Denní zamyšlení

Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost! Ž 40,12 Sám Bůh pokoje nechť vás cele…

Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh. Ex 6,7 Hleďte, jak velikou lásku…

Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého…