Pavel Hošek / Vlastenectví a křesťanské hodnoty české kultury 

Profesor Pavel Hošek byl hostem sboru apoštolské církve v Bystřici pod Hostýnem, kde měl přednášku na téma Vlastenectví a křesťanské hodnoty české kultury. 

Hošek v úvodu vysvětlil, že vlastenectví a hledání vlastních kořenů je nyní aktuální téma v mnoha zemích světa. V době, kdy lidé zažívají společenské otřesy, je hledání pevné půdy pod nohama velmi přirozeným instinktem. Jedním ze způsobů, jak tuto pevnou půdu najít, je právě znovuobjevení hodnot toho kterého národa.  

„V dobách dějinných otřesů národní cítění a také vlastenectví bývá většinou na vzestupu,“ poznamenal religionista a vysokoškolský pedagog. „Druhou oporou se stává kulturně-náboženské dědictví,“ dodal. „V Rusku to bude pravoslavné křesťanství, v Turecku to bude islám a v Polsku to bude katolické křesťanství.“

SOUVISEJÍCÍ Pavel Hošek: Modlitba s muslimem? Pán Bůh si to přebere

V případě českého národa obývající střed Evropy jsou to křesťanské hodnoty. Hošek upozornil, že pod praporem vlastenectví, však existují některé projevy „národovectví, nacionalismu a nenávisti k těm druhým a menšinám. Tam je spojení s křesťanskými hodnotami poněkud podezřelé a nečekané, když se národnostní cítění odvolává na naše křesťanské dědictví, a přitom prohlašuje docela nekřesťanské postoje.“ Z toho důvodu někteří křesťanští autoři také varují před vlastenectvím, protože se podle jejich mínění nejedná o lásku k vlasti a národnímu dědictví, ale spíše o „kolektivní úzkost,“ vycházející z negativních nacionalistických emocí.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Přední český religionista dále poznamenal, že Bible na několika místech varuje před národovectvím, i když se přímo v Písmu tento pojem neobjevuje, ale lze to odvodit od varování před uctíváním kmenových božstev. Ve jménu kmenových božstev si lidé ve starověku podmaňovali okolní národy a chovali se vůči nim nepřátelsky. Zároveň však podotkl, že křesťan, který si čte Bibli a cítí hrdost na svou zemi a její dědictví, nedělá nic špatného. 

Klíčové tak podle Hoška je správně porozumět tomu, co „svatá kniha křesťanů“ o národě říká. Pro odpověď je dobré zajít na začátek do knihy Genesis, když Bůh povolává Abrahama, aby se stal praotcem národa. „Od samého začátku mu je řečeno, že ani tak nejde o něj a jeho manželku, ale ten skutečný důvod jeho povolání je vytvoření národu. Ten národ pak dostal úkol se stát světlem,“ řekl.

SOUVISEJÍCÍPavel Hošek: Provinile jsem se cítil odjakživa

Izrael se podle Božího plánu měl stát modelovým vzorem pro ostatní národy. „Prorok Izajáš, ačkoli se zabývá převážně Izraelity, najednou v jedné větě řekne: „Můj lid Asyřané, můj lid Egypťané a můj lid Izraelité,“ poznamenal. Prorok Ámos pak vyvedení Židů z egyptského zajetí přirovnává k tomu, jak Hospodin vyvádí Pelištejce z Kaftóru a Aramejce z Kýru. Tyto příklady podle Hoška poukazují na „tajemné jednání Hospodina“ v jiných národech. „Příběh českých dějin začíná, když Bůh po potopě rozmístí po tváři celé země jednotlivé národy,“ vysvětlil Hošek, jak Kosmas zachycuje ve své knize historii českého lidu. 

Kosmas, první český kronikář, zapisuje dějiny českého národa tak, že propojuje jejich dějiny s historií vyvoleného Božího národa. V českých dějinách se objevuje postava praotce Čecha, který až nápadně stejným způsobem jak Mojžíš vyšel na horu Nébo, vystupuje na horu Říp a doslovně cituje biblickou pasáž o zaslíbené zemi oplývající mlékem a medem. 

Stejně tak, když Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu, tak ve své předmluvě k biblickému příběhu říkají, že toto je pokračováním Božího příběhu. „Je to pokračování Ježíšova příběhu ve slovanském jazyce,“ řekl Pavel Hošek, jak bratři ze Soluně vnímali své poslání.

Hošek pak obrátil svou pozornost ke knize Zjevení a vylíčil, jak poslední biblická kniha popisuje scénu, kde se před Božím trůnem shromáždí zástup lidí ze všech ras, jazyků a národů. „Hospodin má zálibu v rozmanitosti, byla by to škoda, kdyby všichni byli jako my.“ Slávu nového Jeruzaléma budou vytvářet dary jednotlivých národů, které se podle Janova vidění konci světa shromáždí před Božím trůnem.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. března 2022 Foto: Život víry – Pavel Hošek       

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář