Sekce:Komentáře

Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej (Daniel 1:1). Babylon obléhá Jeruzalém, ale…

Dostal jsem dopis s následující prosbou: V minulém sejití v našem sboru jsem slyšela v kázání  o sebevraždě toto: Bratr, který mluvil, řekl,…

Na našich slovech vskutku záleží. Ať si to uvědomujeme nebo ne, ať to uznáváme nebo ne, naše slova lidi hluboce zasahují –…

Ve dnech, kdy píšu tento článek, se vyhrotila situace na mnoha amerických campusech. Nemohl jsem si nevzpomenout na svůj pobyt ve Spojených…

Jób 19:23-27 … Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány! Já vím, že můj Vykupitel…