Michael Brown / Je na čase otevřeně mluvit o Andym Stanleym a homosexuálních křesťanech

Snažím se používat citlivý jazyk a nechci lidi odradit od životodárného poselství kvůli kontroverzní terminologii. Přesto jsou chvíle, kdy je nutné být přímočarý, a teď je jedna z nich. Proto je třeba pastora Andyho Stanleyho veřejně vyzvat, aby vysvětlil, proč pozval praktikující homosexuály, aby promluvili na jeho „Bezpodmínečné konferenci.“ Skutečnost, že tito muži tvrdí, že jsou oddanými křesťany, činí tento hřích ještě vážnějším.

Konkrétně mám na mysli Justina Leeho a Briana Nietzela, kteří jsou nejen „homosexuálními křesťany“, ale jsou také „manželé“. To znamená, že podle jasného učení Písma nezdědí Boží království (viz 1. Korintským 6,9-10) a jejich jednání je v jeho očích odporné (3. Mojžíšova 18,22).

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Může mít křesťan démona? Vysvobození a rozdělení církve

Justin a Brian mohou být velmi laskaví a milí muži. Jejich partneři mohou být v mnoha ohledech úžasní lidé. Mohli by dokonce být vzorem některých aspektů křesťanského soucitu a milosti a vyznávat některé biblické názory.  To však jen zvyšuje míru podvodu, protože sám satan přichází jako anděl světla (viz 2. Korintským 11,13-15).

J

Je pravda, že v neděli následující po konferenci o bezpodmínečném manželství pastor Stanley znovu potvrdil, že biblické manželství je svazkem muže a ženy, a prohlásil, že jeho sbor neschvaluje hřích, ačkoli pronesl i další výroky, které způsobily jen větší zmatek.

Zároveň však uvedl, že Justin i Brian již dříve hovořili k jeho kongregaci, a to s jeho požehnáním a souhlasem. To znamená, že při několika příležitostech svévolně vystavil své společenství jejich poselství a příkladu, čímž zpochybnil pozitivní prohlášení, která uvedl ve svém kázání. To je stejně destruktivní jako matoucí.

SOUVISEJÍCÍ – Michael Brown / Jak pečovat o oheň probuzení 

Pastor Stanley, s nímž si přátelsky dopisuji a komunikuji od roku 2015 a naléhám na něj, aby mi tyto otázky objasnil, zdůraznil, že účelem konference není diskutovat o teologii. Spíše šlo o to pomoci rodičům pochopit, jak mají jednat se svými dětmi, které se identifikují jako LGBTQ+.

Nechtěl, aby tato generace křesťanů dělala chyby minulých generací, kdy rodiče své děti často odmítali nebo se je snažili silou přimět, aby se staly heterosexuály. Řekl, že je načase s tím přestat. Církev si musí v této otázce počínat lépe.

V tomto bodě se shodujeme. Musíme se zlepšit. Musíme projevovat bezpodmínečnou lásku. Musíme si uvědomit, jak hluboké tyto boje mohou být. A musíme pochopit, do jaké míry mohou zejména mladí křesťané trpět ostrým konfliktem kvůli těmto pocitům, o které se neprosili. Ano, učme se a milujme.

Ale v žádném případě bychom neměli schvalovat homosexuální, bisexuální, trans nebo queer identitu dítěte. Ještě důrazněji bychom jim za žádných okolností neměli říkat, že mohou následovat Ježíše a zároveň být ve stejnopohlavním, sexuálním nebo romantickém vztahu. Bůh chraň. Pokud to uděláme, znamená to, že se podílíme na jejich hříšném jednání.

SOUVISEJÍCÍ – Probuzení v Asbury pokračuje. Tisíce lidí přicházejí z celé země, aby prožili Boží dotyk 

Ve svém prohlášení pro The Roys Report Justin Lee uvedl, že na konferenci „nezaujal žádné stanovisko k tématům, jako je manželství osob stejného pohlaví nebo sexuální chování“.

Místo toho uvedl: „Mým hlavním poselstvím bylo, že křesťané by měli při určování toho, co je Boží vůle, hledět na Ježíše a Písmo – nikoli na mě nebo na jakýkoli lidský zdroj. A že křesťané, kteří následují Ježíšův příklad, mohou jednat s druhými s láskou a empatií, aniž by dělali kompromisy v pravdě.“

Ale co jeho osobní příklad? A co Brianův příklad? A co jejich online zdroje a učení?

Parafrázuji: „Nezaujímám zde veřejný postoj k manželství osob stejného pohlaví nebo k sexuálnímu chování. Ale svým osobním příkladem, kdy jsem v homosexuálním manželství a mám sex se svým partnerem, na vás všechny dost hlasitě křičím.“

Už samotná přítomnost Justina a Briana na konferenci spolu s muži, jako je křesťanský etik David Gushee, který věří, že Bůh schvaluje oddané vztahy osob stejného pohlaví, byla jasným poselstvím pro všechny přítomné. „Ano,“ říkali, „vaše děti mohou praktikovat homosexualitu a zároveň následovat Ježíše.“

A těmto mužům nebyla poskytnuta jen platforma, ale byli poctěni a oslavováni za to, kým jsou. Jinak by je nepozvali.

Uvažte, že to byl Justin, kdo založil organizaci, která sdružuje křesťany z LGBT komunity, přičemž většina stoupenců této sítě schvaluje „křesťanské“ vztahy osob stejného pohlaví.

Justinova nová organizace s názvem Nuance Ministries doporučuje organizace jako Reformation Project, které se aktivně snaží změnit církevní názory na Bibli a homosexuální praxi. (Viz https://gaychristian.net/, jeden z odkazů na Nuance Ministries; stránky jsou sice stále ve výstavbě, ale odkazují na Reformation Project a další podobně smýšlející organizace).

Pokud jde o Briana, v jeho životopise se uvádí, že „je homosexuál oddaný své víře a lásce k Ježíši. Vyrůstal v evangelikální církvi a bojoval se svou sexualitou, později v životě našel pokoj s Bohem. Nyní je ve šťastném svazku se svým partnerem Danem a je hrdým otcem. Založil organizaci Making Things Right, která vyzývá křesťany, aby nanovo přehodnotili svůj vztah k LGBTQ+ komunitě.

Opakuji: v Božích očích je to odporné, bez ohledu na to, jak milující, dobrosrdeční, starostliví a „křesťanští“ Dan a jeho partner jsou. Zásadně porušují řád a plán Boha, který je láska.

Přesto jsou to právě lidé jako Brian a Justin, které si Andy vybral, aby promluvili na jeho konferenci – ne bývalí homosexuálové, ne soucitní křesťanští poradci se zcela odlišným přístupem, ne biblicky založení teologové, ne rodiče dětí identifikovaných jako LGBTQ+, kteří bezpodmínečně milují, aniž by takové jednání schvalovali.

Místo toho jim pastor Andy Stanley poskytl platformu – velmi velkou a vlivnou platformu. Jaká strašná škoda. A jaké trvalé škody to způsobí.

Aby bylo jasno, my všichni nedosahujeme Boží slávy a žijeme v každodenní potřebě jeho milosti a milosrdenství. A není pochyb o tom, že pokud se k Němu obrátíme v pokání, Ježíšova krev nás očistí. Pokud však budeme pokračovat v hříchu, nebo ho dokonce ospravedlňovat, budeme čelit Jeho soudu.

Byl to puritán Thomas Manton, kdo řekl: „Nejprve hřích praktikujeme, pak ho obhajujeme a nakonec se jím chlubíme.“

Přesně to udělal Andy Stanley a Bezpodmínečná konference, když na platformě propagovali praktikující homosexuály, kteří tvrdí, že jejich vztahy mezi osobami stejného pohlaví mají Boží požehnání.

Kéž jim Bůh udělí pokání dříve, než bude pozdě. A kéž bychom my všichni před ním pečlivě zhodnotili své životy.

Kolik rodičů se tedy nechalo příkladem Justina a Briana zmást? Kolik jich následně selže ve své odpovědnosti vůči svým dětem? Kolik z nich přijme milost (ve skutečnosti pseudomilost) na úkor pravdy, která mění život?

Jako extrémní příklad si představte konferenci o sexuální čistotě, na kterou jste pozvali „křesťanskou pornoherečku“, aby se podělila o svůj vlastní příběh. „Na mě se nedívejte,“ říká zaujatým posluchačům. „Dívejte se na Boha a na Slovo. Jen vás povzbuzuji, abyste byli soucitní a chápaví vůči těm, kteří s pornem bojují. A pokud byste chtěli získat více informací, můžete navštívit mé webové stránky.“

Jakkoli se to zdá šílené, je to ještě šílenější než to, že Andy Stanley pozval vyznavače křesťanství, kteří jsou „sezdáni“ se svými partnery stejného pohlaví, aby promluvili na konferenci týkající se LGBTQ+? Dokážete si představit, že by Pavel požádal homosexuální „křesťanský“ pár, aby se s korintskou církví podělil o to, jak je důležité být láskyplný k dětem, které bojují s přitažlivostí ke stejnému pohlaví?

Naopak, Pavel by je s láskou a důrazně vyzval k pokání, a pokud by pokání odmítli, vyzval by Korinťany, aby je exkomunikovali (viz 1 Kor 5).

Téměř před dvěma tisíci lety napsal Pavel Timoteovi tato slova:

Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. (2. Timoteovi 4,1-4).

Je třeba říkat víc?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michael Brown Zdroj: The Christian Post Datum: 16. října 2023 Foto: YouTube – Andy Stanley

Tags: ,,,,,,

3 Komentáře

  1. Další potvrzení nespravdivosti: Ačkoli se používá zkratka LGBTQ+, jedná se vždy o svazek jen mezi dvěla Lesbami nebo dvěma Gayi. Ostatní odlišně sexuálně orientovaní (BTQ+) jsou zanedbáni a nikdo nebojuje za jejich práva uzavření „manželství“. Pravda, už by nešlo o páry, ale o větší počet lidí. Ostatně pro stejnopohlavní styk je možný počet tři a více asob! také že se někdy praktikuje! Spravdlnost PRO VŠECHNY – nejen pro LG, ale také pro BTQ+ ovšem znamená, že nebudeme protežovat LG a že jejich sexuální praxi budeme považovat za nesprávnou – dokonce hříšnou. Neznamená to odsouzení a ponižování takových lidí, ale pomoc jim – ovšem pokud oni budou chtít.

    Odpověď
  2. Je zajímavé, že člověk v materiální oblasti respektuje přírodní zákony, protože si je dobře vědom, že je nelze nijak obejít, ba právě naopak, jejich pečlivou studií získává nové a nové poznatky, jak jich využít ve svůj prospěch. Ovšem jedním z nezbytných a základních pilířů pro úspěšné dokončení čím dál náročnějších a složitějších děl jsou přesně normalizované míry a jednotky, například pro určení váhy, délky, el. proudu, teploty a jiné fyzikální zákony atd. Při respektování těchto základních podmínek je možné sestavit jakkoli složité dílo, jehož jednotlivé součásti mohou být vyrobené kdekoli na světě.
    Paradoxem ovšem je, že tuto „metrologii“ ohledně stvoření člověka a jeho nezaměnitelné podstaty nám Stvořitel předal prostřednictvím Písma ještě dříve!
    Pak je ale smutné, že právě ti, kterým je tato nauka o metrologii člověka předána, zcela ji ignorují a naivně a troufale staví na své vlastní. Je však otázkou času, kdy tyto díla podlehnou zkáze.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář