David Floryk / Co počít s konspiračními teoriemi

Revue pro teologii a duchovní život SALVE věnovalo jedno své číslo (3/2022) fenoménu konspirace. Se zvědavostí jsem se do něj pustil. Ne že bych očekával, že se konečně dozvím, „jak to doopravdy je“, ale zajímalo mne, jak o konspiračním myšlení obecně i o některých konspiračních teoriích konkrétně (které zejména v souvislosti s covidovou hysterií a s událostmi kolem presidenta Trumpa vyhřezly do veřejného prostoru více, než bývá obvyklé) smýšlejí lidé tak či onak inspirovaní křesťanským pohledem na svět. 

Konspirační myšlení jako odmítnutí chaosu a náhody

Texty vesměs chápou konspirační teorie jako „bizarní a těžko uvěřitelné“ interpretace světa, snažící se odhalit, co se odehrává za oponou dějin a kdo určuje, jakým směrem se bude příběh vyvíjet. Na snaze porozumět světu a jeho pohybu není samo o sobě nic špatného. Problém nastává, pokud interpretace neodpovídá realitě, zejména tehdy, když „hybatel“ dění či jeho motivace jsou nesprávně identifikovány. Tehdy se teorie mohou stát nebezpečnými. Proč? Nepravdivé teorie svým neadekvátním výkladem nepřehlednou realitu ještě více zatemňují, navíc ji deformují, když chybně identifikují viníky – a tím vytvářejí obraz nepřítele, což je pro společnost vždy škodlivé. Takové teorie často pracují se strachem, což nebývá moudrý rádce. Navíc, v prostředí, syceném konspiračním myšlením, může „kolektivní trauma“ snadno vést až k legitimizaci metod (myslí se především násilí), které by za normální situace byly nemyslitelné, ale zápas s odhalenými „spiklenci“ je v myslích zastánců dané teorie ospravedlňuje… 

SOUVISEJÍCÍDavid Floryk / Křesťané by měli surogátní mateřství zcela odmítnout, naléhá Katy Faustová

Dobrá, chápu, čeho se zde kritikové obávají a tyto obavy do značné míry sdílím, v tomto ohledu je pokus o uchopení fenoménu „konspiracionismů“ a jejich společenské dynamiky smysluplný. Pokud jde o konspirační myšlení jako takové, lze nalézt v textech i několik dalších trefných postřehů. 

Především, určitě není užitečné označovat každou názorovou neshodu konspirační nálepkou. Zkušenost s převzetím nespolehlivých či zavádějících informací má snad každý z nás, proto je na místě zdrženlivost a určitá pokora. Ani pověry a předsudky, ani záměrné lži, ani snaha hledat jednodušší alternativní vysvětlení těch či oněch událostí či jevů, nic z toho ještě není samo o sobě konspirací! Dbejme na respektování svobody projevu, dávejme pozor na férovost diskuse, zahánění oponenta do kouta či jeho umlčování není diskusí, naopak u něj může „konspirační“ optiku jen posílit! Navíc, bude-li se nálepka „konspirační teorie“ dávat automaticky všemu, co se odchyluje od mainstreamu, situace se nezpřehlední, naopak nálepka ztratí smysl.  

SOUVISEJÍCÍ – David Floryk / Hrajte drejdl – a děkujte Bohu!

Stejně tak může být docela dobře možné, že příklon ke konspiračnímu smýšlení je v mnoha případech reakcí na současný zesilující se diskurz viny, sebemrskačství a historického revizionismu. Ekonomická, migrační, klimatická i covidová krize, každá z nich svým způsobem, totiž klade zásadní otázku po zdroji zla ve světě. Kdo za to může? My, odpovídal mainstream, my všichni, my sami jsme stvořili nespravedlivý systém, utlačujeme druhé, devastujeme planetu… Nikoliv, reagují „konspirativní teoretici“, odmítáme nést vinu, kterou jsme nezpůsobili, vinu za zločiny mocných, ziskuchtivost korporací, zkorumpovanost politiků, machinace spiklenců… V tomto smyslu by tedy příklon ke konspiračnímu myšlení bylo možno chápat jako jakési kolektivní odmítnutí historické viny, kterou v posledních letech uvaluje na Západní civilizaci progresivistická levice.

A do třetice, ano, stejně tak je možné, že za „konspiračním“ myšlením se často skrývá jakási podvědomá snaha popřít chaos a nahodilost, zpřehlednit nesmírně složité a komplexní společenské jevy současnosti, nesené nespočetným množstvím vzájemně překrývajících se aktérů a motivací, a dosadit je do tradičních schémat boje dobra proti zlu, odhalit „kdo je kdo“ – a tak dát světu opět smysl. Nu, nemyslím, že by tato psychologizace vystihovala celou pravdu o původu spikleneckých teorií, nicméně opět, je docela dobře možné, že pochopitelná lidská potřeba morálního rámce, který by dnešnímu na hlavu postavenému světu vracel úběžníky dobra a zla, skutečně může stát v pozadí oni podivné náklonnosti řady dnešních „obyčejných“ lidí těmto teoriím naslouchat…

Nebo konspirační myšlení jako patologie?

Kdyby zůstalo jen u těchto a podobných varování, jen u snahy odhalit a pojmenovat mnoho „pokřivených zkratek“ i v křesťanském myšlení – neměl bych dále co namítat. Avšak editorial celého čísla jaksi předběhl texty, které měl uvádět, a hned v úvodu nabídl závěr: veškeré konspirační myšlení je patologické, je to nezdravý extrém, který má být „zdravým křesťanstvím“ odmítnut – a to prý proto, že „svět i lidstvo jsou principiálně dobří a naše aktivní spoluúčast na budování Božího království nebude žádnými pekelnými mocnostmi přemožena“.

Musím říci, že takový rychlý soud jsem skutečně nečekal. Samosebou, fantasmagorie typu démonických mimozemšťanů či sionských mudrců je třeba odmítnout. Ale tím přece není zdaleka vše vyřešeno! Varování před úskalími konspiračního myšlení beru vážně, přesto však se domnívám, že pozorný čtenář Bible může z tématu vytěžit ještě víc.  

SOUVISEJÍCÍ – David Floryk / Přidáte se k Adventnímu spiknutí?

Není pochyb, že biblický pohled na vyvrcholení lidských dějin je optimistický a plný naděje. Počítá totiž s návratem Krále, se znovunastolením Boží vlády nad porušeným stvořením, vyhlíží novou zemi a nové nebe, kde bolesti již nebude a sám Stvořitel setře svým dětem každou slzu z očí. Všechna dobrá očekávání budou naplněna, každý dostane, po čem doopravdy toužil. O konečném vítězství tedy není pochyb.

To však je až poslední dějství celého dramatu, v těch předcházejících dějstvích platí, že „svět ve zlém leží“, neboť vinou lidí je vydán do rukou svévolného „Vládce tohoto světa“, který stále v mnoha podobách a převlecích přichází, aby „kradl, zabíjel a ničil“. Nejsem jist, že „svět i lidstvo jsou principiálně dobří“, naopak sdílím naději, že „žádnými pekelnými mocnostmi přemoženo“ nebude Boží království a ti, kteří do rukou Krále složili své životy, což ovšem neznamená, že budou uchráněni utrpení, bolestí a smrti.  

Dějiny jsou dějinami konspirací

Bible přece moc dobře ví o tom, že globální spiknutí proti Božímu království existuje, a to už od Ráje, kdy ďábel v převleku (zakonspirován!) vytáhl svou „fejkňůs“… Bible počítá s tím, že národy běsní, mocní a bohatí konspirují, kují pikle, povstávají a srocují se (Sk 4,26). Proč? Aby se zbavili Boží vlády, odhodili jeho řády (Ž 2), změnili „časy, doby i práva“ (Dan 7,25), zařídili si svět bez Něj po svém. 

A nejen Bible, ale i historie dosvědčuje, že se to skutečně děje, že bohatí chtějí víc bohatství a mocní ještě víc moci. Dějiny jsou plné zrad a spiknutí (odhalených, i těch dokonaných), plné zákulisních jednání, tajných dohod, převratů a revolucí – a ty se bez důkladných konspirací provést nedají. Ostatně, každý moderní stát (včetně našeho) má své diplomaty, kteří skryti zrakům veřejnosti vyjednávají v zájmu státu, i svou „tajnou službu“, která má „konspiraci“ přímo v popisu práce… 

Dnes je například již veřejným tajemstvím, co se za komunismu úzkostlivě tajilo. Vůdce ruských bolševiků Lenin pobýval po úspěšné únorové revoluci v roce 1917, která svrhla cara, v exilu ve Švýcarsku, domů se neodvážil. Byla to německá tajná služba, která Lenina a jeho revolucionáře na jaře 1917 propašovala v zamčeném vagóně přes válčící Evropu do Petrohradu. Cílem bylo pomoci bolševikům převzít moc, aby následně – jak Lenin sliboval – uzavřeli separátní mír a ukončili účast Ruska ve válce proti Německu. Odhaduje se, že Německo tehdy poskytlo bolševikům podporu až 300 milionů zlatých marek… Hle, konspirace par excellance! Císař Vilém – s trochou nadsázky – zaplatil Leninovi revoluci! Myslím, že tenhle konspirační případ je docela ilustrativní. Dosáhli spiklenci svého cíle? Ano, Rusko se skutečně po „VŘSR“ z východní fronty stáhlo, ale všichni víme, jakou katastrofou bolševická revoluce byla a k čemu vedla. Neplatí spíše ponaučení, že žádný lidský plán se nikdy zcela nevydaří?

Proč nás to tak irituje?

Co nás tedy na fenoménu „konspiračních teorií“ tak popuzuje, proč je dnes jakákoliv zmínka o „spiknutí“ ve slušné společnosti tabu? Máme za to, že „dnes“ se to již neděje? Že „nám“ se to stát nemůže? Dneska už tajné služby za kulisami neintrikují? Moc nekorumpuje, bohatství nesvádí, politici nelžou, byznys nepodvádí, media píšou čistou pravdu, elity nikým nepohrdají, všichni se milujeme? A jediný problém je Putin a jeho trollové? Takhle vidíme náš svět? Pokud ano, tak růžové brýle rychle dolů! Vždyť pokud si zakážeme o potenciálním nebezpečí možných konspirací proti lidské svobodě byť jen uvažovat, můžeme se stát slepými vůči skutečným hrozbám. A to si pište, že tu jsou!

Svět není bezpečné místo

Myslím, že žádná konspirační teorie nemůže nabídnout konečné „vysvětlení“ situace dnešního světa, tak jednoduché to věru není. Nicméně jsem přesvědčen, že mnozí se přesto konspirovat pokoušejí (tedy: využít skrytě, za kulisami, mimo světla ramp, svého vlivu, peněz a moci, aby se věci vyvíjely v jejich prospěch, podle jejich plánů). Že nás dějiny učí, že žádný lidský plán nevyjde na 100%, je podle mého pravda, ale mnozí to přesto zkoušejí. Vždyť to vidíme kolem sebe, jak globální korporace a nadnárodní instituce silou svých peněz a vlivu vnucují svou agendu celým státům. Že bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. Ti, co mají moc a bohatství, prostě chrání svoje – častokrát vzájemně protikladné – zájmy. Nic nového pod sluncem! 

To, čeho jsme dnes svědky, není ani tak globální spiknutí, ale spíše globální synergie mnoha rozmanitých sil, jež není naplánována ani centrálně řízena. Je to zkrátka synergie hříšných motivů, pošahaných idejí a silných politických a byznysových zájmů. Možná, že nemají ani společný motiv – každá z tisíců těchto „soft konspirací“ sleduje svůj vlastní cíl – vzájemně si vyhovět, navzájem si neškodit, všichni na tom vydělat. Jejich metody se však velmi podobají – potlačování demokratického řádu jako neefektivního, popírání pravo-levého ideového střetu jako zastaralého, diktatura expertů, expanze „nevládek“, zbožštění vědy a fascinace technologiemi, primát emocí nad rozumem – a vedou neomylně k podobným důsledkům, jako je oslabování svobody, pohrdání lidskou přirozeností, podlamování přirozených institucí, jež svobodu chrání (rodina, víra, národ, stát, svobodný trh)… 

Co říci závěrem? Ne, opravdu se nemusíme žádných smyšlených konspiračních teorií, ale ani skutečných spiklenců bát – ale současně před jejich konspiračními rejdy proti Božím řádům nezavírejme oči! „Když se věci správně pojmenují, hned je jasné, oč jde“, radí v listě Efezským apoštol Pavel. Na místě není ani hysterie, ani naivita. Na místě je odvážná důvěra! 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je publicista Datum: 19. května 2023 Foto:

Tags: ,,,

23 Komentáře

 1. Arnošt Kobylka

  Nechci psát příliš dlouhou odpověď. Ale obsah článku je velký, zmatený a motá trochu jedno s druhým.

  Opravdu, v dějinách existovaly mnohá úspěšná a neúspěšná spiknutí (konspirace), třeba Kristovo ukřižování, nebo vražda sv. Václava. V dějinách moci se děli stále, zachycené je má třeba ještě v knize Ester, kde Mordochaj odhalí spiknutí strážců proti Xerxovi, ale i celá plánovaná Hamanova genocida je spiknutí. Nakonec i naše teorie usmíření, ať už teorie výkupného, nebo i teorie zástupné oběti stojí na určité Boží konspiraci vůči ďáblovi, že si vezme jeho Syna a nechá ho zabít. (Tedy konspirace to byla dokonalá a k tomu férová: Nechal mu před očima všechna proroctví, z nichž to vyplývalo, a přesto se ďábel neudržel.)

  Nicméně v současnosti je třeba rozlišovat různé věci: Skutečné konspirační aktivity, kam patří určitě vlivové operace ruských tajných služeb, využívání příliš ambiciózních a často na korunu krátkých osobností, lidí zahořklých odmítnutých. Podobně šíření všemožných zpráv skrze divno-weby o stejné věci, aby se v tom jednak člověk utopil a dále aby mohl zvolit „svojí verzi“ a tou mlátit ty, kteří si vybrali „jinou verzi“.

  Vedle toho jsou zde různé zájmové skupiny, které lobbují a usilují o svůj prospěch. Ti se spojují s politiky, protože politika a mediální zvláště stojí spoustu peněz. Proto jednou nepochopitelně projde nulová spotřební daň na víno, jindy „někdo“ usiluje o snížení daní z loterií. Opatření, která se nám mohou zdát nesmyslná (třeba aby automobilky podporovaly elektromobilitu, nebo zpřísnění emisí) se jejich managerům mohou zdát jako ten pravý impuls pro zamíchání s trhem a porážku konkurence. Čili ne vždy musíme toto „zdravým rozumem“ správně číst. Korporace se vůbec chovají na trhu často obtížně uchopitelně, ale často je v tom nějaká naděje na jiné rozdělení zisků, když totéž bude muset plnit konkurent.

  Dále jsou zde různé, často protichůdné ideologie, které mají tendence vytvářet ve společnosti štěpné linie. Oproti minulosti se tyto ideologie kvůli médiím a kvůli hlouposti a povrchnosti nás voličů oproti minulosti velmi zjednodušili. Kdysi zde musel být složitý marxismus pro dělnické strany, teorie hodnot agrárního venkova pro agrárníky, křesťanský konzervativismus ohlížející se po trůnu a oltáři a vedle něj křesťanská demokracie vážící si diskuse různých skupin a snažící se obhájit křesťanské hodnoty. I Mein Kampf byl ještě kniha – zvrhlá, zlá – ale aspoň kniha.

  Dnes naštvaný volič chce heslo a oběť, tam degenerovaly ideologie. Můžou za to – nepřizpůsobiví, dostávají dávky. Můžou za to důchodci – moc si nárokují. Můžou za to liberálové z Prahy a velkých měst, nechce se jim dělat jako nám u ponku. Můžou za to strejcové od ponku, a traktoristi v politice, kteří bránili rozvoji středního školství, aby všichni byly stejně blbí jako oni. Můžou za to maminky, že zůstávají dlouho doma a nejdou makat, a my musíme platit na ně a jejich haranty, co řvou v hospodě. Můžou za to Ukrajinci, kdyby hezky kapitulovali, tak by byl mír a my se zase měli dobře. Můžou za to Němci, že nám kradou naši elektřinu. Můžou za to homosexuálové, že se nám rozbíjejí rodiny. Můžou za to konzervy, že nechápou, že je jedno, kdo se má rád.

  Ve všem by se dal najít střípek pravdy ale daleko víc podnětů k diskusi. Ale o tu ideologiím nejde, jde jim urvat svůj díl společnosti a svoji pravdu posadit na trůn PRAVDY. Ale ideologie nejsou konspirace. Ideologie jsou schůdky k moci, ale jsou v podstatě průhledné.

  V demokratické společnosti mají skutečné konspirace jeden problém. Lež má krátké nohy. A většinou se proflákne dříve, než skončí utajování dokumentů. A ne všechna media spolupracují s vládou, a když s touto, tak ne s tou další. Platí co řekl snad Lincoln: Můžete některé lidi klamat po celou dobu, všechny lidi klamat po určitou dobu, ale nemůžete klamat všechny lidi po celou dobu. Čili představy, že třeba USA stojí za světovým spiknutím jsou strašně směšné. USA je kotel kde se politicky míchají prezidenti, politici, soudci, sponzoři, silové a tajné služby a vzniká z toho často dort pejska a kočičky, politická vůle velmoci, která ale moc neví co to je být velmocí, chvíli něco zachraňuje, jinde prosazuje a dohromady to nemá moc hlavu a patu. A do toho zasáhnou voliči, kteří často volí s pohledem k nějaké lokální, iracionální věci ve volebním systému z konce 18. století (protože nikdo nemá dost odvahy a moci to předělat). Něco mohl zakamuflovat jeden prezident a další to nechce vytahovat. Něco ukryly na čas tajné služby, ale po pár letech se to stejně ví. Ale to není nějaká konspirace USA. To je jen americká „kultura“. A k té kultuře patří žel i malá opatrnost a malý dohled nad iniciativou a penězi a tak se třeba podaří miliardy promrhat v Afganistánu a předat je Talibánu. A sorry-politika, čili vymlouvací omlouvání se politiků.

  Existuje jedna konspirace o patro výše, v ponebesí. Ale lidé ve světě o ni nevědí a křesťané na ni zapomínají. Tam ďábel a jeho sluhové konspirují a využívají pozemské vládce, kteří jim to náchylností ke zlu a pýše dovolí (zde je výhoda střídání vládců v demokracii), a využívají národy, lidi, kmeny, firmy, ideologie, … Proto někdy zlo na zemi vypadá tak nechutně logické. Skončí Covid a začne válka na Ukrajině. Abychom se ani nemohli otřepat. Skončí první válka v Zálivu a vznikne spoustu nových protikřesťanských (v jejich pojetí protievropských a protiamerických) islamistických organizací a buněk. Jedno zlo je zahnáno a jinde na světě se objeví hned nové. Lidé si říkají: To snad vymýšlí nějaký Bilderberg. Ne, to vymýšlí Satan.

  Ale naděje víry je, že to tady nakonec přijde rozsoudit Kristus a v jeho světle porozumíme konspiracím, ideologiím, hajzlíkům, zlu na zemi i zlu v podnebesí. A do té doby máme konat dobro a být nástroji pokoje, co je na nás.

  Odpověď
 2. Tak to je opravdu zajímavý komentář, který po přečtení prvních řádků rozhodně neodradí, ale zcela naopak, jeho pozorné přečtení rozhodně nebude ztrátou času. Je v něm potvrzena skutečnost, do jakého předpovězeného stavu se dostává svět, v němž má samozřejmě stále hlavní a konečné slovo Bůh, ale stejně tak je neoddiskutovatelná Bohem povolená a řízená aktivita Satana. Je tragikomické, jak politici slibují, aby vzápětí své sliby a vize popřeli, neboť ve skutečnosti nikdo nemůže vědět, co bude zítra. Tento svět ale samozřejmě musí z něčeho vycházet a někam směřovat. Kamenem úrazu však je, že nesměřuje k Bohu, ale od Boha. Ano, když se věci správně pojmenují, je jasné oč jde. Nebo také: jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Těmito „jasnými“ pojmenováními a signály je na naší politické scéně natolik jasno, že musela zasáhnout cenzura, aby bylo jasno, co je pravda a co není.

  V této souvislosti mě inspiruje pobídka z jiného komentáře k modlení a zdůraznění jeho vlastní důležitosti. Tedy, pokud se věci správně pojmenují … Pokud ve skrytu duše víme, že se modlíme účelově a obrazně způsobem, aby násobením dva krát dvě bylo výsledkem pět, tak je nanejvýše pravděpodobné, že naší prosbu Bůh nevyslyší a násobilku „neopraví“. A pokud by opravil, pak by se svět nepochybně otočil „vzhůru nohama“. V podobném principu – samozřejmě ale bez modlení – však tento svět uvažuje a také tomu současný stav nasvědčuje. Ne, pokud žijeme v naivní představě, že k uzdravení tohoto nemocného světa použijeme jako medicínu pokřivenou násobilku, čímž ne Bůh, ale my, svážeme Satana řetězem, v první řadě lžeme sami sobě a dostáváme se do přímého konfliktu s Božími zákony.

  Odpověď
 3. Tento svět leží ve zlém,jeho bohem je ďábel,který je otcem lži, vrahem a zlodějem. Chce zničit lidi a tento svět. Přečtěte si něco o plánech OSN, WHO, Světového obchodního fóra. Skrze působení neziskových organizací a zákonů vydaných vládami v jednotlivých zemích, chtějí zavést manželství pro všechny, zvrácenou sexuální výchovu pro děti ve školkách a školách, změnu pohlaví, zelenou ideologii, zrušení hotovosti, cenzuru a další. Vše se připravuje na nový světový řád a příchod antikrista. Pán Ježíš však tento svět a toho zlého přemohl. On je naší jedinou nadějí a záchranou. On nás nabádá, abychom byli solí a světlem, abychom žili svatě podle Božího slova, zvěstovali Boží království a jednou, až se to po nás bude chtít, nepoklekli před šelmou. Kéž nám Bůh dá milost.

  Odpověď
 4. Časopis Salve vydávají dominikáni, kteří jsou prounijní. Tím pádem to, co je v souladu s politikou EU není dezinformace. Kritické postoje vůči EU bývají zahrnuty do škatulky – dezinformace. Kdo nesouhlasil s očkováním proti covidu byl označen jako dezinformátor. Dnes víme, že právě opačná strana, kterou podporovali různí odborníci, se dopouštěla dezinformací, jejichž účelem bylo co nejvíce lidí naočkovat. Nešlo o zdraví lidí, ale o obchod se zdravím lidí ve prospěch farmaceutických firem. Z toho je patrné, že dezinformace jsou zneužívány pro to, aby byli občané obelháni vládnoucími elitami. O dezinformacích je možno mluvit obecně, ale právě na příkladu covidu máme dúkaz té špinavé politiky.

  Odpověď
 5. Dobrý den a Boží požehnání všem, zvláště autorovi článku se kterým se dobře známe. Tzv. konspiraci vidím v Bibli i ve světě kolem nás velmi hlouboko do králičí nory a velmi vysoko přes vlády států, velmocí, korporací, organizací, přes WHO, OSN, H. Kissingera, K. Schwaba, Black rock, rody iluminátů až k samotnému satanovi a jeho andělům. Bůh je nad tím vším a vše řídí jeho prozřetelnost. Podle Žalmu 2. se jim všem Panovník vysmívá, jsou mu k smíchu a jednou je ve svém rozlícení naplní děsem. Jsem o rozsahu tohoto všeho přesvědčen mnohem více než bratr David Floryk. Přesto ti Davide děkuji, že jsi se nebál napsat to co vidíš. Že svět není přátelské místo k životu a že Bůh bude oslaven mimo jiné i tím, jak skrze pronásledování pročistí svou Církev, aby byla bez poskvrny a vrásky. Pan Ježíš se nevrátí do ráje a prosperity, nýbrž přijde na zemi zcela zpustošenou a zdevastovanou, aby zachránil svůj lid a uvedl přeživší do tisíciletého království. Mějte se všichni moc dobře.

  Odpověď
 6. Arnošt Kobylka

  Moc se mi líbila přednáška na Sympoziu AC o proměně politických náhledů letničních v historii a o víře v různé konspirace.
  Co si pamatuji tak tam přibližně zaznělo:

  „Někdy v 80.-90. letech se věřilo, že ve sklepení budov EK je počítač zvaný Šelma. Dnes ho má asi nějaký úředník EK ve svém mobilu.“
  Tak je to s mnohými konspiracemi…

  Doporučuji jako očkování proti bláznivým falešným názorům si tento příspěvek od David J. Courey z teologického setkání pastorů AC na VOŠMT v roce 2019 pustit:
  https://www.youtube.com/watch?v=McmYcdx7n-8

  Odpověď
 7. Je úsměvné, spíše však tristní, pokud se křesťané připojují k tirádám tohoto světa proti tzv. konspiračním teoriím. Zřejmě si dostatečně neuvědomují, že jejich víra je založena také na svého druhu konspirační teorii, že se ďábel se svými anděly spiknul proti Boží vládě, kterou se snaží všude všemožně podvracet.

  Odpověď
 8. Dobrý den. Ten počítač tam skutečně byl (je). Šelma mu říkali sami Bruselští úředníci. Že jde elektronika technicky kupředu a data se ukládají a zálohují na (možná) menších nosičích s tím přece nesouvisí… I když tak ohromné množství dat potřebuje obrovskou serverovnu.

  Odpověď
 9. Jestli jsem autora správně pochopil, jeho stanovisko ke konspiračním teoriím je takové, že některé z nich je nutné pro jejich zjevnou naivitu odmítnout, ale bylo by chybou odmítnout všechny – některé z nich jsou podle něj pravdivé. Jako příklad uvádí tajné financování Leninovy bolševické revoluce v Rusku německou vládou. To je sice skutečnost, ale v daném případě se o žádnou konspiraci nejednalo. Šlo o prastarý válečnický trik, který lze popsat heslem: Rozděl a panuj. Němci potřebovali, aby se Rusové mezi sebou rozhádali a proto Lenina podpořili. Nelze však říci že německý císař Vilém a Lenin měli stejný cíl, na němž se tajně domluvili. Spíše lze říci, že císař Vilém chtěl tehdy bezvýznamného Lenina použít pro své vlastní cíle a vůbec se nenadál, že ten přeroste všem přes hlavu a zničí politický systém, který císař Vilém chtěl udržet. Nepočítal s tím, že Lenin je sprostý terorista bez morálních zábran. Více zde: https://www.idnes.cz/technet/vojenstvi/lenin-spion-zatykac-vrsr.A171106_134615_vojenstvi_kuz

  Konspirační teorie (spiklenecká teorie) jsou taková vysvětlení události nebo situace, která se odvolávají na spiknutí mocných skupin, často s politickou motivací, i když podle některých zdrojů jsou pravděpodobnější jiná vysvětlení. Často jim silně věří pachatelé teroristických útoků a jako ospravedlnění je používali Timothy McVeigh a Anders Breivik, stejně jako vlády nacistického Německa, Sovětského svazu a Turecka. Popírání nemoci AIDS vládou Jihoafrické republiky, motivované konspiračními teoriemi, způsobilo podle odhadů 330 000 úmrtí na AIDS. QAnon a popírání výsledků prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2020 vedlo v roce 2021 k útoku na Kapitol Spojených států, zatímco víra v konspirační teorie o geneticky modifikovaných potravinách vedla vládu Zambie k odmítnutí potravinové pomoci během hladomoru, v době, kdy v zemi trpěly hladem 3 miliony lidí.

  Principy konspiračních teorií:
  – Nic se neděje náhodně. Příčinou významných událostí nemůže být náhoda.
  – Zdání klame. Spiklenci důmyslně zakrývají svou identitu nebo činnost.
  – Všechno souvisí se vším. Skryté souvislosti lze odhalit propojením zdánlivě nesouvisejících informací.

  Psychologie konspirační teorie:
  – vysvětluje, proč existuje zlo a proč se děje i dobrým lidem;
  – nabízí jednoduché vysvětlení komplikovaných problémů;
  – dává pocit kontroly nad věcí, nadřazenosti vůči ostatním a jistoty
  Konspirační teorie pomáhají utvrzovat ego držitele, protože je v rámci společnosti výjimečný, „ten, kdo to prokoukl“.

  Důsledky konspiračních teorií:
  Cílem konspiračních teorií je manipulace davu, totiž snaha vyvolat nenávist (vůči boháčům, židům, uprchlíkům…). Tak například konspirační teorie Protokoly sionských mudrců významně byla použita k ospravedlnění holokaustu ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Protokoly_sionsk%C3%BDch_mudrc%C5%AF )

  Konspirační teorie jsou esencí lži a proto bychom my, křesťané proti nim měli bojovat. Přesto jsou mezi námi tací, kdo je přímo podporují. Důvodem takového zvráceného postoje není neznalost, ale pýcha – totiž domněnka, že svět je prosáklý zlem a já jediný mám exkluzivní postavení toho, kdo to vše prohlédl.

  Odpověď
 10. Dobrý den pane Kobylka. Přednášku jsem si poslechl, ale nemůžu říci, že je dobrá. Mluví tam biblista, který téměř Bibli necituje a vůbec jí nevyučuje. Jen tam presentuje určitý typ „zdravého“ rozumu. Ale v posledních pár minutách dobře vysvětluje, jak by se křesťané měli dívat na konzervativní vládce. Vysvětluje to na Trumpovi, Kennedym a Johnsonovi.

  Odpověď
 11. Pane Ašere,
  Vaším názorem jste mě značně šokoval. Pokud vztahujete vzpouru Satana a jeho andělů vůči Bohu za konspirační teorii, pak je nutné pohlížet na Písmo od samého základu, též za pouhou konspiraci. No ale zatím se uklidňuji, že jsem patrně něco špatně pochopil.

  Odpověď
 12. Pane Ašere,
  omlouvám se. Na Satanovu vzpouru a „přetažením“ třetiny andělů na jeho stranu, lze skutečně pohlížet tak, že to muselo být provedeno i pomocí konspiračních teorií. Omlouvám se.

  Odpověď
 13. V komentářích na fb pan Vožeh upozornil na to abychom rozlišovali 1. konspiraci, tj. utajené jednání, které se skutečně stalo. Zde slouží jako příklad financování bolševického puče v Rusku německým císařstvím. Nebo operace pod falešnou vlajkou – útok na německý vysílač Gliewitz příslušníky SS v uniformách polských vojáků ; záminka k přepadení Polska Hitlerem.
  2. Konspirační teorie je teorie o konspiraci, která je nepravdivá nebo důkazy o ní jsou nejisté.
  Autor to rozlišil dobře. „Buďme čistí jako holubice a obezřetní jako hadi“ ( Mt 10,16 ). Nenechme se poštvat proti jakékoli skupině lidí ani žádnou skupinu lidí nekriticky neadorujme. Všichni jsou hříšníci jako my a všem dává Bůh čas k pokání. A zároveň “ všechno zkoumejme, dobrého se držme, zlého se vyvarujme v každé podobě“ ( 1 Te 5, 21-22 ).
  Z hlediska křesťana jsou tedy ďáblovo svádění k hříchu, Kristovo vykoupení člověka na kříži a nová země, na níž bude vládnout spravedlnost, pravdivými konspiracemi. Z hlediska světa jsou nepravdivými konspiračními teoriemi.“ Nikdo neví kdo je Otec než Syn a komu by to chtěl Syn zjevit“ Lk 10,22

  Odpověď
 14. Zdá se, že termín „konspirační teorie“ je dnešními vládnoucími elitami a mainstreamovými médii používán obdobně jako v Orwellově dystopickém Ingsocu pojem „thoughtcrime“ („ideozločin“) k diskreditaci těch, kdo nevěří oficiálně předkládaným vysvětlením různých událostí:

  „Vùbec nezáleželo na tom, zda napsal „Pryč s Velkým bratrem“ nebo nenapsal. Jako nezáleželo na tom, zda
  bude v deníku pokračovat nebo ne. Ideopolicie ho dostane i tak. Spáchal zločin – a byl by ho spáchal, i kdyby se perem papíru ani nedotkl – ten největší zločin, který zahrnoval všechny ostatní. Říká se tomu thoughtcrime, zločin závadného myšlení. Zločin, který se věčně skrývat nedá… (G. Orwell: 1984)

  Do stejné pozice ideozločinců se dnes snaží vládnoucí elity a jejich slouhové v mainstreamových médiích dostat ty, kdo mají pochybnosti o pravdivosti jejich oficiálních verzí příčin dění ve světě.

  Mají snad tomuto dehonestujícímu nálepkování přizvukovat i křesťané? Zvláště když vědí, že ďábel je otec lži (J 8:44) a vládcové tohoto světa jsou v jeho službě (L 4:6; 1 K 2:6.8; Ef 2:2; 1 J 5:19)? Mají v tomto křesťané přijímat schémata tohoto věku (Ř 12:2)?

  Vždyť i vládnoucími elitami a mainstreamem předkládaná vysvětlení jsou často také jen konspiračními teoriemi. Jestliže např. vláda USA a jí poplatný mainstream označily prohlášení řady amerických architektů a inženýrů, že je fyzikálně nemožné, aby se věže WTC zřítily takřka volným pádem do svého půdorysu na základě hoření kerosinu po nárazu letadel, a že tedy s vysokou pravděpodobností šlo o řízenou demolici pomocí načasovaných náloží obsahujících termit, za konspirační teorii, co jiného než jen jinou konspirační teorii předložily vláda a mainstream, když se veřejnost snažily přesvědčit, že pád věží WTC a další útoky byly výsledkem konspirace několika Saúdů, Egypťana etc.? Vláda USA a mainstream tedy nabízejí k věření zase jen svou oficiálně posvěcenou konspirační teorii…

  Odpověď
 15. Motivem konspiračních teorií může být zbavení se zodpovědnosti: pokud jsou zde ohromné skryté organizace ovládající náš život a každý jeho aspekt, znamená to, že jsme méně zodpovědni za to, co děláme my. V postmoderním světě, kde už žádné velké příběhy nepůsobí tak silně jako před několika staletími, je víra ve velkou konspiraci svým způsobem přitažlivá a úlevná. Jde o příběh, který připisuje jasný smysl událostem, které jinak smysl nedávají.

  Během několika let od útoků na WTC 11. září 2001 se objevilo bezpočet teorií zpochybňujících, že se jednalo o teroristický útok. Argumentují často tím, že kolaps věží připomínal spíše řízenou demolici, že jen po nárazu letadla by budovy nespadly. Co se stalo: tyto budovy mají trochu netypickou konstrukci. Typický mrakodrap má vnitřní jádro, které obepíná výtahové šachty a schodiště. A potom je tam les sloupů, které podpírají to podlaží. Ten les sloupů drží tu budovu ve vzduchu. K tomu je kolem budovy obvodové zdivo, říká se mu „curtain wall“, tedy závěsná stěna. Ta nenese nic kromě svojí vlastní váhy, na každém podlaží zvlášť. Příkladem takového mrakodrapu je Empire State Building, do které v roce 1945 naletělo letadlo a ta budova se ani neotřásla. Rozdíl u dvou věžích byl ten, že kromě toho jádra s výtahy byla konstrukce odlišná. Sloupy byly v centru jádra a také do vnějšího pláště. Architekt, který WTC navrhoval, tak vytvořil otevřené prostory (open space), což je důležité, zvláště pokud budovu pronajímáte – jedná se o mnohem flexibilnější řešení. Takže co se stalo: věž si můžete představit jako malou trubku (jádro) uvnitř velké trubky (vnější nosná konstrukce). Vzdálenost mezi nimi byla překonána nosníky, a na nich ležely podlahy a stropy. Když do věže naletělo letadlo, přeřezalo sloupy skoro v celé délce jedné stěny. Ale to by ještě nebyl problém, tři stěny ještě měly budovu udržet, tak to ten japonský architekt v 60. letech navrhoval – budova měla nálet letadla přežít. S čím ale nepočítal, to byl hořící letecký benzín. Ti teroristé byli v podstatě chytří inženýři, protože ty budovy sundali právě díky těm tisícům galonů paliva. Žár změkčil ocel ve středu, a tak tomu jádru jakoby poklesla kolena. A na každé straně měly nosníky pouze dva šrouby. Když jádro kleslo, dva šrouby nemohly novou váhu udržet, a tak se utrhly. Tím vznikla neúměrná zátěž i na spojník na druhé straně nosníku, a ten se utrhl také, takže celé podlaží spadlo o patro níž na to podlaží pod ním. Váha se sčítala a padalo jedno podlaží za druhým. Tím se vytvořil moment, jako když vedete úder pěstí kolmo dolů.
  Jakmile byly všechny spojovníky přetrhané, vnější stěna najednou nemá nic, co by ji vertikálně drželo, a otevřela se jako květina. A na videozáznamech je vidět, že jádro jakoby ještě chvíli váhalo, a pak si řeklo, nic mě nedrží, jdu dolů taky.

  Takže žádná řízená demolice, žádné detonace, prostě čistá statika a gravitace.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/technika/naraz-letadla-muze-mrakodrap-ustat-ale-wtc-nemelo-sanci.A071013_001816_tec_technika_pka

  Kdo chce psa bít, hůl si najde. Když někdo chrobně nenávidí Spojené státy vymyslí si bizarní konspirační teorii o tom, jak americká vláda zinscenovala útok pod falešnou vlajkou na Světové obchodní centrum v New Yorku. Že s této ujeté konspirační teorii věří P. Ašer, nepřekvapuje. A hodně to o tomto pánovi vypovídá.

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Principy konspiračních teorií:
  Nic se neděje náhodně. Příčinou významných událostí nemůže být náhoda.“

  Že se věci nedějí náhodně, tvrdí ovšem i bible:

  Vichřice, která zahubila Jóbovy děti, byla výsledkem satanovy konspirace proti Jóbovi:

  „Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to.“ (Jb 1:18-19)

  „Proti Izraeli povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izraele.“ (1 Pa 21:1)

  O tom, že se věci nedějí náhodně, hovoří i Ježíš:

  „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce.“ (Mt 10:29)

  Napsal jste:

  „Zdání klame. Spiklenci důmyslně zakrývají svou identitu nebo činnost.“

  Že spiklenci důmyslně zakrývají svou identitu nebo činnost tvrdí přece i ap. Pavel:

  „ Neboť takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví pracovníci, kteří se přestrojují za apoštoly Kristovy. A není divu; vždyť sám satan se přestrojuje za anděla světla.“ (2 K 11:13-14)

  Stejně např. zloduch Soros se přestrojuje za filantropa, podobně jako se za něj přestrojoval již starý J. D. Rockefeller. Je to všechno dávná satanova strategie…

  Napsal jste:

  „Všechno souvisí se vším. Skryté souvislosti lze odhalit propojením zdánlivě nesouvisejících informací.“

  Ovšem k takovému propojení zdánlivě nesouvisících informací vyzýval i sám Ježíš:

  „Když pak uvidíte ,ohavnost zpustošení` postavenou, kde nemá být – kdo čte, ať rozumí – tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor.“ (Mk 13:14)

  Přitom zjevně narážel na to, že ne každý tomu může porozumět. Ne každý je vyvolený, aby mohl ďáblovu falešnou hru s tímto světem prohlédnout (Mk 13:22).

  Napsal jste:

  „Psychologie konspirační teorie:
  vysvětluje, proč existuje zlo a proč se děje i dobrým lidem;“

  Ale stejně tak vysvětluje bible satanovou konspirací, proč se zlo děje i dobrým lidem:

  „Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ (Jb 1:8)

  „Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil.“ (Jb 2:3)

  „O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa…“ (Jb 2:11)

  Napsal jste:

  „nabízí jednoduché vysvětlení komplikovaných problémů;“

  Také bible nabízí jednoduché vysvětlení komplikovaných problémů. Za zlem na světě totiž stojí satan, který prochází zemi křížem krážem a hledá, jak by lidi přivedl do zahynutí:

  „ Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ (Jb 1:7)

  „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.“ (1 Pt 5:8)

  Napsal jste:

  „dává pocit kontroly nad věcí, nadřazenosti vůči ostatním a jistoty
  Konspirační teorie pomáhají utvrzovat ego držitele, protože je v rámci společnosti výjimečný, „ten, kdo to prokoukl“.

  Ap. Pavel byl také přesvědčen, že satanovy lži prokouknul:

  „abychom nebyli oklamáni od satana; vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy.“ (2 K 2:11)

  A zajisté mu to dávalo pocit kontroly nad věcmi a pocit jistoty. Nezdá se však, že by to utvrzovalo jeho ego, které cíleně potlačoval (Fp 3:4-7).

  Pokud byste tedy vztáhnul své teze ohledně konspiračních teoriích na bibli, musel byste ji zavrhnout, neboť konspirační teorie jsou její integrální součástí.

  Napsal jste:

  „Konspirační teorie jsou esencí lži a proto bychom my, křesťané proti nim měli bojovat. Přesto jsou mezi námi tací, kdo je přímo podporují. Důvodem takového zvráceného postoje není neznalost, ale pýcha – totiž domněnka, že svět je prosáklý zlem a já jediný mám exkluzivní postavení toho, kdo to vše prohlédl.“

  Jestliže tvrdíte, že konspirační teorie en bloc jsou esencí lži, musel byste zavrhnout jako lživou i bibli. Jak by však křesťané mohli bojovat proti bibli, která je základem jejich víry? Zvrácený a pyšný postoj zde tedy reprezentujete právě Vy, pokud vyčítáte křesťanům víru v to, že svět je prosáklý zlem, když bible tvrdí pravý opak toho co Vy (Jb 1:7; J 10:10; 1 Pt 5:8; 1 J 5:19; Zj 12:12). Jsou to naopak křesťané, kteří díky Písmu mají prohlédnout, odhalovat aktuální satanovy konspirace (2 K 2:11; 2 Te 2:7) a po vzoru Ježíšově mařit jeho skutky (1 J 3:8). To není pýcha, nýbrž poslušnost Božímu slovu.

  Odpověď
 17. Napsal jste:

  „Kdo chce psa bít, hůl si najde. Když někdo chrobně nenávidí Spojené státy vymyslí si bizarní konspirační teorii o tom, jak americká vláda zinscenovala útok pod falešnou vlajkou na Světové obchodní centrum v New Yorku. Že s této ujeté konspirační teorii věří P. Ašer, nepřekvapuje. A hodně to o tomto pánovi vypovídá.“

  Měl byste číst pozorněji. Já jsem nenapsal, jaké teorii věřím či nevěřím, pouze jsem upozornil na to, že vláda USA a jí sloužící mainstream nálepkují jako konspirační teoretiky ty, kdo mají odůvodněné pochybnosti o oficiální konspirační teorii předložené vládou USA. Nakonec zde tedy proti sobě stojí jen dvě konspirační teorie. Oficiální a neoficiální. Pokud věříte tvrzení americké vlády i po všech těch jejích odhalených lžích jako slovu Božímu, také to o Vás leccos vypovídá, o Vaší chorobné nenávisti vůči Rusku a Číně, kterou na tomto webu ventilujete téměř v každém svém příspěvku, ani nemluvě…

  Odpověď
 18. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Jako příklad uvádí tajné financování Leninovy bolševické revoluce v Rusku německou vládou. To je sice skutečnost, ale v daném případě se o žádnou konspiraci nejednalo. Šlo o prastarý válečnický trik, který lze popsat heslem: Rozděl a panuj. Němci potřebovali, aby se Rusové mezi sebou rozhádali a proto Lenina podpořili. Nelze však říci že německý císař Vilém a Lenin měli stejný cíl, na němž se tajně domluvili.“

  A ti, kteří se jednotně shromáždili proti Ježíši, snad měli stejný cíl, když Židé s pohany se vzájemně nenáviděli?

  „Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka, našeho otce Davida, řekl: ‚Proč zuří národy a lidy zamýšlejí marné věci? Králové země se postavili a vládcové se shromáždili jednotně proti Pánu a proti jeho Kristu.‘ Opravdu se shromáždili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s národy a s lidy Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předurčil, že se má stát.“ (Sk 4:24-28)

  Učedníci tedy v této řeči nepopisují nic jiného než konspiraci pohanů s jednotlivými frakcemi Izraele (plurál „lidy“) proti Ježíšovi. Navíc celá tato konspirace byla předurčena Bohem. První křesťané proto nepochybně byli hlasateli přinejmenším této konspirační teorie, jejímž za oponou skrytým režisérem byl samotný Bůh.

  Sloveso „conspiro“ pak ve svém překladu použil patrně největší latinský křesťanský učenec Hieronymus, když přeložil jeden verš v Janově evangeliu následovně:

  “Haec dixerunt parentes eius quia timebant Iudaeos iam enim CONSPIRAVERANT Iudaei ut si quis eum confiteretur Christum extra synagogam fieret.” (J 9:22)

  Takže podle něj Židé konspirovali proti těm, kdo by Ježíše vyznali jako Krista. Byl tedy také Hieronymus hlasatelem konspirační teorie, když řecké sloveso (συντίθημι), které přeložil slovesem “conspire”, má poněkud jiný význam, přičemž na jiných místech NZ ho přeložil jinými ekvivalenty?

  Odpověď
 19. Ad pavel v

  Takže Vy máte o skutečných důvodech pádu věží WTC jasno na základě jednoho povrchního a tendenčního článku? Jsou i jiní architekti a inženýři, kteří to vidí jinak. Architekt Boudník v článku navíc přiznává, že byl na výzkumu pádu věží komerčně zainteresován samotným Silversteinem, takže od něj nelze očekávat, že by dospěl k nějakému jinému vysvětlení, než hlásá oficiální vládní konspirační teorie…

  Nemá ovšem smysl zde rozvíjet diskusi, co by bylo skutečnou příčinou zřícení věží WTC. To bychom zde mohli debatovat po celá léta a jen opakovat kvanta argumentů, které byly pro tu či onu teorii sneseny z obou stran. Pro mě je signifikantní, že se Boudník nezmiňuje o ničem, co by jeho teorii zpochybňovalo – např. o prakticky volném pádu věží, jako by nemusely překonávat žádný odpor byť oslabených ocelových sloupů, o lagunách roztaveného železa v podzemí věží, které nemohl způsobit hořící kerosin, případně o kuličkách nanotermitu, které byly objeveny v prachu ze zřícených trosek atd. atd.

  Odpověď
 20. Představa, že Ježíš přišel na zem, aby zde odehrál divadlo režírované jeho Otcem, je mylná. Události Ježíšovy mise byly prorokovány, to však neznamená, že takto byly Bihem naplánovány. Pokud by aktéři Ježíšova ukřižování byli jen loutky (herci), nenesli by za své počínání odpovědnost. Ježíš byl skutečně člověkem a jako člověk dokázal odhadnout, co ho čeká. Buď své učení odvolá, nebo za ně zemře. A jako každý jiný člověk se utrpení a smrti bál. Vědci dokáží předpovědět zatmění slunce. Bůh dokáže předpovědět chování člověka. Protože Bůh člověka zná, dokázal v knize Izajáš ústy člověka předpovědět, jak lidé naloží s jeho Synem. Bůh nezosnoval žádné spiknutí. Naopak, dal člověku svobodnou vůli a Ježíšovo ukřižování bylo jejím důsledkem.

  Co se týká pádu dvojčat Světového obchodního centra 11.9. 2001, existuje velmi pádný důkaz, že ho nezpůsobila americká vláda. Někdo by na to musel provést přípravy. A je nemyslitelné, že by všichni aktéři takového spiknutí udrželi jazyk za zuby. Neexistuje však jediný svědek, který by se podminovánín WTC zúčastnil a podal o tom zprávu.

  Odpověď
 21. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Představa, že Ježíš přišel na zem, aby zde odehrál divadlo režírované jeho Otcem, je mylná. Události Ježíšovy mise byly prorokovány, to však neznamená, že takto byly Bihem naplánovány…“

  Bůh není člověk, aby plánoval. Bůh to doslova předurčil (Sk 4:28 προώρισεν). Takže zase odporujete Božímu slovu! Že si to v hlavě nedokážete sesumírovat se svou filosofií svobodné vůle, ještě neznamená, že tomu tak není.

  Když se Vám to hodí, odvoláváte se na, např. při obhajobě „homosexuálů“ na vědecké výzkumy. No a právě neurovědci docházejí k tomu, že náš pocit svobodné vůle je vlastně jen iluzí:

  „ Nastavení průběhu konání je automatické, deterministické, modularizované a řízené, nikoli jedním fyzickým systémem v kterémkoli určitém čase, nýbrž stovkami, tisíci a snad miliony systémů. Odvíjející se průběh konání se nám jeví coby záležitost volby, ale faktem je, že je výsledkem konkrétního emergentního duševního stavu vybraného komplexním interagujícím okolním milieu. Konání je tvořeno komplementárními složkami pocházejícími zvnitřku i zvnějšku. Tak takhle pracuje stroj (mozek). Představa sestupné příčinnosti může být matoucí. Jak říká John Doyle: „Kde je příčina?“ To, co se tu odehrává, je střet mezi stálé přítomnými mnohačetnými duševními stavy a zasahujícími kontextovými silami, v jejichž rámci se děje. Náš vykladač pak prohlásí, že jsme se svobodně rozhodli.“ (Michael S. Gazzaniga: Kdo to tady řídí aneb Svobodná vůle a neurověda, Praha 2013, s. 129)

  Napsal jste:

  „Co se týká pádu dvojčat Světového obchodního centra 11.9. 2001, existuje velmi pádný důkaz, že ho nezpůsobila americká vláda. Někdo by na to musel provést přípravy. A je nemyslitelné, že by všichni aktéři takového spiknutí udrželi jazyk za zuby. Neexistuje však jediný svědek, který by se podminovánín WTC zúčastnil a podal o tom zprávu.“

  Argumentum ex silentio není zrovna příliš přesvědčivým argumentem, i když jím zastánci oficiální konspirační teorie ohledně příčin pádu věží WTC velmi často operují. Není totiž až tak obtížné zajistit, aby lidé udrželi jazyk za zuby. Toho lze docílit jednak dostatečnou odměnou, jednak důrazným odstrašením, případně eliminací toho, kdo by měl tendenci mlčení porušit. Dokázali to už starověcí panovníci u stavitelů a dělníků, kteří budovali jejich hrobky. Při dnešních možnostech dálkového sledování zájmových osob (tj. třeba těch, které tajně připravovaly zničení WTC) není problémem již v zárodku jakýkoli pokus o zveřejnění nežádoucích informací účinně potlačit. A i kdyby k nějakému úniku a zveřejnění přece jen došlo, lze to vždy nějakými zaplacenými známými autoritami prohlásit za pseudologii fantastica daného jedince, kterou nikdo další nedosvědčuje, když všem ostatním zasvěceným by byl po tomto ojedinělém úniku přiložen nůž na krk.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář