John Piper / Měli bychom vyhledávat znamení od Boha?

Je jasné, že Bůh zakázal věštění, čtení z ruky, nekromancii, čarování a vyvolávání duchů. Ale dnešní otázka se na tyto věci dívá z jiného pohledu. Jeff píše: „Milý pastore Johne, mám rád učení o prozřetelnosti a těším se, až si o tomto tématu přečtu vaši knihu. Jako pastor se potýkám s narůstajícím vlivem New Age mezi některými křesťany, kteří vyhledávají znamení. Jednou jste uvedl: ‚Když si naliju kolu a vidím deset tisíc malých bublinek, jak stoupají vzhůru, věřím, že každá z nich stoupá způsobem, který je dokonale v souladu s Božím plánem.‘ Naprosto s vámi souhlasím! Nicméně mě znepokojuje, když tím někteří ospravedlňují své přesvědčení, že když vidí konkrétní číslo několikrát za den, je to ‚prorocké‘ poselství od Boha. Nebo tvrdí, že našli odpověď na základě toho, jak vypadají mraky na obloze. Vím, že to zní hloupě, ale týká se to některých křesťanů, kteří neustále vyhledávají ‚znamení‘ od Boha. Zdá se, že narůstající důvěra v Boží všudypřítomnou prozřetelnost ve všech věcech tyto tendence posiluje. Jak tedy moudře vést lidi v chápání Boží všemohoucí prozřetelnosti, zejména pokud mají pokušení vyvozovat znamení z okolností?“

……..

Myslím, že každý, kdo miluje všudypřítomnou Boží prozřetelnost, by si měl položit otázku: Jak mám žít svůj život tak, abych žil v proudu Boží prozřetelnosti, měl co nejplnější poznání Boha, co největší lásku k Bohu a přinášel co nejvíce ovoce pro věčné dobro druhých lidí k Boží slávě? Věřím, že to je skutečná otázka.

Proud prozřetelnosti

Víte, co je to vzdušný proud? Když jedete za lodí, autem, motorkou nebo letadlem a jste silou tohoto proudu vtahováni vpřed ve směru toho, koho následujete. Tento proud vás chytne a táhne za sebou. Otázkou tedy je: Jak se mám nechat táhnout proudem Boží prozřetelnosti, která vše řídí, tak, abych měl co nejplnější poznání Boha, co největší lásku k Bohu a přinášel co nejvíce ovoce pro věčné dobro druhých lidí k Boží slávě?

SOUVISEJÍCÍJohn Piper / Měli by křesťané navštěvovat hřbitovy?

Vidím dvě biblické odpovědi na tuto otázku. První je špatná, nebiblická: Můžeme se ve svém životě snažit rozpoznat Boží prozřetelnost, jako by stovky událostí, které nás každý den potkávají, obsahovaly poselství, které máme rozluštit, takže prozřetelnost v našich životech představuje řadu kódů, které nám ukazují, jak máme myslet, jak se máme cítit a kudy máme jít. To je jedna odpověď na otázku, jak žít v proudu Boží prozřetelnosti.

Přejděme k druhé odpovědi, která je podle mě biblická. Můžeme žít v proudu Boží milostivé prozřetelnosti, která vše řídí, když celý svůj život zasvětíme pochopení Boží vůle, zjevené v jeho slově – a nikoli tajné, skryté vůle, kterou se snažíme najít v oblacích a ve shodách okolností. Máme využívat všechny biblické prostředky milosti, jako je společné uctívání, pastorální vyučování, bratrské napomínání a přitom se obnovovat duchem své mysli, jak říká Efeským 4:23, abychom v každé chvíli dokázali rozpoznat cestu pravdy a lásky.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Jinými slovy, Bible nás neučí o Boží prozřetelnosti, aby nás odvedla od Boží vůle zjevené v jeho slově, ale aby nám dodala jistotu, že když budeme plnit zjevenou Boží vůli, z jeho prozřetelnosti nám všechny věci budou napomáhat k věčnému dobru. To je důvod, proč to Bible učí. Dovolte, abych to zopakoval: Bible neučí o prozřetelnosti jako o alternativním způsobu jistoty a vedení, který se liší od zjeveného Božího slova, ale jako o základu naší jistoty toho, že pokud se řídíme Božím slovem, budeme navždy taženi proudem jeho svrchovaného požehnání.

Neříkám to jen proto, že v Písmu najdeme silná varování před věštci a vykladači znamení (Deuteronomium 18:10), ale hlavně proto, že cesta života, o které vyučovali Ježíš a apoštolové, je zakořeněna v Božím slově. „Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda“ (Jan 17:17). Máme se proměňovat obnovou své mysli (Římanům 12:2) a obnovovat se duchem své mysli ve spravedlnosti a svatosti (Efeským 4:23–24). Ježíš a apoštolové nás nevybízejí k tomu, abychom s ohledem na Boží prozřetelnost hledali osobní tajná poselství, skrze která poznáme, jak žít svůj život.

Čtyři důvody, proč prozřetelnost neznamená osobní poselství

Zmíním čtyři důvody, proč bychom neměli prozřetelnost považovat za šifrovaný jazyk, díky kterému můžeme pochopit, jak žít své životy.

1. Nemáme dostatečné poznání ani moudrost, abychom mohli prozřetelnost vykládat.

Když si myslíte, že tři okolnosti nebo tři přirozená znamení se sešly tak, že ukazují určitý směr a mají určitý význam, Bůh vidí tisíc jiných faktorů, které nevidíte a které dávají zcela jiný význam těm třem okolnostem, které vy vidíte. Jinými slovy, vykládat si prozřetelnost, která řídí váš život, po svém, je troufalé. Nemáte dostatečné poznání ani moudrost.

SOUVISEJÍCÍ – John Piper / Kdo jsou baptisté?

2. Naše víra se nezakládá na okolnostech řízených prozřetelností.

Snaha posílit svou víru v Kristově pravdě, v pravdě křesťanství, pomocí okolností a „potvrzeními“ je často známkou slábnoucích očí srdce – je to známka duchovního šedého zákalu. Úsilí o jistotu a o vidění Kristovy slávy v evangeliu spočívá ve vidění této slávy očima srdce, a to v Božím slově, ne v tajných poselstvích, ukrytých v okolnostech.

Každý občas bojuje s pochybnostmi a nejistotou, a proto nám Bůh dává prostředky milosti: modlitbu, Boží slovo, svědectví Ducha, společenství svatých. To jsou zbraně, kterými mohou být osvíceny oči našeho srdce (Efeským 1:18). Víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží (Římanům 10:17). Prozřetelnost rozněcuje víru založenou na slově tím, že nám ukazuje, že nic nemůže zabránit naplnění Božích zaslíbení.

3. Musíme se zříct touhy po zvláštním poznání.

Snaha najít skrytý význam v přírodních jevech nebo ve shodách okolností velmi často vychází z pyšné touhy mít nějaké zvláštní poznání, které ostatní nemají. Všichni jsme to někdy zažili. Taková pýcha říká: „Mám poznání, které ostatní nemají. Je tak příjemné vědět to jenom s několika málo lidmi.“

Měli bychom se tedy sami sebe ptát: „Nestačí mi Boží slovo, Bible, proto, že k ní má každý přístup, a já nechci být dalším z mnoha jejích obyčejných čtenářů? Netoužím po svém nějakém zvláštním poznání nebo osobním zjevení, abych se cítil výjimečně?“

4. Měli bychom se radovat z Božích cest.

Věřím, že jeden z hlavních důvodů, proč Bible tak důrazně zapovídá věštění, čarodějnictví, vykládání znamení a vyvolávání zemřelých (například v Deuteronomiu 18), je ten, že všechny tyto způsoby, jak rozpoznat Boží prozřetelnost, zcela opomíjejí to, co proroci a apoštolové považovali za hlavní. Zjevovali Boha a jeho cesty tím, že vše vztahovali k Božímu charakteru, jeho podstatě, osobě, moudrosti, spravedlnosti a lásce. Jasně ukazovali, že takové zjevení je možné jenom díky samotnému Bohu, který ho dává skrze svého Ducha prostřednictvím svého slova, a jakýkoli jiný způsob poznávání Boha a jeho cest je ve skutečnosti pokusem nahradit Boží cesty a v konečném důsledku tak i samotného Boha.

Proto vybízím všechny, kdo milují všudypřítomnou, všezahrnující a vše řídicí Boží prozřetelnost, aby nenahrazovali nekonečné vzácné Boží slovo snahou svými omezenými a omylnými schopnostmi rozluštit složitou Boží prozřetelnost. Dokud trvá tento věk, cesty prozřetelnosti budou zahaleny tajemstvím, ale jeho slovo bude lampou pro naše nohy a světlem na naší stezce (Žalm 119:105).


Tento podcast vznikl ve spolupráci s Desiring God.

Zdroj: blog.didasko.cz Datum: 15. července 2022 Foto: CC Search – John Piper

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář