Koronavirus jako specifický Boží soud

Americký teolog a kazatel John Piper sepsal knížečku „Koronavirus a Kristus“, v níž se teologicky vyrovnává se současnou pandemií. V první části zdůrazňuje Boží svrchovanost a připomíná, že nejsme vydání temným přírodním silám. Dobrý Bůh otec má vždy poslední slovo. Ve druhé části pak autor hledá odpovědi na otázku, co Bůh prostřednictvím pandemie činí. Předkládá celkem šest možných odpovědí. Dnes přinášíme zkrácený a upravený překlad druhé odpovědi.

Koronavirus jako vykreslení morální hrůzy

Odpověď 2

Pro některé lidi může být infekce koronavirem specifickým Božím soudem pro jejich konkrétní hříšné postoje a skutky.

Fakt, že veškeré trápení lidského rodu je důsledkem Pádu, neznamená, že všechno individuální utrpení je specifickým Božím soudem za osobní hříchy. Např. Jóbovo utrpení nebylo Božím trestem. V úvodu příběhu stojí, že byl „bezúhonný a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého“. (Job 1,2)

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, Boží lidé zažívají mnoho fyzických, hmatatelných důsledků Božího soudu nad světem. Apoštol Petr píše: „Je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušni Božího evangelia? A jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník?“ (1.Pt 4,17-18)

Pro ty, kdo jsou „v domě Božím“, je soud od Boha aktem očišťujícím, nikoli trestajícím – není to trest, je to výchova. Je to kázeň, ne odplata. Cílem je náprava, nikoliv zničení. „Koho Pán miluje, toho vychovává, švihá každého, koho přijímá za syna“ (Žd 12,6)

Tedy ne všechno utrpení souvisí s osobním hříchem. Nicméně, Bůh někdy užívá nemoc či jiná utrpení, aby jakýmsi dílčím soudem zasáhl do života těch, kdo se dobrovolně oddávají hříchu.

 

Příklady specifických soudů

Napadají mne dva příklady takových Božích soudů pro konkrétní hříchy. Král Herodes ve své pýše dovolil, aby byl oslavován jako Bůh. „A ihned jej udeřil Pánův anděl za to, že nevzdal slávu Bohu: byl rozežrán červy a zemřel.“ (Sk 12,23) Bůh může takto srazit každého, kdo pyšně vyvyšuje sebe sama. Což znamená, že bychom měli žasnout nad tím, že mnozí z našich vládců nepadají mrtví k zemi, neboť jejich arogance vůči Bohu i lidem je mnohdy nezměrná. To je projevem Boží trpělivosti a milosrdenství.

Jiným příkladem je homosexuální jednání. „Muži zanechali přirozeného styku se ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.“ (Řím 1,27) Tato zasloužená odplata, tedy přicházející utrpení či trápení, je soudem za jejich hříšné skutky.

V listu Římanům také čteme: „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu.“ (Řím 1,18) Tedy Bůh má právo kdykoliv zasáhnout proti zjevné bezbožnosti a nepravosti v životech lidí.

Každý ať sám sebe zkoumá

Shrnuji tedy: Ne všechno utrpení je projevem Božího soudu nad jednáním konkrétního člověka, ale některé utrpení jím být může. Koronavirus tedy nemůže být nikdy jednoznačně považován za soud nad konkrétním člověkem. I ten nejlaskavější, Duchem naplněný křesťan, jehož hříchy jsou odpuštěny Kristem, může zemřít na koronavirovou infekci.

Je proto na místě, aby každý z nás hledal před Bohem, zda utrpení, které na něj doléhá, je Božím soudem nad tím či oním aspektem jeho života.

Patříme-li Kristu, můžeme si být jisti, že Bůh nás nechce odsoudit a trestat. „Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má život věčný a nejde před soud, ale přešel ze smrti do života“ (Jan 5,24) „Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ (Řím 8,1)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

(zpracoval David Floryk podle „Coronavirus and Christ“)  Datum: 21. dubna 2020  Foto: Wikimedia Commons – John Piper 

Tags: ,,,,

1 Komentář

  1. Karel Krejčí

    Opět se potvrzuje, že všechno souvisí se vším. Celá lidská populace je nemocná, stejně jako Země. Není třeba zvlášť zmiňovat extrémní a barbarské zneužívání bohatství Země a jak na ní hospodaříme, stačí přiznat si, jak právě my lidé se připravujeme např. kácením deštných pralesů o zdravé ovzduší, které ještě naopak zhoršujeme škodlivými emisemi. Desetitisíce letů denně za „životně“ důležitými úkoly atd. Nevznášejme se na biblických verších, které jsou nepochybně pravdivé a vždycky lze nějaký použít na konkrétní situaci nebo problém. Vždyť oni celkově tento neutěšený stav přece předpovídají až do samého konce – pro někoho přinese vítězství, pro někoho prohru. Je na každém jednotlivci, co nejdříve tomu samotnému konci uniknout.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář