John MacArthur / Pohledy na tisícileté království – POSTMILENIALISMUS

Postmilenialismus také tvrdí, že tisícileté království ze Zjevení 20 (které nevidí jako „jeden tisíc“) se odehraje mezi dvěma Kristovými příchody. Ačkoli Ježíšova vláda z nebe a Duchem požehnané evangelium a Boží království začnou v malém, budou postupně růst, šířit se a stanou se dominantním vlivem ve světě. Nejenže bude většina lidí spasena, ale budou proměněny také všechny oblasti společnosti. Svět bude prožívat zlatou éru pokoje, prosperity a požehnání. Po dlouhém období převážně křesťanstvím formovaného světa povede toto tisícileté království k Ježíšovu návratu z nebe. V té době Ježíš vzkřísí všechny lidi a bude je soudit, a to jak spravedlivé, tak bezbožné. 

Postmilenialismus vykládá Zjevení 20,1–6 se svázáním Satana a vládou svatých jako něco, co se odehrává v současnosti. Na rozdíl od amilenialismu je postmileniální pohled optimistický v tom, že toto milénium považuje za něco, co nakonec změní svět pro Krista. Království, které začíná jako realita duchovního vykoupení, nakonec pronikne do stvoření a přivede ho do souladu s Božími spravedlivými standardy. Ježíš se vrátí teprve po této zlaté éře pokoje a prosperity. 

SOUVISEJÍCÍJohn MacArthur / Pohledy na tisícileté království – AMILENIALISMUS

Postmilenialisté uvádějí několik linií podpory z Písma. Používají žalmy a proroctví ze Starého zákona, které popisují podmínky prosperity a míru na zemi, jako důkaz pro tisícileté království před Ježíšovým návratem (např. Ž 72; Iz 65,17–25). Velké poslání (Mt 28,19–20) je chápáno jako prostředek pro proměnu národů. Podobenství o hořčičném semeni a kvasu (Mt 13,31–33) ukazují postupný, avšak přesto velký růst království z malých počátků. 

Postmileniální pohled je vyloučen kvůli několika zásadním problémům. Oprávněně tvrdí, že Ježíšovo tisícileté království povede k proměně všech aspektů stvoření a zahrnuje více než jen osobní spasení. V tomto smyslu je lepší než amilenialismus, který má za to, že Ježíšovo království má jen minimální nebo nulový vliv na zemi. Jeho hlavní vadou je ovšem tvrzení, že Ježíšovo tisícileté království a proměna všech aspektů společnosti proběhne ještě před Ježíšovým druhým příchodem. Nemáme zkrátka žádné biblické důkazy, že svět bude „pokřesťanštěn“ před Ježíšovým druhým příchodem. Premilenialismus a amilenialismus správně tvrdí, že tento současný věk před Ježíšovým návratem bude svědkem zhoršujících se podmínek na zemi. Bible rozhodně neučí, že svět míří ke křesťanské zlaté éře před Ježíšovým příchodem, ale popisuje zhoršující se stav. Vidíme to v Božích soudech a pronásledování ze strany Satana ve Zjevení 6 – 18. I Pavel píše: „Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy“ (2Tm 3,1). Poznamenal také, že křesťané i nadále „budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jiné a sami budou sváděni“ (2Tm 3,12–13). Ježíš očekával špatné podmínky v budoucnosti, když se ptal: „Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?“ (L 18,8). Biblické důkazy pro to, že svět se před Kristovým návratem bude zhoršovat, jsou významné. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Postmilenialisté pro podporu svého názoru často citují starozákonní texty, které mluví o tom, že země bude proměněna, ale tyto texty citují i premilenialisté. Nejde o to, zda Mesiášovo království vše promění – protože to se stane. Hlavní otázkou je, kdy tyto podmínky nastanou. V případě postmilenialismu chybí důkazy o tom, že země bude proměněna před Ježíšovým návratem bez fyzické přítomnosti Mesiáše na zemi. Texty jako Žalm 72; Izajáš 11; a Zacharjáš 14 rozhodně mluví o pozemských požehnáních, ale ta se odehrávají během přítomnosti Mesiáše na zemi. Písmo neučí, že podmínky na světě se budou významně zlepšovat bez vlády Mesiáše na zemi. 

Dalším velkým problémem, kterému čelí postmilenialismus, je fakt, že ani dva tisíce let dějin církve nepřinesly nic, co by se blížilo křesťanskému zlatému věku. Ačkoli základem pro hodnocení jakéhokoli teologického pohledu je Písmo, nikoli zkušenost, svět se nemění na „křesťanštější“. Podmínky se nadále zhoršují, nezlepšují se. Dokonce i na těch místech, kam kdysi výrazně proniklo evangelium, jako ve velké části Evropy během reformace a americkém severovýchodě během velkého probuzení, nyní z hlediska světonázoru převládá sekularismus. Jak ve Spojených státech, tak ve světě vliv křesťanství klesá. Dramaticky roste vliv nekřesťanských světonázorů a filozofií, jako je islám a sekularismus. I když technický pokrok umožnil, aby byl svět snesitelnější a pohodlnější, přinesl i větší možnost katastrof. Jedním příkladem jsou zbraně hromadného ničení. 

Postmilenialismus také trpí mnohými z problémů, které oslabují amilenialismus. Je příliš závislý na nepravděpodobném názoru, že události ze Zjevení 20 budou předcházet událostem druhého příchodu popsaným ve Zjevení 19. Postmilenialismus má také potíže s myšlenkou, že Satan je v současném věku svázán. Nesprávně tvrdí, že vláda svatých popsaná ve Zjevení 20,4 se odehrává už dnes. V důsledku takovýchto strukturálních problémů je postmilenialismus neudržitelný. 

Převzato z knihy Systematická teologie od Johna MacArthura

Zdroj: Nakladatelství Didasko Datum: 6. února 2022 Foto: YouTube – John MacArthur

Tags: ,,,

10 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Jak už jsem se jednou zmínil, vyvstává podstatná otázka, nad kým vlastně ti, co budou vzkříšeni jako první, vlastně kralovat? Navíc věta: „Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo“, opět vzbuzuje logickou a praktickou otázku, kolik lidí najednou nebo ve velice krátké době se zde na Zemi narodí? Pokud si odpovíme podle doslovného chápání Písma, tak by to musely být miliardy! A dále, pokud za kralování svatých ještě bude svět disponovat těmi nejmodernějšími zbraněmi – což by vrhalo na kralování svatých dosti podivné světlo – s jakými zbraněmi budou bojovat a ohrožovat Jeruzalém ti, co jej po skončení tisíciletí obklíčí?
  Ne, vždyť všechno to, co bylo apoštolu Janovi zjeveno, svědčí o skutečnosti, ne, že to všechno bylo, je a bude, ono to prostě je. To jenom my si vytváříme časové bariéry naším omezeným myšlením. Vždyť si ani nepřipouštíme, že nás předchází minulost! Cožpak je možné z takto úmyslně omezené reality pokoušet se o pochopení života a dějů v Božím Stvoření?

  Odpověď
 2. Nechápu kde jste došel k tomu, že první vzkříšení se bude týkat miliard… když počet nových kněží má být 144.000.

  Odpověď
  • Karel Krejčí

   Omlouvám se za nejasnou interpretaci, protože těmi miliardami uvažuji všechny ty, které nelze začlenit k oněm sto čtyřicet čtyři tisícům – ostatní vzkříšeni nebudou – tedy až po předpokládaném časovém úseku tisíciletí. Vlastně jste zdůraznil a též upozornil na nelogičnost doslovného chápání tisíciletí podle našich pozemských představ.

   Odpověď
   • Ostatní vzkříšeni nebudou v ten okamžik kdy započne tisíciletá vláda to ovšem neznamená, že na zemi bude jen 144.000. 144.000 budou kněží a nebudou mít potřebu mít rodinu (protože jejich rodina je vše co je z ducha) pak zde ale bude velké stádo a budou vést normální lidský život.

    Odpověď
 3. 34Ježíš jim řekl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. 35Avšak ti, kteří budou uznáni za hodny dosáhnout budoucího věku a zmrtvýchvstání, se nebudou ženit ani vdávat. 36Vždyť již nebudou moci ani zemřít, neboť budou jako andělé a budou synové Boží, jsouce syny zmrtvýchvstání.

  Odpověď
 4. 17Ježíš jim řekl: „Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ Velice se nad ním divili. 18Přišli k němu saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a ptali se ho: 19„Učiteli, Mojžíš nám napsal, že zemře-li něčí bratr a zanechá ženu, ale nezanechá dítě, aby si tu ženu vzal za manželku jeho bratr a vzbudil svému bratru potomka. 20Bylo sedm bratrů. První si vzal ženu, zemřel a nezanechal potomka. 21I druhý si ji vzal, zemřel a nezanechal potomka; a třetí stejně tak. 22Těch sedm bratrů nezanechalo potomka; poslední ze všech zemřela i ta žena. 23Když vstanou při vzkříšení z mrtvých, komu z nich ta žena bude patřit? Vždyť všech sedm ji mělo za ženu.“ 24Ježíš jim říkal: „Nebloudíte právě proto, že neznáte Písma ani Boží moc? 25Neboť když vstanou z mrtvých, nežení se ani se nevdávají, ale jsou jako andělé v nebesích.

  Odpověď
 5. Karel Krejčí

  Souhlasím, že zde poplyne „normální“ život. Pokud ale budu zacházet opět do vlastní reálnosti či nereálnosti oněch 144000 vzkříšených v lidském těle, pak opět vyvstává otázka – pokud budou tedy vzkříšeni najednou – jak dlouho zde na Zemi budou žít a kralovat? Přeci to nebude oněch tisíc let? Opět vyvstávají záhady, které zpochybňují tisíciletí jako jeden dějově a významově samostatný a oddělený časový úsek. Stěžejní ovšem nepochybně je, zda vůbec budou kralovat v lidském těle nebo nějakém astrálním, což bychom ani nebyli schopni pozemským myšlením vnímat ani posoudit.

  Odpověď
 6. Zdravím, nikde není psáno, že těch 144.000 bude vzkříšeno ve fyziologickém lidském těle jak ho známe…naopak víme, že bude proměněno. Nezapomínejte na to, že samotné tělo je jen „obraz“ a obraz tvoří vždy Svatý duch…který jak říká jsem ten, který jsem, který budu. Tedy sám Svatý duch může proměňovat svůj obraz. Nebo ještě jinak teď ve starém těle-chrámu spíše chrám formuje ducha ale v novém těle-chrámu to budu duch co bude formovat chrám.

  Mladé víno se dává do nových měchů ,a obojí zůstane zachováno. Takže ano budou nové těla-nové měchy ale zůstane zachová i starý měch 🙂 ale to je taky otázka svobodné vůle.

  Co se týče času písmo říká 1000 let tak to bude tisíc let.

  Odpověď
 7. Karel Krejčí

  Představa, že nyní je všechno černé a pak nastane období, že černé na tisíc let zmizí a nahradí jej bílé a pak zase nastoupí černé je mimo realitu tohoto světa. To je snad možné připustit a představit si v „laboratorních podmínkách“, ale ne v této realitě.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář