John Piper / Proč chtěli démoni vejít do vepřů?

Náš posluchač Calvin ze Singapuru se na nás obrací s otázkou týkající se pasáže z osmé kapitoly Matoušova evangelia. Píše: „Mám otázku ohledně pasáže z Matouše 8:28–34. Proč v tomto textu démoni žádali Ježíše o svolení vejít do vepřů, kteří se hned utopili? Kam jinam by mohli jít? A kam šli poté, co se ‚celé stádo vepřů se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách‘? Nikdy mi to nebylo jasné.“


Ne všichni tento příběh znají, takže bychom si ho měli přečíst. Začíná ve verši 28:

A když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. A hle, zakřičeli: „ Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“ Daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů. Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ Řekl jim: „Jděte!“ Oni vyšli a odešli do vepřů; a hle, celé stádo vepřů se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných. A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území. (Matouš 8:28–34)

SOUVISEJÍCÍJak se mám podřizovat svému nevěřícímu manželovi?

Zvláštní – přišel velký vysvoboditel, ale lidé ho žádali, aby odešel.

O démonech a vepřích

Než se pustíme do jednotlivých podrobností a začneme vysvětlovat složité části tohoto příběhu, ujasněme si, co je z tohoto příběhu naprosto zřejmé.

1. Démoni vědí, kdo je Ježíš. Nazývají ho „Synem Božím“ (Matouš 8:29).

2. Vědí, že nad nimi má absolutní moc a může rozhodnout, jestli je vyžene, nebo ne, a kam půjdou. Nevyjednává s nimi jako s rovnocennými partnery u stolu; Ježíš je jim nadřazený a oni to vědí.

3. Vědí, že jsou určeni k věčné zkáze. Ptají se, zda Ježíš přišel, aby zahájil poslední soud. Ptají se: „Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“ (Matouš 8:29). Jinými slovy: „Víme, že přijde čas, kdy budeme odsouzeni, ale ještě nepřišel čas, Ježíši. Nebo snad ano?“

4. Skutečnost, že se poblíž páslo stádo vepřů, naznačuje, že se nacházíme na území pohanů, protože Židé považovali vepře za nečisté a nechovali je. (Deuteronomium 14:8). Jinými slovy, toto je jeden z těch vzácných momentů, kdy se Ježíš dostává do kontaktu s pohanským světem a ukazuje, že jeho služba vyústí v globální misii týkající se všech světových národů (Matouš 28:19–20).

5. Matouš neuvádí počet vepřů jako v Markovi 5:13 (tj. „asi dva tisíce“), ale stádo je označeno jako velké, takže když démoni vyjdou ze dvou démonizovaných mužů do vepřů a celé stádo zahyne, získáváme představu o tom, jak silné a vážné bylo otroctví těchto mužů. Pro Ježíše to však nebyl problém.

6. Skutečnost, že démoni Ježíše prosili, aby je vyhnal do vepřů, ukazuje, jak moc jim vadilo potulování po světě bez jakéhokoli trvalého příbytku. Zjevně to ukazuje, jak jsou zlí, a jejich zlo spočívá v tom, že vstupují do jakéhokoli možného tvora jen proto, aby zničili jeho život.

7. Démoni nemohli vědět, že jejich nový příbytek, vepři, se najednou rozutečou z kopce a všichni se utopí, protože kdyby skutečně věděli, že se to stane, nežádali by, aby do nich mohli vejít. Snažili se zkrátka získat nové místo k přebývání a škodit, a ne místo, které bude brzy zničeno v moři.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Z toho, co o Ježíši víme z evangelií, vyplývá, že věděl, co se stane. To, čeho se démoni obávali, totiž že pro ně přijde poslední soud, byla tedy pravda. Nenechal je utéct k nějakému jinému útvaru, aby jim způsobil stejné utrpení, jaké způsobovali oněm dvěma mužům, ale určil jim, aby odešli, ale už nenašli žádné další místo k přebývání. Skutečnost, že se vepři utopili v moři, pravděpodobně ukazuje na to, že je odsoudil k záhubě.

Obnovení lidskosti

Po tomto popisu událostí se zdá, že je vše víceméně jasné. Je však třeba říci něco víc o tom, proč se Ježíš rozhodl zahubit vepře. Poslední dva verše jsou velmi překvapivé a myslím, že nás vybízejí k dalšímu přemýšlení: „Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných“ (Matouš 8:33). Nepíše se tam „i to o těch vepřích“, ale „i to o těch démonizovaných“. Jinými slovy, stavěli do popředí vysvobození, osvobození, svobodu a uzdravení. „A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území“ (Matouš 8:34).

SOUVISEJÍCÍ – Pomáhá mi stres růst ve svatosti, nebo mě vede do hříchu?

V této pohanské oblasti se tedy Ježíšovou mocí náhle staly dvě úžasné věci. Zaprvé, dva démonizovaní muži byli vysvobozeni a byla jim navrácena lidskost. Je třeba pamatovat, že možná byli ženatí a měli děti. Jejich životy byly zničené a možná i jejich rodinné vztahy byly zničené. Nevíme. Nyní se ale jejich vztahy obnovily. Vrátila se jim lidskost.

Odmítnutý Zachránce

Druhou úžasnou událostí bylo zničení velkého stáda vepřů. Vzpomněl jsem si na jinou situaci v Bibli, kdy se Satan pokoušel vyjednávat s Bohem – jmenovitě v prvních dvou kapitolách knihy Jób. Satan žádá o svolení trápit Jóba a Bůh mu ho dává, což se později ukáže být zkouškou Jóbovy věrnosti Bohu. Job stál před rozhodnutím: milovat Boha a důvěřovat mu, nebo více milovat svůj majetek, rodinu a zdraví a proklínat Boha, že mu to všechno vzal. Jinými slovy, Bůh použil Satana, aby Joba vyzkoušel.

Myslím, že v tomto příběhu se děje víceméně totéž: Ježíš přichází do pohanského světa. Zvítězí nad ďáblem. Vysvobodí vězně. Představuje se jako velký zachránce, který může dát život a naději. Zároveň však určité lidi připraví o stádo vepřů – jejich obživu, jejich majetek. Dává jim na výběr: bohatství, nebo láska, peníze, nebo Ježíš, lidská moc, nebo Boží moc. To znamená: Ježíšova moc a milost, která dává život a naději, nebo láska k majetku a bohatství, které lze díky vepřům získat. A k našemu úžasu prosí Ježíše, dárce života i naděje a toho, kdo vítězí nad ďáblem, aby opustil jejich zemi.

Z tohoto příběhu plyne podle mě několik ponaučení.

 • Ježíš je Syn Boží.
 • Ježíš má moc nad nečistými duchy.
 • Ježíš má moc propustit zajatce na svobodu a dává naději lidem bez naděje, dokonce i pohanům.
 • Ježíš však vyžaduje rozhodnutí: milovat jej a jeho spásu, nebo milovat bohatství a majetek – tedy vaše vepře. Tito lidé v této zkoušce selhali. Věřím, že Matouš tento příběh zaznamenal, abychom v této zkoušce neselhali.

Tento podcast vznikl ve spolupráci s Desiring God.

Zdroj: blog.didasko.cz Datum: 6. května 2022 Foto: CC Search – John Piper

Tags: ,,,,,,

2 Komentáře

 1. Legion zloby v moře hlubinách
  Kdo nás to vede ztráty nad propast?
  Odejdi od nás – probouzíš v nás strach –
  my chceme vepře pást.

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Matouš 12:43
  Když pak nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy, hledaje odpočinutí, ale nenalézá.

  Je to dobře napsané, ale možná s malými nepřesnostmi. Nepochybně, nečistí duchové škodí člověku, ale Bohem jim určené prostředí až do jejich soudu, je voda. Proto prostřednictvím nečistých vepřů se dostali zpět do vody – do vymezeného prostředí. A lidé se neradi zbavují „nečisté“ obživy, nečistého způsobu života.

  Životní studium bible od Witnesse Lee nabízí věrohodné výklady.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář