte být též připraveni trpět. Pamatujte, že když vaše tělo trpí, ztrácí hřích svou moc“ (1. list Petrův 4:1 – podle autorem zvoleného překladu The Living Bible).

Z Boží milosti můžeš vyhlédnout za hranice své bolesti. A když to uděláš, ztratí hřích svou moc a budeš se více podobat Ježíši. 

Nemohu ani vypovědět, kolika lidem jsme s manželkou dokázali pomoci od té doby, co nám před několika lety umřel syn Matouš. Lidé, které zármutek nad ztrátou dítěte přivedl až na hranici šílenství, vyšli na veřejnost, protože potřebovali povzbuzení a naději. I při vlastním hlubokém utrpení jsme byli a jsme schopni pomáhat jiným trpícím. Bůh nám tak dal v naší bolesti cíl a pomohl tím mnoha lidem pokročit v jejich vlastním procesu uzdravení.

I tvé bolesti si Bůh muže použít, abys pomohl jiným, kteří zápasí se stejným utrpením. 

Otázky a podněty k zamyšlení

•   Které bolestné zkušenosti z tvého života by si podle tebe mohl Bůh použít ku pomoci jiným lidem, kteří prožívají totéž?

•   Uveď některé praktické způsoby, jak ti pečování o sebe pomůže pečovat lépe také o jiné. 

•   Proč si myslíš, že když někdo pomáhá jiným, přispívá to i k jeho vlastnímu uzdravení?

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2021 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář