Byl Ježíš chudý? Byl Ježíš bohatý?

Lišky mají nory a nebeské ptactvo hnízda, ale Syn člověka nemá kam by hlavu složil (Lukáš 9,58). Na seminářích o fundraisingu, které jsem vedl v mnoha zemích, vyvolává tato otázka největší nadšení a dokonce i hádky. Chceme vědět, jak Ježíš žil, a co to znamená pro nás dnes. Prozkoumejme však důkazy. Byl Ježíš bohatý? Pokud ano, jak bohatý? Nebo jak chudý? Zde je několik vodítek k pochopení. 

Někteří otcové rané církve se chtěli podobat Ježíšovi a stali se poustevníky na poušti. Nic nevlastnili, neměli žádné zaměstnání a dny trávili rozjímáním a někdy i kázáním. Naproti tomu v průběhu církevních dějin mnoho lidí, kteří nebyli poustevníky, považovalo bohatství za znamení Božího požehnání.

Byl Ježíš chudý? Byl Ježíš bohatý?

Ježíšovi rodiče

Josef a Marie představili své dítě, Ježíše, v chrámu se dvěma hrdličkami (Lk 2,24). Protože si nemohli dovolit beránka, bylo možné přinést i hrdličky (3. Mojžíšova 12,8).

Když o dva roky později mudrci navštívili Josefa a Marii, přišli do „domu“ v Betlémě (Mt 2,11) – nikoli do chléva. Zlepšila se jejich ekonomická situace?

V Nazaretu se Josef živil jako tesař (Mt 13,55). Vzhledem k tomu, že Nazaret byl vzdálen jen hodinu chůze od římského letoviska Seforis, Josef si pravděpodobně udržoval zaměstnání v tomto stále rozestavěném městě.

Sám Ježíš

Ačkoli neměl zaručené ubytování na každou noc (Lk 9,58), nezdá se, že by Ježíš žil na ulici. V Janovi 1,39 dva zvědaví následovníci „přišli a viděli, kde [Ježíš] přebývá…“.

Vlastnil Ježíš nějaký majetek? Matouš 4,13 říká, že se „usadil v Kafarnaum“. Slovo kataoikeo by mohlo znamenat vlastnictví domu. Pravděpodobnější je, že se Ježíš usadil v domě Petrovy tchyně v Kafarnaum (Mk 1,29 a 35).

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Ježíš a jeho dvanáct učedníků měli pokladničku (Jan 12,6 a 13,29). Peníze do pokladničky věnovalo mnoho žen, kterých se Ježíšova služba dotkla (L 8,1-3).

Ježíš byl kritizován za to, že jí a pije s hříšníky (L 15,2). Na rozdíl od Jana Křtitele nežil jako poustevník na poušti.

Římští vojáci při ukřižování neroztrhali Ježíšovo jemně tkané roucho, ale losovali o něj – což znamenalo, že bylo drahé (Jan 19,23-24).

Ježíš se ztotožnil s chudými – ti k němu rádi přicházeli. „Ježíšův životní styl není životem člověka v uzavřené komunitě nebo ve firemní kanceláři,“ říká Timothy Johnson, profesor Nového zákona na Emory University v Atlantě. Johnson říká, že „bohatý Ježíš“ je zkreslením historie.

Ve 2. Korintským 8,9 se píše: „Ačkoli byl bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy skrze jeho chudobu zbohatli.“ V tomto případě se jedná o chudého Ježíše. Ježíš se jistě stal chudým tím, že opustil mnohostranné bohatství svého božství a přebýval jako člověk na planetě Zemi. Díky Jeho duchovní chudobě (příchodu na zem a smrti za nás) se v Něm stáváme duchovně bohatými. Tento verš však není o materiálním bohatství.

Ježíšovo učení

Ačkoli Ježíš nikdy neodsuzoval bohaté lidi za to, že jsou bohatí, učil, že bohatství se nesmí stát modlou. Bohatému mladíkovi řekl, aby všechno prodal a dal chudým (Mt 19,16-22). Protože jeho život byl v souladu s jeho učením, Ježíš musel žít skromně a štědře.

Byl tedy Ježíš chudý, nebo bohatý? Jaký je váš názor? A proč nás to tak zajímá?

Učitelé evangelia prosperity potřebují bohatého Ježíše, aby dokázali, že Bůh chce, aby jeho následovníci byli bohatí. Zastánci chudých dávají přednost chudému Ježíši. Debata bude pokračovat! Ale místo vynucování odpovědi ano nebo ne na otázku, zda byl Ježíš bohatý, co takhle tento závěr:

Ježíš si zajistil dostatek finančních prostředků, aby mohl naplnit své poslání od Boha.

Byl Ježíš bohatý? To je vzor, který můžeme následovat. Získejme dostatek prostředků z tohoto světa, abychom mohli uskutečnit povolání, které Bůh každému z nás jedinečným způsobem udělil. Pro některé to vyžaduje bohatství. Pro jiné ne tolik.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Scott Morton Zdroj: ChurchLeaders.com Datum: 2. února 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,

3 Komentáře

 1. Ježíš hovoří o „nespravedlivém mamonu“ (L 16:9.11), takže asi těžko nějaký majetek kromě šatstva vlastnil. To by mu jeho protivníci z řad zákoníků, farizeů a herodiánů ihned předhodili, aby tím ospravedlnili své vlastní milování peněz (L 16:14).

  Materiální prosperita neznamená prosperitu Božího království. Obvykle stojí obě tyto prosperity proti sobě. Materiální dostatek totiž ukolébává lidi ve falešné sebejistotě a odvádí je od Božího království:

  “ Řekl jim: „Mějte se na pozoru a střezte se před každou CHAMTIVOSTÍ, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.“ (L 12:15)

  „Řekl: ,Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby.
  A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.`
  Bůh mu však řekl: ,Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?“` (L 12:18-20)

  „Zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a SVOD BOHATSTVÍ slovo dusí, a tak se stává neplodným.“ (Mt 13:22)

  Je proto skandální, pokud nějaký křesťan glorifikuje materiální prosperitu, která je na chamtivosti (πλεονεξία = dosl. : „více mít“ ) vlastní nebo chamtivosti na zůstavitelů většinou založena.

  Odpověď
 2. „Ačkoli Ježíš nikdy neodsuzoval bohaté lidi za to, že jsou bohatí…“

  Ježíš říká: „“Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.“ (L 6:20)

  Neříká: „Blaze vám bohatým.“ Naopak říká:

  „Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.“ (L 6:24)

  Usilováním o bohatství se tedy člověk dostává pod Ježíšovo běda, poněvadž bohatí si daleko častěji než chudí myslí, že Boha nepotřebují a proto nehledají jeho království.

  Je „běda“ odsouzením nebo jen varováním? Na to si musí každý odpovědět sám, poněvadž před Bohem se bude zodpovídat sám za sebe.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář